KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Job 17] [Job 18] [Job 19]

Kniha Jobova 18
Bildad Joba viní, že sobě přátely zlehčuje, a bezpotřebně horlí, 5. a mluvě o trestání od Boha bezbožných, namítá, že i on jsa podobně trestán, bezbožný býti musí.

O dpovídaje pak Bildad Suchský, řekl:
2 Dokudž neučiníte konce řečem? Pomyslte na to, a potom mluviti budeme.
3 Proč jsme počteni za hovada? Oškliví jsme jemu, jakž sami vidíte.
4 Ó ty, jenž hubíš život svůj zůřením svým, zdaliž pro tebe opuštěna bude země, a odsedne skála z místa svého?
5 Anobrž světlo bezbožných uhašeno bude, aniž se blyštěti bude jiskra ohně jejich.
6 Světlo se zatmí v stánku jeho, a lucerna jeho v něm zhasne.
7 Ssouženi budou krokové síly jeho, a porazí jej rada jeho.
8 Nebo zapleten jest do síti nohami svými, a v zamotání chodí.
9 Chytí ho za patu osídlo, a zmocní se ho násilník.
10 Skrytať jest při zemi smečka jeho, a léčka jeho na stezce.
11 Odevšad hrůzy jej děsiti budou a dotírati na nohy jeho.
12 Hladovitá bude síla jeho, a bída pohotově při boku jeho.
13 Zžíře žily kůže jeho, zžíře oudy jeho kníže smrti.
14 Uchváceno bude z stánku jeho doufání jeho, a to jej přivede k králi strachů.
15 V stánku jeho hrůza bydleti bude, ač nebyl jeho; posypáno bude obydlí jeho sirou.
16 Od zpodku kořenové jeho uschnou, a svrchu osekány budou ratolesti jeho.
17 Památka jeho zahyne z země, aniž jméno jeho slýcháno bude na ulicích.
18 Vyženou ho z světla do tmy, anobrž z okršlku zemského vypudí jej.
19 Nepozůstaví ani syna ani vnuka v lidu svém, ani jakého ostatku v příbytcích svých.
20 Nade dnem jeho zděsí se potomci, a přítomní strachem podjati budou.
21 Takovýť jest zajisté způsob nešlechetného, a takový cíl toho, kterýž nezná Boha silného.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Jobova:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
[41] [42]