Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀνὴρ λόγιος καὶ σφόδρα περὶ τῆς ἀληθείας ἀγωνισάμενος: 1
 • ἀπόφασις: 1
 • Ἀνακεφαλαίωσις: 1
 • ἐκπέτασις: 1
 • ἐνέργεια πρὸς τὸ θεοειδὲς ἀφοιουμένη: 1
 • ἐνανθρώπησις: 1
 • ὁμοιούσιον: 1
 • ὑπόστασις: 1 2
 • Λόγος: 1
 • Μονάς: 1
 • δευτερεύων: 1
 • δυνάμεις: 1
 • θεοτόκος: 1
 • θεωρητική: 1
 • κόσμος: 1
 • κόσμος αἰσθητός: 1
 • κόσμος νοητός: 1
 • οὐσία: 1
 • πάθος: 1
 • παρωής: 1
 • περὶ σχίσματος: 1
 • πρεσβύτεροι ὁι προστάντες τῆς ἐκκλησίας: 1
 • προσηρτημένα: 1
 • στίχοι: 1
 • τέλειος: 1
 • ἀ: 1 2
 • ἀΐδιος: 1
 • ἀγένητος: 1
 • ἀγέννητος: 1
 • ἀγών: 1
 • ἀγαθὸν, δίκαιον, ὕλην: 1
 • ἀγαπᾶν: 1
 • ἀγγαρεύσει: 1
 • ἀγενητόν: 1
 • ἀγεννητογενής ἐστίν: 1
 • ἀγνοέω: 1
 • ἀγνωσία: 1
 • ἀδιαιρέτως: 1
 • ἀειγεννής ἐστίν: 1
 • ἀκοῆς καυστήρια: 1
 • ἀκροατής: 1
 • ἀκτήμων: 1
 • ἀλήθως: 1
 • ἀληθὴς λόγος: 1 2
 • ἀληθῶς: 1
 • ἀλλὰ καὶ ἡ ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησία ὑπὸ Παύλου μὲν τεθεμελιωμένη, Ἰωάννου δὲ παραμείναντος αὐτοῖς μέχρι τῶν Τραϊανοῦ χρόνων, μάρτυς ἀληθής ἐστι τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως: 1
 • ἀλλότριοι παντάπασιν τοῦ κηρύγματος τῆς ἀληθείας: 1
 • ἀλληγορία: 1
 • ἀμαρτιγενεία: 1
 • ἀμνός: 1
 • ἀνάργυροι: 1
 • ἀνὴρ ἐλλογιμώτατος: 1
 • ἀνὴρ καὶ ἄνθρωπος: 1
 • ἀνόμοιον: 1 2
 • ἀνόμοιος: 1 2 3
 • ἀνόμοιος,: 1
 • ἀναγκαιότατα: 1
 • ἀναγνώσεις, ἀναγνωρισμοί: 1
 • ἀναγωγὴ: 1
 • ἀναζωγραφεῖ: 1
 • ἀναισχυντεῖν: 1
 • ἀνακεφαλαίωσις: 1
 • ἀναμαρτησία: 1
 • ἀναπτύξαι τὴν . . . Ἀποκάλυψιν, καὶ τοῖς μετὰ τὴν αὐτῆς ὀπτασίαν χρόνοις ἐφαρμόσαι τὰ προφητευθέντα: 1
 • ἀνεπίδεκτον τῶν χειρόνων τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου: 1
 • ἀνεψιός: 1
 • ἀνθύπατε: 1
 • ἀνθρωποτόκος: 1 2
 • ἀντέχε: 1
 • ἀντέχου μαχίμης γυναικος,: 1
 • ἀντιβολὴ πρὸς σχολαστικόν: 1
 • ἀπάθεια: 1
 • ἀπάνθισμα τῆς Οὐαλεντίνου σχολῆς: 1
 • ἀπέωσε: 1
 • ἀπόκρισις πρὸς τοὺς ἀποροῦντας περὶ τοῦ θείου βαπτίσματος: 1
 • ἀπόστολος . . . Ἰησοῦς Χριστός: 1
 • ἀπαύγασμα: 1
 • ἀπαύστως κολάζεσθαι: 1
 • ἀπαθής: 1
 • ἀπαραφυλάκτως: 1
 • ἀπαρχή: 1
 • ἀποβολήν: 1
 • ἀποδεδρακέναι: 1
 • ἀποθέωσις: 1
 • ἀποκάθαρσις: 1
 • ἀποκαθάρσεως δεόμενον: 1
 • ἀποκαταστάσεως: 1
 • ἀπομνημονεύματα: 1 2
 • ἀπομνημονεύματα τῶν Ἀποστόλων: 1 2
 • ἀποστολικός: 1
 • ἀποσχίσασιν: 1
 • ἀποταξία,: 1
 • ἀραχνώδης: 1
 • ἀριθμῷ λέγω ἀλλ᾿ οὐ γνώμῃ: 1
 • ἀρνίον: 1
 • ἀρχή: 1 2 3
 • ἀρχαί: 1 2
 • ἀρχαῖα: 1
 • ἀρχηγὸς πάντων: 1
 • ἀρχιστράτηγος: 1
 • ἀσεβής: 1 2 3
 • ἀσκητήριον: 1
 • ἀσκητικαὶ διατάξεις: 1
 • ἀσυγχύτος: 1
 • ἀσυγχύτως: 1
 • ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως: 1
 • ἀτεχνῶς ἡνώμενος: 1
 • ἀφ᾿ οὗ: 1
 • ἀφθαρσία: 1
 • ἀφιλονείκως: 1
 • ἀφιστάμενος τῆς τῶν ἀδελφῶν συνοδίας: 1
 • ἀχὶ: 1
 • ἀχώριστον πρὸς τὴν θείαν φύσω ἔχων τὴν συνάφειαν: 1
 • ἀχειροποίητος: 1
 • ἁγνευτήριά τε καὶ παρθενεύματα καί φροντιστήρια: 1
 • ἄγγελος: 1 2
 • ἄγειν: 1
 • ἄθεος: 1
 • ἄλλος ἐπιφανὴς διδάσκαλος: 1
 • ἄλλος δέ τις ἐπιφανὴς διδάσκαλος αὐτῶν: 1
 • ἄλογοι, : 1
 • ἄλογον: 1
 • ἄλογος συγκατάθεσις: 1
 • ἄνθρωποι τοῖς γενεάρχαις θεοῖς ἀποκληρωθέντες, οἳ καὶ προήγαγον αὐτούς, ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ τὰς ψυχὰς παραλαμβάνοντες ἐξ αἰῶνος;: 1
 • ἄνθρωπος: 1 2
 • ἄνθρωπος θεοφόρος: 1
 • ἄνθρωπος προών: 1
 • ἄνωθεν ἐκ τοῦ ἄνω Θεοῦ· ἀπὸ τῆς ὑπὲρ τὰ ὅλα αὐθεντείας: 1
 • ἄρτι: 1
 • ἄρχαι, ἐξουσίαι, κυριότητες: 1
 • ἄτρεπτον καὶ ἀεὶ ὄντα Θεὸν γεννήτορα τῶν ἁπάντων: 1
 • ἄτρεπτος: 1 2
 • ἄφθαρτος: 1
 • ἅγιον κοσμικόν: 1
 • ἅς ἐν τῆ νεότητι συνέταξεν: 1
 • Ἀέριος: 1
 • Ἀέτιος: 1 2
 • Ἀβέρκιος, Ἀουίρκιος, Ἀουέρκιος, : 1
 • Ἀγάπη: 1 2 3
 • Ἀγάπη, Σύνεσις, Σοφία: 1
 • Ἀγήρατος: 1
 • Ἀείνους: 1 2
 • Ἀκάκιος: 1
 • Ἀκύλας: 1
 • Ἀκούας: 1
 • Ἀκουανῖται: 1
 • Ἀλέξανδρος ἢ Ψσευδόμαντις: 1
 • Ἀλήθεια: 1 2 3 4
 • Ἀμβρόσιος: 1
 • Ἀμφιγοχίῳ Βασίλειος: 1
 • Ἀναβαθμοὶ Ἰακώβου: 1
 • Ἀνακεφαλαίωσις: 1 2
 • Ἀναστάσιος Σιναίτης: 1
 • Ἀνθρωπόλατραι: 1
 • Ἀντιδικομαριανίται: 1
 • Ἀντιλογία: 1
 • Ἀντινόου τοῦ νῦν γεγενημένου: 1
 • Ἀντιρρητικὰ καὶ Εὐτικά: 1
 • Ἀπόδειξις χρόνων τοῦ πάσχα καὶ τὰ ἐν τῷ πίνακι: 1
 • Ἀπόφασις μεγάλη: 1
 • Ἀπαθής: 1
 • Ἀπολινάριος: 1
 • Ἀρδησιάνης: 1
 • Ἀρμενιακοῖς: 1
 • Ἀσύγχυτος: 1
 • Ἀτρεπτος,: 1
 • Ἀφρικανός: 1
 • Ἀφρκανός: 1
 • Ἁλιεύς: 1
 • Ἄῤῥητος: 1
 • Ἄνθροπος προών: 1
 • Ἄνθρωπος: 1 2
 • Ἄνθρωπος προών: 1
 • ἐὰν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοί: 1
 • ἐὰν προσίεταί τις: 1
 • ἐβδελύξατο: 1
 • ἐγγράφως: 1
 • ἐγκρατεῖς: 1
 • ἐγράψατέ μοι καί ὑμεῖς καί Ἰγνάτιος: 1
 • ἐθνῶν ἐπίσκοπος: 1
 • ἐθνῶν καὶ πόλεων ἀρχὰς διευθύναντος: 1
 • ἐκ Μαρίας: 1
 • ἐκ γενετῆς: 1 2
 • ἐκ κατηχήσεως: 1
 • ἐκ μέρους: 1
 • ἐκ παρθένου: 1
 • ἐκ προκοτῆς τεθεοποιῆσθαι: 1
 • ἐκ τῆς ἑρμηνείας εἰς τὸ κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ: 1
 • ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός: 1
 • ἐκ τῶν Θεοδότου καὶ τῆς ἀνατολικῆς καλουμένης διδασκαλίας κατὰ τοὺς Οὐαλεντίνου χρόνους ἐπιτομαί: 1
 • ἐκ τῶν προφητικῶν ἐκλογαί: 1
 • ἐκ τοῦ ἀπὸ τοῦ πατρὸς θελήσει γεγενῆσθαι: 1
 • ἐκ τοῦ ᾄσματος τῶν ᾀσμάτων Τ. Αʹ.: 1
 • ἐκεῖθεν: 1
 • ἐκκλησία καθολική: 1
 • ἐκπετάσεως: 1
 • ἐλάττων παρὰ τ. π.: 1
 • ἐμπεσόντος κατὰ καιρόν: 1
 • ἐν ἀρχῇ: 1
 • ἐν ἐκστάσει: 1
 • ἐν ἐκστάσει προεφήτευον ὡς ἂν Ἀποστάτου διάκονοι: 1
 • ἐν ἐννοίαις: 1
 • ἐν αὐτῇ: 1
 • ἐν δόλῳ: 1
 • ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον: 1
 • ἐν εἰρήνῃ: 1
 • ἐν πνεύματι: 1
 • ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς βασιλείας Ἰουστίνου τοῦ Ῥωμαίων βασίλεως: 1
 • ἐν τῷ ἱερῷ: 1
 • ἐν τῷ ναῷ: 1
 • ἐν τῷ προτρεπτικῷ ἐπιγραφομένῳ ἡμῖν λόγῳ: 1
 • ἐν ταῖς λεγομέναις θλίψεσιν: 1
 • ἐνανθρωπήσαντα: 1
 • ἐνδιάθετος: 1
 • ἐνεργῶς: 1
 • ἐνεργεία: 1 2 3
 • ἐνεργείας: 1
 • ἐνσάρκωσις: 1
 • ἐξ ἀποῤῥοίας τῆς οὐσίας: 1
 • ἐξ ἑτέρας οὐσίας: 1
 • ἐξ αὐτῆς τῆς ἑνώσεως: 1
 • ἐξ οὐκ ὄντων: 1
 • ἐξαὶρετοι λόγοι: 1
 • ἐξαίφνης: 1
 • ἐξεπέτασα: 1
 • ἐξηγεῖται: 1
 • ἐξομοιουμένων: 1
 • ἐξομολόγησις: 1
 • ἐξουσία κοσμοποίος: 1
 • ἐπέστειλε Διονυσίῳ δηλῶσαι: 1
 • ἐπέχων καὶ τὸν τόπον: 1
 • ἐπὶ Τραϊανοῦ: 1
 • ἐπὶ καταλύσει τῶν δαιμόνων: 1
 • ἐπὶ τὴν θέαν τοῦ ζωαρχικοῦ καὶ θεοδόχου: 1
 • ἐπὶ τὸ πελιδνότερον μεταβαλόντες τὴν πορφήν: 1
 • ἐπίδειξις τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος: 1
 • ἐπίλυτοι: 1
 • ἐπίσκοποι: 1 2
 • ἐπίσκοπος: 1 2 3
 • ἐπίτροπος: 1
 • ἐπ᾿ ἀλλαγῇ καὶ ἐπαναγωγῇ τοῦ ἀνθρωπείου γένους: 1
 • ἐπ᾿ ὀχῶν: 1
 • ἐπαθῆκε καὶ τὸ Ἰουδαίων φῦλον ἡμῖν: 1
 • ἐπαρχιῶται: 1
 • ἐπεὶ οὖν τὸν Λόγον οὐ δέχονται τὸν παρὰ Ἰωάννου κεκηρυγμένον, Ἄλογοι κληθήσονται: 1
 • ἐπειδὴ γὰρ ἡμᾶς ὄντας ἐν σώματι σωματικὰς ἔδει ποιεῖσθαι τοῖς θεοῖς καὶ τὰς λατρείας, ἀσώματοι δέ εἰσιν αὐτοί,: 1
 • ἐπετίμα τοῖς τε Ἁλλοις, καὶ οὐχ ἥκιστα (τοῖς φιλοσόφοις) εἰ τῶν βεβιωμένων αὐτὸν εἰς μακάρων νήσους ἀγόντων, οἱ δὲ ὡς ἀξίως ταρτάρου βεβιωκότα δακρύουσιν: 1
 • ἐπεχείρησαν: 1
 • ἐπεχείρησεν: 1
 • ἐπιδημία: 1 2 3
 • ἐπιδημιῶν κηρυγμάτων: 1
 • ἐπιείκεια: 1 2
 • ἐπιεικεῖς καὶ πανάγιοι πρεσβύτεροι καὶ διδάσκαλοι τῆς ἁγίας ἐκκλησίας: 1
 • ἐπιζητούμενος: 1
 • ἐπιλύτῳ: 1
 • ἐπιλύχνιος εύχαριστία: 1
 • ἐπιούσιος: 1 2
 • ἐπισκιάζειν δύναμις ὑψίστου: 1
 • ἐπιστέλλω: 1
 • ἐπιστήμη: 1 2
 • ἐπισυμβαίνει: 1
 • ἐπισυμβαίνει τοῖς πράγμασιν: 1
 • ἐπιτάφιος: 1
 • ἐπιτίμως: 1
 • ἐπιφανὴς διδάσκαλος: 1
 • ἐποπτεία: 1
 • ἐποχή τῆς ἀπείριας,: 1
 • ἐπτομή: 1
 • ἐραστὴς παιδείας: 1
 • ἐργοδιώκτης: 1
 • ἐρμηνέα: 1
 • ἐρωτικοι ὕμνοι: 1
 • ἐς Σάλωνας: 1
 • ἐσαπόστολος: 1
 • ἐσμεν: 1
 • ἐφ᾿ ἡμῶν γενόμενος: 1
 • ἐχειροτόνησε: 1
 • ἑνότης: 1
 • ἑπόμην: 1
 • ἑπιφανὴς διδάσκαλος: 1
 • ἑτέρωθι περὶ τὸν αὐτὸν τόπον: 1
 • ἑτεροούσιος: 1
 • ἓν καλεῖται καὶ ἔστι σῶμα: 1
 • ἓν σῶμα: 1
 • ἔγγραφον πίστιν: 1
 • ἔκθεσις πίστεως: 1
 • ἔκθεσις τῆς κατὰ μέρος πίστεως: 1 2
 • ἔκστασιν: 1
 • ἔκφρασις τοῦ ἄμβωνος: 1
 • ἔλεγε: 1
 • ἔμψυχον τὸν ἐνανθρωπήσαντα: 1
 • ἔνθα δὴ πλείους ἦσαν οἰ δυσμενεῖς: 1
 • ἔννοια πρώτη: 1
 • ἔνοχος εἰς: 1
 • ἔνωσις φυσική: 1
 • ἔξω τούτων ἐστί: 1
 • ἔποχον,: 1
 • ἕν: 1
 • ἕνα τοῦτον [τὸν κόσμον] εἶναι μονογενῆ τῷ θεῷ καὶ ἀγαπητόν: 1
 • ἕνωσις: 1
 • ἕνωσις σχετική: 1
 • ἕνωσις φυσική: 1
 • ἕτερος: 1
 • Ἐγὼ τῶν θηρίων ἐκείνων ὀναίμην: 1
 • Ἐγγαστρίμυθος: 1
 • Ἐγκρατῖται: 1
 • Ἐγκρατεῖς: 1
 • Ἐγκρατηταί: 1
 • Ἐκ τῆν Θεοδότου καὶ τῆς ἀνατολικῆς καλουμένης διδασκαλίας ἐπιτομαί: 1
 • Ἐκκλησία: 1 2 3
 • Ἐκκλησιαστικὴ Ἀπόδειξις: 1
 • Ἐκκλησιαστικὴ Προπαρασκευή: 1
 • Ἐκκλησιαστικός: 1
 • Ἐλεύσιος: 1
 • Ἐλπίς, Μητρικός: 1
 • Ἐμμαοῦς,: 1
 • Ἐμοὶ δέ: 1
 • Ἐν σαρκί: 1
 • Ἐνθύμησις: 1
 • Ἐξηγητικά: 1
 • Ἐπίσκοπος: 1
 • Ἐρμηνεία εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν: 1
 • Ἑκηβὸλῳ: 1
 • Ἑληνικῶν θεραπευτικὴ παθημάτων: 1
 • Ἑλκεσαιταί: 1
 • Ἑρμηνεία εἰς Ὀκτάτευχον: 1
 • Ἔλεγγος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδωνύμου γνώσευς: 1
 • Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδωνύμου γνώσεως: 1
 • Ἔλεγχος κατὰ πασῶν αἱρέσεων: 1
 • Ἔννοια: 1 2
 • Ἔστω σὺν σοι ὁ συμβασιλεύων σοι: 1
 • Ἕνωσις, Αὐτοφνὴς: 1
 • ἠ τῶν ὑπερκοσμίων γνῶσις: 1
 • ἠγαπηκέναι: 1
 • ἡ ἄνωθεν δύναμις: 1
 • ἡ ὑπὲρ τὰ ὅλα αὐθεντεία: 1
 • ἡ ὑπὸ τῆς ἐλλκησίας κηρυσσουένη ἀλήθεια: 1
 • ἡ Σκῆτις: 1
 • ἡ αἱμοῤῥοοῦσα: 1
 • ἡ δύναμις: 1
 • ἡ δύναμις τοῦ Πατρός: 1
 • ἡ δευτέρα χώρα: 1
 • ἡ καθαρίνη: 1
 • ἡ καινὴ πόλις: 1
 • ἡ κλείς: 1
 • ἡ κορυφαία καὶ πρεσβυτάτη τῶν θεολόγων ἀκρότης: 1
 • ἡ μέλλουσα κατάστασις: 1
 • ἡ μεγάλη: 1
 • ἡ σύμπασα κτίσις: 1
 • ἡ σκοτία τὸ φῶς οὐ καταλαμβάνει: 1
 • ἡ τῶν μελλόντων καὶ ὑψηλοτέρων ἀναγωγὴ καὶ θεωρία: 1
 • ἡ τοῦ ἡλίου ἡμέρα: 1
 • ἡ τοῦ δεσπότου μου Εὐσεβίου σπουδὴ ἡ ὑπὲρ ἀληθοῦς λόγου: 1
 • ἡ τροπολογία ἐξ αἰσθητῶν ἐπὶ τὰ νοητὰ ὁδηγοῦσα τὸν ἀναγινώσκοντα: 1
 • ἡγούμενοι, αι: 1
 • ἡμεῖς δέ: 1
 • ἤδη δὲ ἐτόλμησεν: 1
 • ἤν καὶ ἐγένετο: 1
 • ἥλιος: 1
 • ἦν ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • ἧττοϖ: 1
 • Ἠλχασαί: 1
 • Ἡδονή, Ἀκίνητος: 1
 • ἰδία θεότης: 1
 • ἰδίωμα: 1
 • ἰδιότης: 1
 • ἰδιότητας: 1
 • ἰδιώματα: 1
 • ἰδικῶς: 1
 • ἰσάγγελοι: 1
 • ἰσχὺς τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ: 1
 • ἰταμώτερον καὶ αὐθαδέστερον: 1
 • ἰχθυβόλου παρὰ τέχνης: 1
 • ἱεράρχης: 1
 • ἱερεύς: 1 2 3
 • ἱκανῶς ἐπεστείλαμεν.: 1
 • ἱκανωτάτη: 1
 • ἱστορία νέα: 1
 • ἴχνη καὶ λείμματα: 1
 • ἵνα ὁ καινὸς . . . μὴ ἀνθρωποιητον ἔχῃ την προσφοράν: 1
 • ἵνα μὴ προσερχώμεθα ὡς ἐπηλύται τῷ ἐκείνων νόμῳ: 1
 • ἵνα μὴ προσρησσώμεθα ὡς ἐπίλυτῳ τῷ ἐκείνων νόμῳ: 1
 • Ἰησοῦς: 1
 • Ἰλλούστριος: 1
 • Ἰνδικοπλευστής: 1
 • Ἰούνιλος: 1
 • Ἰσδεγέρδης: 1
 • Ἰσδιγέρδης: 1
 • Ἰωάννης: 1
 • Ἰωάννης Τρ.: 1
 • Ἰωάννης Χρυσόστομος: 1
 • Ἰωαν: 1
 • ὀρέγεται: 1
 • ὀχούμενα: 1
 • ὁ ἀδελφόθεος: 1
 • ὁ ἀλόγως μισῶν τὸ Ἰουδαίων κ.τ.λ.: 1
 • ὁ ἀπὸ Σείδονος: 1
 • ὁ ἀπὸκοπος: 1
 • ὁ ἀπόκυπος: 1
 • ὁ ἀποστολικὸς Βαρνάβας: 1
 • ὁ ἄγγελος: 1 2
 • ὁ Ἀμίδιος: 1
 • ὁ Ἀσκιδᾶς: 1
 • ὁ ἐκ τοῦ θείου τοῦ Κυρίου: 1
 • ὁ ἐν τῷ ἐπιστηθίῳ φοιτήσας: 1
 • ὁ ἠθικὸς λόγος: 1
 • ὁ ἡμέτερος: 1
 • ὁ Ἰωάννου τοῦ εὐαγγελιστοῦ φοιτητής: 1
 • ὁ ὑπηρέτης: 1
 • ὁ ὤν: 1
 • ὁ Θήβηθεν: 1
 • ὁ Θεός: 1 2 3 4
 • ὁ Θεός, ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων γεννγθείς: 1
 • ὁ Κύριος: 1
 • ὁ Λόγος: 1
 • ὁ Παιδαγωγός: 1
 • ὁ Φιλαλήθης: 1
 • ὁ Χλωρός,: 1
 • ὁ γνωστικός: 1
 • ὁ δὲ πατὴρ προϋπάρχει τοῦ υἱοῦ καὶ τῆς γενέσως αὐτοῦ προϋφέστηκεν: 1
 • ὁ δεσπότης: 1
 • ὁ διάκονος: 1
 • ὁ δράκων: 1
 • ὁ θεὸς προσκυνητός: 1
 • ὁ θεόπνευστος πρεσβύτης καὶ κήρυξ τῆς ἀληθείας: 1
 • ὁ θεός, ὁ λόγος: 1
 • ὁ θεῖος γνόφος: 1
 • ὁ θεοφιλὴς πρεσβύτης: 1
 • ὁ κόσμος: 1
 • ὁ καθ᾿ ἡμᾶς διωγμός: 1
 • ὁ κανὼν τῆς ἀληθείας: 1
 • ὁ κανὼν τῆς ἐκκλησίας: 1
 • ὁ λόγος ὁπηνίκα μὲν ἐπὶ σωτηρίαν παρεκάλει, προτρεπτικὸς ὄνομα οὐτῷ ἦν: 1
 • ὁ λόγος ὃς σαρκοποιηθεὶς ἄνθρωπος γέγομεν: 1
 • ὁ λόγος πρὸς Ἕλληνας ὁ ἐπιγεγραμμένος κατὰ Πλάτωνα περὶ τῆς τοῦ παντὸς αἰτίας: 1
 • ὁ μέγας: 1 2
 • ὁ μόνος λεγόμενος κυρίως υἱός: 1 2
 • ὁ μονόφθαλμος, : 1
 • ὁ μονογενὴς θεός : 1
 • ὁ πάντα τολμῶν: 1
 • ὁ πάνυ: 1
 • ὁ παθετός: 1
 • ὁ παρθένος: 1
 • ὁ πατὴρ τῶν ὅλων: 1
 • ὁ πιστεύων ἐπιγνώσεται: 1
 • ὁ πολύς: 1
 • ὁ πολύς ἐν σοφίᾳ: 1
 • ὁ πολυθρύλλητος ἀσκητής: 1
 • ὁ σκυτεύς: 1
 • ὁ σταυρωθεὶς δἰ᾿ ἡμᾶς: 1
 • ὁ τῆς ἀγίας ἄξιος μνήμης: 1
 • ὁ τῆς δοκήσεως ἐξάρχων: 1
 • ὁ τρίτος: 1
 • ὁ φιλαληθέστατος: 1
 • ὁδοῦ δὴ πάρεργον: 1
 • ὁμοίως τῷ Ἀδὰμ καὶ τῇ Εὔᾳ ἐξομοιούμενοι, θάνατον ἑαυτοῖς ἑργάζονται: 1
 • ὁμοιούσιον: 1 2 3
 • ὁμοιούσιος: 1 2
 • ὁμοιουσία: 1
 • ὁμολογία πίστεως: 1
 • ὁμολογία πίστεως Ἰουστινιανοῦ αὐτοκράτορος: 1
 • ὁμολογουμένα: 1
 • ὁμοοίσιον: 1
 • ὁμοούσιον: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 • ὁμοούσιον καὶ ὁμότιμον: 1
 • ὁμοούσιον τῷ Πατρί: 1
 • ὁμοούσιος: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • ὁμοουσίῳ: 1 2
 • ὁμοουσία: 1
 • ὁμοουσιος: 1
 • ὁρθογνώμονες κατὰ πάντα Χριστιανοί: 1
 • ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν: 1
 • ὃ δὲ λέγει κ.τ.λ.: 1
 • ὃν ἴστε: 1
 • ὃν καὶ αὐτὸν κατείληφεν ὁ διωγμός: 1
 • ὄντα ἀνεψιὸν τοῦ Κυρίου: 1
 • ὅμοιον κατὰ τὴν βούλησιν μόνον,: 1
 • ὅν φασί τινες Ἀλεξανδρέα ἕτεροι δὲ Ἀθηναῖον: 1
 • ὅραμα: 1
 • ὅροι κατὰ ἐπιτομήν,: 1
 • ὅροι κατὰ πλάτον: 1
 • ὅρος: 1 2
 • ὅρος Οὐαλεντίνου: 1
 • ὅς ἐστι Χριστός: 1
 • ὅταν δὲ κ.τ.λ.: 1
 • ὅταν δὲ λέγω, φησίν, τό Ἦν, οὐχ ὅτι ἦν λέγω, ἀλλ᾿ ἵνα σημάνω τοῦτο ὅπερ βούλομαι δεῖξαι, λέγω, φησίν, ὅτι ἦν ὅλως οὐδέν· . . . καὶ οὐ δέχομαι, φησίν κ.τ.λ.: 1
 • Ὀνῷ λύπα: 1
 • Ὀρθόδοξος: 1
 • Ὁ ἄγνωστος ἐν σαρκὶ πάσχει Θεός, κ.τ.λ.: 1
 • Ὁμιλίαι: 1
 • Ὁμοιουύιος: 1
 • Ὁμοούσιος: 1
 • Ὄλβιος: 1
 • Ὄνῳ λύρα: 1
 • Ὅλβιος: 1
 • ὐπηρέτης: 1
 • ὐψῶν: 1
 • ὑλικοί: 1
 • ὑμῶν τὴν ἐπιστολὴν: 1
 • ὑπὲρ μικρῶν καὶ λίαν ἐλαχίστων φιλονεικούντον—ὑπὲρ τῶν ἐλαχίστων τούτων ζητήσεων ἀκριβολογεῖσθε: 1
 • ὑπὲρ πᾶσαν ἁμαρτίαν ἀνομώτεροι: 1
 • ὑπὲρ τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου καὶ ἀποκαλύψεως: 1
 • ὑπέλαβες ἐσόμενος ἔσομαι ὅμοιός σοι: 1
 • ὑπέστησε: 1
 • ὑπόστασις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • ὑπαρχούσας: 1
 • ὑπεμνηματίσθη: 1
 • ὑπηχῶν: 1
 • ὑπομνήματα: 1 2 3
 • ὑπονοίαν ἔχῃ: 1
 • ὑποτάσσεσθαι: 1
 • ὑποτύπωσις ἀσκήσεως: 1
 • ὑποτυπώσεις: 1
 • ὑστέρημα: 1
 • ὕλη: 1 2 3
 • ὕμνος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ: 1
 • Ὑπομνήματα: 1
 • Ὑποτυπώσεις: 1 2
 • ὡραιότητος: 1
 • ὡς ἐν υἱῷ: 1
 • ὡς ἤδη δεδικαιωμένοι: 1
 • ὡς ἴδια θελήματα: 1
 • ὡς γέγραπται: 1
 • ὡς μονογενής: 1
 • ὡς οἰκείου ἀγαθοῦ μεταποιηθῆναι: 1
 • ὡς οἶμαι: 1
 • ὡς οὐκ ἀπείληφε τὴν προεδρίαν τε, καὶ τὴν εἴσδυσιν τῆς ἐκκλησίας: 1
 • ὡς σκώληκος οκαρίζοντος: 1
 • ὡς φασιν—ὡς αὐτοὶ λέγουσιν: 1
 • ὡς φθάσαντα λεχθῆναι ὑπὸ τοῦ τὰ μέλλοντα λέγεσθαι ὅτε δεῖ καὶ οἷα δεῖ καὶ ὡς δεῖ λελογισμένου: 1
 • ὢν γὰρ ἔστιν: 1
 • ὥς φησιν ὁ Θεόδοτος: 1
 • ὥσπερ γὰρ ἀλὴθεια μία, οὕτω δὲ καί φιλοσοφία μία: 1
 • ᾠδὴ μεγάλη: 1
 • ᾠδαὶ εἰς πάσας τὰς γραφάς: 1
 • ῥέοντα καὶ φερόμενα: 1
 • ῥύπου: 1
 • ῥητά: 1
 • ῶ Κένταυρε: 1
 • Αἰγυπτιακά: 1
 • Αὐτοπάτωρ: 1
 • ΑΒΡΑΣΑΞ: 1
 • Αγάπη: 1
 • Αγκυρωτός: 1
 • Ανθρωπος: 1
 • Αρειος: 1
 • Βύθιος: 1
 • Βασίλειος: 1 2
 • Βασιλείδης: 1
 • Βοέτιος: 1
 • Βυθός: 1 2
 • Β. ὁμοῦ καὶ Ἰ.: 1
 • Γερμανικοῖς: 1
 • Διαιτητής: 1
 • Διαλέξεις περὶ νηστείας: 1
 • Εἰρηναῖος: 1
 • Εἰς Ἀγαπετούς: 1
 • Εἰς τὸν δεσπότην Χριστόν: 1
 • Εἰς τὸν σωτῆρα: 1
 • Εὐσέβιος Παμφίλου: 1
 • Εὐχαριστία: 1
 • ΕΠΙ + ΜΡ: 1
 • ΕΥΤΥΧΙΑΝΟC ΕΠΙC: 1
 • Εκ τοῦ Θευδότου καὶ τῆς Ἀνατολικῆς καλουμένης διδασκαλίας: 1
 • Ερανίστης: 1
 • Ζεὺς Τραγῳδός: 1 2
 • Ζωή: 1 2 3 4
 • Ζωή. Ἄνθρωπος: 1
 • Ηἱκαθαρίνα: 1
 • Ηλξαί, Ἐλκεσσαῖοι: 1
 • Θ: 1
 • Θεὸν ἐκ Θεοῦ: 1
 • Θεὸν ἐκ παρθένου, Θεὸν ἐκ Ναζαρὲτ ὀφθέντα: 1
 • Θεὸς καὶ Κύριος: 1
 • Θεὸς καὶ Κύριος τῶν δυνάμεων: 1
 • Θεὸς σωτήρ: 1
 • Θεότης: 1 2
 • Θεοῦ σαρκωθέντος μητέρα: 1
 • Θεοπασχιτισμός: 1
 • Θεοσεβὴς γὰρ ἦν: 1
 • Θεοσεβεῖς: 1
 • Θεοτόκος: 1 2
 • Θεοφάνεια: 1
 • Θεοφόρος: 1
 • ΙΧΘΥΣ, : 1
 • Κέρδων: 1
 • Κόρη κόσμου: 1
 • Κύρῳ: 1
 • Κύριλλος: 1
 • Κύριος ἔκτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ: 1
 • Καθαροί: 1
 • Καλανδίων: 1
 • Κανὼν ἐκκλησιαστικὸς ἢ πρὸς τοὺς Ἰουδαΐ ζοντας: 1
 • Καρποκράτης: 1
 • Καρποκρᾱς: 1
 • Κατὰ Εὐνομιάνων: 1
 • Κελλία: 1
 • Κλαυδίου Ἀπολιναρίου τοῦ μακαριωτάτου γενομένου ἐν Ιεραπόλει τῆς Ἀσίας ἐπισκόπου: 1
 • Κοινή: 1
 • Κολλυριδιάνιδες: 1
 • Κοσμοκράτωρ: 1
 • Κυρίῳ: 1
 • Κυριακῶν λογίων ἐξηγήσεις: 1
 • Λἱρετικῆς Κακομυθίας ἐπιτομή: 1
 • Λόγος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 • Λόγος : 1 2
 • Λόγος ἀπὸ Σιγῆς προελθών: 1
 • Λόγος ἐνδιάθετος: 1
 • Λόγος πρὸς Ἕλληνας: 1
 • Λόγος προτρεπτικὸ;ς πρὸς Ἕλληνας: 1
 • Λόγος τέλειος: 1 2
 • Λόγος φιλαλήθης πρὸς τοὺς Χριστιανούς: 1
 • Λόγος, : 1
 • Λόγος, ἀντιῤῥητικὸς πρὸς τὰ Ἀπολλιναρίου: 1
 • ΛΟΥΚΙC: 1
 • Λατεῖνος: 1
 • Λειμών: 1
 • Λειμωναριον: 1
 • Λογίων Κυριακῶν ἐξηγήσεις: 1
 • Λογίων κυριακῶν ἐξηγήσεις: 1
 • Λουκᾶνος: 1
 • Λουκιανός: 1
 • Μάρκος ἀσκητής: 1
 • Μήτηρ: 1
 • Μίξις: 1
 • Μακαρία: 1
 • Μακαρία, Πίστις, Ἐλπίς: 1
 • Μακαριότης, Θελητός: 1
 • Μανιχαῖοι: 1
 • Μανιχαῖος: 1
 • Μαρκιανοί: 1
 • Μεγάλη Ἀποφάσις: 1
 • Μεγαλομάρτυς: 1
 • Μετάθεσθε, σωφρονίσθητε: 1
 • Μεταβολή: 1
 • Μονάς: 1
 • Μονογενής: 1 2 3 4
 • Νέον Παραδείσιον: 1
 • Νέοσ Παράδεισος: 1
 • Νέρων Καῖσαρ: 1
 • Ναυάτος: 1
 • Νικαρέτη: 1
 • Νοῦς: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • Νοουάτος: 1
 • Οἰκαρχίαις δὴ γυναικῶν οὕτως ὑποχωρήσομεν, ὥσπερ ἐχιδναίοις ἐπιδρομαῖς: 1
 • Οὐαλεντῖνος: 1
 • Οσα παρὰ πᾶσι καλῶς εἴρηται ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν ἐστι: 1
 • Π: 1
 • Πίστις, Πατρικός: 1
 • Πύστεις: 1
 • Παιδαγωγός: 1
 • Πανάριον: 1
 • Πανδέκται: 1
 • Παντοκράτωρ: 1
 • Παπίᾳ Διῒ σωτῆρι: 1
 • Παράκλητος: 1 2
 • Πατὴρ ἀγέννητος: 1
 • Πατήρ: 1 2 3
 • Πατρικός, Μητρικός, Ἐκκλησιαστικός: 1
 • Πελάγιος: 1
 • Περὶ ἀναστάσεως: 1
 • Περὶ Ἀρχῶν: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • Περὶ Αρχῶν: 1
 • Περὶ Υἱοῦ: 1 2
 • Περὶ δικαίου καὶ θείου δικαιωτηρίου: 1
 • Περὶ θείων ὀνομάτων: 1
 • Περὶ θεολογίας: 1
 • Περὶ καταλαλίας: 1
 • Περὶ προσφυοῦς ψυχῆς: 1
 • Περὶ τῶν γενητῶν: 1
 • Περὶ τῶν εἰς ἐαντόν: 1
 • Περὶ τοῦ Ἁγίου πνεύματος: 1
 • Περὶ τοῦ πάσχα: 1
 • Περίοδοι: 1
 • Περίοδοι Παύλου καὶ Θεκλης: 1
 • Περιοδοὶ τοῦ Πέτρου: 1
 • Πνεῦμα προφητικὸν ἐν τρίτῃ τάξει τιμῶμεν: 1
 • Πνευματομάχοι: 1
 • Ποιμάνδρης: 1 2
 • Ποιμήν,: 1
 • Πολυχρονίου ἐκ τῆς εἰς τὸν Ἰεζεκιὴλ ἑρμηνείας: 1
 • Πρὸς Ἕλληνας λόγος προτρεπτικός: 1
 • Πρόκλος: 1
 • Πρόσπειρός τις: 1
 • Πρόχορος: 1
 • Πρεσβύτεροι: 1
 • Πρεσβεία: 1 2
 • Προσομιλία : 1
 • Προτρεπτικὸς εἰς ὑπομονήν ἢ πρὸς τοὺς νεωστὶ βεβαπτισμένους: 1
 • Σύγκρασις, Μονογενής: 1
 • Σύνεσις: 1
 • Σαρᾶς ἀπό: 1
 • Σεβαστὸς πρὸς τῶν στρατοπέδων ἀναγορευθείς: 1
 • Σιγή: 1
 • Σοφία: 1
 • Στέρησις ἄρα ἐστὶ τὸ κακόν, καὶ ἔλλειψις, καὶ ἀσυένεια, καὶ ἀσυμμετρία, κ.τ.λ.: 1
 • Στιχηρά: 1
 • Στιχηρὸν: 1
 • Στρωματεῖς: 1 2 3 4
 • Σχόλια, σημειώσεις: 1
 • Τίς ὁ σωζόμενος πλούασιος: 1
 • Τίτου Φλανίου Κλήμεντος: 1
 • Τόμοι: 1 2 3 4
 • Τόμοι, σημειώσεις: 1
 • Τατιανοῦ πρὸς Ἕλληνας: 1
 • Τζινίτζαι: 1
 • Τοῦ Αὐτοῦ Ἀπολογητικός: 1
 • Υἱός: 1 2
 • ΦΑΒΙΑΝΟC: 1
 • Φαρών: 1
 • Φαρᾶ: 1
 • Φαρῶν: 1
 • Φθαρτολάτραι: 1
 • Χ: 1
 • Χριστὲ Βασιλεῦ: 1
 • Χριστός: 1 2
 • Χριστεμπορεία: 1
 • Χριστιανόφρων: 1
 • Χριστιανοὺς δὲ μηκέτι γεγενῆσθαι: 1
 • Χριστοτόκος: 1
 • Χριστοφόρος: 1
 • Ψάλτης: 1
 • Ψαθυροπώλης: 1
 • Ψυχομαχία: 1
 • α: 1 2
 • αἰών: 1 2 3
 • αἰώνιον διχόμοιαν: 1
 • αἰώνιον κόλασιν: 1
 • αἰώνιος: 1
 • αἰώνιος καὶ ἄλυτος: 1
 • αἰτήσει: 1
 • αἱ ἅγιαι γραφαί: 1
 • αἱ ἐνδιάθηκοι βίβλοι: 1
 • αἱ περίοδοι: 1
 • αἴλουρος: 1
 • αἴτιος: 1
 • αὐθ: 1
 • αὐτῶν: 1
 • αὐτοῖς: 1
 • αὐτοκέφαλοι.: 1
 • αὐτοκράτωρ: 1
 • αὔτη πύλη τοῦ κυρίου δίκεοι εἰσελεύσοντε: 1
 • απολογια: 1
 • β: 1 2
 • βῆμα: 1
 • βαδδὶν: 1
 • βαπτίσθητε τὴν ψυχὴν ἀπὸ ὀργῆς καὶ ἰδού, τὸ σῶμα καθαρόν ἐστι: 1
 • βασίληαν, : 1
 • βασιλῆ ἀναθρῆσαι: 1
 • βασιλῆαν, : 1
 • βασιλικὸς λόγος: 1
 • βασιλικός: 1
 • βασιλισμόν: 1
 • βιβλία: 1
 • βιβλίδιον: 1
 • βιβλίον διαλέξεων διαφόρων: 1 2
 • βιβλιδάριον: 1
 • βούτομον: 1
 • βοηθός: 1
 • γέγονεν ἄνθρωπος ἀντιληπτικὸς παθῶν: 1
 • γέγονεν ἢ ὑπέρ: 1
 • γέγονεν ὑπό: 1
 • γέννημα: 1
 • γέννημα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐγεγέννητο: 1
 • γέννησις: 1
 • γένος διαφέρον: 1
 • γαμετῆς: 1
 • γεγέννηται: 1
 • γεγονέναι: 1
 • γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρός μονογενῆ: 1
 • γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα: 1
 • γινόμενος: 1
 • γνώριμος: 1
 • γνώσιν καὶ διδαχήν: 1
 • γνῶσις: 1 2
 • γνωστικὴ: 1
 • γνωστικοί: 1
 • γοργὸς Ἕλλην: 1
 • γραψαὶ καθεξῆς: 1
 • γυνὴ θεοσεβεστάτη εἰ καὶ τις ἄλλη γεγονυία: 1
 • δἰ ἐνύπνια: 1
 • δἰ αἵματος καὶ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ κτησάμενος αὐτούς: 1
 • δἰ αὐτοῦ: 1
 • δἰ αὐτοῦ πάντα ἔκτισε: 1
 • δἰ εὐχῆς λόγου: 1
 • δἰ εὑρέσεως καὶ θεωρίας: 1
 • δάκρυά ἐσμεν . . . οἱ εἰς αὐτὸν πεπιστευκότες: 1
 • δίδασκε: 1
 • δίκαιοι εἰσελεύσονται: 1
 • δίττος, ὀχή: 1
 • δύναμίς ἐστι τοῦ Πατρός: 1
 • δύναμιν λογικήν: 1
 • δύναμις: 1
 • δῶρον ἀληθῶς ἀντάξιον: 1
 • δαίμονες: 1
 • δεύτερος: 1
 • δεσποτείαν: 1
 • δηλαδὴ τοῖς ἀνθρώποις: 1
 • δημοσίοις βίβλιος: 1
 • διὰ Μαρίας: 1
 • διὰ Μωϋσέως προεμήνυσε: 1
 • διὰ λογιχῆς δυνάμεως: 1
 • διὰ τὴν διαφορωτέραν ἀρχήν: 1
 • διὰ τῆς Βιθυνίας: 1
 • διά: 1
 • διάκονον τινα τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ: 1
 • διάκονος: 1 2
 • διάστημα: 1
 • διέλαμπε: 1
 • διέσφυξεν: 1
 • διήγημα: 1
 • διήκουσιν: 1
 • διαβόητος: 1
 • διαιρετικόν: 1
 • διαλέξεις: 1 2
 • διαλέξεις διάφοροι: 1
 • διαστήματα: 1
 • διαστολὴ τῶν χειρῶν: 1
 • διαφέρουσα μᾶλλον: 1
 • διαφοράν: 1
 • διδάσκαλος: 1
 • διδάσκων, : 1
 • διδασκαλεῖον: 1
 • διδαχὴ ἀποστόλων: 1
 • διδαχὴ καλουμένη τῶν ἀποστόλον: 1
 • διδαχὴ τῶν ἀποστόλων: 1
 • διδαχή: 1
 • διδαχαί: 1 2
 • διηγήματα: 1
 • διηγούμεθα: 1
 • διικνούμενον: 1
 • δικαιοσύνης: 1
 • διμοιρία: 1
 • διοίκησις: 1
 • διοίοκησις: 1
 • διττόχαιον: 1
 • δοκέω: 1
 • δοκιμώτατος: 1
 • δουλεύων τῇ Εβραϊκῇ λέξει: 1
 • δράκων: 1
 • δυὰς ἀνονόμαστος: 1
 • δυνάμει: 1
 • δυνάσταιΒασὰν διεδημα τίσαντό με: 1
 • δυσκολίαι: 1
 • δυσσέβης: 1
 • δυσφήμοις ἐπαπορήσεσιν: 1
 • δυωδεκάριθμος: 1
 • εἰ . . . τις αὐτῶν λέγοι—πέπτωκεν ἡ ὑπόθεσις αὐτοῖς—ὡς φάναι,: 1
 • εἰκάζετο: 1
 • εἰκόνας: 1
 • εἰκὼν τοῦ Θεοῦ: 1
 • εἰκών: 1
 • εἰργάζετο: 1
 • εἰς ἐπιστήμης γνωστικῆς παραδοχήν: 1
 • εἰς ἴδιον χαρακτῃρα διδασκαλείου: 1
 • εἰς δυάδα: 1
 • εἰς τὰ μετὰ τὴν ἑξαήμερον: 1
 • εἰς τὴν ἐγγαστρίμυθον: 1
 • εἰς τὴν βασιλεύουσαν νέαν Ρώμην: 1
 • εἰς τὸ κοιμητήριον κατέστησεν: 1
 • εἰς τὸν Μελχισεδέκ: 1
 • εἰς τοὺς ἀπαιδεύτους κύνας,: 1
 • εἱς τὸν Παιδαγωγόν: 1
 • εἴ τις προσίεται: 1
 • εἴτε δὲ χωρὶς θεοῦ . . . εἴτε χάριτι . . .: 1
 • εὐήθεια: 1
 • εὐαγγέλια: 1
 • εὐαγγελιον: 1
 • εὐεργετούμενοι: 1
 • εὐηγγελισμένον: 1
 • εὐλαβής: 1
 • εὐσεβής: 1
 • εὐχή: 1
 • εὐχήται: 1
 • εὐχόμενοι: 1
 • εὐχῖται: 1
 • εὐχαριστία: 1 2
 • εὺχῶν διατάξεις: 1
 • ζῳα: 1
 • ζηλοῦσι: 1
 • ζωγράφος: 1 2
 • θέειν: 1
 • θέσις: 1
 • θαύματα: 1
 • θανταζόμενα περὶ τὴν ψυχήν: 1
 • θαυμαστὸς συγγραφεύς: 1
 • θαυμαστόν: 1
 • θεάνθρωπος: 1
 • θεὸς λόγος: 1
 • θεός: 1 2
 • θεός σαρκοφόρος: 1
 • θεός, λόγος: 1
 • θεότης: 1
 • θεῖος: 1
 • θεῷ ὁμοίως ἀπαθεῖς καὶ ἀθανάτους: 1
 • θεννὶν: 1
 • θεοδρόμος: 1
 • θεολογικαί στοιχειώσεις: 1
 • θεοπάτωρ: 1
 • θεοσεβεστάτη: 1
 • θεοτόκος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 • θεοτόκος.: 1
 • θεοφοροῦνται λόγῳ θείῳ: 1
 • θεραφὶν: 1
 • θηριομαχεῖν: 1
 • θρέμματα: 1
 • θρόνοι: 1
 • θρησκεία: 1
 • θυσίαι: 1
 • ιδιότης: 1
 • ιδιώματα: 1
 • κάτω δὲ περὶ τοὺς κ.τ.λ. γεγόνασι: 1
 • κάτωθεν: 1
 • κένωμα: 1 2 3
 • κόθορνος: 1
 • κόλασις πυρός: 1
 • κόσμος: 1 2
 • κόσμος αἰσθητός: 1
 • κόσμος νοερός: 1 2
 • κόσμος νοηρός: 1
 • κύων, κυνίσκος, ἀμφόδων ὑπηρέτης: 1
 • καὶ μάχαιρα στομάτων ἐν χερσὶν αὐτῶν: 1
 • καὶ νῦν ἐγέλασαν ἐπ᾿ ἐμοὶ βραξεῖς παῤ ἐμὲ ταῖς ἡμέρας: 1
 • καθάπερ θεοφορουμένη τῷ ἁγίῳ Πνεύματι: 1
 • καθ᾿ ἃ προείρηται: 1 2
 • καθ᾿ ὑπόστασιν: 1
 • καθαρὰ καὶ εὐσεβὴς γνώμη: 1
 • καθαρός: 1
 • καθηγητὴν: 1
 • καθημερίνων ὕμνων: 1
 • καθολικός: 1
 • καινὴ κυριακή: 1
 • καιρὸς εὔκαιρος: 1
 • καιρῷ: 1
 • κακὰ κακοῖς ἐπιτειχίζοντες: 1
 • κακονοία: 1
 • καλῶς: 1
 • καλούμεθα καὶ ἐσμέν: 1
 • κανόναρχος: 1
 • κανὼν ἐκκλησιαστικός: ὁ ἐκκλ. κ.: 1
 • κανὼν τῆς ἀληθείας: 1
 • κατ οὐσίαν ὐπάρχειν: 1
 • κατὰ Ἰουδαίων βίβλος: 1
 • κατὰ θέσιν: 1
 • κατὰ καιρούς: 1
 • κατὰ κενοῦ: 1
 • κατὰ λόγου μέρος: 1
 • κατὰ μερισμὸν οὐ κατὰ ἀποκοπὴν: 1
 • κατὰ μεταβολήν: 1
 • κατὰ πάντα πρόπον: 1
 • κατὰ τὸ κεχρίσθαι τὰ πάντα δἰ αὐτόν: 1
 • κατὰ τοῦτο: 1
 • κατάπαυσις: 1
 • κατάφασις: 1
 • κατέχει λόγος: 1
 • κατ᾿ ἀφαίρεσιν: 1
 • κατ᾿ ἐπιβουλὴν δυνάμεως: 1
 • κατ᾿ ἰδίαν οὑσίας περιγραφήν: 1
 • κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν: 1
 • κατ᾿ οἰκονομίαν: 1 2
 • κατ᾿ οὐσίαν, κατ᾿ ἐνέργειαν, κατ᾿ εὐδοκίαν: 1
 • καταστάσεις: 1
 • κατηφής: 1
 • κατηχήσεις φωτιζομένων: 1
 • κατιδών: 1
 • κατωφερής: 1
 • κενά: 1
 • κενοτάφια: 1
 • κενοφωνίας: 1
 • κενωτικόν: 1
 • κεράσται: 1
 • κεστοί,: 1
 • κεφάλαια: 1 2
 • κεφάλαια νηπτικά: 1
 • κεφαλή: 1
 • κλῖμαξ: 1
 • κνίζων: 1
 • κοινά: 1
 • κοινὸν ἄρτον: 1
 • κολλύριδες: 1
 • κολλυρίς: 1
 • κοντάκια: 1 2
 • κοντάκιον: 1
 • κοσμικοὶ ἄνθρωποι: 1
 • κοσμοπλάνος: 1
 • κρατούμενα: 1
 • κρεμάμενα: 1
 • κτίσμα: 1 2
 • κτιστόν: 1
 • κυρίως υἱότης: 1
 • κυριακή: 1
 • λάρνακα: 1
 • λάτρεία: 1
 • λέγουσιν: 1
 • λόγῳ ἀληθεῖ καὶ ἐξεταστικῶς: 1
 • λόγῳ καὶ ἀληθείᾳ τιμῶντες: 1
 • λόγῳ πειραθέντες τὰ πράγματα θεωρῆσαι καὶ ἐλέγξαῖ . . . διὰ λόγου ζητήσεως θεοῦ τοῦ ἀγνώστου ἐπίγνωσιν: 1
 • λόγια: 1 2
 • λόγιον: 1
 • λόγοι: 1
 • λόγος: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • λόγος ἀσκητικός: 1
 • λόγος ἐνδιάθετος: 1 2 3
 • λόγος εἰς τὴν ᾠδὴν τὴν μεγάλην: 1
 • λόγος παραινετικὸς πρὸς Ἕλληνας: 1
 • λόγος πρὸς Ἕλληνας: 1
 • λόγος προφορικός: 1 2 3
 • λόγος σπερματικός: 1
 • λόγου ἀποσώζουσι πρὸς τὸ πᾶν ἅπαντα: 1
 • λόγους: 1
 • λόγους ἀποκρύφους: 1
 • λαός: 1
 • λατρείας: 1
 • λεπτομερές: 1
 • λογίδιον: 1
 • λογικῆς: 1
 • λογισμός: 1
 • λυτρωτής: 1
 • μέγα ἀνέκραγε: 1
 • μέγα καὶ ἐπίσημον τεῦχος: 1
 • μέθεξις: 1
 • μέρος: 1
 • μέση τις, οὐκ ἀπὸ τῶν ἄκρων κραθεῖσα, τελεία δὲ καὶ ἀμιγὴς ἀφ᾿ ὅλων τῶν θεῶν ἐμφανῶν τε καὶ ἀφανῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ νοητῶν, ἡ τοῦ βασιλέως Ἡλίου νοερὰ καὶ πάγκαλος οὐσία,: 1
 • μέτρον τῆς ἀλγηδόνης ἡ τῆς κακίας ἐν ἑκάστῳ ποσότης ἐστίν: 1
 • μέχρι νῦν: 1
 • μέχρι τριάδος: 1
 • μὴ ὄν: 1
 • μὴ θεομαχεῖν: 1
 • μήτηρ Θεοῦ: 1
 • μία τάξις, μία τιμή. ἕν ἀξίωμα.: 1
 • μία φύσις διττή: 1
 • μία φύσις σύνθετος: 1
 • μόνα τὰ πρὸς τὸν θεοφιλῆ συντείνοντα βίον): 1
 • μύησις: 1
 • μύθος: 1
 • μῆτερ, μῆτερ, τεκοῦσα, τεκοῦσα, βοήθει, σφάζομαι: 1
 • μαθήματα ἤτοι προπαιδεύματα: 1
 • μακρὰν κειμήνοις: 1
 • μακρόστιχος: 1
 • μαργαρίτας τοῦ ξενῶνος: 1
 • μαχίμης, ἀντέχου: 1
 • μεγάλη ἀπόφασις: 1
 • μεθόριον: 1
 • μετὰ σκιᾶς τινος: 1
 • μετὰ τὴν δέουσαν προκατασκευήν: 1
 • μετὰ τὸ ἐμπλησθῆναι: 1
 • μεταῤῥυθμίζειν: 1
 • μετρίως: 1
 • μεχρὶ σήμερον παῤ ἡμῖν φαινόμενον: 1
 • μεχρὶ σήμερον φαινόμενον: 1
 • μη αγνονματισης με: 1
 • μικρόν τι τὰ Ἀρείου ὑπονούμενα: 1
 • μονάς: 1
 • μονή: 1 2
 • μονότης: 1
 • μοναδικὴ γνῶσις: 1
 • μοναδικός: 1
 • μοναρχία: 1
 • μοναστήριον: 1 2
 • μοναστηρία: 1
 • μονογενὴς θεός: 1
 • μονογενὴς νἱός: 1
 • μονογενῆ τε κόσμον: 1
 • μονομερής: 1
 • μορφή: 1
 • μορφώματα: 1
 • μυρία: 1
 • μυριάκις γράφων: 1
 • μυστήρια: 1
 • μυσταγωγεῖται: 1
 • μυσταγωγικαὶ κατηχήσεις πρὸς τοὺς νεοφωτίστους: 1
 • νἱὸς ἀνθρώπου: 1
 • νόθα: 1
 • νῦν δωδεκάτῳ τόπῳ τὸν τῆς ἐπισκοπῆς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων κατέχει κλῆρον Ἐλεύθερος: 1
 • ναύτης: 1
 • νεᾶνις: 1 2 3
 • νεαραὶ διατάξεις: 1
 • νεαραί: 1
 • νεκραγγέλους: 1
 • νερτεροδρόμους: 1
 • νεωστί: 1
 • νικήτης: 1
 • νοήματα: 1
 • νοῦν: 1
 • νοῦς: 1 2 3 4 5
 • νοῦς, πνεῦμα, ψυχὴ λογική: 1
 • νοητὴν καὶ αἰσθητήν: 1
 • νοηταὶ φύσεις: 1
 • νοσοκομεῖον: 1
 • νρόνους ὁκτώ: 1
 • ξενοδοχεῖα, καταγώγια ξένων καὶ πτωχῶν,: 1
 • ξενοδοχεῖον,: 1
 • ο προεστως: 1
 • οἰκείαν: 1
 • οἰκετην ἔχειν: 1
 • οἰκονόμος: 1
 • οἰκονομία: 1
 • οἰκονομίας τε καὶ θεολογίας: 1
 • οἰκουμένη: 1
 • οἱ ἀμφὶ τὸν Β.: 1 2
 • οἱ ἀπὸ Β.: 1 2 3 4 5 6
 • οἱ ἀπὸ Β. φασί—λέγουσι—᾿ξηγοῦνται—φασί: 1
 • οἱ ἀπὸ Β., οἱ ἀμφὶ τὸν Β: 1
 • οἱ ἀπὸ Οὐαλεντίνου: 1
 • οἱ Ουαλεντινιανοί: 1
 • οἱ δὲ τεσσαράκοντα ὥρας ἡμερινάς τε καὶ νυκτερινὰς συμμετροῦσι τὴν ἡμέραν αὐτῶν: 1
 • οἱ νέοι ποιηταί: 1
 • οἱ περὶ Εὐσέβιον: 1
 • οἱ ταῖς δευτέραις τῶν ἀποστόλων διατάξεσι παρηκολουθηκότες: 1
 • οἱονεὶ ἐκτρώματι: 1
 • οἱονεί τι νικητικὸν ἀλεξιφάρμακον: 1
 • οἶμαι: 1
 • οὐ μόνον ἄφθαρτον ἐξ αὐτῆς ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ ἄκτιστον: 1
 • οὐ τοιαύταις: 1
 • οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν: 1
 • οὐκ ἀφανῦς: 1
 • οὐκ ὢν θεός: 1
 • οὐσία: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • οὐσιακῶς: 1
 • οὐχ ἁρπαγμὸν—Θεῷ: 1
 • οὔτε ἄνθρωπος ὅλος, οὔτε θεός, ἀλλὰ θεοῦ καὶ ἀνθρώπου μίξις: 1
 • ονοκοιτης: 1
 • ους: 1
 • πάθος: 1
 • πάλαι: 1 2
 • πάντα ὁμοῦ καλά ἐστιν ἐὰν ἐν ἀγάπῃ πιστεύητε: 1
 • πάντα ὑπ᾿ αὐτοῦ καὶ χωρὶς αὐτοῦ γέγονεν οὐδε ἕν: 1
 • πάντα δι᾿ α αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν: 1
 • πάνυ Ἰουδαίους δἰ ἀπεχθείας ἔξοντα: 1
 • πέταλον: 1
 • πίστις: 1
 • πᾶσα δόσις ἀγαθή, κ.τ.λ.: 1
 • πᾶσαν τὴν παιδαριώδη φαντασίαν ἐπὶ τῶν ἱερῶν συμβόλων ἀποσκευαζομένοις: 1
 • πᾶσι κηρύξας κομίζεσθαι τὰ αὑτῶν: 1
 • πῶς ἄνθρωπος χωρήσει εἰς Θεόν, εἰ μὴ ὁ Θεὸς ἐχωρήθη εἰς ἄνθρωπον: 1
 • παῖδα γνήσιον . . . καταλιπών: 1
 • παῤ ὧν ἡμεῖς πολλὰς λαβόντες ἀφορμάς . . . καθὼς ἔν τισι τόποις χρήσεις τούτων παρεθέμεθα: 1
 • παθητός: 1
 • παιδαγωγός: 1
 • παλαιὰς αἱρέσεις: 1
 • παντοκράτωρ: 1
 • παξαμάτης: 1
 • παρὰ τὸ μνῆμα τὸ Δεσποτικόν: 1
 • παρά: 1
 • παράδοσις: 1
 • παράταξις: 1
 • παρέδωκεν: 1
 • παρώνυμοι πέτρας πάντες οἱ μιμηταὶ Χριστοῦ . . . Χριστοῦ μέλη ὄντες παρώνυμοι ἐχρημάτισαν Χριστιανοί, πέτρας δὲ πέτροι: 1
 • παραθέσεις: 1 2
 • παρθένος: 1 2 3
 • παρθένος ἁγνή: 1
 • παροικία: 1 2
 • παροικίαι: 1
 • παροικούση: 1
 • πατὴρ ἄγνωστος: 1
 • πατήρ, Θεός, κτίστης, κύριος, δεσπότης: 1
 • πατρικὴ θεότης: 1 2
 • παχυμερές: 1
 • πείθειν οἷός το εἶναι τοὺς ἐντυγχάνοντας θρησκεύειν τὰ ἡμέτερα: 1
 • περὶ: 1
 • περὶ ἀληθείας: 1
 • περὶ ἀληθείας.: 1
 • περὶ ἀναστάσεως καὶ ἀφθαρσίας: 1
 • περὶ ἀπαθείας: 1 2
 • περὶ ἀποχής τῶν ἐμψύχων: 1
 • περὶ ἀρχῶν: 1 2
 • περὶ Ἀναστάσεως: 1
 • περὶ Ἀρχῶν: 1 2 3 4 5
 • περὶ ἐγκρατείας, ἢ περὶ εὐνουχίας: 1
 • περὶ ἐκκλησίας: 1
 • περὶ ἐνσωμάτου θεοῦ: 1
 • περὶ ἐπιστήμης: 1 2
 • περὶ ἑρμηνείας: 1
 • περὶ ὀγδοάδος: 1
 • περὶ ὑπακοῆς πίστεως αἰσθητηρίων: 1
 • περὶ Αρχῶν: 1
 • περὶ Θεοῦ καὶ σαρκὸς ἀναστάσεως: 1
 • περὶ Μοναρχίας: 1
 • περὶ Στεφάνων: 1
 • περὶ Χριστοῦ καὶ ἀντιχρίστου: 1
 • περὶ αϘδιότητος: 1
 • περὶ θείας καὶ ἁγίας ἀγάπης: 1
 • περὶ θεολογίας: 1
 • περὶ θεολογίας καὶ σαρκώσεως: 1
 • περὶ θυσιῶν: 1
 • περὶ κακολογίας: 1
 • περὶ κανόνων ἐκκλησιαστικῶν: 1
 • περὶ κτίσεως καὶ γενέσεως Χριστοῦ: 1
 • περὶ κυριακῆς: 1
 • περὶ λογισμῶν: 1
 • περὶ λουτροῦ: 1
 • περὶ μοναρχίας: 1
 • περὶ μοναρχίας : 1
 • περὶ μοναρχίας ἢ περὶ τοῦ μὴ εἶναι τὸν Θεὸν ποιητὴν κακῶν: 1
 • περὶ νόμου πνευματικοῦ: 1
 • περὶ νηστείας: 1
 • περὶ πένθους: 1
 • περὶ πίστεως: 1
 • περὶ πλάσεως: 1
 • περὶ προνοίας: 1 2
 • περὶ προφητείας: 1
 • περὶ σαρκώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰ. Χ.: 1
 • περὶ σαρκώσεως, περὶ πίστεως, περὶ ἀναστάσεως, κατὰ κεφάλειον: 1
 • περὶ στεφάνων: 1
 • περὶ σχίσματος: 1 2
 • περὶ τἀγαθοῦ καὶ πόθεν τὸ κακόν: 1
 • περὶ τῆς ἑξαημέρου: 1
 • περὶ τῆς ὕλης: 1
 • περὶ τῆς Περεγρίνου τελευτῆς: 1
 • περὶ τῆς τοῦ παντὸς οὐσίας: 1 2
 • περὶ τῶν οἰομένων ἐξ ἔργων δικαιοῦσθαι: 1
 • περὶ τοῦ Ἀββᾶ Ἰσὰακ τοῦ πρεσβυτέρου τῶν Κελλίων: 1
 • περὶ τοῦ ἐνσώματον εἶναι τὸν θεόν: 1
 • περὶ τοῦ Πάσχα: 1
 • περὶ τοῦ μὴ δεῖν προφήτηϖ ἐν ἐκστάσει λαλεῖν: 1
 • περὶ τοῦ πάσχα: 1 2 3
 • περὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ περὶ τοῦ ἀντιχρίστου: 1
 • περὶ τριῶν κεφαλίαων: 1
 • περὶ φύσεως ἀνθρώπου: 1 2
 • περὶ φιλοξενίας: 1
 • περὶ χαρισμάτων ἀποστολικὴ παράδοσις: 1
 • περὶ ψυχῆς: 1 2 3
 • περὶ ψυχῆς καὶ σώματος καὶ νοός: 1
 • περί ἀναστάσεως: 1
 • περί ἀρχῶν: 1
 • περί Ἀπχῶν: 1
 • περί ὀγδοάδος: 1
 • περί μετανοίας: 1
 • περί πιστεως: 1
 • περίοδοι: 1 2 3
 • περίοδοι Κλημέντος: 1
 • περίοδοι Πέτρου: 1
 • περιούσιον: 1
 • περιούσιος: 1
 • πλάσμα: 1
 • πλήρωμα: 1
 • πλείσταις κεχρήμεθα φωναῖς: 1
 • πνεῦμα: 1 2 3 4
 • πνεῦμα ἀγάπης: 1
 • πνεῦμα ὁ Θεός: 1 2
 • πνεῦμα γνώσεως: 1 2
 • πνεῦμα διαφέρον: 1
 • πνευματόμαχος: 1
 • πνευματικοὶ: 1
 • πνευματικοί: 1 2 3 4
 • πνευματοφόροι: 1
 • ποίημα: 1
 • ποδήρης: 1
 • ποιεῖν: 1
 • πολίτευμα ἐν οὐρανῷ ὕπαρχον: 1
 • πολλὰ κέρδαινον δύσκολα: 1
 • πολυΐστωρ: 1
 • πομπάς: 1
 • πονηρός: 1
 • πρὲς Ἕλληνας: 1
 • πρέπει χειροτονῆσαί τινα ὃς δυνήσεται θεοδρόμος καλεῖσθαι: 1
 • πρὸς Ἐλληνας καὶ περὶ ἀληθείας καὶ περὶ εὐσεβείας: 1
 • πρὸς Ἕλληνας: 1 2
 • πρὸς Ἕλληνας καὶ πρὸς Πλάτωνα ἣ καὶ περὶ τοῦ παντός: 1
 • πρὸς Ἰουδαίους: 1 2
 • πρὸς ὠφελείας: 1
 • πρὸς Νικόλαον: 1
 • πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλανῆς: 1
 • πρὸς τὸ κοινὸν της Ἀσίας: 1
 • πρὸς τοὺς Σεουηριανοὺς Ἐγκρατίτας: 1
 • πρόοδοι: 1
 • πρός αἱρέσεις: 1
 • πρός τὸ κοινὸν τῆς Ἀσίας: 1
 • πρόσωπα: 1
 • πρόσωπον: 1 2 3 4
 • πρόσωτον: 1
 • πρᾳότης: 1
 • πρᾶγμα: 1
 • πρῶτος θεός: 1
 • πρῶτος τῶν τότε: 1
 • πρακτική: 1
 • πρεσβύτεροι: 1 2 3 4 5
 • πρεσβύτεροι καὶ προεστῶτες: 1
 • πρεσβύτερος: 1 2 3
 • πρεσβῦται: 1 2
 • πρεσβῦτεροι: 1
 • πρεσβεία: 1 2
 • πρεσβεύοντες: 1
 • πρεσβυτέρου Ἀλεξανδρείας: 1
 • πρησβεῖα: 1
 • προβεβλημένη: 1
 • προβληθὲν γέννημα: 1
 • προβλημάτων βιβλίον: 1 2
 • προβολή: 1 2 3
 • προδιανυκτερεύοντες ἀναγνώσεσι: 1
 • προηγούμενοι: 1
 • προλελογισμένος: 1
 • προπηδᾶ: 1
 • προσήλυτος δὲ ὁ Ἀκύλας ἦν οὐ φύσει Ἰουδαῖος: 1
 • προσώπων: 1
 • προσαρτήματα: 1
 • προσεπιφύεσθαι ταύταις: 1
 • προσκυνοῦμεν: 1
 • προσοικειοῦνται: 1
 • προσομιλεῖ: 1 2
 • προσφωνητικός: 1
 • προτατώρ: 1
 • προτεθεικώς: 1
 • προφῆται ἀληθείας: 1
 • προφῆται συνέσεως οὐκ ἀληθείας: 1
 • προφητικός: 1
 • προφορικὸς Λόγος: 1
 • προφορικός: 1
 • πρωτόκοτος: 1
 • πρωτότοκος καὶ δύναμις: 1
 • πρωτότοκος πάσης κτίσεως: 1
 • πτωχοτροφεῖον: 1 2
 • πυκτίον τῆς Ὠριγένους Φιλοκαλίας: 1
 • σάρξ: 1 2
 • σέβω: 1
 • σήκρητον: 1
 • σὺν Ἀγίῳ Πνεύματι.: 1
 • σὺν αὐτῷ διὰ λογικῆς δυνάμεως αὐτὸς καὶ ὁ λόγος: 1
 • σύγχυσιν καὶ κρᾶσιν: 1 2
 • σύγχυσις: 1 2
 • σύζυγος: 1 2
 • σύμμικτα ζητήματα: 1
 • σύνζυγε: 1
 • σύνθημα: 1
 • σύνταγμα: 1 2
 • σύσκηνος: 1
 • σώματος: 1
 • σῶμα: 1 2
 • σῶμα, ψυχή, πνεῦμα: 1
 • σαββατίζειν: 1
 • σακκοφόρος: 1
 • σαρκολάτρης.: 1
 • σαρκωθέντα: 1
 • σεβένια: 1
 • σεβόμεθα: 1
 • σεβόμεθα καὶ προσκυνοῦμεν: 1
 • σειρῆνες: 1
 • σεμνῶς καὶ ἀτραγῴδως: 1
 • σκαρίζο: 1
 • σκιὰ κενώματος: 1
 • σκυτεύς: 1
 • σολοικοειδῆ: 1
 • σουδάριον: 1
 • σοφία: 1
 • σοφία φυλοκρινητική, ἀποκαταστατική: 1
 • σπέρμα τῆς ἄνωθεν οὐσίας: 1
 • στέφανος ζώης: 1
 • στίχοι: 1 2 3 4 5
 • στηλιτευτικοί: 1
 • στρατηλάτης: 1
 • στρωματό: 1
 • συκοφάνται: 1
 • συμβλεκόμενον τῇ ψυχῇ: 1
 • συμβουλία νοὸς πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν: 1
 • συνάφεια: 1
 • συνάφειαν τινα καὶ συναγωγὴν οὐκ οἶδ᾿ ὅπως τῶν εὐαγγελίων συνθείς: 1
 • συνέδριον: 1
 • συνών: 1
 • συνῆν: 1 2
 • συνῆν τῷ πατρὶ πρὸ πάντων τῶν ποιημάτων: 1
 • συνακμάσαντα τῷ θείῳ εὐαγγελιστῇ Ἰωάννῃ: 1
 • συναρπαγείς: 1
 • συνείσακται: 1
 • συνείσακται, : 1
 • συνεκροτήθησαν: 1
 • συνεξαφθεὶς τῷ φωτί: 1
 • συνεστηριγμένην: 1
 • συνοδίτην,: 1
 • συνομήθεις, : 1
 • συνουσίωσιν: 1
 • συντρεχούσης: 1
 • σχολαστικὸς: 1
 • σωμάτιον: 1
 • σωματικῶς: 1
 • σωφροσύνῃ καὶ ἀρετῇ καὶ βίῳ δικαιοσύνης: 1
 • τ: 1
 • τὰ ἅγια: 1
 • τὰ ἐπισυμβεβηκότα Θεῷ: 1
 • τὰ ἴσα πρεσβεῖα: 1
 • τὰ ὀρθὰ καὶ ἀμώμητα δόγματα: 1
 • τὰ Κλημέντια: 1
 • τὰ Μακρίνια: 1 2
 • τὰ γενητά: 1 2
 • τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ: 1
 • τὰ εὐαγγελικὰ καὶ τὰ ἀποστολικά: 1
 • τὰ κελλία: 1
 • τὰ κοινά: 1
 • τὰ κυριακὰ λόγια: 1
 • τὰ λόγια: 1 2
 • τὰ λόγια τοῦ θεοῦ: 1
 • τὰ μαθήματα ἀναποδείκτως εὑρίσκουσαν καταλήψει νοητικῇ: 1
 • τὰ περὶ πολιτείας καὶ προφητῶν: 1
 • τὰ περὶ τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἀποκαλύψεως Ἰωάννου: 1
 • τὰ τῆς οἰκουμένης ἐν χερσὶν ἔχων πράγματα: 1
 • τὰς ἐνσωματώσεις: 1
 • τὰς ἐντολάς: 1
 • τὰς ἱερὰς γραφὰς: 1
 • τὰς παλαιὰς ἀπομνύμενοι δόξας: 1
 • τὰς τῶν ᾀσμάτων προσύλους καὶ ἑταιρικὰς πολυπαθείας: 1
 • τάξιν νόμων ἐπέχειν: 1
 • τάξις: 1
 • τάχα τ τιμίῳ αἵματα τῶν μαρτύρων ἀγοραθήσονταί τινες: 1
 • τέλειος: 1
 • τέλειος ἄνθρωπος: 1
 • τὴν εὐχαριστίαν σάρκα εἶναι τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: 1
 • τὴν θεότητα τοῦ Μονογενοῦς τὴν τοῦ νοῦ φύσιν ἀναπληρώσασαν: 1
 • τὴν τῆς ἀσυγχύτου ἑνώσεως ἔννοιαν: 1
 • τήνδε τῆς καθέδρας τιμήν: 1
 • τί μοι γύναι ἠὲ καὶ αὐτῇ: 1
 • τίθημι: 1
 • τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος: 1
 • τὸ ἀγενητόν: 1
 • τὸ ἀνεξέταστον τῆς πίστεως: 1
 • τὸ ἀρχαῖον τῆς ἐκκλησίας σύστημα: 1
 • τὸ ἁμαρτητικόν: 1
 • τὸ ἓν: 1
 • τὸ ἓν οὖσαι: 1
 • τὸ ἡγεμονικόν: 1
 • τὸ ἱερὸν τοῦ μεγάλου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ: 1
 • τὸ ῾ἐγένετο᾽ . . . κατὰ τὸ δοκεῖν . . . οὐ γὰρ μετεποιήθη εἰς σάρκα: 1
 • τὸ βαυκάλιον: 1
 • τὸ γὰρ γνώρισμα τοῦ ἁγιωτάτου ἐκείνου πάθους ὑπὸ τῇ γῇ πάλαι κρυπτόμενον: 1
 • τὸ γράμμα καὶ ἡ κατ᾿ αἴσθησιν ἱστορία: 1
 • τὸ διὰ τεσσάρων εὐαγγέλιον: 1
 • τὸ εἰρημένον: 1
 • τὸ εὐαγγέλια: 1
 • τὸ κλάσμα: 1
 • τὸ κοινὸν τῆς Ἀσίας: 1
 • τὸ περὶ τοῦ πάσχα σύγγραμμα: 1
 • τὸ προνοῦν: 1
 • τὸ τῶν ἀφροδισίων: 1
 • τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν: 1
 • τὸ . . , οἰκονομίας τὴν αἵρεσιν προσλαβόν: 1
 • τὸν ἐν αὐτῷ ἐν ἀρχῆ ὄντα θεὸν λόγον: 1
 • τὸν ἐν τῷ διωγμῷ διαπρέψαντα: 1
 • τὸν ὁμόψυχον ἡμῶν: 1
 • τὸν ὑπὲρ πάντα θέον: 1
 • τὸν γεννηθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου: 1
 • τὸν διάβολου Μαγνέντιον: 1
 • τὸν διάκονον τοῦ πεπονθότος θεοῦ: 1
 • τὸν καὶ πρὸ ποιήσεως κόσμου ὄντα Θεόν: 1
 • τό Πνεῦμα τὸ προφητικόν: 1
 • τό εὐαγγέλιον: 1
 • τό πάθος ὃ πέπονθε: 1
 • τό τρίτον: 1
 • τόμοι: 1 2
 • τύποι τῆς τρίαδος: 1
 • τῆς ἀκρωρείας τοῦ μ. ἄ.: 1
 • τῆς Ἀλεξανδρέων ἱερεύς: 1
 • τῆς ἐκκλησιας τὸ κοινὸν ἔρεισμα: 1
 • τῆς ἐλάττονος ἐν ἡμῖν κτίσεως: 1
 • τῆς ἰδίας φύσεως: 1
 • τῆς αὐτοῦ ἀπωλείας βάραθρον: 1
 • τῆς διοικήσεως: 1
 • τῆς δυτικῆς ὀφρύος): 1
 • τῆς θύραθεν παιδείας οὐ μετειληχὼς σὺν ἐκείνοις: 1
 • τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος: 1
 • τῆς κατὰ τὴν ἐποπτικὴν θεωρίαν γνώσεως,—τὴν τῷ ὄντι γνωστικὴν φυσιολογίαν: 1
 • τῆς φυλοκρινήσεῶς τῶν συγκεχυμένων: 1
 • τῇ αὐτῇ τάξει καὶ τῇ αὐτῇ διαδοχῇ, ἥ τε ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ παράδοσις καὶ τὸ τῆς ἀληθείας κήρυγμα κατήντηκεν εἰς ἡμᾳς: 1
 • τῇ περιφορᾷ: 1
 • τῶν ἀποστόλων αἱ λεγόμεναι διδαχαί: 1
 • τῶν ἐπαίνων τοῦ βασίλευς καὶ τῆς πανηγυρικῆς ὑψηγορίας τῶν λόγων μᾶλλον ὡς ἐν ἐγκωμίῳ φροντίσας ἢ περὶ τοῦ ἀκριβῶς περιλαβεῖν τὰ γενόμενα: 1
 • τῶν ἐπτὰ αἱρέσεων: 1
 • τῶν ἑξῆς ἀπ ἄλλης ἀρχῆς ποιησόμεθα τὸν λόγον: 1
 • τῶν ἑτεροδόξων: 1
 • τῶν κατὰ Μιλτιάδην: 1
 • τῶν κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν ὑπομνηάτων στρωματεῖς.: 1
 • τῶν κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν ὑπομνημάτων στρωματεῖς: 1
 • τῶν κρατούντων: 1
 • τῶν νῦν: 1
 • τῶν νοερῶν θεῶν μέσος ἐν μέσοις τεταγμένος κατὰ παντοίαν μεσότητα.: 1
 • τῶν πάντων: 1
 • τῶν παθῶν τῶν ἡμετέρων συμμέτοχος: 1
 • τῶν προλεγομένων: 1
 • τῶν τότε: 1
 • τῶν τῆς προσκυνητῆς τριάδος ἐπικλήσεων: 1
 • τῷ ἀρχιερεῖ βασιλεῖ: 1
 • τῷ ὄντι ἀπὸ τοῦ πατρὸς προβληθὲν γέννημα: 1
 • τῷ λογιστικῷ: 1
 • τῷ νῦν γεγενημένῳ πολέμῳ: 1
 • ταῦτα, ὦ καλὲ Διονύσιε, θείων ἀμοιβαὶ πραγμάτων: 1
 • ταχυγράφοι: 1
 • τεῦχος θαυμάσιον: 1
 • τειχίω: 1
 • τελέως: 1
 • τελῦν ἔτι ἐν λαικοῖς: 1
 • τελεία: 1
 • τελείοι: 1
 • τιη: 1
 • τούτῳ νίκα: 1
 • τούτεστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός: 1
 • τοῖς προηγουμένοις τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῖς πρωτοκαθεδρίταις: 1
 • τοῖς φιλολόγοις: 1
 • τοῦ ἁγίου Κλήμεντος: 1
 • τοῦ ἐν ἁγίοις: 1
 • τοῦ ἐπιγεγραμμένου κατὰ Πέτρον εὐαγγελίου ἢ τῆς βίβλου Ἰακώβου: 1
 • τοῦ ἰδιώματος: 1
 • τοῦ Ξενῶνος: 1
 • τοῦ εὐχαριστηθέντος ἄρτου: 1
 • τοῦ ζῶντος αἰῶνος: 1
 • τοῦ περιάγοντος: 1
 • τοῦ σωτηρίου πάθους πίστιν εἰς φῶς προήγαγεν: 1
 • τοῦτον ἐζήτουν: 1
 • τρία κεφάλαια: 1 2
 • τρία μυστήρια κραυγῆς: 1
 • τρίτη χώρα: 1
 • τρίτον: 1
 • τρίχωρον: 1
 • τρεπτότης: 1
 • τριῶν ὑποστάσεων ἐν οὐσίᾳ μιᾷ: 1
 • τριακονταετηρικὅς: 1
 • τρισσὰ καὶ τετρασσά: 1
 • τυχαίῳ: 1
 • υἱὸν αὐτοῦ τοῦ ὄντως Θεοῦ: 1
 • υἱός: 1 2
 • φίλη Λουκετία: 1
 • φίλη γὰρ ἡ ἀλήθεια: 1
 • φύσει σωζόμενον γένος: 1
 • φύσεις: 1
 • φύσις: 1
 • φανερῶς : 1
 • φασί: 1 2
 • φησί: 1
 • φθάνει: 1
 • φθαρτός: 1
 • φθορά: 1
 • φιλίας ἐνέχυρον, σύνδεσμος, συνάφεια: 1
 • φιλόθεος: 1
 • φιλόθεος ἱστορία: 1
 • φιλομαθέστατοι καὶ γνησιώτατιο ἐν θεοσεβείᾳ ἀδελφοί: 1
 • φιλοσοφούμενα ἢ κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἐλέγχος: 1
 • φοβηθεῖσα ἡ γῆ: 1
 • φονικὸς καὶ λῃστρικὸς: 1
 • φωνὴ βοῶντος: 1
 • φωτειναὶ χαρακτῆρες: 1
 • φωτισμός: 1
 • φωτοδόχου: 1
 • χάριτι Θεοῦ: 1
 • χάριτι θεοῦ: 1
 • χαίρει καλούμενος ἱερεὺς οὐχ ἧττον ἢ βασιλεύς: 1
 • χαρακτήρ: 1
 • χαρακτηρος ἀϊδίου: 1
 • χοϊκοί: 1
 • χρίσμα: 1
 • χρόνος: 1 2
 • χρηστός: 1
 • χριστέμπορός ἐστιν: 1
 • χριστότοκος: 1
 • χριστιανικῷ τύπῳ: 1
 • χρονικά: 1
 • χρονικῶν πρὸς Ἕλληνας: 1
 • χρονικῶν πρὸς Ἕλληνας καὶ πρὸς Πλάτωνα ἢ καὶ περὶ τοῦ παντός: 1
 • χωρὶς Θεοῦ: 1
 • χωρὶς θεοῦ: 1
 • ψήφω: 1
 • ψεύδονται: 1
 • ψευδόμαντις: 1
 • ψευδώνυμος γνῶσις: 1 2
 • ψυξή: 1
 • ψυχὴ ἄλογος: 1
 • ψυχή: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • ψυχικοί: 1 2 3 4 5
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection