« Prev Jeremiah 23 Next »

Chapter 23

1 םידבאמ םיער יוה
ןאצ־תא םיצפמו
׃הוהי־םאנ יתיערמ 2 הוהי רמא־הכ ןכל
לארשי יהלא
םיערה םיערה־לע
םתצפה םתא ימע־תא
םוחדתו ינאצ ־תא
םתא םתדקפ אלו
םכילע דקפ יננה
םכיללעמ ער־תא
׃הוהי ־םאנ 3 ץבקא ינאו
לכמ ינאצ תיראש־תא
יתחדה־רשא תוצראה
יתבשהו םש םתא
ורפו ןהונ־לע ןהתא
׃וברו 4 םיער םהילע יתמקהו
ואריי־אלו םוערו
אלו ותחי־אלו דוע
׃הוהי ־םאנ ודקפי 5 םיאב םימי הנה
יתמקהו הוהי־םאנ
קידצ חמצ דודל
ליכשהו ךלמ ךלמו
הקדצו טפשמ השעו
׃ץראב 6 הדוהי עשות וימיב
חטבל ןכשי לארשיו
וארקי־רשא ומש־הזו
׃ונקדצ הוהי 7 םיאב םימי־הנה ןכל
הוהי־םאנ
דוע ורמאי־אלו
הלעה רשא הוהי־יח
לארשי ינב ־תא
׃םירצמ ץראמ 8 רשא הוהי־יח־םא יכ
איבה רשאו הלעה
לארשי תיב ערז־תא
לכמו הנופצ ץראמ
םיתחדה רשא תוצראה
ובשיו םש
׃םתמדא־לע 9 יבל רבשנ םיאבנל
ופחר יברקב
יתייה יתומצע־לכ
רבגכו רוכש שיאכ
ינפמ ןיי ורבע
ירבד ינפמו הוהי
׃ושדק 10 האלמ םיפאנמ יכ
הלא ינפמ־יכ ץראה
ושבי ץראה הלבא
יהתו רבדמ תואנ
הער םתצורמ
׃ןכ־אל םתרובגו 11 ןהכ־םג איבנ־םג־יכ
יתיבב־םג ופנח
םתער יתאצמ
׃הוהי־םאנ 12 םהל םכרד היהי ןכל
הלפאב תוקלקלחכ
הב ולפנו וחדי
הער םהילע איבא־יכ
םתדקפ תנש
׃הוהי־םאנ 13 ןורמש יאיבנבו
ואבנה הלפת יתיאר
ימע־תא ועתיו לעבב
׃לארשי־תא 14 םלשורי יאבנבו
ףואנ הרורעש יתיאר
וקזחו רקשב ךלהו
םיערמ ידי
שיא ובש־יתלבל
םלכ יל־ויה ותערמ
היבשיו םדסכ
׃הרמעכ 15 הוהי רמא־הכ ןכל
םיאבנה־לע תואבצ
םתוא ליכאמ יננה
םיתקשהו הנעל
תאמ יכ שאר־ימ
האצי םלשורי יאיבנ
׃ץראה־לכל הפנח 16 תואבצ הוהי רמא־הכ
ירבד־לע ועמשת־לא
םכל םיאבנה םיאבנה
םכתא המה םילבהמ
אל ורבדי םבל ןוזח
׃הוהי יפמ 17 יצאנמל רומא םירמא
םולש הוהי רבד
ךלה לכו םכל היהי
ורמא ובל תוררשב
םכילע אובת־אל
׃הער 18 דוסב דמע ימ יכ
עמשיו אריו הוהי
בישקה־ימ ורבד־תא
׃עמשיו ירבד 19 המח הוהי תרעס הנה
ללוחתמ רעסו האצי
םיעשר שאר לע
׃לוחי 20 הוהי־ףא בושי אל
ומיקה־דעו ותשע־דע
תירחאב ובל תומזמ
הב וננובתת םימיה
׃הניב 21 יתחלש־אל
וצר םהו םיאבנה־תא
םהילא יתרבד־אל
׃ואבנ םהו 22 ידוסב ודמע־םאו
ירבד ועמשיו
םובשיו ימע־תא
ערמו ערה םכרדמ
׃םהיללעמ 23 ינא ברקמ יהלאה
יהלא אלו הוהי־םאנ
׃קחרמ 24 שיא רתסי־םא
ינאו םירתסמב
הוהי־םאנ ונארא־אל
םימשה־תא אולה
אלמ ינא ץראה ־תאו
׃הוהי־םאנ 25 ורמא־רשא תא יתעמש
םיאבנה םיאבנה
רמאל רקש ימשב
׃יתמלח יתמלח 26 בלב שיה יתמ־דע
רקשה יאבנ םיאבנה
׃םבל תמרת יאיבנו 27 חיכשהל םיבשחה
ימש ימע־תא
ורפסי רשא םתמולחב
רשאכ והערל שיא
ימש־תא םתובא וחכש
׃לעבב 28 ותא־רשא איבנה
םולח רפסי םולח
ותא ירבד רשאו
־המ תמא ירבד רבדי
רבה־תא ןבתל
׃הוהי־םאנ 29 שאכ ירבד הכ אולה
שיטפכו הוהי־םאנ
׃עלס ץצפי 30 יננה ןכל
םיאבנה־לע
יבנגמ הוהי־םאנ
תאמ שיא ירבד
׃והער 31 םאיבנה־לע יננה
םיחקלה הוהי־םאנ
׃םאנ ומאניו םנושל 32 יאבנ־לע יננה
רקש תומלח
םורפסיו הוהי־םאנ
ימע־תא ועתיו
םתוזחפבו םהירקשב
םיתחלש־אל יכנאו
ליעוהו םיתיוצ אלו
הזה־םעל וליעוי־אל
׃הוהי־םאנ 33 הזה םעה ךלאשי־יכו
ןהכ־וא איבנה־וא
הוהי אשמ־המ רמאל
םהילא תרמאו
יתשטנו אשמ־המ־תא
׃הוהי־םאנ םכתא 34 םעהו ןהכהו איבנהו
הוהי אשמ רמאי רשא
שיאה־לע יתדקפו
׃ותיב ־לעו אוהה 35 שיא ורמאת הכ
שיאו והער־לע
הנע־המ ויחא־לא
רבד־המו הוהי
׃הוהי 36 אל הוהי אשמו
אשמה יכ דוע־ורכזת
ורבד שיאל היהי
ירבד־תא םתכפהו
הוהי םייח םיהלא
׃וניהלא תואבצ 37 איבנה־לא רמאת הכ
הוהי ךנע־המ
׃הוהי רבד־המו 38 הוהי אשמ־םאו
רמא הכ ןכל ורמאת
םכרמא ןעי הוהי
אשמ הזה רבדה־תא
םכילא חלשאו הוהי
אשמ ורמאת אל רמאל
׃הוהי 39 יתישנו יננה ןכל
יתשטנו אשנ םכתא
רשא ריעה־תאו םכתא
םכל יתתנ
לעמ םכיתובאלו
׃ינפ 40 תפרח םכילע יתתנו
םלוע תומלכו םלוע
׃חכשת אל רשא

« Prev Jeremiah 23 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |