« Prev Genesis 31 Next »

Chapter 31

1 ירבד־תא עמשיו
חקל רמאל ןבל־ינב
רשא־לכ תא בקעי
רשאמו וניבאל
תא השע וניבאל
׃הזה דבכה־לכ 2 ינפ־תא בקעי אריו
ונניא הנהו ןבל
׃םושלש לומתכ ומע 3 הוהי רמאיו
בוש בקעי־לא
ךיתובא ץרא־לא
היהאו ךתדלומלו
׃ךמע 4 ארקיו בקעי חלשיו
הדשה האללו לחרל
׃ונאצ־לא 5 האר ןהל רמאיו
ןכיבא ינפ־תא יכנא
למתכ ילא ונניא־יכ
יבא יהלאו םשלש
׃ידמע היה 6 יכ ןתעדי הנתאו
יתדבע יחכ־לכב
׃ןכיבא־תא 7 יב לתה ןכיבאו
יתרכשמ־תא ףלחהו
םינמ תרשע
םיהלא ונתנ־אלו
׃ידמע ערהל 8 םידקנ רמאי הכ־םא
ודליו ךרכש היהי
םידקנ ןאצה־לכ
םידקע רמאי הכ־םאו
ודליו ךרכש היהי
׃םידקע ןאצה־לכ 9 םיהלא לציו
םכיבא הנקמ־תא
׃יל־ןתיו 10 ןאצה םחי תעב יהיו
אראו יניע אשאו
םידתעה הנהו םולחב
ןאצה ־לע םילעה
םידקנ םידקע
׃םידרבו 11 ךאלמ ילא רמאיו
בקעי םולחב םיהלאה
׃יננה רמאו 12 ךיניע אנ־אש רמאיו
םידתעה־לכ הארו
ןאצה־לע םילעה
םידקנ םידקע
יתיאר יכ םידרבו
השע ןבל רשא־לכ תא
׃ךל 13 לא־תיב לאה יכנא
הבצמ םש תחשמ רשא
םש יל תרדנ רשא
אצ םוק התע רדנ
בושו תאזה ץראה־ןמ
׃ךתדלומ ץרא־לא 14 האלו לחר ןעתו
דועה ול הנרמאתו
הלחנו קלח ונל
׃וניבא תיבב 15 תוירכנ אולה
יכ ול ונבשחנ
לכאיו ונרכמ
׃ונפסכ־תא לוכא־םג 16 רשא רשעה־לכ יכ
וניבאמ םיהלא ליצה
ונינבלו אוה ונל
רמא רשא לכ התעו
׃השע ךילא םיהלא 17 אשיו בקעי םקיו
וישנ־תאו וינב־תא
׃םילמגה־לע 18 והנקמ־לכ־תא גהניו
רשא ושכר־לכ־תאו
ונינק הנקמ שכר
םרא ןדפב שכר רשא
ויבא קחצי־לא אובל
׃ןענכ הצרא 19 זזגל ךלה ןבלו
לחר בנגתו ונאצ־תא
רשא םיפרתה־תא
׃היבאל 20 בל־תא בקעי בנגיו
ילב־לע ימראה ןבל
חרב יכ ול דיגה
׃אוה 21 אוה חרביו
םקיו ול־רשא־לכו
רהנה־תא רבעיו
רה וינפ־תא םשיו
׃דעלגה 22 םויב ןבלל דגיו
חרב יכ ישילשה
׃בקעי 23 ומע ויחא־תא חקיו
ךרד וירחא ףדריו
קבדיו םימי תעבש
׃דעלגה רהב ותא 24 ןבל־לא םיהלא אביו
הלילה םלחב ימראה
ךל רמשה ול רמאיו
בקעי־םע רבדת־ןפ
׃ער־דע בוטמ 25 בקעי־תא ןבל גשיו
ולהא־תא עקת בקעיו
עקת ןבלו רהב
רהב ויחא־תא
׃דעלגה 26 בקעיל ןבל רמאיו
בנגתו תישע המ
גהנתו יבבל־תא
תויבשכ יתנב־תא
׃ברח 27 חרבל תאבחנ המל
יתא בנגתו
יל תדגה־אלו
החמשב ךחלשאו
ףתב םירשבו
׃רונכבו 28 קשנל ינתשטנ אלו
התע יתנבלו ינבל
׃ושע תלכסה 29 תושעל ידי לאל־שי
יהלאו ער םכמע
ילא רמא שמא םכיבא
רבדמ ךל רמשה רמאל
בוטמ בקעי־םע
׃ער־דע 30 תכלה ךלה התעו
התפסכנ ףסכנ־יכ
המל ךיבא תיבל
׃יהלא־תא תבנג 31 רמאיו בקעי ןעיו
יכ יתארי יכ ןבלל
לזגת־ןפ יתרמא
׃ימעמ ךיתונב־תא 32 אצמת רשא םע
היחי אל ךיהלא־תא
ךל־רכה וניחא דגנ
ךל־חקו ידמע המ
יכ בקעי עדי־אלו
׃םתבנג לחר 33 להאב ןבל אביו
האל להאבו בקעי
תהמאה יתש להאבו
להאמ אציו אצמ אלו
להאב אביו האל
׃לחר 34 החקל לחרו
םמשתו םיפרתה־תא
בשתו למגה רכב
ןבל ששמיו םהילע
אלו להאה־לכ ־תא
׃אצמ 35 היבא־לא רמאתו
ינדא יניעב רחי־לא
םוקל לכוא אול יכ
ךרד ־יכ ךינפמ
אלו שפחיו יל םישנ
׃םיפרתה־תא אצמ 36 בריו בקעיל רחיו
בקעי ןעיו ןבלב
ןבלל רמאיו
יתאטח המ יעשפ־המ
׃ירחא תקלד יכ 37 ילכ־לכ־תא תששמ־יכ
לכמ תאצמ־המ
הכ םיש ךתיב־ילכ
ךיחאו יחא דגנ
ןיב וחיכויו
׃ונינש 38 יכנא הנש םירשע הז
ךיזעו ךילחר ךמע
יליאו ולכש אל
׃יתלכא אל ךנאצ 39 יתאבה־אל הפרט
הנטחא יכנא ךילא
יתבנג הנשקבת ידימ
׃הליל יתבנגו םוי 40 ינלכא םויב יתייה
הלילב חרקו ברח
׃יניעמ יתנש דדתו 41 הנש םירשע יל־הז
ךיתדבע ךתיבב
הנש הרשע־עברא
ששו ךיתנב יתשב
ףלחתו ךנאצב םינש
תרשע יתרכשמ־תא
׃םינמ 42 יבא יהלא ילול
דחפו םהרבא יהלא
יכ יל היה קחצי
ינתחלש םקיר התע
עיגי־תאו יינע־תא
םיהלא האר יפכ
׃שמא חכויו 43 רמאיו ןבל ןעיו
תונבה בקעי־לא
ינב םינבהו יתנב
לכו ינאצ ןאצהו
האר התא־רשא
יתנבלו אוה־יל
םויה הלאל השעא־המ
רשא ןהינבל וא
׃ודלי 44 התרכנ הכל התעו
התאו ינא תירב
יניב דעל היהו
׃ךניבו 45 ןבא בקעי חקיו
׃הבצמ המיריו 46 ויחאל בקעי רמאיו
וחקיו םינבא וטקל
לג־ושעיו םינבא
׃לגה־לע םש ולכאיו 47 רגי ןבל ול־ארקיו
ארק בקעיו אתודהש
׃דעלג ול 48 הזה לגה ןבל רמאיו
ךניבו יניב דע
ןכ־לע םויה
׃דעלג ומש־ארק 49 רמא רשא הפצמהו
יניב הוהי ףצי
שיא רתסנ יכ ךניבו
׃והערמ 50 יתנב־תא הנעת־םא
םישנ חקת־םאו
שיא ןיא יתנב־לע
דע םיהלא האר ונמע
׃ךניבו יניב 51 בקעיל ןבל רמאיו
הנהו הזה לגה הנה
יתירי רשא הבצמה
׃ךניבו יניב 52 הדעו הזה לגה דע
ינא־םא הבצמה
ךילא רבעא־אל
הזה לגה־תא
רבעת־אל התא־םאו
הזה לגה־תא ילא
תאזה הבצמה־תאו
׃הערל 53 יהלאו םהרבא יהלא
וניניב וטפשי רוחנ
עבשיו םהיבא יהלא
ויבא דחפב בקעי
׃קחצי 54 חבז בקעי חבזיו
ויחאל ארקיו רהב
ולכאיו םחל־לכאל
׃רהב וניליו םחל

« Prev Genesis 31 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |