« Prev Jeremiah 16 Next »

Chapter 16

1 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 2 השא ךל חקת־אל
םינב ךל ויהי־אלו
׃הזה םוקמב תונבו 3 הוהי רמא הכ־יכ
םינבה־לע
םידוליה תונבה־לעו
הזה םוקמב
תודליה םתמא־לעו
םתובא־לעו םתוא
ץראב םתוא םידלומה
׃תאזה 4 ותמי םיאלחת יתוממ
אלו ודפסי אל
ינפ־לע ןמדל ורבקי
ברחבו ויהי המדאה
התיהו ולכי בערבו
ףועל לכאמל םתלבנ
תמהבלו םימשה
׃ץראה 5 הוהי רמא הכ־יכ
חזרמ תיב אובת־לא
דופסל ךלת־לאו
־יכ םהל דנת־לאו
ימולש־תא יתפסא
הזה־םעה תאמ
דסחה־תא הוהי־םאנ
׃םימחרה־תאו 6 םינטקו םילדג ותמו
אל תאזה ץראב
ודפסי־אלו ורבקי
אלו דדגתי אלו םהל
׃םהל חרקי 7 םהל וסרפי־אלו
ומחנל לבא־לע
וקשי־אלו תמ־לע
םימוחנת סוכ םתוא
׃ומא־לעו ויבא ־לע 8 אובת־אל התשמ־תיבו
לכאל םתוא תבשל
׃תותשלו 9 הוהי רמא הכ יכ
לארשי יהלא תואבצ
תיבשמ יננה
הזה םוקמה־ןמ
םכימיבו םכיניעל
לוקו ןושש לוק
לוקו ןתח לוק החמש
׃הלכ 10 םעל דיגת יכ היהו
םירבדה־לכ תא הזה
ךילא ורמאו הלאה
הוהי רבד המ־לע
הערה־לכ תא ונילע
המו תאזה הלודגה
ונתאטח המו וננוע
הוהיל ונאטח רשא
׃וניהלא 11 לע םהילא תרמאו
םכיתובא ובזע־רשא
הוהי־םאנ יתוא
םיהלא ירחא וכליו
םודבעיו םירחא
יתאו םהל ווחתשיו
אל יתרות־תאו ובזע
׃ורמש 12 תושעל םתערה םתאו
םכנהו םכיתובאמ
ירחא שיא םיכלה
ערה־ובל תוררש
׃ילא עמש יתלבל 13 לעמ םכתא יתלטהו
ץראה־לע תאזה ץראה
םתא םתעדי אל רשא
םכיתובאו
םש־םתדבעו
םירחא םיהלא־תא
רשא הלילו םמוי
׃הנינח םכל ןתא־אל 14 םיאב םימי־הנה ןכל
רמאי־אלו הוהי־םאנ
רשא הוהי־יח דוע
ינב ־תא הלעה
׃םירצמ ץראמ לארשי 15 רשא הוהי־יח־םא יכ
לארשי ינב־תא הלעה
לכמו ןופצ ץראמ
םחידה רשא תוצראה
םיתבשהו המש
יתתנ רשא םתמדא־לע
׃םתובאל 16 םיגודל חלש יננה
הוהי־םאנ םיבר
ןכ־ירחאו םוגידו
םידיצ םיברל חלשא
רה־לכ לעמ םודצו
העבג־לכ לעמו
׃םיעלסה יקיקנמו 17 יניע יכ
אל םהיכרד־לכ־לע
ינפלמ ורתסנ
םנוע ןפצנ־אלו
׃יניע דגנמ 18 הנושאר יתמלשו
םתאטחו םנוע הנשמ
יצרא־תא םללח לע
םהיצוקש תלבנב
ואלמ םהיתובעותו
׃יתלחנ־תא 19 יזעמו יזע הוהי
הרצ םויב יסונמו
ואבי םיוג ךילא
ורמאיו ץרא־יספאמ
ולחנ רקש־ךא
לבה וניתובא
׃ליעומ םב־ןיאו 20 םדא ול־השעיה
אל המהו םיהלא
׃םיהלא 21 םעידומ יננה ןכל
םעידוא תאזה םעפב
יתרובג־תאו ידי־תא
ימש ־יכ ועדיו
׃הוהי

« Prev Jeremiah 16 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |