« Prev Daniel 12 Next »

Chapter 12

1 דמעי איהה תעבו
לודגה רשה לאכימ
ךמע ינב־לע דמעה
רשא הרצ תע התיהו
תויהמ התיהנ־אל
איהה תעה דע יוג
טלמי איהה תעבו
בותכ אצמנה־לכ ךמע
׃רפסב 2 ינשימ םיברו
וציקי רפע־תמדא
םלוע ייחל הלא
תופרחל הלאו
׃םלוע ןוארדל 3 ורהזי םילכשמהו
עיקרה רהזכ
םיברה יקידצמו
םלועל םיבכוככ
׃דעו 4 םתס לאינד התאו
רפסה םתחו םירבדה
וטטשי ץק תע־דע
׃תעדה הברתו םיבר 5 לאינד ינא יתיארו
םירחא םינש הנהו
הנה דחא םידמע
דחאו ראיה תפשל
׃ראיה תפשל הנה 6 שובל שיאל רמאיו
לעממ רשא םידבה
יתמ־דע ראיה ימימל
׃תואלפה ץק 7 שיאה־תא עמשאו
רשא םידבה שובל
ראיה ימימל לעממ
ולאמשו ונימי םריו
עבשיו םימשה־לא
יכ םלועה יחב
יצחו םידעומ דעומל
ץפנ תולככו
הנילכת שדק־םע־די
׃הלא־לכ 8 אלו יתעמש ינאו
ינדא הרמאו ןיבא
׃הלא תירחא המ 9 לאינד ךל רמאיו
םימתחו םימתס־יכ
׃ץק תע־דע םירבדה 10 ונבלתיו וררבתי
םיבר ופרציו
אלו םיעשר ועישרהו
םיעשר־לכ וניבי
׃וניבי םילכשמהו 11 דימתה רסוה תעמו
םמש ץוקש תתלו
םיתאמ ףלא םימי
׃םיעשתו 12 עיגיו הכחמה ירשא
שלש ףלא םימיל
׃השמחו םישלש תואמ 13 חונתו ץקל ךל התאו
ץקל ךלרגל דמעתו
׃ןימיה

« Prev Daniel 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |