« Prev Ezekiel 6 Next »

Chapter 6

1 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 2 ךינפ םיש םדא־ןב
לארשי ירה־לא
׃םהילא אבנהו 3 לארשי ירה תרמאו
ינדא־רבד ועמש
ינדא רמא־הכ הוהי
םירהל הוהי
םיקיפאל תועבגלו
ינא יננה תיאגלו
ברח םכילע איבמ
׃םכיתומב יתדבאו 4 םכיתוחבזמ ומשנו
םכינמח ורבשנו
םכיללח יתלפהו
׃םכילולג ינפל 5 ינב ירגפ־תא יתתנו
ינפל לארשי
יתירזו םהילולג
םכיתומצע־תא
׃םכיתוחבזמ תוביבס 6 םכיתובשומ לכב
הנברחת םירעה
הנמשית תומבהו
ומשאיו וברחי ןעמל
ורבשנו םכיתוחבזמ
םכילולג ותבשנו
םכינמח ועדגנו
׃םכישעמ וחמנו 7 םככותב ללח לפנו
ינא־יכ םתעדיו
׃הוהי 8 םכל תויהב יתרתוהו
םיוגב ברח יטילפ
׃תוצראב םכיתורזהב 9 םכיטילפ ורכזו
רשא םיוגב יתוא
רשא םש־ובשנ
םבל־תא יתרבשנ
ילעמ רס־רשא הנוזה
תונזה םהיניע תאו
םהילולג ירחא
םהינפב וטקנו
ושע רשא תוערה־לא
׃םהיתבעות לכל 10 הוהי ינא־יכ ועדיו
יתרבד םנח־לא אל
הערה םהל תושעל
׃תאזה 11 הוהי ינדא רמא־הכ
עקרו ךפכב הכה
לא חא־רמאו ךלגרב
תוער תובעות־לכ
רשא לארשי תיב
רבדבו בערב ברחב
׃ולפי 12 תומי רבדב קוחרה
לופי ברחב בורקהו
רוצנהו ראשנהו
יתילכו תומי בערב
׃םב יתמח 13 ינא־יכ םתעדיו
םהיללח תויהב הוהי
םהילולג ךותב
םהיתוחבזמ תוביבס
המר העבג־לכ לא
םירהה ישאר לכב
ןנער ץע־לכ תחתו
התבע הלא ־לכ תחתו
םש־ונתנ רשא םוקמ
לכל חחינ חיר
׃םהילולג 14 ידי־תא יתיטנו
יתתנו םהילע
הממש ץראה־תא
התלבד רבדממ המשמו
םהיתובשומ לכב
ינא־יכ ועדיו
׃הוהי

« Prev Ezekiel 6 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |