« Prev Genesis 25 Next »

Chapter 25

1 חקיו םהרבא ףסיו
׃הרוטק המשו השא 2 ןרמז־תא ול דלתו
ןדמ־תאו ןשקי־תאו
קבשי־תאו ןידמ־תאו
׃חוש־תאו 3 אבש־תא דלי ןשקיו
ןדד ינבו ןדד־תאו
םשוטלו םרושא ויה
׃םימאלו 4 הפיע ןידמ ינבו
עדיבאו ךנחו רפעו
ינב הלא־לכ העדלאו
׃הרוטק 5 םהרבא ןתיו
ול־רשא־לכ־תא
׃קחציל 6 םישגליפה ינבלו
ןתנ םהרבאל רשא
םחלשיו תנתמ םהרבא
ונב קחצי לעמ
המדק יח ונדועב
׃םדק ץרא־לא 7 ייח־ינש ימי הלאו
תאמ יח־רשא םהרבא
הנש םיעבשו הנש
׃םינש שמחו 8 םהרבא תמיו עוגיו
ןקז הבוט הבישב
ףסאיו עבשו
׃וימע־לא 9 קחצי ותא ורבקיו
וינב לאעמשיו
הלפכמה תרעמ־לא
־ןב ןרפע הדש־לא
רשא יתחה רחצ
׃ארממ ינפ־לע 10 הנק־רשא הדשה
תח־ינב תאמ םהרבא
םהרבא רבק המש
׃ותשא הרשו 11 תומ ירחא יהיו
םיהלא ךרביו םהרבא
בשיו ונב קחצי־תא
יחל ראב־םע קחצי
׃יאר 12 לאעמשי תדלת הלאו
הדלי רשא םהרבא־ןב
תחפש תירצמה רגה
׃םהרבאל הרש 13 ינב תומש הלאו
םתמשב לאעמשי
רכב םתדלותל
רדקו תיבנ לאעמשי
׃םשבמו לאבדאו 14 ׃אשמו המודו עמשמו 15 רוטי אמיתו דדח
׃המדקו שיפנ 16 לאעמשי ינב םה הלא
םהירצחב םתמש הלאו
רשע־םינש םתריטבו
׃םתמאל םאישנ 17 ייח ינש הלאו
הנש תאמ לאעמשי
עבשו הנש םישלשו
תמיו עוגיו םינש
׃וימע־לא ףסאיו 18 הליוחמ ונכשיו
ינפ־לע רשא רוש־דע
הרושא הכאב םירצמ
ויחא ־לכ ינפ־לע
׃לפנ 19 קחצי תדלות הלאו
םהרבא םהרבא־ןב
׃קחצי־תא דילוה 20 קחצי יהיו
הנש םיעברא־ןב
הקבר־תא ותחקב
ימראה לאותב־תב
ןבל תוחא םרא ןדפמ
׃השאל ול ימראה 21 הוהיל קחצי רתעיו
הרקע יכ ותשא חכנל
הוהי ול רתעיו אוה
׃ותשא הקבר רהתו 22 םינבה וצצרתיו
ןכ־םא רמאתו הברקב
ךלתו יכנא הז המל
׃הוהי ־תא שרדל 23 ינש הל הוהי רמאיו
ינשו ךנטבב םייג
ודרפי ךיעממ םימאל
ץמאי םאלמ םאלו
׃ריעצ דבעי ברו 24 תדלל הימי ואלמיו
׃הנטבב םמות הנהו 25 ןושארה אציו
תרדאכ ולכ ינומדא
ומש וארקיו רעש
׃ושע 26 ויחא אצי ןכ־ירחאו
בקעב תזחא ודיו
ומש ארקיו ושע
־ןב קחציו בקעי
תדלב הנש םישש
׃םתא 27 םירענה ולדגיו
עדי שיא ושע יהיו
בקעיו הדש שיא דיצ
׃םילהא בשי םת שיא 28 ושע־תא קחצי בהאיו
הקברו ויפב דיצ־יכ
׃בקעי־תא תבהא 29 דיזנ בקעי דזיו
הדשה־ןמ ושע אביו
׃ףיע אוהו 30 בקעי־לא ושע רמאיו
אנ ינטיעלה
הזה םדאה םדאה־ןמ
־לע יכנא ףיע יכ
׃םודא ומש־ארק ןכ 31 הרכמ בקעי רמאיו
׃יל ךתרכב־תא םויכ 32 הנה ושע רמאיו
תומל ךלוה יכנא
׃הרכב יל הז־המלו 33 העבשה בקעי רמאיו
ול עבשיו םויכ יל
ותרכב־תא רכמיו
׃בקעיל 34 ושעל ןתנ בקעיו
םישדע דיזנו םחל
םקיו תשיו לכאיו
ושע זביו ךליו
׃הרכבה־תא

« Prev Genesis 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |