« Prev Ecclesiastes 4 Next »

Chapter 4

1 האראו ינא יתבשו
רשא םיקשעה־לכ־תא
שמשה תחת םישענ
םיקשעה תעמד הנהו
םחנמ םהל ןיאו
חכ םהיקשע דימו
׃םחנמ םהל ןיאו 2 םיתמה־תא ינא חבשו
םייחה־ןמ ותמ רבכש
םייח המה רשא
׃הנדע 3 תא םהינשמ בוטו
היה אל ןדע־רשא
האר־אל רשא
רשא ערה השעמה־תא
׃שמשה תחת השענ 4 ינא יתיארו
תאו למע־לכ־תא
יכ השעמה ןורשכ־לכ
שיא־תאנק איה
לבה הז־םג והערמ
׃חור תוערו 5 וידי־תא קבח ליסכה
׃ורשב־תא לכאו 6 תחנ ףכ אלמ בוט
למע םינפח אלממ
׃חור תוערו 7 האראו ינא יתבשו
׃שמשה תחת לבה 8 ינש ןיאו דחא שי
ול־ןיא חאו ןב םג
ולמע־לכל ץק ןיאו
עבשת ־אל ויניע־םג
למע ינא ימלו רשע
ישפנ־תא רסחמו
לבה הז־םג הבוטמ
׃אוה ער ןינעו 9 םינשה םיבוט
רשא דחאה־ןמ
בוט רכש םהל־שי
׃םלמעב 10 דחאה ולפי־םא יכ
ורבח־תא םיקי
לופיש דחאה וליאו
׃ומיקהל ינש ןיאו 11 םינש ובכשי־םא םג
ךיא דחאלו םהל םחו
׃םחי 12 דחאה ופקתי־םאו
ודגנ ודמעי םינשה
אל שלשמה טוחהו
׃קתני הרהמב 13 םכחו ןכסמ דלי בוט
ליסכו ןקז ךלממ
רהזהל עדי־אל רשא
׃דוע 14 םירוסה תיבמ־יכ
םג יכ ךלמל אצי
׃שר דלונ ותוכלמב 15 םייחה־לכ־תא יתיאר
שמשה תחת םיכלהמה
רשא ינשה דליה םע
׃ויתחת דמעי 16 םעה־לכל ץק־ןיא
היה־רשא לכל
םג םהינפל
אל םינורחאה
־יכ וב־וחמשי
ןויערו לבה הז־םג
׃חור 17 רשאכ ךילגר רמש
םיהלאה תיב־לא ךלת
תתמ עמשל בורקו
חבז םיליסכה
םיעדוי םניא־יכ
׃ער תושעל

« Prev Ecclesiastes 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |