« Prev Deuteronomy 27 Next »

Chapter 27

1 ינקזו השמ וציו
רמאל םעה־תא לארשי
הוצמה־לכ־תא רמש
הוצמ יכנא רשא
׃םויה םכתא 2 רשא םויב היהו
ןדריה־תא ורבעת
הוהי־רשא ץראה־לא
ךל ןתנ ךיהלא
םינבא ךל תמקהו
םתא תדשו תולדג
׃דישב 3 ןהילע תבתכו
הרותה ירבד־לכ־תא
ןעמל ךרבעב תאזה
ץראה־לא אבת רשא
ךיהלא הוהי־רשא
תבז ץרא ךל ןתנ
רבד רשאכ שבדו בלח
ךיתבא־יהלא הוהי
׃ךל 4 םכרבעב היהו
ומיקת ןדריה־תא
הלאה םינבאה־תא
הוצמ יכנא רשא
רהב םויה םכתא
םתוא תדשו לביע
׃דישב 5 חבזמ םש תינבו
חבזמ ךיהלא הוהיל
ףינת־אל םינבא
׃לזרב םהילע 6 הנבת תומלש םינבא
הוהי חבזמ־תא
וילע תילעהו ךיהלא
׃ךיהלא הוהיל תלוע 7 תלכאו םימלש תחבזו
ינפל תחמשו םש
׃ךיהלא הוהי 8 םינבאה־לע תבתכו
הרותה ירבד־לכ־תא
׃בטיה ראב תאזה 9 םינהכהו השמ רבדיו
לארשי־לכ לא םיולה
עמשו תכסה רמאל
הזה םויה לארשי
הוהיל םעל תייהנ
׃ךיהלא 10 הוהי לוקב תעמשו
תישעו ךיהלא
ויקח־תאו ותוצמ־תא
ךוצמ יכנא רשא
׃םויה 11 םעה־תא השמ וציו
׃רמאל אוהה םויב 12 ךרבל ודמעי הלא
רה־לע םעה־תא
םכרבעב םיזרג
ןועמש ןדריה־תא
הדוהיו יולו
ףסויו רכששיו
׃ןמינבו 13 ודמעי הלאו
לביע רהב הללקה־לע
רשאו דג ןבואר
׃ילתפנו ןד ןלובזו 14 ורמאו םיולה ונעו
לארשי שיא־לכ־לא
׃םר לוק 15 רשא שיאה רורא
הכסמו לספ השעי
השעמ הוהי תבעות
רתסב םשו שרח ידי
ורמאו םעה־לכ ונעו
׃ןמא 16 ויבא הלקמ רורא
םעה־לכ רמאו ומאו
׃ןמא 17 לובג גיסמ רורא
םעה־לכ רמאו והער
׃ןמא 18 רוע הגשמ רורא
םעה־לכ רמאו ךרדב
׃ןמא 19 טפשמ הטמ רורא
הנמלאו םותי־רג
׃ןמא םעה־לכ רמאו 20 תשא־םע בכש רורא
ףנכ הלג יכ ויבא
םעה־לכ רמאו ויבא
׃ןמא 21 בכש רורא
רמאו המהב־לכ־םע
׃ןמא םעה־לכ 22 ותחא־םע בכש רורא
ומא־תב וא ויבא־תב
׃ןמא םעה־לכ רמאו 23 ותנתח־םע בכש רורא
׃ןמא םעה־לכ רמאו 24 והער הכמ רורא
םעה־לכ רמאו רתסב
׃ןמא 25 דחש חקל רורא
יקנ םד שפנ תוכהל
׃ןמא םעה־לכ רמאו 26 םיקי־אל רשא רורא
ירבד־תא
תושעל תאזה־הרותה
םעה־לכ רמאו םתוא
׃ןמא

« Prev Deuteronomy 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |