KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Job 34] [Job 35] [Job 36]

Kniha Jobova 35
Elihu obviniv Joba, že spravedlnost svou nad Boží vystavil, 4. učí, že Bůh žádnému ničímž zavázán není, 9. a že lidí do času spravedlivě v bídách nechává. 14. Při tom ho napomíná, aby se k Bohu celým srdcem obrátil.

J eště mluvil Elihu, a řekl:
2 Domníváš-liž se, že jsi to s soudem řekl: Spravedlnost má převyšuje Boží?
3 Nebo jsi řekl: Co mi prospěje, jaký užitek budu míti, bych i nehřešil?
4 Já odpovím tobě místně, i tovaryšům tvým s tebou.
5 Pohleď na nebe a viz, anobrž spatř oblaky, vyšší, než-lis ty.
6 Jestliže bys hřešil, co svedeš proti němu? A byť se i rozmnožily nešlechetnosti tvé, co mu uškodíš?
7 Budeš-li spravedlivý, čeho mu udělíš? Aneb co z ruky tvé vezme?
8 Každémuť člověku bezbožnost jeho uškodí, a synu člověka spravedlnost jeho prospěje.
9 Z množství nátisk trpících, kteréž k tomu přivodí, aby úpěli a křičeli pro ukrutnost povýšených,
10 Žádný neříká: Kde jest Bůh stvořitel můj? Ješto on dává zpěv i v noci.
11 On vyučuje nás nad hovada zemská, a nad ptactvo nebeské moudřejší nás činí.
12 Tehdáž volají-li pro pýchu zlých, nebývají vyslyšáni.
13 A jistě žeť ošemetnosti nevyslýchá Bůh silný, a Všemohoucí nepatří na ni.
14 Mnohem méně, jestliže díš: Nepatříš na to. Sám s sebou vejdi v soud před ním, a doufej v něho.
15 Ale nyní poněvadž nic není těch věcí, navštívil jej hněv jeho; nebo nechce znáti hojnosti této veliké.
16 A protož marně Job otvírá ústa svá, hloupě rozmnožuje řeči své.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Jobova:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
[41] [42]