« Prev Genesis 24 Next »

Chapter 24

1 אב ןקז םהרבאו
ךרב הוהיו םימיב
׃לכב םהרבא־תא 2 םהרבא רמאיו
ותיב ןקז ודבע־לא
ול־רשא־לכב לשמה
תחת ךדי אנ־םיש
׃יכרי 3 הוהיב ךעיבשאו
יהלאו םימשה יהלא
חקת־אל רשא ץראה
תונבמ ינבל השא
יכנא רשא ינענכה
׃וברקב בשוי 4 יצרא־לא יכ
ךלת יתדלומ־לאו
ינבל השא תחקלו
׃קחציל 5 דבעה וילא רמאיו
השאה הבאת־אל ילוא
ץראה־לא ירחא תכלל
בישא בשהה תאזה
ץראה־לא ךנב־תא
׃םשמ תאצי־רשא 6 םהרבא וילא רמאיו
בישת־ןפ ךל רמשה
׃המש ינב־תא 7 םימשה יהלא הוהי
תיבמ ינחקל רשא
יתדלומ ץראמו יבא
רשאו יל־רבד רשאו
רמאל יל־עבשנ
ץראה־תא ןתא ךערזל
חלשי אוה תאזה
תחקלו ךינפל וכאלמ
׃םשמ ינבל השא 8 השאה הבאת אל־םאו
תיקנו ךירחא תכלל
קר תאז יתעבשמ
בשת אל ינב־תא
׃המש 9 ודי־תא דבעה םשיו
םהרבא ךרי תחת
ול עבשיו וינדא
׃הזה רבדה־לע 10 הרשע דבעה חקיו
וינדא ילמגמ םילמג
בוט־לכו ךליו
םקיו ודיב וינדא
םירהנ םרא־לא ךליו
׃רוחנ ריע־לא 11 ץוחמ םילמגה ךרביו
םימה ראב־לא ריעל
תאצ תעל ברע תעל
׃תבאשה 12 יהלא הוהי רמאיו
םהרבא ינדא
םויה ינפל אנ־הרקה
ינדא םע דסח־השעו
׃םהרבא 13 בצנ יכנא הנה
תונבו םימה ןיע־לע
תאצי ריעה ישנא
׃םימ באשל 14 רמא רשא רענה היהו
ךדכ אנ־יטה הילא
התש הרמאו התשאו
הקשא ךילמג־םגו
ךדבעל תחכה התא
עדא הבו קחציל
דסח תישע־יכ
׃ינדא־םע 15 הלכ םרט אוה־יהיו
הקבר הנהו רבדל
הדלי רשא תאצי
הכלמ־ןב לאותבל
יחא רוחנ תשא
הדכו םהרבא
׃המכש־לע 16 הארמ תבט רענהו
אל שיאו הלותב דאמ
הניעה דרתו העדי
׃לעתו הדכ אלמתו 17 התארקל דבעה ץריו
אנ יניאימגה רמאיו
׃ךדכמ םימ־טעמ 18 ינדא התש רמאתו
הדכ דרתו רהמתו
׃והקשתו הדי־לע 19 רמאתו ותקשהל לכתו
דע באשא ךילמגל םג
׃תתשל ולכ־םא 20 הדכ רעתו רהמתו
דוע ץרתו תקשה־לא
באשל ראבה־לא
׃וילמג ־לכל באשתו 21 הל האתשמ שיאהו
חילצהה תעדל שירחמ
׃אל־םא וכרד הוהי 22 ולכ רשאכ יהיו
חקיו תותשל םילמגה
עקב בהז םזנ שיאה
םידימצ ינשו ולקשמ
בהז הרשע הידי־לע
׃םלקשמ 23 תא ימ־תב רמאיו
שיה יל אנ ידיגה
ונל םוקמ ךיבא־תיב
׃ןילל 24 וילא רמאתו
יכנא לאותב־תב
הדלי רשא הכלמ־ןב
׃רוחנל 25 ןבת־םג וילא רמאתו
ונמע בר אופסמ־םג
׃ןולל םוקמ־םג 26 וחתשיו שיאה דקיו
׃הוהיל 27 הוהי ךורב רמאיו
םהרבא ינדא יהלא
ודסח בזע־אל רשא
ינדא םעמ ותמאו
ינחנ ךרדב יכנא
יחא תיב הוהי
׃ינדא 28 דגתו רענה ץרתו
םירבדכ המא תיבל
׃הלאה 29 ומשו חא הקברלו
ןבל ץריו ןבל
הצוחה שיאה־לא
׃ןיעה־לא 30 םזנה־תא תארכ יהיו
ידי־לע םידמצה־תאו
ועמשכו ותחא
ותחא הקבר ירבד־תא
ילא רבד־הכ רמאל
שיאה־לא אביו שיאה
דמע הנהו
־לע םילמגה־לע
׃ןיעה 31 ךורב אוב רמאיו
דמעת המל הוהי
יתינפ יכנאו ץוחב
םוקמו תיבה
׃םילמגל 32 התיבה שיאה אביו
ןתיו םילמגה חתפיו
םילמגל אופסמו ןבת
וילגר ץחרל םימו
רשא םישנאה ילגרו
׃ותא 33 לכאל וינפל םשייו
דע לכא אל רמאיו
ירבד יתרבד־םא
׃רבד רמאיו 34 םהרבא דבע רמאיו
׃יכנא 35 ינדא־תא ךרב הוהיו
ול־ןתיו לדגיו דאמ
ףסכו רקבו ןאצ
תחפשו םדבעו בהזו
׃םירמחו םילמגו 36 ינדא תשא הרש דלתו
ירחא ינדאל ןב
ול־ןתיו התנקז
׃ול־רשא־לכ־תא 37 רמאל ינדא ינעבשיו
ינבל השא חקת־אל
רשא ינענכה תונבמ
׃וצראב בשי יכנא 38 יבא־תיב־לא אל־םא
יתחפשמ־לאו ךלת
׃ינבל השא תחקלו 39 ילא ינדא־לא רמאו
׃ירחא השאה ךלת־אל 40 הוהי ילא רמאיו
וינפל יתכלהתה־רשא
ךתא וכאלמ חלשי
תחקלו ךכרד חילצהו
יתחפשממ ינבל השא
׃יבא תיבמו 41 יכ יתלאמ הקנת זא
יתחפשמ־לא אובת
ךל ונתי אל־םאו
׃יתלאמ יקנ תייהו 42 ןיעה־לא םויה אבאו
יהלא הוהי רמאו
םהרבא ינדא
חילצמ אנ־ךשי־םא
ךלה יכנא רשא יכרד
׃הילע 43 בצנ יכנא הנה
היהו םימה ןיע־לע
באשל תאציה המלעה
הילא יתרמאו
םימ־טעמ אנ־יניקשה
׃ךדכמ 44 התא־םג ילא הרמאו
ךילמגל םגו התש
השאה אוה באשא
הוהי חיכה־רשא
׃ינדא־ןבל 45 רבדל הלכא םרט ינא
הקבר הנהו יבל־לא
המכש־לע הדכו תאצי
באשתו הניעה דרתו
יניקשה הילא רמאו
׃אנ 46 הדכ דרותו רהמתו
התש רמאתו הילעמ
הקשא ךילמג־םגו
םילמגה םגו תשאו
׃התקשה 47 רמאו התא לאשאו
רמאתו תא ימ־תב
רוחנ־ןב לאותב־תב
הכלמ ול־הדלי רשא
הפא־לע םזנה םשאו
׃הידי־לע םידימצהו 48 הוחתשאו דקאו
ךרבאו הוהיל
ינדא יהלא הוהי־תא
ינחנה רשא םהרבא
תחקל תמא ךרדב
ינדא יחא־תב־תא
׃ונבל 49 םישע םכשי־םא התעו
ינדא־תא תמאו דסח
אל־םאו יל ודיגה
הנפאו יל ודיגה
וא ןימי־לע
׃לאמש־לע 50 לאותבו ןבל ןעיו
אצי הוהימ ורמאיו
רבד לכונ אל רבדה
׃בוט ־וא ער ךילא 51 חק ךינפל הקבר־הנה
השא יהתו ךלו
רשאכ ךינדא־ןבל
׃הוהי רבד 52 דבע עמש רשאכ יהיו
םהירבד־תא םהרבא
הצרא וחתשיו
׃הוהיל 53 דבעה אצויו
בהז ילכו ףסכ־ילכ
הקברל ןתיו םידגבו
היחאל ןתנ תנדגמו
׃המאלו 54 אוה ותשיו ולכאיו
ומע־רשא םישנאהו
ומוקיו וניליו
ינחלש רמאיו רקבב
׃ינדאל 55 המאו היחא רמאיו
ונתא רענה בשת
רחא רושע וא םימי
׃ךלת 56 םהלא רמאיו
יתא ורחאת־לא
יכרד חילצה הוהיו
הכלאו ינוחלש
׃ינדאל 57 רענל ארקנ ורמאיו
׃היפ־תא הלאשנו 58 הקברל וארקיו
יכלתה הילא ורמאיו
רמאתו הזה שיאה־םע
׃ךלא 59 הקבר־תא וחלשיו
התקנמ־תאו םתחא
םהרבא דבע־תאו
׃וישנא־תאו 60 הקבר־תא וכרביו
ונתחא הל ורמאיו
הבבר יפלאל ייה תא
רעש תא ךערז שרייו
׃ויאנש 61 היתרענו הקבר םקתו
םילמגה־לע הנבכרתו
שיאה ירחא הנכלתו
הקבר־תא דבעה חקיו
׃ךליו 62 ראב אובמ אב קחציו
בשוי אוהו יאר יחל
׃בגנה ץראב 63 חושל קחצי אציו
ברע תונפל הדשב
אריו ויניע אשיו
׃םיאב םילמג הנהו 64 הקבר אשתו
ארתו היניע־תא
לעמ לפתו קחצי־תא
׃למגה 65 דבעה־לא רמאתו
ךלהה הזלה שיאה־ימ
ונתארקל הדשב
אוה דבעה רמאיו
ףיעצה חקתו ינדא
׃סכתתו 66 קחציל דבעה רפסיו
רשא םירבדה־לכ תא
׃השע 67 הלהאה קחצי האביו
חקיו ומא הרש
ול־יהתו הקבר־תא
םחניו הבהאיו השאל
׃ומא ירחא קחצי

« Prev Genesis 24 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |