« Prev Jeremiah 15 Next »

Chapter 15

1 ילא הוהי רמאיו
השמ דמעי־םא
ןיא ינפל לאומשו
הזה םעה־לא ישפנ
ינפ־לעמ חלש
׃ואציו 2 ורמאי־יכ היהו
אצנ הנא ךילא
םהילא תרמאו
רשא הוהי רמא־הכ
רשאו תומל תומל
רשאו ברחל ברחל
רשאו בערל בערל
׃יבשל יבשל 3 עברא םהילע יתדקפו
הוהי־םאנ תוחפשמ
גרהל ברחה־תא
בחסל םיבלכה־תאו
םימשה ףוע־תאו
ץראה תמהב־תאו
׃תיחשהלו לכאל 4 לכל העוזל םיתתנו
ללגב ץראה תוכלממ
והיקזחי־ןב השנמ
לע הדוהי ךלמ
׃םלשוריב השע־רשא 5 ךילע למחי־ימ יכ
דוני ימו םלשורי
לאשל רוסי ימו ךל
׃ךל םלשל 6 יתא תשטנ תא
רוחא הוהי־םאנ
ידי־תא טאו יכלת
ךתיחשאו ךילע
׃םחנה יתיאלנ 7 ירעשב הרזמב םרזאו
יתדבא יתלכש ץראה
םהיכרדמ ימע־תא
׃ובש־אול 8 ותנמלא יל־ומצע
יתאבה םימי לוחמ
רוחב םא־לע םהל
יתלפה םירהצב דדש
ריע םאתפ הילע
׃תולהבו 9 העבשה תדלי הללמא
האב השפנ החפנ
םמוי דעב השמש
הרפחו השוב
ןתא ברחל םתיראשו
םהיביא ינפל
׃הוהי־םאנ 10 יכ ימא יל־יוא
ביר שיא ינתדלי
ןודמ שיאו
יתישנ־אל ץראה־לכל
הלכ יב־ושנ ־אלו
׃ינוללקמ 11 אל־םא הוהי רמא
אול־םא בוטל ךתורש
הער־תעב ךב יתעגפה
׃ביאה־תא הרצ תעבו 12 לזרב לזרב עריה
׃תשחנו ןופצמ 13 ךיתורצואו ךליח
ריחמב אל ןתא זבל
ךיתואטח־לכבו
׃ךילובג־לכבו 14 ךיביא־תא יתרבעהו
תעדי אל ץראב
יפאב החדק שא־יכ
׃דקות םכילע 15 הוהי תעדי התא
ינדקפו ינרכז
יפדרמ יל םקנהו
ינחקת ךפא ךראל־לא
ךילע יתאש עד
׃הפרח 16 םלכאו ךירבד ואצמנ
יל ךירבד יהיו
יבבל תחמשלו ןוששל
ילע ךמש ארקנ־יכ
׃תואבצ יהלא הוהי 17 יתבשי־אל
זלעאו םיקחשמ־דוסב
דדב ךדי ינפמ
םעז־יכ יתבשי
׃ינתאלמ 18 חצנ יבאכ היה המל
הנאמ השונא יתכמו
יל היהת ויה אפרה
אל םימ בזכא ומכ
׃ונמאנ 19 הוהי רמא־הכ ןכל
ךבישאו בושת־םא
דמעת ינפל
רקי איצות־םאו
היהת יפכ ללוזמ
ךילא המה ובשי
בושת־אל התאו
׃םהילא 20 הזה םעל ךיתתנו
הרוצב תשחנ תמוחל
ךילא ומחלנו
־יכ ךל ולכוי־אלו
ךעישוהל ינא ךתא
׃הוהי־םאנ ךליצהלו 21 םיער דימ ךיתלצהו
׃םיצרע ףכמ ךיתדפו

« Prev Jeremiah 15 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |