« Prev Deuteronomy 29 Next »

Chapter 29

1 השמ ארקיו
רמאיו לארשי־לכ־לא
תא םתיאר םתא םהלא
הוהי השע רשא־לכ
ץראב םכיניעל
הערפל םירצמ
וידבע־לכלו
׃וצרא־לכלו 2 רשא תלדגה תוסמה
תתאה ךיניע ואר
םילדגה םיתפמהו
׃םהה 3 םכל הוהי ןתנ־אלו
םיניעו תעדל בל
עמשל םינזאו תוארל
׃הזה םויה דע 4 םיעברא םכתא ךלואו
ולב־אל רבדמב הנש
םכילעמ םכיתמלש
התלב ־אל ךלענו
׃ךלגר לעמ 5 ןייו םתלכא אל םחל
םתיתש אל רכשו
ינא יכ ועדת ןעמל
׃םכיהלא הוהי 6 םוקמה־לא ואבתו
ןחיס אציו הזה
גועו ןובשח־ךלמ
ונתארקל ןשבה־ךלמ
׃םכנו המחלמל 7 םצרא־תא חקנו
הלחנל הנתנו
ידגלו ינבוארל
׃ישנמה טבש יצחלו 8 ירבד־תא םתרמשו
םתישעו תאזה תירבה
וליכשת ןעמל םתא
׃ןושעת רשא־לכ תא 9 םויה םיבצנ םתא
הוהי ינפל םכלכ
םכישאר םכיהלא
םכינקז םכיטבש
שיא לכ םכירטשו
׃לארשי 10 ךרגו םכישנ םכפט
ךינחמ ברקב רשא
באש דע ךיצע בטחמ
׃ךימימ 11 הוהי תירבב ךרבעל
רשא ותלאבו ךיהלא
תרכ ךיהלא הוהי
׃םויה ךמע 12 ךתא־םיקה ןעמל
אוהו םעל ול םויה
םיהלאל ךל־היהי
רשאכו ךל־רבד רשאכ
ךיתבאל עבשנ
קחציל םהרבאל
׃בקעילו 13 םכדבל םכתא אלו
תירבה־תא תרכ יכנא
הלאה־תאו תאזה
׃תאזה 14 הפ ונשי רשא־תא יכ
םויה דמע ונמע
וניהלא הוהי ינפל
הפ ונניא רשא תאו
׃םויה ונמע 15 תא םתעדי םתא־יכ
ץראב ונבשי־רשא
תאו םירצמ
ברקב ונרבע־רשא
׃םתרבע רשא םיוגה 16 םהיצוקש־תא וארתו
ץע םהיללג תאו
רשא בהזו ףסכ ןבאו
׃םהמע 17 שיא םכב שי־ןפ
החפשמ וא השא־וא
ובבל רשא טבש־וא
הוהי םעמ םויה הנפ
דבעל תכלל וניהלא
םהה םיוגה יהלא־תא
הרפ שרש םכב שי־ןפ
׃הנעלו שאר 18 ועמשב היהו
תאזה הלאה ירבד־תא
רמאל ובבלב ךרבתהו
יכ יל־היהי םולש
ךלא יבל תוררשב
הורה תופס ןעמל
׃האמצה־תא 19 חלס הוהי הבאי־אל
ןשעי זא יכ ול
ותאנקו הוהי־ףא
הצברו אוהה שיאב
הבותכה הלאה־לכ וב
החמו הזה רפסב
תחתמ ומש־תא הוהי
׃םימשה 20 הערל הוהי ולידבהו
לארשי יטבש לכמ
תירבה תולא לככ
הרותה רפסב הבותכה
׃הזה 21 ןורחאה רודה רמאו
ומוקי רשא םכינב
ירכנהו םכירחאמ
ץראמ אבי רשא
וארו הקוחר
אוהה ץראה תוכמ־תא
היאלחת־תאו
׃הב הוהי הלח־רשא 22 הפרש חלמו תירפג
ערזת אל הצרא־לכ
הלעי־אלו חמצת אלו
תכפהמכ בשע־לכ הב
המדא הרמעו םדס
ךפה רשא םייבצו
׃ותמחבו ופאב הוהי 23 םיוגה־לכ ורמאו
הוהי השע המ־לע
המ תאזה ץראל הככ
לודגה ףאה ירח
׃הזה 24 ובזע רשא לע ורמאו
יהלא הוהי תירב־תא
םמע תרכ רשא םתבא
ץראמ םתא ואיצוהב
׃םירצמ 25 ודבעיו וכליו
םירחא םיהלא
םיהלא םהל ווחתשיו
אלו םועדי־אל רשא
׃םהל קלח 26 ץראב הוהי ףא־רחיו
הילע איבהל אוהה
הללקה־לכ־תא
׃הזה רפסב הבותכה 27 לעמ הוהי םשתיו
המחבו ףאב םתמדא
םכלשיו לודג ףצקבו
םויכ תרחא ץרא־לא
׃הזה 28 הוהיל תרתסנה
ונל תלגנהו וניהלא
םלוע־דע ונינבלו
ירבד ־לכ־תא תושעל
׃תאזה הרותה

« Prev Deuteronomy 29 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |