« Prev Daniel 10 Next »

Chapter 10

1 שרוכל שולש תנשב
הלגנ רבד סרפ ךלמ
ארקנ־רשא לאינדל
תמאו רצאשטלב ומש
לודג אבצו רבדה
רבדה־תא ןיבו
׃הארמב ול הניבו 2 ינא םהה םימיב
לבאתמ יתייה לאינד
׃םימי םיעבש השלש 3 אל תודמח םחל
ןייו רשבו יתלכא
ךוסו יפ־לא אב־אל
תאלמ־דע יתכס־אל
׃םימי םיעבש תשלש 4 םירשע םויבו
שדחל העבראו
יתייה ינאו ןושארה
לודגה רהנה די לע
׃לקדח אוה 5 אראו יניע־תא אשאו
שובל דחא־שיא הנהו
םירגח וינתמו םידב
׃זפוא םתכב 6 שישרתכ ותיוגו
קרב הארמכ וינפו
שא ידיפלכ ויניעו
ויתלגרמו ויתערזו
ללק תשחנ ןיעכ
לוקכ וירבד לוקו
׃ןומה 7 לאינד ינא יתיארו
הארמה־תא ידבל
ויה רשא םישנאהו
־תא ואר אל ימע
הדרח לבא הארמה
םהילע הלפנ הלדג
׃אבחהב וחרביו 8 ידבל יתראשנ ינאו
הארמה־תא האראו
אלו תאזה הלדגה
ידוהו חכ יב־ראשנ
תיחשמל ילע ךפהנ
׃חכ יתרצע אלו 9 לוק־תא עמשאו
יעמשכו וירבד
ינאו וירבד לוק־תא
ינפ־לע םדרנ יתייה
׃הצרא ינפו 10 יב העגנ די־הנהו
יכרב־לע ינעינתו
׃ידי תופכו 11 לאינד ילא רמאיו
ןבה תודמח־שיא
יכנא רשא םירבדב
דמעו ךילא רבד
התע יכ ךדמע־לע
ורבדבו ךילא יתחלש
הזה רבדה־תא ימע
׃דיערמ יתדמע 12 ארית־לא ילא רמאיו
םויה־ןמ יכ לאינד
תתנ רשא ןושארה
ןיבהל ךבל־תא
ינפל תונעתהלו
ךירבד ועמשנ ךיהלא
׃ךירבדב יתאב־ינאו 13 דמע סרפ תוכלמ רשו
דחאו םירשע ידגנל
לאכימ הנהו םוי
םינשארה םירשה דחא
ינאו ינרזעל אב
לצא םש יתרתונ
׃סרפ יכלמ 14 תא ךניבהל יתאבו
ךמעל הרקי־רשא
םימיה תירחאב
ןוזח דוע־יכ
׃םימיל 15 םירבדכ ימע ורבדבו
ינפ יתתנ הלאה
׃יתמלאנו הצרא 16 ינב תומדכ הנהו
יתפש־לע עגנ םדא
הרבדאו יפ־חתפאו
דמעה־לא הרמאו
הארמב ינדא ידגנל
ילע יריצ וכפהנ
׃חכ יתרצע אלו 17 דבע לכוי ךיהו
רבדל הז ינדא
ינאו הז ינדא־םע
יב־דמעי־אל התעמ
אל המשנו חכ
׃יב־הראשנ 18 יב־עגיו ףסיו
םדא הארמכ
׃ינקזחיו 19 ארית־לא רמאיו
ךל םולש תודמח־שיא
ורבדכו קזחו קזח
הרמאו יתקזחתה ימע
יכ ינדא רבדי
׃ינתקזח 20 תעדיה רמאיו
ךילא יתאב־המל
םחלהל בושא התעו
ינאו סרפ רש־םע
ןוי־רש הנהו אצוי
׃אב 21 ךל דיגא לבא
תמא בתכב םושרה־תא
קזחתמ דחא ןיאו
יכ הלא־לע ימע
׃םכרש לאכימ־םא

« Prev Daniel 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |