« Prev Exodus 17 Next »

Chapter 17

1 תדע־לכ ועסיו
לארשי־ינב
םהיעסמל ןיס־רבדממ
ונחיו הוהי יפ־לע
םימ ןיאו םידיפרב
׃םעה תתשל 2 השמ־םע םעה בריו
ונל־ונת ורמאיו
רמאיו התשנו םימ
־המ השמ םהל
ידמע ןובירת
׃הוהי־תא ןוסנת־המ 3 םימל םעה םש אמציו
השמ־לע םעה ןליו
הז המל רמאיו
םירצממ ונתילעה
ינב־תאו יתא תימהל
׃אמצב ינקמ־תאו 4 הוהי־לא השמ קעציו
םעל השעא המ רמאל
טעמ דוע הזה
׃ינלקסו 5 השמ־לא הוהי רמאיו
חקו םעה ינפל רבע
לארשי ינקזמ ךתא
וב תיכה רשא ךטמו
ךדיב חק ראיה־תא
׃תכלהו 6 םש ךינפל דמע יננה
ברחב רוצה־לע
ואציו רוצב תיכהו
םעה התשו םימ ונממ
יניעל השמ ןכ שעיו
׃לארשי ינקז 7 םוקמה םש ארקיו
ביר־לע הבירמו הסמ
לעו לארשי ינב
רמאל הוהי־תא םתסנ
ונברקב הוהי שיה
׃ןיא־םא 8 םחליו קלמע אביו
׃םדיפרב לארשי־םע 9 השמ רמאיו
ונל־רחב עשוהי־לא
םחלה אצו םישנא
יכנא רחמ קלמעב
העבגה שאר־לע בצנ
׃ידיב םיהלאה הטמו 10 רשאכ עשוהי שעיו
םחלהל השמ ול־רמא
ןרהא השמו קלמעב
שאר ולע רוחו
׃העבגה 11 םירי רשאכ היהו
רבגו ודי השמ
חיני רשאכו לארשי
׃קלמע רבגו ודי 12 םידבכ השמ ידיו
ומישיו ןבא־וחקיו
הילע בשיו ויתחת
וכמת רוחו ןרהאו
דחא הזמ וידיב
יהיו דחא הזמו
אב־דע הנומא וידי
׃שמשה 13 עשוהי שלחיו
ומע־תאו קלמע־תא
׃ברח־יפל 14 השמ־לא הוהי רמאיו
ןורכז תאז בתכ
ינזאב םישו רפסב
החמא החמ־יכ עשוהי
תחתמ קלמע רכז־תא
׃םימשה 15 חבזמ השמ ןביו
הוהי ומש ארקיו
׃יסנ 16 סכ־לע די־יכ רמאיו
הוהיל המחלמ הי
׃רד רדמ קלמעב

« Prev Exodus 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |