« Prev Exodus 6 Next »

Chapter 6

1 השמ־לא הוהי רמאיו
השעא רשא הארת התע
הקזח דיב יכ הערפל
הקזח דיבו םחלשי
׃וצראמ םשרגי 2 םיהלא רבדיו
וילא רמאיו השמ־לא
׃הוהי ינא 3 םהרבא־לא אראו
בקעי־לאו קחצי־לא
הוהי ימשו ידש לאב
׃םהל יתעדונ אל 4 יתמקה םגו
תתל םתא יתירב־תא
ןענכ ץרא־תא םהל
םהירגמ ץרא תא
׃הב ורג ־רשא 5 יתעמש ינא םגו
לארשי ינב תקאנ־תא
םידבעמ םירצמ רשא
־תא רכזאו םתא
׃יתירב 6 רמא ןכל
ינא לארשי־ינבל
םכתא יתאצוהו הוהי
םירצמ תלבס תחתמ
םכתא יתלצהו
יתלאגו םתדבעמ
היוטנ עורזב םכתא
׃םילדג םיטפשבו 7 יל םכתא יתחקלו
םכל יתייהו םעל
יכ םתעדיו םיהלאל
םכיהלא הוהי ינא
תחתמ םכתא איצומה
׃םירצמ תולבס 8 םכתא יתאבהו
יתאשנ רשא ץראה־לא
התא תתל ידי־תא
קחציל םהרבאל
התא יתתנו בקעילו
ינא השרומ םכל
׃הוהי 9 ןכ השמ רבדיו
אלו לארשי ינב־לא
רצקמ השמ־לא ועמש
׃השק הדבעמו חור 10 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 11 הערפ־לא רבד אב
חלשיו םירצמ ךלמ
לארשי־ינב־תא
׃וצראמ 12 ינפל השמ רבדיו
ןה רמאל הוהי
ועמש־אל לארשי־ינב
ינעמשי ךיאו ילא
לרע ינאו הערפ
׃םיתפש 13 השמ־לא הוהי רבדיו
םוציו ןרהא־לאו
לארשי ינב־לא
ךלמ הערפ־לאו
איצוהל םירצמ
ץראמ לארשי־ינב־תא
׃םירצמ 14 םתבא־תיב ישאר הלא
רכב ןבואר ינב
אולפו ךונח לארשי
הלא ימרכו ןרצח
׃ןבואר תחפשמ 15 לאומי ןועמש ינבו
ןיכיו דהאו ןימיו
לואשו רחצו
הלא תינענכה־ןב
׃ןועמש תחפשמ 16 יול־ינב תומש הלאו
תהקו ןושרג םתדלתל
ייח ינשו יררמו
םישלשו עבש יול
׃הנש תאמו 17 ינבל ןושרג ינב
׃םתחפשמל יעמשו 18 םרמע תהק ינבו
ןורבחו רהציו
ייח ינשו לאיזעו
םישלשו שלש תהק
׃הנש תאמו 19 ילחמ יררמ ינבו
תחפשמ הלא ישומו
׃םתדלתל יולה 20 םרמע חקיו
ול ותדד דבכוי־תא
ול דלתו השאל
השמ־תאו ןרהא־תא
עבש םרמע ייח ינשו
׃הנש תאמו םישלשו 21 חרק רהצי ינבו
׃ירכזו גפנו 22 לאשימ לאיזע ינבו
׃ירתסו ןפצלאו 23 ןרהא חקיו
עבשילא־תא
תוחא בדנימע־תב
השאל ול ןושחנ
בדנ ־תא ול דלתו
אוהיבא־תאו
רזעלא־תא
׃רמתיא־תאו 24 ריסא חרק ינבו
ףסאיבאו הנקלאו
׃יחרקה תחפשמ הלא 25 ןרהא־ןב רזעלאו
תונבמ ול־חקל
השאל ול לאיטופ
סחניפ־תא ול דלתו
תובא ישאר הלא
׃םתחפשמל םיולה 26 רשא השמו ןרהא אוה
םהל הוהי רמא
ינב־תא ואיצוה
םירצמ ץראמ לארשי
׃םתאבצ־לע 27 םירבדמה םה
םירצמ־ךלמ הערפ־לא
איצוהל
לארשי־ינב־תא
השמ אוה םירצממ
׃ןרהאו 28 רבד םויב יהיו
ץראב השמ־לא הוהי
׃םירצמ 29 השמ־לא הוהי רבדיו
רבד הוהי ינא רמאל
םירצמ ךלמ הערפ־לא
ינא רשא ־לכ תא
׃ךילא רבד 30 ינפל השמ רמאיו
לרע ינא ןה הוהי
עמשי ךיאו םיתפש
׃הערפ ילא

« Prev Exodus 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |