« Prev Exodus 20 Next »

Chapter 20

1 תא םיהלא רבדיו
הלאה םירבדה־לכ
׃רמאל 2 ךיהלא הוהי יכנא
ץראמ ךיתאצוה רשא
׃םידבע תיבמ םירצמ 3 םיהלא ךל־היהי אל
׃ינפ־לע םירחא 4 לספ ךל־השעת אל
רשא הנומת־לכו
רשאו לעממ םימשב
רשאו תחתמ ץראב
׃ץראל תחתמ םימב 5 אלו םהל הוחתשת־אל
יכנא יכ םדבעת
אנק לא ךיהלא הוהי
תבא ןוע דקפ
םישלש־לע םינב־לע
׃יאנשל םיעבר־לעו 6 םיפלאל דסח השעו
ירמשלו יבהאל
׃יתוצמ 7 הוהי־םש־תא אשת אל
אל יכ אושל ךיהלא
תא הוהי הקני
ומש ־תא אשי־רשא
׃אושל 8 תבשה םוי־תא רוכז
׃ושדקל 9 דבעת םימי תשש
׃ךתכאלמ־לכ תישעו 10 תבש יעיבשה םויו
ךיהלא הוהיל
הכאלמ־לכ השעת־אל
ךתבו־ךנבו התא
ךתמהבו ךתמאו ךדבע
׃ךירעשב רשא ךרגו 11 השע םימי־תשש יכ
םימשה־תא הוהי
םיה־תא ץראה־תאו
םב־רשא־לכ־תאו
יעיבשה םויב חניו
הוהי ךרב ןכ־לע
תבשה םוי־תא
׃והשדקיו 12 ךיבא־תא דבכ
ןעמל ךמא־תאו
לע ךימי ןוכראי
הוהי־רשא המדאה
׃ךל ןתנ ךיהלא 13 ׃חצרת אל 14 ׃ףאנת אל 15 ׃בנגת אל 16 דע ךערב הנעת־אל
׃רקש 17 ךער תיב דמחת אל
ךער תשא דמחת־אל
ורושו ותמאו ודבעו
רשא לכו ורמחו
׃ךערל 18 םיאר םעה־לכו
תלוקה־תא
תאו םדיפלה־תאו
רהה־תאו רפשה לוק
םעה אריו ןשע
ודמעיו ועניו
׃קחרמ 19 השמ־לא ורמאיו
ונמע התא־רבד
רבדי־לאו העמשנו
־ןפ םיהלא ונמע
׃תומנ 20 םעה־לא השמ רמאיו
יכ וארית־לא
םכתא תוסנ רובעבל
רובעבו םיהלאה אב
ותארי היהת
יתלבל םכינפ־לע
׃ואטחת 21 קחרמ םעה דמעיו
לפרעה־לא שגנ השמו
׃םיהלאה םש־רשא 22 השמ־לא הוהי רמאיו
ינב־לא רמאת הכ
םתיאר םתא לארשי
יתרבד םימשה־ןמ יכ
׃םכמע 23 יהלא יתא ןושעת אל
אל בהז יהלאו ףסכ
׃םכל ושעת 24 יל־השעת המדא חבזמ
וילע תחבזו
ךיתלע־תא
ךנאצ־תא ךימלש־תאו
ךרקב ־תאו
רשא םוקמה־לכב
אובא ימש־תא ריכזא
׃ךיתכרבו ךילא 25 םינבא חבזמ־םאו
הנבת־אל יל־השעת
ךברח יכ תיזג ןהתא
׃הללחתו הילע תפנה 26 תלעמב הלעת־אלו
רשא יחבזמ־לע
ךתורע הלגת־אל
׃וילע

« Prev Exodus 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |