« Prev Daniel 11 Next »

Chapter 11

1 תחא תנשב ינאו
ידמע ידמה שוירדל
׃ול זועמלו קיזחמל 2 ךל דיגא תמא התעו
השלש דוע־הנה
סרפל םידמע םיכלמ
רישעי יעיברהו
לכמ לודג־רשע
ורשעב ותקזחכו
תוכלמ תא לכה ריעי
׃ןוי 3 רובג ךלמ דמעו
השעו בר לשממ לשמו
׃ונוצרכ 4 רבשת ודמעכו
עבראל ץחתו ותוכלמ
אלו םימשה תוחור
ולשמכ אלו ותירחאל
שתנת יכ לשמ רשא
םירחאלו ותוכלמ
׃הלא־דבלמ 5 בגנה־ךלמ קזחיו
קזחיו וירש־ןמו
בר לשממ לשמו וילע
׃ותלשממ 6 ורבחתי םינש ץקלו
אובת בגנה־ךלמ תבו
ןופצה ךלמ־לא
םירשימ תושעל
חוכ רצעת־אלו
דמעי אלו עורזה
איה ןתנתו וערזו
הדליהו היאיבמו
׃םיתעב הקזחמו 7 הישרש רצנמ דמעו
ליחה־לא אביו ונכ
ךלמ זועמב אביו
םהב השעו ןופצה
׃קיזחהו 8 םהיהלא םגו
ילכ־םע םהיכסנ־םע
בהזו ףסכ םתדמח
םירצמ אבי יבשב
דמעי םינש אוהו
׃ןופצה ךלממ 9 ךלמ תוכלמב אבו
בשו בגנה
׃ותמדא־לא 10 ופסאו ורגתי ונבו
םיבר םיליח ןומה
רבעו ףטשו אוב אבו
ורגתיו בשיו
׃הזעמ־דע 11 בגנה ךלמ רמרמתיו
ומע םחלנו אציו
ןופצה ךלמ־םע
בר ןומה דימעהו
׃ודיב ןומהה ןתנו 12 םורי ןומהה אשנו
תואבר ליפהו ובבל
׃זועי אלו 13 ןופצה ךלמ בשו
בר ןומה דימעהו
ץקלו ןושארה־ןמ
אובי םינש םיתעה
לודג ליחב אוב
׃בר שוכרבו 14 םיבר םהה םיתעבו
בגנה ךלמ־לע ודמעי
ךמע יצירפ ינבו
ןוזח דימעהל ואשני
׃ולשכנו 15 ןופצה ךלמ אביו
דכלו הללוס ךפשיו
תוערזו תורצבמ ריע
םעו ודמעי אל בגנה
חכ ןיאו וירחבמ
׃דמעל 16 וילא אבה שעיו
דמוע ןיאו ונוצרכ
דמעיו וינפל
הלכו יבצה־ץראב
׃ודיב 17 אובל וינפ םשיו
ותוכלמ־לכ ףקתב
השעו ומע םירשיו
ול ־ןתי םישנה תבו
דמעת אלו התיחשהל
׃היהת ול־אלו 18 םייאל וינפ בשיו
תיבשהו םיבר דכלו
ול ותפרח ןיצק
בישי ותפרח יתלב
׃ול 19 יזועמל וינפ בשיו
לפנו לשכנו וצרא
׃אצמי אלו 20 ריבעמ ונכ־לע דמעו
תוכלמ רדה שגונ
רבשי םידחא םימיבו
אלו םיפאב אלו
׃המחלמב 21 הזבנ ונכ־לע דמעו
דוה וילע ונתנ־אלו
הולשב אבו תוכלמ
תוכלמ קיזחהו
׃תוקלקלחב 22 ופטשי ףטשה תוערזו
םגו ורבשיו וינפלמ
׃תירב דיגנ 23 וילא תורבחתה־ןמו
הלעו המרמ השעי
׃יוג־טעמב םצעו 24 ינמשמבו הולשב
השעו אובי הנידמ
ויתבא ושע־אל רשא
הזב ויתבא תובאו
םהל שוכרו ללשו
םירצבמ לעו רוזבי
ויתבשחמ בשחי
׃תע־דעו 25 ובבלו וחכ רעיו
ליחב בגנה ךלמ־לע
בגנה ךלמו לודג
המחלמל הרגתי
םוצעו לודג־ליחב
דמעי אלו דאמ־דע
וילע ובשחי־יכ
׃תובשחמ 26 וגב־תפ ילכאו
וליחו והורבשי
םיללח ולפנו ףוטשי
׃םיבר 27 םיכלמה םהינשו
ערמל םבבל
בזכ דחא ןחלש־לעו
חלצת אלו ורבדי
׃דעומל ץק דוע ־יכ 28 שוכרב וצרא בשיו
ובבלו לודג
השעו שדק תירב־לע
׃וצראל בשו 29 אבו בושי דעומל
היהת־אלו בגנב
׃הנרחאכו הנשארכ 30 םיתכ םייצ וב ואבו
םעזו בשו האכנו
השעו שדוק־תירב־לע
יבזע־לע ןביו בשו
׃שדק תירב 31 ודמעי ונממ םיערזו
זועמה שדקמה וללחו
דימתה וריסהו
ץוקשה ונתנו
׃םמושמ 32 תירב יעישרמו
םעו תוקלחב ףינחי
וקזחי ויהלא יעדי
׃ושעו 33 וניבי םע יליכשמו
ברחב ולשכנו םיברל
הזבבו יבשב הבהלבו
׃םימי 34 רזע ורזעי םלשכהבו
םהילע וולנו טעמ
׃תוקלקלחב םיבר 35 םיליכשמה־ןמו
םהב ףורצל ולשכי
תע־דע ןבללו ררבלו
׃דעומל דוע־יכ ץק 36 ךלמה ונוצרכ השעו
לדגתיו םמורתיו
לא לעו לא־לכ־לע
תואלפנ רבדי םילא
םעז הלכ־דע חילצהו
׃התשענ הצרחנ יכ 37 אל ויתבא יהלא־לעו
תדמח־לעו ןיבי
הולא־לכ־לעו םישנ
לכ־לע יכ ןיבי אל
׃לדגתי 38 םיזעמ הלאלו
דבכי ונכ־לע
רשא הולאלו
ויתבא והעדי־אל
ףסכבו בהזב דבכי
הרקי ןבאבו
׃תודמחבו 39 םיזעמ ירצבמל השעו
רשא רכנ הולא־םע
דובכ הברי ריכה
םיברב םלישמהו
׃ריחמב קלחי המדאו 40 ומע חגנתי ץק תעבו
רעתשיו בגנה ךלמ
ןופצה ךלמ וילע
םישרפבו בכרב
אבו תובר תוינאבו
׃רבעו ףטשו תוצראב 41 יבצה ץראב אבו
הלאו ולשכי תוברו
םודא ודימ וטלמי
ינב תישארו באומו
׃ןומע 42 תוצראב ודי חלשיו
אל םירצמ ץראו
׃הטילפל היהת 43 בהזה ינמכמב לשמו
תודמח לכבו ףסכהו
םישכו םיבלו םירצמ
׃וידעצמב 44 והלהבי תועמשו
אציו ןופצמו חרזממ
דימשהל הלדג אמחב
׃םיבר םירחהלו 45 ונדפא ילהא עטיו
םימי ןיב
אבו שדק־יבצ־רהל
רזוע ןיאו וצק־דע
׃ול

« Prev Daniel 11 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |