« Prev Ezekiel 5 Next »

Chapter 5

1 ךל־חק םדא־ןב התאו
רעת הדח ברח
ךל הנחקת םיבלגה
ךשאר־לע תרבעהו
ךל תחקלו ךנקז־לעו
לקשמ ינזאמ
׃םתקלחו 2 ריעבת רואב תישלש
תאלמכ ריעה ךותב
תחקלו רוצמה ימי
הכת תישלשה־תא
היתוביבס ברחב
חורל הרזת תישלשהו
׃םהירחא קירא ברחו 3 טעמ םשמ תחקלו
םתוא תרצו רפסמב
׃ךיפנכב 4 חקת דוע םהמו
םתוא תכלשהו
תפרשו שאה ךות־לא
ונממ שאב םתא
תיב־לכ־לא שא־אצת
׃לארשי 5 הוהי ינדא רמא הכ
ךותב םלשורי תאז
היתמש םיוגה
׃תוצרא היתוביבסו 6 יטפשמ־תא רמתו
םיוגה־ןמ העשרל
יתוקח־תאו
רשא תוצראה־ןמ
יכ היתוביבס
וסאמ יטפשמב
וכלה־אל יתוקחו
׃םהב 7 ינדא רמא־הכ ןכל
םכנמה ןעי הוהי
רשא םיוגה־ןמ
יתוקחב םכיתוביבס
םתכלה אל
אל יטפשמ־תאו
יטפשמכו םתישע
רשא םיוגה
אל םכיתוביבס
׃םתישע 8 ינדא רמא הכ ןכל
ךילע יננה הוהי
יתישעו ינא־םג
םיטפשמ ךכותב
׃םיוגה יניעל 9 רשא תא ךב יתישעו
תאו יתישע־אל
והמכ השעא־אל־רשא
־לכ ןעי דוע
׃ךיתבעות 10 ולכאי תובא ןכל
םינבו ךכותב םינב
םתובא ולכאי
םיטפש ךב יתישעו
יתירזו
ךתיראש־לכ־תא
׃חור־לכל 11 םאנ ינא־יח ןכל
אל־םא הוהי ינדא
תאמט ישדקמ־תא ןעי
ךיצוקש־לכב
ךיתבעות־לכבו
ערגא ינא־םגו
יניע סוחת־אלו
׃לומחא אל ינא־םגו 12 ותומי רבדב ךיתשלש
ךכותב ולכי בערבו
ולפי ברחב תישלשהו
תישילשהו ךיתוביבס
ברחו הרזא חור־לכל
׃םהירחא קירא 13 יתוחנהו יפא הלכו
יתמחנהו םב יתמח
הוהי ינא־יכ ועדיו
יתאנקב יתרבד
׃םב יתמח יתולכב 14 הברחל ךנתאו
רשא םיוגב הפרחלו
יניעל ךיתוביבס
׃רבוע־לכ 15 הפודגו הפרח התיהו
םיוגל המשמו רסומ
ךיתוביבס רשא
םיטפש ךב יתושעב
תוחכתבו המחבו ףאב
הוהי ינא המח
׃יתרבד 16 בערה יצח־תא יחלשב
ויה רשא םהב םיערה
חלשא־רשא תיחשמל
בערו םכתחשל םתוא
יתרבשו םכילע ףסא
׃םחל־הטמ םכל 17 בער םכילע יתחלשו
ךלכשו הער היחו
ךב־רבעי םדו רבדו
ךילע איבא ברחו
׃יתרבד הוהי ינא

« Prev Ezekiel 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |