« Prev Genesis 30 Next »

Chapter 30

1 אל יכ לחר ארתו
אנקתו בקעיל הדלי
רמאתו התחאב לחר
יל ־הבה בקעי־לא
התמ ןיא־םאו םינב
׃יכנא 2 לחרב בקעי ףא־רחיו
םיהלא תחתה רמאיו
ךממ ענמ־רשא יכנא
׃ןטב־ירפ 3 יתמא הנה רמאתו
דלתו הילא אב ההלב
הנבאו יכרב־לע
׃הנממ יכנא־םג 4 ההלב־תא ול־ןתתו
אביו השאל התחפש
׃בקעי הילא 5 דלתו ההלב רהתו
׃ןב בקעיל 6 יננד לחר רמאתו
עמש םגו םיהלא
ןב יל־ןתיו ילקב
ומש הארק ןכ־לע
׃ןד 7 דלתו דוע רהתו
ןב לחר תחפש ההלב
׃בקעיל ינש 8 ילותפנ לחר רמאתו
יתלתפנ םיהלא
יתלכי־םג יתחא־םע
׃ילתפנ ומש ארקתו 9 הדמע יכ האל ארתו
הפלז־תא חקתו תדלמ
התא ןתתו התחפש
׃השאל בקעיל 10 תחפש הפלז דלתו
׃ןב בקעיל האל 11 דגב האל רמאתו
׃דג ומש־תא ארקתו 12 תחפש הפלז דלתו
׃בקעיל ינש ןב האל 13 ירשאב האל רמאתו
תונב ינורשא יכ
׃רשא ומש־תא ארקתו 14 ימיב ןבואר ךליו
אצמיו םיטח־ריצק
אביו הדשב םיאדוד
ומא האל־לא םתא
האל־לא לחר רמאתו
יאדודמ יל אנ־ינת
׃ךנב 15 טעמה הל רמאתו
ישיא־תא ךתחק
יאדוד־תא םג תחקלו
ןכל לחר רמאתו ינב
הלילה ךמע בכשי
׃ךנב יאדוד תחת 16 הדשה־ןמ בקעי אביו
האל אצתו ברעב
ילא רמאתו ותארקל
רכש יכ אובת
ינב יאדודב ךיתרכש
הלילב המע בכשיו
׃אוה 17 םיהלא עמשיו
דלתו רהתו האל־לא
׃ישימח ןב בקעיל 18 ןתנ האל רמאתו
ירכש םיהלא
יתחפש יתתנ־רשא
ומש ארקתו ישיאל
׃רכששי 19 דלתו האל דוע רהתו
׃בקעיל ישש־ןב 20 ינדבז האל רמאתו
בוט דבז יתא םיהלא
ישיא ינלבזי םעפה
השש ול יתדלי־יכ
ומש־תא ארקתו םינב
׃ןולבז 21 תב הדלי רחאו
המש־תא ארקתו
׃הניד 22 םיהלא רכזיו
הילא עמשיו לחר־תא
חתפיו םיהלא
׃המחר־תא 23 ןב דלתו רהתו
םיהלא ףסא רמאתו
׃יתפרח־תא 24 ףסוי ומש־תא ארקתו
יל הוהי ףסי רמאל
׃רחא ןב 25 הדלי רשאכ יהיו
רמאיו ףסוי־תא לחר
ינחלש ןבל־לא בקעי
ימוקמ ־לא הכלאו
׃יצראלו 26 ישנ־תא הנת
רשא ידלי־תאו
ןהב ךתא יתדבע
תעדי התא יכ הכלאו
רשא יתדבע ־תא
׃ךיתדבע 27 ןבל וילא רמאיו
ןח יתאצמ אנ־םא
יתשחנ ךיניעב
הוהי ינכרביו
׃ךללגב 28 ךרכש הבקנ רמאיו
׃הנתאו ילע 29 התא וילא רמאיו
רשא תא תעדי
תאו ךיתדבע
׃יתא ךנקמ היה־רשא 30 ךל היה־רשא טעמ יכ
ברל ץרפיו ינפל
ךתא הוהי ךרביו
יתמ התעו ילגרל
יכנא־םג השעא
׃יתיבל 31 ךל־ןתא המ רמאיו
בקעי רמאיו
המואמ יל־ןתת־אל
רבדה יל־השעת־םא
הערא הבושא הזה
׃רמשא ךנאצ 32 ךנאצ־לכב רבעא
םשמ רסה םויה
אולטו דקנ הש־לכ
םיבשכב םוח־הש־לכו
םיזעב דקנו אולטו
׃ירכש היהו 33 יתקדצ יב־התנעו
אובת־יכ רחמ םויב
לכ ךינפל ירכש־לע
דקנ ונניא־רשא
םוחו םיזעב אולטו
אוה בונג םיבשכב
׃יתא 34 ול ןה ןבל רמאיו
׃ךרבדכ יהי 35 אוהה םויב רסיו
םידקעה םישיתה־תא
תאו םיאלטהו
תודקנה םיזעה־לכ
ןבל־רשא לכ תאלטהו
םיבשכב םוח־לכו וב
׃וינב־דיב ןתיו 36 תשלש ךרד םשיו
ןיבו וניב םימי
הער בקעיו בקעי
ןבל ןאצ־תא
׃תרתונה 37 לקמ בקעי ול־חקיו
זולו חל הנבל
ןהב לצפיו ןומרעו
ףשחמ תונבל תולצפ
רשא ןבלה
׃תולקמה־לע 38 תולקמה־תא גציו
םיטהרב לצפ רשא
רשא םימה תותקשב
תותשל ןאצה ןאבת
הנמחיו ןאצה חכנל
׃תותשל ןאבב 39 ןאצה ומחיו
ןדלתו תולקמה־לא
םידקנ םידקע ןאצה
׃םיאלטו 40 דירפה םיבשכהו
ינפ ןתיו בקעי
דקע־לא ןאצה
ןבל ןאצב םוח־לכו
םירדע ול־תשיו
םתש אלו ודבל
׃ןבל ןאצ־לע 41 ןאצה םחי־לכב היהו
בקעי םשו תורשקמה
יניעל תולקמה־תא
םיטהרב ןאצה
׃תולקמב הנמחיל 42 אל ןאצה ףיטעהבו
םיפטעה היהו םישי
םירשקהו ןבלל
׃בקעיל 43 דאמ שיאה ץרפיו
ןאצ ול־יהיו דאמ
תוחפשו תובר
םילמגו םידבעו
׃םירמחו

« Prev Genesis 30 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |