« Prev Deuteronomy 15 Next »

Chapter 15

1 השעת םינש־עבש ץקמ
׃הטמש 2 הטמשה רבד הזו
השמ לעב־לכ טומש
והערב השי רשא ודי
והער ־תא שגי־אל
ארק־יכ ויחא־תאו
׃הוהיל הטמש 3 רשאו שגת ירכנה־תא
ךיחא־תא ךל היהי
׃ךדי טמשת 4 ךב־היהי אל יכ ספא
ךרב־יכ ןויבא
ץראב הוהי ךכרבי
ךיהלא הוהי רשא
הלחנ ךל־ןתנ
׃התשרל 5 עמשת עומש־םא קר
ךיהלא הוהי לוקב
תושעל רמשל
תאזה הוצמה־לכ־תא
ךוצמ יכנא רשא
׃םויה 6 ךיהלא הוהי־יכ
ךל־רבד רשאכ ךכרב
םיבר םיוג תטבעהו
טבעת אל התאו
םיבר םיוגב תלשמו
׃ולשמי אל ךבו 7 ןויבא ךב היהי־יכ
דחאב ךיחא דחאמ
ךצראב ךירעש
ךיהלא הוהי־רשא
ץמאת אל ךל ןתנ
ץפקת אלו ךבבל־תא
ךיחאמ ךדי־תא
׃ןויבאה 8 חתפת חתפ־יכ
טבעהו ול ךדי־תא
ורסחמ יד ונטיבעת
׃ול רסחי רשא 9 היהי־ןפ ךל רמשה
לעילב ךבבל־םע רבד
הברק רמאל
תנש עבשה־תנש
ךניע הערו הטמשה
אלו ןויבאה ךיחאב
ךילע ארקו ול ןתת
ךב היהו הוהי־לא
׃אטח 10 ול ןתת ןותנ
ךתתב ךבבל ערי־אלו
רבדה ללגב יכ ול
הוהי ךכרבי הזה
ךשעמ־לכב ךיהלא
׃ךדי חלשמ לכבו 11 ןויבא לדחי־אל יכ
ןכ־לע ץראה ברקמ
רמאל ךוצמ יכנא
ךדי ־תא חתפת חתפ
ךינעל ךיחאל
׃ךצראב ךניבאלו 12 ךיחא ךל רכמי־יכ
הירבעה וא ירבעה
םינש שש ךדבעו
תעיבשה הנשבו
׃ךמעמ ישפח ונחלשת 13 ישפח ונחלשת־יכו
ונחלשת אל ךמעמ
׃םקיר 14 ול קינעת קינעה
ךנרגמו ךנאצמ
ךכרב רשא ךבקימו
־ןתת ךיהלא הוהי
׃ול 15 תייה דבע יכ תרכזו
ךדפיו םירצמ ץראב
ןכ־לע ךיהלא הוהי
רבדה־תא ךוצמ יכנא
׃םויה הזה 16 ךילא רמאי־יכ היהו
יכ ךמעמ אצא אל
ךתיב־תאו ךבהא
׃ךמע ול בוט־יכ 17 עצרמה־תא תחקלו
תלדבו ונזאב התתנו
םלוע דבע ךל היהו
ךתמאל ףאו
׃ןכ־השעת 18 ךניעב השקי־אל
ישפח ותא ךחלשב
רכש הנשמ יכ ךמעמ
םינש שש ךדבע ריכש
ךיהלא הוהי ךכרבו
׃השעת רשא לכב 19 דלוי רשא רוכבה־לכ
רכזה ךנאצבו ךרקבב
ךיהלא הוהיל שידקת
ךרוש רכבב דבעת אל
רוכב זגת אלו
׃ךנאצ 20 ךיהלא הוהי ינפל
הנשב הנש ונלכאת
רחבי־רשא םוקמב
׃ךתיבו התא הוהי 21 םומ וב היהי־יכו
םומ לכ רוע וא חספ
ונחבזת אל ער
׃ךיהלא הוהיל 22 ונלכאת ךירעשב
ודחי רוהטהו אמטה
׃ליאכו יבצכ 23 לכאת אל ומד־תא קר
ונכפשת ץראה־לע
׃םימכ

« Prev Deuteronomy 15 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |