« Prev Ecclesiastes 3 Next »

Chapter 3

1 תעו ןמז לכל
תחת ץפח־לכל
׃םימשה 2 תומל תעו תדלל תע
רוקעל תעו תעטל תע
׃עוטנ 3 תעו גורהל תע
ץורפל תע אופרל
׃תונבל תעו 4 תעו תוכבל תע
תעו דופס תע קוחשל
׃דוקר 5 םינבא ךילשהל תע
תע םינבא סונכ תעו
קחרל תעו קובחל
׃קבחמ 6 דבאל תעו שקבל תע
תעו רומשל תע
׃ךילשהל 7 תעו עורקל תע
תושחל תע רופתל
׃רבדל תעו 8 אנשל תעו בהאל תע
תעו המחלמ תע
׃םולש 9 השועה ןורתי־המ
׃למע אוה רשאב 10 ןינעה־תא יתיאר
םיהלא ןתנ רשא
תונעל םדאה ינבל
׃וב 11 הפי השע לכה־תא
םלעה־תא םג ותעב
רשא ילבמ םבלב ןתנ
םדאה אצמי־אל
השע־רשא השעמה־תא
שארמ םיהלאה
׃ףוס־דעו 12 בוט ןיא יכ יתעדי
חומשל־םא יכ םב
׃וייחב בוט תושעלו 13 לכאיש םדאה־לכ םגו
בוט הארו התשו
תתמ ולמע־לכב
׃איה םיהלא 14 רשא־לכ יכ יתעדי
אוה םיהלאה השעי
וילע םלועל היהי
ונממו ףיסוהל ןיא
םיהלאהו ערגל ןיא
׃וינפלמ ואריש השע 15 אוה רבכ היהש־המ
רבכ תויהל רשאו
שקבי םיהלאהו היה
׃ףדרנ־תא 16 תחת יתיאר דועו
טפשמה םוקמ שמשה
םוקמו עשרה המש
׃עשרה המש קדצה 17 יבלב ינא יתרמא
עשרה־תאו קידצה־תא
תע־יכ םיהלאה טפשי
לעו ץפח־לכל
׃םש השעמה־לכ 18 יבלב ינא יתרמא
םדאה ינב תרבד־לע
םיהלאה םרבל
המהב־םהש תוארלו
׃םהל המה 19 םדאה־ינב הרקמ יכ
הרקמו המהבה הרקמו
הז תומכ םהל דחא
חורו הז תומ ןכ
רתומו לכל דחא
ןיא המהבה־ןמ םדאה
׃לבה לכה יכ 20 םוקמ־לא ךלוה לכה
היה לכה דחא
בש לכהו רפעה־ןמ
׃רפעה־לא 21 ינב חור עדוי ימ
איה הלעה םדאה
המהבה חורו הלעמל
הטמל איה תדריה
׃ץראל 22 בוט ןיא יכ יתיארו
םדאה חמשי רשאמ
אוה־יכ וישעמב
ונאיבי ימ יכ וקלח
היהיש המב תוארל
׃וירחא

« Prev Ecclesiastes 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |