« Prev Ezekiel 4 Next »

Chapter 4

1 ךל־חק םדא־ןב התאו
התוא התתנו הנבל
הילע תוקחו ךינפל
׃םלשורי ־תא ריע 2 רוצמ הילע התתנו
קיד הילע תינבו
הללס הילע תכפשו
תונחמ הילע התתנו
םירכ הילע־םישו
׃ביבס 3 תבחמ ךל־חק התאו
התוא התתנו לזרב
ךניב לזרב ריק
התניכהו ריעה ןיבו
הילא ךינפ־תא
תרצו רוצמב התיהו
תיבל איה תוא הילע
׃לארשי 4 ךדצ־לע בכש התאו
תמשו ילאמשה
לארשי־תיב ןוע־תא
םימיה רפסמ וילע
אשת וילע בכשת רשא
׃םנוע־תא 5 ךל יתתנ ינאו
רפסמל םנוע ינש־תא
תואמ־שלש םימי
תאשנו םוי םיעשתו
׃לארשי־תיב ןוע 6 הלא־תא תילכו
ךדצ־לע תבכשו
תאשנו תינש ינומיה
הדוהי־תיב ןוע־תא
םוי םוי םיעברא
הנשל םוי הנשל
׃ךל ויתתנ 7 םלשורי רוצמ־לאו
ךערזו ךינפ ןיכת
׃הילע תאבנו הפושח 8 ךילע יתתנ הנהו
ךפהת־אלו םיתובע
ךדצ־לא ךדצמ
ימי ךתולכ־דע
׃ךרוצמ 9 ןיטח ךל־חק התאו
לופו םירעשו
ןחדו םישדעו
םתוא התתנו םימסכו
תישעו דחא ילכב
רפסמ םחלל ךל םתוא
התא־רשא םימיה
־שלש ךדצ־לע בכוש
םוי םיעשתו תואמ
׃ונלכאת 10 ונלכאת רשא ךלכאמו
לקש םירשע לוקשמב
תע־דע תעמ םויל
׃ונלכאת 11 התשת הרושמב םימו
תעמ ןיהה תישש
׃התשת תע־דע 12 הנלכאת םירעש תגעו
תאצ יללגב איהו
הנגעת םדאה
׃םהיניעל 13 הככ הוהי רמאיו
לארשי־ינב ולכאי
םיוגב אמט םמחל־תא
׃םש םחידא רשא 14 ינדא ההא רמאו
אל ישפנ הנה הוהי
הפרטו הלבנו האמטמ
ירוענמ יתלכא־אל
אב־אלו התע־דעו
׃לוגפ רשב יפב 15 האר ילא רמאיו
יעופצ־תא ךל יתתנ
יללג תחת רקבה
־תא תישעו םדאה
׃םהילע ךמחל 16 םדא־ןב ילא רמאיו
םחל־הטמ רבש יננה
םחל־ולכאו םלשוריב
םימו הגאדבו לקשמב
ןוממשבו הרושמב
׃ותשי 17 םחל ורסחי ןעמל
שיא ומשנו םימו
וקמנו ויחאו
׃םנועב

« Prev Ezekiel 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |