« Prev Deuteronomy 16 Next »

Chapter 16

1 ביבאה שדח־תא רומש
הוהיל חספ תישעו
שדחב יכ ךיהלא
הוהי ךאיצוה ביבאה
םירצממ ךיהלא
׃הליל 2 הוהיל חספ תחבזו
רקבו ןאצ ךיהלא
רחבי־רשא םוקמב
׃םש ומש ןכשל הוהי 3 ץמח וילע לכאת־אל
םימי תעבש
תוצמ וילע־לכאת
ןוזפחב יכ ינע םחל
םירצמ ץראמ תאצי
םוי־תא רכזת ןעמל
םירצמ ץראמ ךתאצ
׃ךייח ימי לכ 4 ראש ךל הארי־אלו
תעבש ךלבג־לכב
ןילי־אלו םימי
חבזת רשא רשבה־ןמ
ןושארה םויב ברעב
׃רקבל 5 חבזל לכות אל
דחאב חספה־תא
הוהי־רשא ךירעש
׃ךל ןתנ ךיהלא 6 םוקמה־לא־םא יכ
הוהי רחבי־רשא
םש ומש ןכשל ךיהלא
ברעב חספה־תא חבזת
דעומ שמשה אובכ
׃םירצממ ךתאצ 7 םוקמב תלכאו תלשבו
הוהי רחבי רשא
תינפו וב ךיהלא
תכלהו רקבב
׃ךילהאל 8 לכאת םימי תשש
יעיבשה םויבו תוצמ
ךיהלא הוהיל תרצע
׃הכאלמ השעת אל 9 ךל־רפסת תעבש העבש
המקב שמרח לחהמ
העבש רפסל לחת
׃תועבש 10 תועבש גח תישעו
תסמ ךיהלא הוהיל
ןתת רשא ךדי תבדנ
הוהי ךכרבי רשאכ
׃ךיהלא 11 הוהי ינפל תחמשו
ךנבו התא ךיהלא
ךתמאו ךדבעו ךתבו
ךירעשב רשא יולהו
םותיהו רגהו
ךברקב רשא הנמלאהו
רחבי רשא םוקמב
ןכשל ךיהלא הוהי
׃םש ומש 12 תייה דבע־יכ תרכזו
תרמשו םירצמב
םיקחה־תא תישעו
׃הלאה 13 ךל השעת תכסה גח
ךפסאב םימי תעבש
׃ךבקימו ךנרגמ 14 התא ךגחב תחמשו
ךדבעו ךתבו ךנבו
רגהו יולהו ךתמאו
הנמלאהו םותיהו
׃ךירעשב רשא 15 גחת םימי תעבש
םוקמב ךיהלא הוהיל
יכ הוהי רחבי־רשא
ךיהלא הוהי ךכרבי
לכבו ךתאובת לכב
תייהו ךידי השעמ
׃חמש ךא 16 הנשב םימעפ שולש
ךרוכז־לכ הארי
ךיהלא הוהי ינפ־תא
רחבי רשא םוקמב
גחבו תוצמה גחב
תוכסה גחבו תועבשה
ינפ־תא הארי אלו
׃םקיר הוהי 17 ודי תנתמכ שיא
ךיהלא הוהי תכרבכ
׃ךל־ןתנ רשא 18 םירטשו םיטפש
ךירעש־לכב ךל־ןתת
ךיהלא הוהי רשא
ךיטבשל ךל ןתנ
םעה־תא וטפשו
׃קדצ־טפשמ 19 אל טפשמ הטת־אל
חקת־אלו םינפ ריכת
רועי דחשה יכ דחש
ףלסיו םימכח יניע
׃םקידצ ירבד 20 ןעמל ףדרת קדצ קדצ
תשריו היחת
הוהי־רשא ץראה־תא
׃ךל ןתנ ךיהלא 21 הרשא ךל עטת־אל
חבזמ לצא ץע־לכ
רשא ךיהלא הוהי
׃ךל־השעת 22 הבצמ ךל םיקת־אלו
הוהי אנש רשא
׃ךיהלא

« Prev Deuteronomy 16 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |