« Prev Genesis 23 Next »

Chapter 23

1 האמ הרש ייח ויהיו
הנש םירשעו הנש
ייח ינש םינש עבשו
׃הרש 2 תירקב הרש תמתו
ןורבח אוה עברא
אביו ןענכ ץראב
הרשל דפסל םהרבא
׃התכבלו 3 לעמ םהרבא םקיו
רבדיו ותמ ינפ
׃רמאל תח־ינב־לא 4 יכנא בשותו־רג
יל ונת םכמע
םכמע רבק־תזחא
׃ינפלמ יתמ הרבקאו 5 תח־ינב ונעיו
׃ול רמאל םהרבא־תא 6 אישנ ינדא ונעמש
ונכותב התא םיהלא
רבק ונירבק רחבמב
ונממ שיא ךתמ־תא
הלכי־אל ורבק־תא
׃ךתמ רבקמ ךממ 7 וחתשיו םהרבא םקיו
׃תח־ינבל ץראה־םעל 8 רמאל םתא רבדיו
םכשפנ־תא שי־םא
ינפלמ יתמ־תא רבקל
יל ־ועגפו ינועמש
׃רחצ־ןב ןורפעב 9 תרעמ־תא יל־ןתיו
רשא ול־רשא הלפכמה
ףסכב והדש הצקב
יל הננתי אלמ
׃רבק־תזחאל םככותב 10 ךותב בשי ןורפעו
ןורפע ןעיו תח־ינב
םהרבא־תא יתחה
לכל תח־ינב ינזאב
וריע־רעש יאב
׃רמאל 11 ינעמש ינדא־אל
ךל יתתנ הדשה
ךל וב־רשא הרעמהו
־ינב יניעל היתתנ
רבק ךל היתתנ ימע
׃ךתמ 12 ינפל םהרבא וחתשיו
׃ץראה םע 13 ןורפע־לא רבדיו
ץראה־םע ינזאב
ול התא־םא ךא רמאל
ףסכ יתתנ ינעמש
ינממ חק הדשה
יתמ־תא הרבקאו
׃המש 14 ןורפע ןעיו
׃ול רמאל םהרבא־תא 15 ץרא ינעמש ינדא
ףסכ־לקש תאמ עברא
אוה־המ ךניבו יניב
׃רבק ךתמ־תאו 16 םהרבא עמשיו
לקשיו ןורפע־לא
ןרפעל םהרבא
רבד רשא ףסכה־תא
עברא תח־ינב ינזאב
רבע ףסכ לקש תואמ
׃רחסל 17 ןורפע הדש םקיו
רשא הלפכמב רשא
הדשה ארממ ינפל
וב־רשא הרעמהו
הדשב רשא ץעה־לכו
ולבג־לכב רשא
׃ביבס 18 הנקמל םהרבאל
לכב תח־ינב יניעל
׃וריע־רעש יאב 19 רבק ןכ־ירחאו
ותשא הרש־תא םהרבא
הדש תרעמ־לא
ינפ־לע הלפכמה
ןורבח אוה ארממ
׃ןענכ ץראב 20 הרעמהו הדשה םקיו
םהרבאל וב־רשא
תאמ רבק־תזחאל
׃תח־ינב

« Prev Genesis 23 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |