« Prev Exodus 19 Next »

Chapter 19

1 תאצל ישילשה שדחב
ץראמ לארשי־ינב
הזה םויב םירצמ
׃יניס רבדמ ואב 2 םידיפרמ ועסיו
יניס רבדמ ואביו
רבדמב ונחיו
דגנ לארשי םש־ןחיו
׃רהה 3 הלע השמו
ארקיו םיהלאה־לא
רהה־ןמ הוהי וילא
תיבל רמאת הכ רמאל
ינבל דיגתו בקעי
׃לארשי 4 רשא םתיאר םתא
אשאו םירצמל יתישע
יפנכ־לע םכתא
םכתא אבאו םירשנ
׃ילא 5 עומש־םא התעו
םתרמשו ילקב ועמשת
םתייהו יתירב־תא
־לכמ הלגס יל
יל־יכ םימעה
׃ץראה־לכ 6 יל־ויהת םתאו
יוגו םינהכ תכלממ
םירבדה הלא שודק
ינב־לא רבדת רשא
׃לארשי 7 ארקיו השמ אביו
םשיו םעה ינקזל
תא םהינפל
הלאה םירבדה־לכ
׃הוהי והוצ רשא 8 ודחי םעה־לכ ונעיו
רבד־רשא לכ ורמאיו
בשיו השענ הוהי
םעה ירבד ־תא השמ
׃הוהי־לא 9 השמ־לא הוהי רמאיו
ךילא אב יכנא הנה
רובעב ןנעה בעב
ירבדב םעה עמשי
ונימאי ךב־םגו ךמע
השמ דגיו םלועל
םעה ירבד־תא
׃הוהי־לא 10 השמ־לא הוהי רמאיו
םתשדקו םעה־לא ךל
וסבכו רחמו םויה
׃םתלמש 11 םויל םינכנ ויהו
םויב יכ ישילשה
הוהי דרי ישלשה
םעה־לכ יניעל
׃יניס רה־לע 12 םעה־תא תלבגהו
ורמשה רמאל ביבס
עגנו רהב תולע םכל
עגנה ־לכ והצקב
׃תמוי תומ רהב 13 די וב עגת־אל
לקסי לוקס־יכ
הריי הרי־וא
אל שיא־םא המהב־םא
לביה ךשמב היחי
׃רהב ולעי המה 14 רהה־ןמ השמ דריו
שדקיו םעה־לא
וסבכיו םעה־תא
׃םתלמש 15 ויה םעה־לא רמאיו
םימי תשלשל םינכנ
׃השא־לא ושגת־לא 16 ישילשה םויב יהיו
יהיו רקבה תיהב
ןנעו םיקרבו תלק
לקו רהה־לע דבכ
דרחיו דאמ קזח רפש
׃הנחמב רשא םעה־לכ 17 םעה־תא השמ אצויו
םיהלאה תארקל
ובציתיו הנחמה־ןמ
׃רהה תיתחתב 18 ולכ ןשע יניס רהו
וילע דרי רשא ינפמ
לעיו שאב הוהי
ןשבכה ןשעכ ונשע
׃דאמ רהה־לכ דרחיו 19 רפשה לוק יהיו
השמ דאמ קזחו ךלוה
םיהלאהו רבדי
׃לוקב וננעי 20 רה־לע הוהי דריו
רהה שאר־לא יניס
השמל הוהי ארקיו
לעיו רהה שאר־לא
׃השמ 21 השמ־לא הוהי רמאיו
םעב דעה דר
הוהי־לא וסרהי־ןפ
ונממ לפנו תוארל
׃בר 22 םישגנה םינהכה םגו
ושדקתי הוהי־לא
׃הוהי םהב ץרפי־ןפ 23 הוהי־לא השמ רמאיו
תלעל םעה לכוי־אל
התא־יכ יניס רה־לא
רמאל ונב התדעה
רהה־תא לבגה
׃ותשדקו 24 הוהי וילא רמאיו
התא תילעו דר־ךל
םינהכהו ךמע ןרהאו
וסרהי ־לא םעהו
הוהי־לא תלעל
׃םב־ץרפי־ןפ 25 םעה־לא השמ דריו
׃םהלא רמאיו

« Prev Exodus 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |