« Prev Exodus 8 Next »

Chapter 8

1 השמ־לא הוהי רמאיו
הטנ ןרהא־לא רמא
ךטמב ךדי־תא
־לע תרהנה־לע
םימגאה־לעו םיראיה
םיעדרפצה־תא לעהו
׃םירצמ ץרא־לע 2 ודי־תא ןרהא טיו
םירצמ ימימ לע
סכתו עדרפצה לעתו
׃םירצמ ץרא־תא 3 םימטרחה ןכ־ושעיו
ולעיו םהיטלב
םיעדרפצה־תא
׃םירצמ ץרא־לע 4 השמל הערפ ארקיו
רמאיו ןרהאלו
הוהי־לא וריתעה
םיעדרפצה רסיו
החלשאו ימעמו ינממ
וחבזיו םעה־תא
׃הוהיל 5 הערפל השמ רמאיו
יתמל ילע ראפתה
ךידבעלו ךל ריתעא
תירכהל ךמעלו
ךממ םיעדרפצה
ראיב קר ךיתבמו
׃הנראשת 6 רמאיו רחמל רמאיו
עדת ןעמל ךרבדכ
הוהיכ ןיא־יכ
׃וניהלא 7 ךממ םיעדרפצה ורסו
ךידבעמו ךיתבמו
ראיב קר ךמעמו
׃הנראשת 8 ןרהאו השמ אציו
קעציו הערפ םעמ
הוהי־לא השמ
םיעדרפצה רבד־לע
׃הערפל םש ־רשא 9 רבדכ הוהי שעיו
ותמיו השמ
םיתבה־ןמ םיעדרפצה
תרצחה־ןמ
׃תדשה־ןמו 10 םרמח םתא ורבציו
׃ץראה שאבתו םרמח 11 התיה יכ הערפ אריו
דבכהו החורה
עמש אלו ובל־תא
רבד רשאכ םהלא
׃הוהי 12 השמ־לא הוהי רמאיו
הטנ ןרהא־לא רמא
רפע־תא ךהו ךטמ־תא
םנכל היהו ץראה
׃םירצמ ץרא־לכב 13 ןרהא טיו ןכ־ושעיו
ךיו והטמב ודי־תא
יהתו ץראה רפע־תא
המהבבו םדאב םנכה
היה ץראה רפע־לכ
ץרא־לכב םינכ
׃םירצמ 14 םימטרחה ןכ־ושעיו
איצוהל םהיטלב
ולכי אלו םינכה־תא
םדאב םנכה יהתו
׃המהבבו 15 םמטרחה ורמאיו
עבצא הערפ־לא
קזחיו אוה םיהלא
עמש־אלו הערפ־בל
רבד רשאכ םהלא
׃הוהי 16 השמ־לא הוהי רמאיו
בציתהו רקבב םכשה
הנה הערפ ינפל
תרמאו המימה אצוי
הוהי רמא הכ וילא
׃ינדבעיו ימע חלש 17 חלשמ ךניא־םא יכ
חילשמ יננה ימע־תא
ךמעבו ךידבעבו ךב
ברעה ־תא ךיתבבו
םירצמ יתב ואלמו
המדאה םגו ברעה־תא
׃הילע םה־רשא 18 אוהה םויב יתילפהו
רשא ןשג ץרא־תא
הילע דמע ימע
ברע םש־תויה יתלבל
ינא יכ עדת ןעמל
׃ץראה ברקב הוהי 19 ימע ןיב תדפ יתמשו
רחמל ךמע ןיבו
׃הזה תאה היהי 20 אביו ןכ הוהי שעיו
הערפ התיב דבכ ברע
וידבע תיבו
םירצמ ץרא־לכבו
ינפמ ץראה תחשת
׃ברעה 21 השמ־לא הערפ ארקיו
וכל רמאיו ןרהאלו
םכיהלאל וחבז
׃ץראב 22 ןוכנ אל השמ רמאיו
תבעות יכ ןכ תושעל
הוהיל חבזנ םירצמ
חבזנ ןה וניהלא
םירצמ תבעות־תא
אלו םהיניעל
׃ונלקסי 23 ךלנ םימי תשלש ךרד
ונחבזו רבדמב
רשאכ וניהלא הוהיל
׃ונילא רמאי 24 יכנא הערפ רמאיו
םתחבזו םכתא חלשא
םכיהלא הוהיל
קחרה קר רבדמב
תכלל וקיחרת־אל
׃ידעב וריתעה 25 הנה השמ רמאיו
ךמעמ אצוי יכנא
הוהי־לא יתרתעהו
הערפמ ברעה רסו
רחמ ומעמו וידבעמ
הערפ ףסי־לא קר
חלש יתלבל לתה
חבזל םעה־תא
׃הוהיל 26 הערפ םעמ השמ אציו
׃הוהי־לא רתעיו 27 רבדכ הוהי שעיו
ברעה רסיו השמ
וידבעמ הערפמ
ראשנ אל ומעמו
׃דחא 28 ובל־תא הערפ דבכיו
אלו תאזה םעפב םג
׃םעה־תא חלש

« Prev Exodus 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |