« Prev Exodus 7 Next »

Chapter 7

1 השמ־לא הוהי רמאיו
םיהלא ךיתתנ האר
ךיחא ןרהאו הערפל
׃ךאיבנ היהי 2 תא רבדת התא
ןרהאו ךוצא רשא־לכ
הערפ־לא רבדי ךיחא
־ינב־תא חלשו
׃וצראמ לארשי 3 בל־תא השקא ינאו
יתיברהו הערפ
יתפומ־תאו יתתא־תא
׃םירצמ ץראב 4 םכלא עמשי־אלו
ידי־תא יתתנו הערפ
יתאצוהו םירצמב
ימע ־תא יתאבצ־תא
ץראמ לארשי־ינב
םיטפשב םירצמ
׃םילדג 5 םירצמ ועדיו
יתטנב הוהי ינא־יכ
םירצמ־לע ידי־תא
־ינב־תא יתאצוהו
׃םכותמ לארשי 6 ןרהאו השמ שעיו
םתא הוהי הוצ רשאכ
׃ושע ןכ 7 הנש םינמש־ןב השמו
שלש־ןב ןרהאו
םרבדב הנש םינמשו
׃הערפ־לא 8 השמ־לא הוהי רמאיו
׃רמאל ןרהא־לאו 9 הערפ םכלא רבדי יכ
תפומ םכל ונת רמאל
חק ןרהא־לא תרמאו
ךלשהו ךטמ־תא
יהי הערפ־ינפל
׃ןינתל 10 ןרהאו השמ אביו
ןכ ושעיו הערפ־לא
הוהי הוצ רשאכ
־תא ןרהא ךלשיו
הערפ ינפל והטמ
יהיו וידבע ינפלו
׃ןינתל 11 הערפ־םג ארקיו
םיפשכמלו םימכחל
ימטרח םה־םג ושעיו
׃ןכ םהיטהלב םירצמ 12 והטמ שיא וכילשיו
םנינתל ויהיו
ןרהא־הטמ עלביו
׃םתטמ־תא 13 אלו הערפ בל קזחיו
רבד רשאכ םהלא עמש
׃הוהי 14 השמ־לא הוהי רמאיו
ןאמ הערפ בל דבכ
׃םעה חלשל 15 רקבב הערפ־לא ךל
המימה אצי הנה
ותארקל תבצנו
הטמהו ראיה תפש־לע
חקת שחנל ךפהנ־רשא
׃ךדיב 16 הוהי וילא תרמאו
ינחלש םירבעה יהלא
חלש רמאל ךילא
ינדבעיו ימע־תא
הנהו רבדמב
׃הכ־דע תעמש־אל 17 תאזב הוהי רמא הכ
הוהי ינא יכ עדת
הטמב הכמ יכנא הנה
םימה־לע ידיב־רשא
וכפהנו ראיב רשא
׃םדל 18 ראיב־רשא הגדהו
ראיה שאבו תומת
תותשל םירצמ ואלנו
׃ראיה־ןמ םימ 19 השמ־לא הוהי רמאיו
חק ןרהא־לא רמא
ךדי־הטנו ךטמ
םירצמ ימימ־לע
םתרהנ־לע
םהיראי־לע
לעו םהימגא־לעו
םהימימ הוקמ־לכ
םד היהו םד־ויהיו
םירצמ ץרא־לכב
׃םינבאבו םיצעבו 20 השמ ןכ־ושעיו
הוצ רשאכ ןרהאו
הטמב םריו הוהי
רשא םימה־תא ךיו
הערפ יניעל ראיב
וידבע יניעלו
םימה־לכ וכפהיו
׃םדל ראיב־רשא 21 ראיב־רשא הגדהו
ראיה שאביו התמ
םירצמ ולכי־אלו
־ןמ םימ תותשל
םדה יהיו ראיה
׃םירצמ ץרא־לכב 22 ימטרח ןכ־ושעיו
םהיטלב םירצמ
הערפ־בל קזחיו
רשאכ םהלא עמש־אלו
׃הוהי רבד 23 אביו הערפ ןפיו
תש־אלו ותיב־לא
׃תאזל־םג ובל 24 םירצמ־לכ ורפחיו
םימ ראיה תביבס
ולכי אל יכ תותשל
׃ראיה ימיממ תתשל 25 םימי תעבש אלמיו
הוהי־תוכה ירחא
׃ראיה־תא 26 השמ־לא הוהי רמאיו
תרמאו הערפ־לא אב
הוהי רמא הכ וילא
ימע ־תא חלש
׃ינדבעיו 27 חלשל התא ןאמ־םאו
ףגנ יכנא הנה
ךלובג־לכ־תא
׃םיעדרפצב 28 םיעדרפצ ראיה ץרשו
ךתיבב ואבו ולעו
ךבכשמ רדחבו
תיבבו ךתטמ־לעו
ךמעבו ךידבע
ךירונתבו
׃ךיתוראשמבו 29 ךמעבו הכבו
ולעי ךידבע־לכבו
׃םיעדרפצה

« Prev Exodus 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |