« Prev Genesis 29 Next »

Chapter 29

1 וילגר בקעי אשיו
הצרא ךליו
׃םדק־ינב 2 ראב הנהו אריו
השלש םש־הנהו הדשב
םיצבר ןאצ־ירדע
ראבה ־ןמ יכ הילע
םירדעה וקשי אוהה
יפ־לע הלדג ןבאהו
׃ראבה 3 המש־ופסאנו
וללגו םירדעה־לכ
יפ לעמ ןבאה־תא
וקשהו ראבה
ובישהו ןאצה־תא
יפ־לע ןבאה־תא
׃המקמל ראבה 4 בקעי םהל רמאיו
םתא ןיאמ יחא
ןרחמ ורמאיו
׃ונחנא 5 םתעדיה םהל רמאיו
רוחנ־ןב ןבל־תא
׃ונעדי ורמאיו 6 םולשה םהל רמאיו
םולש ורמאיו ול
האב ותב לחר הנהו
׃ןאצה־םע 7 םויה דוע ןה רמאיו
ףסאה תע־אל לודג
ןאצה וקשה הנקמה
׃וער וכלו 8 דע לכונ אל ורמאיו
ופסאי רשא
וללגו םירדעה־לכ
יפ לעמ ןבאה־תא
וניקשהו ראבה
׃ןאצה 9 םמע רבדמ ונדוע
ןאצה־םע האב לחרו
הער יכ היבאל רשא
׃אוה 10 האר רשאכ יהיו
לחר־תא בקעי
ומא יחא ןבל־תב
יחא ןבל ןאצ־תאו
בקעי שגיו ומא
לעמ ןבאה־תא לגיו
קשיו ראבה יפ
יחא ןבל ןאצ־תא
׃ומא 11 לחרל בקעי קשיו
׃ךביו ולק־תא אשיו 12 יכ לחרל בקעי דגיו
יכו אוה היבא יחא
ץרתו אוה הקבר־ןב
׃היבאל דגתו 13 ןבל עמשכ יהיו
בקעי עמש־תא
ץריו ותחא־ןב
ול־קבחיו ותארקל
והאיביו ול ־קשניו
רפסיו ותיב־לא
םירבדה־לכ תא ןבלל
׃הלאה 14 ךא ןבל ול רמאיו
התא ירשבו ימצע
שדח ומע בשיו
׃םימי 15 בקעיל ןבל רמאיו
התא יחא־יכה
הדיגה םנח ינתדבעו
׃ךתרכשמ־המ יל 16 םש תונב יתש ןבללו
םשו האל הלדגה
׃לחר הנטקה 17 תוכר האל יניעו
ראת־תפי התיה לחרו
׃הארמ תפיו 18 לחר־תא בקעי בהאיו
עבש ךדבעא רמאיו
ךתב לחרב םינש
׃הנטקה 19 יתת בוט ןבל רמאיו
התא יתתמ ךל התא
הבש רחא שיאל
׃ידמע 20 לחרב בקעי דבעיו
ויהיו םינש עבש
םימיכ ויניעב
׃התא ותבהאב םידחא 21 ןבל־לא בקעי רמאיו
יכ יתשא־תא הבה
האובאו ימי ואלמ
׃הילא 22 ןבל ףסאיו
םוקמה ישנא־לכ־תא
׃התשמ שעיו 23 חקיו ברעב יהיו
אביו ותב האל־תא
אביו וילא התא
׃הילא 24 הל ןבל ןתיו
ותחפש הפלז־תא
׃החפש ותב האלל 25 רקבב יהיו
האל אוה־הנהו
ןבל־לא רמאיו
יל תישע תאז־המ
יתדבע לחרב אלה
׃ינתימר המלו ךמע 26 השעי־אל ןבל רמאיו
תתל ונמוקמב ןכ
ינפל הריעצה
׃הריכבה 27 הנתנו תאז עבש אלמ
תאז־תא־םג ךל
דבעת רשא הדבעב
־עבש דוע ידמע
׃תורחא םינש 28 ןכ בקעי שעיו
תאז עבש אלמיו
לחר־תא ול־ןתיו
׃השאל ול ותב 29 ותב לחרל ןבל ןתיו
הל ותחפש ההלב־תא
׃החפשל 30 לחר־לא םג אביו
לחר־תא־םג בהאיו
ומע דבעיו האלמ
םינש־עבש דוע
׃תורחא 31 הוהי אריו
האל האונש־יכ
המחר־תא חתפיו
׃הרקע לחרו 32 ןב דלתו האל רהתו
ןבואר ומש ארקתו
האר־יכ הרמא יכ
התע יכ יינעב הוהי
׃ישיא ינבהאי 33 ןב דלתו דוע רהתו
הוהי עמש־יכ רמאתו
יכנא האונש־יכ
הז־תא ־םג יל־ןתיו
׃ןועמש ומש ארקתו 34 ןב דלתו דוע רהתו
םעפה התע רמאתו
ילא ישיא הולי
השלש ול יתדלי־יכ
ןכ־לע םינב
׃יול ומש־ארק 35 ןב דלתו דוע רהתו
הדוא םעפה רמאתו
ןכ־לע הוהי־תא
הדוהי ומש הארק
׃תדלמ דמעתו

« Prev Genesis 29 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |