« Prev Deuteronomy 28 Next »

Chapter 28

1 עמשת עומש־םא היהו
ךיהלא הוהי לוקב
תושעל רמשל
רשא ויתוצמ־לכ־תא
םויה ךוצמ יכנא
ךיהלא הוהי ךנתנו
ייוג־לכ לע ןוילע
׃ץראה 2 ךילע ואבו
הלאה תוכרבה־לכ
עמשת יכ ךגישהו
׃ךיהלא הוהי לוקב 3 ריעב התא ךורב
׃הדשב התא ךורבו 4 ךנטב־ירפ ךורב
ירפו ךתמדא ירפו
ךיפלא רגש ךתמהב
׃ךנאצ תורתשעו 5 ךאנט ךורב
׃ךתראשמו 6 ךאבב התא ךורב
׃ךתאצב התא ךורבו 7 ךיביא־תא הוהי ןתי
םיפגנ ךילע םימקה
דחא ךרדב ךינפל
העבשבו ךילא ואצי
וסוני םיכרד
׃ךינפל 8 ךתא הוהי וצי
ךימסאב הכרבה־תא
ךדי חלשמ לכבו
־רשא ץראב ךכרבו
ןתנ ךיהלא הוהי
׃ךל 9 םעל ול הוהי ךמיקי
ךל־עבשנ רשאכ שודק
תוצמ־תא רמשת יכ
תכלהו ךיהלא הוהי
׃ויכרדב 10 ץראה ימע־לכ וארו
ארקנ הוהי םש יכ
׃ךממ ואריו ךילע 11 הבוטל הוהי ךרתוהו
ירפבו ךנטב ירפב
ךתמדא ירפבו ךתמהב
עבשנ רשא המדאה לע
תתל ךיתבאל הוהי
׃ךל 12 ךל הוהי חתפי
בוטה ורצוא־תא
תתל םימשה־תא
ותעב ךצרא־רטמ
השעמ־לכ תא ךרבלו
םיוג תיולהו ךדי
אל התאו םיבר
׃הולת 13 שארל הוהי ךנתנו
קר תייהו בנזל אלו
היהת אלו הלעמל
עמשת ־יכ הטמל
הוהי תוצמ־לא
יכנא רשא ךיהלא
רמשל םויה ךוצמ
׃תושעלו 14 רוסת אלו
רשא םירבדה־לכמ
םכתא הוצמ יכנא
לואמשו ןימי םויה
םיהלא ירחא תכלל
׃םדבעל םירחא 15 עמשת אל־םא היהו
ךיהלא הוהי לוקב
תושעל רמשל
ויתוצמ־לכ־תא
יכנא רשא ויתקחו
ואבו םויה ךוצמ
תוללקה־לכ ךילע
׃ךוגישהו הלאה 16 ריעב התא רורא
׃הדשב התא רוראו 17 ךאנט רורא
׃ךתראשמו 18 ךנטב־ירפ רורא
רגש ךתמדא ירפו
תרתשעו ךיפלא
׃ךנאצ 19 ךאבב התא רורא
׃ךתאצב התא רוראו 20 ךב הוהי חלשי
הראמה־תא
המוהמה־תא
תרעגמה־תאו
רשא ךדי חלשמ־לכב
ךדמשה דע השעת
ינפמ רהמ ךדבא־דעו
רשא ךיללעמ ער
׃ינתבזע 21 ךב הוהי קבדי
ותלכ דע רבדה־תא
המדאה לעמ ךתא
המש־אב התא־רשא
׃התשרל 22 תפחשב הוהי הככי
תקלדבו תחדקבו
ברחבו רחרחבו
ןוקריבו ןופדשבו
׃ךדבא דע ךופדרו 23 רשא ךימש ויהו
תשחנ ךשאר־לע
ךיתחת־רשא ץראהו
׃לזרב 24 רטמ־תא הוהי ןתי
רפעו קבא ךצרא
ךילע דרי םימשה־ןמ
׃ךדמשה דע 25 ףגנ הוהי ךנתי
ךרדב ךיביא ינפל
וילא אצת דחא
סונת םיכרד העבשבו
הועזל תייהו וינפל
׃ץראה תוכלממ לכל 26 לכאמל ךתלבנ התיהו
םימשה ףוע־לכל
ןיאו ץראה תמהבלו
׃דירחמ 27 ןיחשב הוהי הככי
םילפעבו םירצמ
רשא סרחבו ברגבו
׃אפרהל לכות־אל 28 ןועגשב הוהי הככי
ןוהמתבו ןורועבו
׃בבל 29 םירהצב ששממ תייהו
רועה ששמי רשאכ
חילצת אלו הלפאב
ךא תייהו ךיכרד־תא
לוזגו קושע
ןיאו םימיה־לכ
׃עישומ 30 רחא שיאו שראת השא
הנבת תיב הנלגשי
םרכ וב בשת־אלו
׃ונללחת אלו עטת 31 ךיניעל חובט ךרוש
ונממ לכאת אלו
ךינפלמ לוזג ךרמח
ךנאצ ךל בושי אלו
ןיאו ךיביאל תונתנ
׃עישומ ךל 32 םינתנ ךיתנבו ךינב
ךיניעו רחא םעל
םהילא תולכו תואר
לאל ןיאו םויה־לכ
׃ךדי 33 ךתמדא ירפ
םע לכאי ךעיגי־לכו
תייהו תעדי־אל רשא
ץוצרו קושע קר
׃םימיה־לכ 34 הארממ עגשמ תייהו
׃הארת רשא ךיניע 35 ןיחשב הוהי הככי
םיכרבה־לע ער
רשא םיקשה־לעו
ףכמ אפרהל לכות־אל
׃ךדקדק דעו ךלגר 36 ךתא הוהי ךלוי
םיקת רשא ךכלמ־תאו
רשא יוג־לא ךילע
התא תעדי־אל
םש תדבעו ךיתבאו
ץע םירחא םיהלא
׃ןבאו 37 לשמל המשל תייהו
םימעה לכב הנינשלו
הוהי ךגהני־רשא
׃המש 38 הדשה איצות בר ערז
יכ ףסאת טעמו
׃הבראה ונלסחי 39 תדבעו עטת םימרכ
אלו התשת־אל ןייו
ונלכאת יכ רגאת
׃תעלתה 40 ךל ויהי םיתיז
אל ןמשו ךלובג־לכב
׃ךתיז לשי יכ ךוסת 41 דילות תונבו םינב
יכ ךל ויהי־אלו
׃יבשב וכלי 42 ךתמדא ירפו ךצע־לכ
׃לצלצה שריי 43 ךברקב רשא רגה
הלעמ ךילע הלעי
הטמ דרת התאו הלעמ
׃הטמ 44 אל התאו ךולי אוה
היהי אוה ונולת
היהת התאו שארל
׃בנזל 45 ךילע ואבו
הלאה תוללקה־לכ
דע ךוגישהו ךופדרו
תעמש אל־יכ ךדמשה
ךיהלא הוהי לוקב
ויתוצמ רמשל
׃ךוצ רשא ויתקחו 46 תואל ךב ויהו
ךערזבו תפומלו
׃םלוע־דע 47 תדבע־אל רשא תחת
ךיהלא הוהי־תא
בבל בוטבו החמשב
׃לכ ברמ 48 ךיביא־תא תדבעו
הוהי ונחלשי רשא
אמצבו בערב ךב
לכ רסחבו םריעבו
לזרב לע ןתנו
דע ךראוצ־לע
׃ךתא ודימשה 49 יוג ךילע הוהי אשי
ץראה הצקמ קחרמ
רשנה האדי רשאכ
עמשת ־אל רשא יוג
׃ונשל 50 רשא םינפ זע יוג
ןקזל םינפ אשי־אל
׃ןחי אל רענו 51 ךתמהב ירפ לכאו
דע ךתמדא־ירפו
רשא ךדמשה
ןגד ךל ריאשי־אל
רגש רהציו שורית
ךנאצ תרתשעו ךיפלא
׃ךתא ודיבאה דע 52 ךירעש־לכב ךל רצהו
ךיתמח תדר דע
רשא תורצבהו תהבגה
ןהב חטב התא
ךל רצהו ךצרא־לכב
ךירעש־לכב
ןתנ רשא ךצרא־לכב
׃ךל ךיהלא הוהי 53 ךנטב־ירפ תלכאו
ךיתנבו ךינב רשב
הוהי ךל־ןתנ רשא
רוצמב ךיהלא
קיצי־רשא קוצמבו
׃ךביא ךל 54 גנעהו ךב ךרה שיאה
וניע ערת דאמ
וקיח תשאבו ויחאב
רשא וינב רתיבו
׃ריתוי 55 רשבמ םהמ דחאל תתמ
לכאי רשא וינב
לכ ול־ריאשה ילבמ
רשא קוצמבו רוצמב
ךביא ךל קיצי
׃ךירעש־לכב 56 הגנעהו ךב הכרה
התסנ־אל רשא
גצה הלגר־ףכ
גנעתהמ ץראה־לע
הניע ערת ךרמו
הנבבו הקיח שיאב
׃התבבו 57 תצויה התילשבו
הינבבו הילגר ןיבמ
םלכאת־יכ דלת רשא
רתסב לכ־רסחב
רשא קוצמבו רוצמב
ךביא ךל קיצי
׃ךירעשב 58 תושעל רמשת אל־םא
הרותה ירבד־לכ־תא
רפסב םיבתכה תאזה
םשה־תא האריל הזה
הזה ארונהו דבכנה
׃ךיהלא הוהי תא 59 הוהי אלפהו
תוכמ תאו ךתכמ־תא
תלדג תוכמ ךערז
םילחו תונמאנו
׃םינמאנו םיער 60 תא ךב בישהו
רשא םירצמ הודמ־לכ
וקבדו םהינפמ תרגי
׃ךב 61 הכמ־לכו ילח־לכ םג
רפסב בותכ אל רשא
םלעי תאזה הרותה
דע ךילע הוהי
׃ךדמשה 62 טעמ יתמב םתראשנו
םתייה רשא תחת
ברל םימשה יבכוככ
לוקב תעמש אל־יכ
׃ךיהלא הוהי 63 הוהי שש־רשאכ היהו
םכתא ביטיהל םכילע
ןכ םכתא תוברהלו
םכילע הוהי שישי
םכתא דיבאהל
םכתא דימשהלו
המדאה לעמ םתחסנו
המש ־אב התא־רשא
׃התשרל 64 הוהי ךציפהו
הצקמ םימעה־לכב
ץראה הצק־דעו ץראה
םיהלא םש תדבעו
תעדי־אל רשא םירחא
ץע ךיתבאו התא
׃ןבאו 65 אל םהה םיוגבו
היהי־אלו עיגרת
ךלגר־ףכל חונמ
םש ךל הוהי ןתנו
ןוילכו זגר בל
׃שפנ ןובאדו םיניע 66 םיאלת ךייח ויהו
תדחפו דגנמ ךל
אלו םמויו הליל
׃ךייחב ןימאת 67 ןתי־ימ רמאת רקבב
רמאת ברעבו ברע
דחפמ רקב ןתי־ימ
דחפת רשא ךבבל
רשא ךיניע הארממו
׃הארת 68 םירצמ הוהי ךבישהו
רשא ךרדב תוינאב
ףיסת־אל ךל יתרמא
התארל דוע
םש םתרכמתהו
םידבעל ךיביאל
׃הנק ןיאו תוחפשלו 69 תירבה ירבד הלא
הוהי הוצ־רשא
תרכל השמ־תא
ץראב לארשי ינב־תא
תירבה דבלמ באומ
׃ברחב םתא תרכ־רשא

« Prev Deuteronomy 28 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |