« Prev Ecclesiastes 2 Next »

Chapter 2

1 יבלב ינא יתרמא
הכסנא אנ־הכל
בוטב הארו החמשב
׃לבה אוה־םג הנהו 2 ללוהמ יתרמא קוחשל
׃השע הז־המ החמשלו 3 ךושמל יבלב יתרת
יבלו ירשב־תא ןייב
זחאלו המכחב גהנ
דע תולכסב
הז־יא הארא־רשא
רשא םדאה ינבל בוט
םימשה תחת ושעי
׃םהייח ימי רפסמ 4 יתינב ישעמ יתלדגה
יל יתעטנ םיתב יל
׃םימרכ 5 תונג יל יתישע
יתעטנו םיסדרפו
׃ירפ־לכ ץע םהב 6 תוכרב יל יתישע
םהמ תוקשהל םימ
׃םיצע חמוצ רעי 7 םידבע יתינק
תיב־ינבו תוחפשו
הנקמ םג יל היה
היה הברה ןאצו רקב
ינפל ויהש לכמ יל
׃םלשוריב 8 ףסכ־םג יל יתסנכ
םיכלמ תלגסו בהזו
יל יתישע תונידמהו
תורשו םירש
םדאה ינב תגונעתו
׃תודשו הדש 9 יתפסוהו יתלדגו
ינפל היהש לכמ
יתמכח ףא םלשוריב
׃יל הדמע 10 יניע ולאש רשא לכו
םהמ יתלצא אל
יבל־תא יתענמ־אל
יבל ־יכ החמש־לכמ
ילמע־לכמ חמש
יקלח היה־הזו
׃ילמע־לכמ 11 ינא יתינפו
ידי ושעש ישעמ־לכב
יתלמעש למעבו
לכה הנהו תושעל
חור תוערו לבה
תחת ןורתי ןיאו
׃שמשה 12 תוארל ינא יתינפו
תוללוהו המכח
םדאה המ יכ תולכסו
ךלמה ירחא אוביש
׃והושע רבכ־רשא תא 13 שיש ינא יתיארו
המכחל ןורתי
ןורתיכ תולכסה־ןמ
׃ךשחה־ןמ רואה 14 ושארב ויניע םכחה
ךלוה ךשחב ליסכהו
ינא־םג יתעדיו
הרקי דחא הרקמש
׃םלכ־תא 15 יבלב ינא יתרמאו
ליסכה הרקמכ
המלו ינרקי ינא־םג
רתוי זא ינא יתמכח
יבלב יתרבדו
׃לבה הז־םגש 16 םכחל ןורכז ןיא יכ
םלועל ליסכה־םע
םיאבה םימיה רבכשב
ךיאו חכשנ לכה
םכחה תומי
׃ליסכה־םע 17 םייחה־תא יתאנשו
השעמה ילע ער יכ
שמשה תחת השענש
תוערו לבה לכה־יכ
׃חור 18 ינא יתאנשו
ינאש ילמע־לכ־תא
שמשה תחת למע
םדאל ונחינאש
׃ירחא היהיש 19 םכחה עדוי ימו
טלשיו לכס וא היהי
יתלמעש ילמע־לכב
שמשה תחת יתמכחשו
׃לבה הז־םג 20 שאיל ינא יתובסו
למעה־לכ לע יבל־תא
׃שמשה תחת יתלמעש 21 ולמעש םדא שי־יכ
תעדבו המכחב
אלש םדאלו ןורשכבו
וקלח וננתי וב־למע
הערו לבה הז־םג
׃הבר 22 םדאל הוה־המ יכ
ןויערבו ולמע־לכב
תחת למע אוהש ובל
׃שמשה 23 םיבאכמ וימי־לכ יכ
ונינע סעכו
בכש־אל הלילב־םג
לבה הז־םג ובל
׃אוה 24 םדאב בוט־ןיא
הארהו התשו לכאיש
ולמעב בוט ושפנ־תא
ינא יתיאר הז־םג
םיהלאה דימ יכ
׃איה 25 ימו לכאי ימ יכ
׃ינממ ץוח שוחי 26 בוטש םדאל יכ
המכח ןתנ וינפל
אטוחלו החמשו תעדו
ףוסאל ןינע ןתנ
בוטל תתל סונכלו
הז־םג םיהלאה ינפל
׃חור תוערו לבה

« Prev Ecclesiastes 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |