« Prev Exodus 18 Next »

Chapter 18

1 ןהכ ורתי עמשיו
תא השמ ןתח ןידמ
םיהלא השע רשא־לכ
ומע לארשילו השמל
הוהי איצוה־יכ
׃םירצממ לארשי־תא 2 השמ ןתח ורתי חקיו
השמ תשא הרפצ־תא
׃היחולש רחא 3 רשא הינב ינש תאו
יכ םשרג דחאה םש
ץראב יתייה רג רמא
׃הירכנ 4 רזעילא דחאה םשו
ירזעב יבא יהלא־יכ
׃הערפ ברחמ ינלציו 5 השמ ןתח ורתי אביו
ותשאו וינבו
רבדמה־לא השמ־לא
רה םש הנח אוה־רשא
׃םיהלאה 6 ינא השמ־לא רמאיו
ךילא אב ורתי ךנתח
הינב ינשו ךתשאו
׃המע 7 תארקל השמ אציו
וחתשיו ונתח
ולאשיו ול־קשיו
םולשל והערל־שיא
׃הלהאה ואביו 8 ונתחל השמ רפסיו
השע רשא־לכ תא
הערפל הוהי
תדוא לע םירצמלו
האלתה־לכ תא לארשי
ךרדב םתאצמ רשא
׃הוהי םלציו 9 לע ורתי דחיו
השע־רשא הבוטה־לכ
רשא לארשיל הוהי
׃םירצמ דימ וליצה 10 ךורב ורתי רמאיו
ליצה רשא הוהי
םירצמ דימ םכתא
רשא הערפ דימו
תחתמ םעה־תא ליצה
׃םירצמ־די 11 לודג־יכ יתעדי התע
םיהלאה־לכמ הוהי
ודז רשא רבדב יכ
׃םהילע 12 השמ ןתח ורתי חקיו
םיהלאל םיחבזו הלע
לכו ןרהא אביו
לארשי ינקז
ןתח־םע םחל־לכאל
׃םיהלאה ינפל השמ 13 בשיו תרחממ יהיו
םעה־תא טפשל השמ
השמ־לע םעה דמעיו
׃ברעה ־דע רקבה־ןמ 14 תא השמ ןתח אריו
השע אוה־רשא־לכ
רבדה־המ רמאיו םעל
השע התא רשא הזה
בשוי התא עודמ םעל
בצנ םעה־לכו ךדבל
רקב־ןמ ךילע
׃ברע־דע 15 ונתחל השמ רמאיו
םעה ילא אבי־יכ
׃םיהלא שרדל 16 רבד םהל היהי־יכ
ןיב יתטפשו ילא אב
והער ןיבו שיא
יקח ־תא יתעדוהו
םיהלאה
׃ויתרות־תאו 17 השמ ןתח רמאיו
רבדה בוט־אל וילא
׃השע התא רשא 18 התא־םג לבת לבנ
רשא הזה םעה־םג
ךממ דבכ־יכ ךמע
והשע לכות־אל רבדה
׃ךדבל 19 ילקב עמש התע
םיהלא יהיו ךצעיא
םעל התא היה ךמע
תאבהו םיהלאה לומ
םירבדה־תא התא
׃םיהלאה־לא 20 םהתא התרהזהו
םיקחה־תא
תעדוהו תרותה־תאו
וכלי ךרדה־תא םהל
רשא השעמה־תאו הב
׃ןושעי 21 םעה־לכמ הזחת התאו
יארי ליח־ישנא
תמא ישנא םיהלא
תמשו עצב יאנש
םיפלא ירש םהלע
ירש תואמ ירש
׃תרשע ירשו םישמח 22 םעה־תא וטפשו
היהו תע־לכב
לדגה רבדה־לכ
ךילא ואיבי
ןטקה רבדה־לכו
לקהו םה־וטפשי
׃ךתא ואשנו ךילעמ 23 הזה רבדה־תא םא
םיהלא ךוצו השעת
םגו דמע תלכיו
־לע הזה םעה־לכ
׃םולשב אבי ומקמ 24 לוקל השמ עמשיו
רשא לכ שעיו ונתח
׃רמא 25 השמ רחביו
ליח־ישנא
ןתיו לארשי־לכמ
םעה־לע םישאר םתא
ירש םיפלא ירש
םישמח ירש תואמ
׃תרשע ירשו 26 םעה־תא וטפשו
רבדה־תא תע־לכב
ןואיבי השקה
רבדה־לכו השמ־לא
׃םה וטופשי ןטקה 27 ונתח־תא השמ חלשיו
׃וצרא־לא ול ךליו

« Prev Exodus 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |