« Prev Deuteronomy 14 Next »

Chapter 14

1 הוהיל םתא םינב
ודדגתת אל םכיהלא
החרק ומישת־אלו
׃תמל םכיניע ןיב 2 התא שודק םע יכ
ךבו ךיהלא הוהיל
ול תויהל הוהי רחב
לכמ הלגס םעל
ינפ־לע רשא םימעה
׃המדאה 3 ׃הבעות־לכ לכאת אל 4 רשא המהבה תאז
הש רוש ולכאת
׃םיזע השו םיבשכ 5 רומחיו יבצו ליא
ואתו ןשידו וקאו
׃רמזו 6 תסרפמ המהב־לכו
עסש תעסשו הסרפ
תלעמ תוסרפ יתש
התא המהבב הרג
׃ולכאת 7 ולכאת אל הז־תא ךא
הרגה ילעממ
הסרפה יסירפממו
למגה־תא העוסשה
תבנראה־תאו
הלעמ־יכ ןפשה־תאו
אל הסרפו המה הרג
םה םיאמט וסירפה
׃םכל 8 ריזחה־תאו
אוה הסרפ סירפמ־יכ
אוה אמט הרג אלו
אל םרשבמ םכל
אל םתלבנבו ולכאת
׃ועגת 9 לכמ ולכאת הז־תא
לכ םימב רשא
ריפנס ול־רשא
׃ולכאת תשקשקו 10 ול־ןיא רשא לכו
אל תשקשקו ריפנס
אוה אמט ולכאת
׃םכל 11 הרהט רופצ־לכ
׃ולכאת 12 ולכאת־אל רשא הזו
סרפהו רשנה םהמ
׃הינזעהו 13 היאה־תאו הארהו
׃הנימל הידהו 14 ׃ונימל ברע־לכ תאו 15 הנעיה תב תאו
סמחתה־תאו
ץנה־תאו ףחשה־תאו
׃והנימל 16 סוכה־תא
ףושניה־תאו
׃תמשנתהו 17 המחרה־תאו תאקהו
׃ךלשה־תאו 18 הפנאהו הדיסחהו
תפיכודהו הנימל
׃ףלטעהו 19 אמט ףועה ץרש לכו
׃ולכאי אל םכל אוה 20 רוהט ףוע־לכ
׃ולכאת 21 הלבנ־לכ ולכאת אל
ךירעשב־רשא רגל
וא הלכאו הננתת
םע יכ ירכנל רכמ
הוהיל התא שודק
ידג לשבת־אל ךיהלא
׃ומא בלחב 22 תא רשעת רשע
ךערז תאובת־לכ
הנש הדשה אציה
׃הנש 23 הוהי ינפל תלכאו
םוקמב ךיהלא
ומש ןכשל רחבי־רשא
ךנגד רשעמ םש
ךרהציו ךשרית
ךנאצו ךרקב תרכבו
האריל דמלת ןעמל
־לכ ךיהלא הוהי־תא
׃םימיה 24 ךרדה ךממ הברי־יכו
ותאש לכות אל יכ
םוקמה ךממ קחרי־יכ
הוהי רחבי רשא
םש ומש םושל ךיהלא
הוהי ךכרבי יכ
׃ךיהלא 25 תרצו ףסכב התתנו
תכלהו ךדיב ףסכה
רחבי רשא םוקמה־לא
׃וב ךיהלא הוהי 26 לכב ףסכה התתנו
ךשפנ הואת־רשא
ןייבו ןאצבו רקבב
רשא לכבו רכשבו
תלכאו ךשפנ ךלאשת
הוהי ינפל םש
התא תחמשו ךיהלא
׃ךתיבו 27 ךירעשב־רשא יולהו
ןיא יכ ונבזעת אל
׃ךמע הלחנו קלח ול 28 םינש שלש הצקמ
רשעמ־לכ־תא איצות
אוהה הנשב ךתאובת
׃ךירעשב תחנהו 29 יכ יולה אבו
הלחנו קלח ול־ןיא
םותיהו רגהו ךמע
רשא הנמלאהו
ולכאו ךירעשב
ךכרבי ןעמל ועבשו
ךיהלא הוהי
רשא ךדי השעמ־לכב
׃השעת

« Prev Deuteronomy 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |