« Prev Jeremiah 17 Next »

Chapter 17

1 הבותכ הדוהי תאטח
ןרפצב לזרב טעב
חול־לע השורח רימש
תונרקלו םבל
׃םכיתוחבזמ 2 םהינב רכזכ
םהירשאו םתוחבזמ
לע ןנער ץע־לע
׃תוהבגה תועבג 3 ךליח הדשב יררה
זבל ךיתורצוא־לכ
תאטחב ךיתמב ןתא
׃ךילובג־לכב 4 ךתלחנמ ךבו התטמשו
ךל יתתנ רשא
ךיביא־תא ךיתדבעהו
תעדי ־אל רשא ץראב
יפאב םתחדק שא־יכ
׃דקות םלוע־דע 5 רורא הוהי רמא הכ
חטבי רשא רבגה
וערז רשב םשו םדאב
רוסי הוהי־ןמו
׃ובל 6 הברעב רערעכ היהו
אובי־יכ הארי אלו
םיררח ןכשו בוט
החלמ ץרא רבדמב
׃בשת אלו 7 רשא רבגה ךורב
היהו הוהיב חטבי
׃וחטבמ הוהי 8 לותש ץעכ היהו
לבוי־לעו םימ־לע
אלו וישרש חלשי
םח אבי־יכ ארי
ןנער והלע היהו
אל תרצב תנשבו
שימי אלו גאדי
׃ירפ תושעמ 9 שנאו לכמ בלה בקע
׃ונעדי ימ אוה 10 בל רקח הוהי ינא
תתלו תוילכ ןחב
ירפכ וכרדכ שיאל
׃ויללעמ 11 דלי אלו רגד ארק
טפשמב אלו רשע השע
ונבזעי ומי יצחב
היהי ותירחאבו
׃לבנ 12 םורמ דובכ אסכ
םוקמ ןושארמ
׃ונשדקמ 13 הוהי לארשי הוקמ
ושבי ךיבזע־לכ
ובתכי ץראב ירוסי
רוקמ ובזע יכ
׃הוהי־תא םייח־םימ 14 אפראו הוהי ינאפר
יכ העשואו ינעישוה
׃התא יתלהת 15 ילא םירמא המה־הנה
אובי הוהי־רבד היא
׃אנ 16 הערמ יתצא־אל ינאו
שונא םויו ךירחא
התא יתיואתה אל
יתפש אצומ תעדי
׃היה ךינפ חכנ 17 התחמל יל־היהת־לא
םויב התא־יסחמ
׃הער 18 יפדר ושבי
ותחי ינא השבא־לאו
ינא התחא־לאו המה
םוי םהילע איבה
ןורבש הנשמו הער
׃םרבש 19 ילא הוהי רמא־הכ
רעשב תדמעו ךלה
ואבי רשא םע־ינב
הדוהי יכלמ וב
לכבו וב ואצי רשאו
׃םלשורי ירעש 20 ועמש םהילא תרמאו
יכלמ הוהי־רבד
הדוהי־לכו הדוהי
םלשורי יבשי לכו
םירעשב םיאבה
׃הלאה 21 ורמשה הוהי רמא הכ
םכיתושפנב
םויב אשמ ואשת־לאו
ירעשב םתאבהו תבשה
׃םלשורי 22 אשמ ואיצות־אלו
תבשה םויב םכיתבמ
ושעת אל הכאלמ־לכו
םוי ־תא םתשדקו
יתיוצ רשאכ תבשה
׃םכיתובא־תא 23 וטה אלו ועמש אלו
ושקיו םנזא־תא
יתלבל םפרע־תא
תחק יתלבלו עמוש
׃רסומ 24 עמש־םא היהו
ילא ןועמשת
יתלבל הוהי־םאנ
ירעשב אשמ איבה
םויב תאזה ריעה
םוי־תא שדקלו תבשה
יתלבל תבשה
׃הכאלמ־לכ הב־תושע 25 ריעה ירעשב ואבו
םירשו םיכלמ תאזה
דוד אסכ־לע םיבשי
בכרב םיבכר
המה םיסוסבו
הדוהי שיא םהירשו
םלשורי יבשיו
תאזה־ריעה הבשיו
׃םלועל 26 הדוהי־ירעמ ואבו
םלשורי תוביבסמו
ןמינב ץראמו
־ןמו הלפשה־ןמו
בגנה־ןמו רהה
חבזו הלוע םיאבמ
הנובלו החנמו
תיב הדות יאבמו
׃הוהי 27 ילא ועמשת אל־םאו
תבשה םוי־תא שדקל
אשמ תאש יתלבלו
םלשורי ירעשב אבו
יתצהו תבשה םויב
הלכאו הירעשב שא
אלו םלשורי תונמרא
׃הבכת

« Prev Jeremiah 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |