Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • בישִּׁהָלְ: 1
 • דוׂפכּ: 1
 • דודג: 1
 • דעלְ: 1
 • דע“לְְ: 1
 • הדוּה: 1
 • הוהי: 1
 • וׂחישִֹמְ: 1
 • ו&x#o@”־המ: 1
 • חישמ: 1
 • ידַּשׁ לא”: 1
 • ינָדֹאַ: 1
 • ירְשָֹבִּ: 1
 • ירִוּשֹבְּ: 1
 • לְ: 1
 • לפֶא: 1
 • ןֹל: 1
 • ןמָיתּ”: 1
 • עגרֶֶ: 1
 • רימִזָ֯: 1
 • ἀΐδια: 1
 • ἀγένητοι: 1
 • ἀγέννητοι: 1
 • ἀγέννητος: 1
 • ἀγαπήσωμεν: 1
 • ἀγαπῶμεν: 1
 • ἀδόκιμος: 1
 • ἀδελφιδόν: 1
 • ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν: 1
 • ἀκόυω: 1
 • ἀκροώμενοι: 1
 • ἀκτήμοσι: 1
 • ἀκτημονοῦσι: 1
 • ἀκτημοσύνην: 1
 • ἀληθινὸν γέννημα: 1
 • ἀλλὰ Υἱὸς [τοῦ Πατρὸς]* ἐξ ἀρχῆς ἐγεννήθη, [ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ αἰώνων τυγχάνων: 1
 • ἀλλά: 1
 • ἀμύητοι: 1 2
 • ἀνάγνωσις: 1
 • ἀνάδοχος: 1
 • ἀνέβη: 1
 • ἀνήκει: 1
 • ἀναγνωσμάτων: 1 2
 • ἀναδίδοται: 1
 • ἀναδεδεγμένοι: 1 2
 • ἀναδιδομένου: 1 2
 • ἀναστάσεως: 1
 • ἀναστῆναι: 1
 • ἀναστῆσαι: 1
 • ἀνεκράθη: 1
 • ἀνελθόντα εἰς οὐρανούς,: 1
 • ἀνεξικάκως καὶ συμμέτρως συμπεριφέροιντο αὐτοῖς: 1
 • ἀνθεμίς: 1
 • ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν: 1
 • ἀντίτυπον: 1 2 3 4 5 6
 • ἀντίτυπος: 1
 • ἀντιγεννῆσαι: 1
 • ἀντιπρόσωπος: 1
 • ἀντιπροσώπως: 1
 • ἀντιτύπου σώματος: 1
 • ἀνυπόστατον: 1 2
 • ἀνυπεύθυνος: 1
 • ἀνυποστάτοις λόγοις: 1
 • ἀπήγξατο: 1
 • ἀπὸ τῶν δικαίων τῶν πολλῶν: 1
 • ἀπόκρυφος: 1
 • ἀπόρροια: 1
 • ἀπαύγασμα: 1 2
 • ἀπαγγέλλω: 1
 • ἀπαθὲς καὶ ἀναλλοίωτον: 1
 • ἀπαθές: 1
 • ἀπαράλλακτοι: 1 2
 • ἀπείραστος: 1
 • ἀπεπνίγη: 1
 • ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ πάσας καταλαλίας: 1
 • ἀποπτώσεις: 1
 • ἀπορρήτῳ: 1
 • ἀποτομήν: 1
 • ἀποτρόπαιον: 1
 • ἀριθμηταὶ δὲ αὐτῷ σταγόνες ὑετοῦ: 1
 • ἀρχάς: 1
 • ἀρχή: 1
 • ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν: 1
 • ἀσαγῆ: 1
 • ἀσπάσασθε: 1
 • ἀσπαζώμεθα: 1
 • ἀτελέστεροι: 1
 • ἀτμίς: 1
 • ἀφ᾽ οὗπερ ἔστιν, (ἔστι δὲ ἀεὶ γεννηθείς: 1
 • ἀφαίρεμα: 1 2
 • ἀφορμάς: 1
 • ἀφορμή: 1
 • ἁγίων πατέρων: 1
 • ἁληθινός: 1
 • ἃς καὶ ἐν ᾽Εκκλησίᾳ μετὰ παρρησίας ἀναγινώσκομεν: 1
 • ἄκρος: 1
 • ἄλλος: 1
 • ἄναρχον καὶ ἀειγενές: 1
 • ἄναρχος: 1 2
 • ἄνθρωπος: 1 2
 • ἄρτους ἠλισγημένους ,: 1
 • ἄρχειν: 1
 • ἄρχοντας: 1
 • ἄτερ δ᾽ εὐνᾶς κτησάσθαν λίθινον γόνον: 1
 • ἄχρι: 1
 • ἅρχεσθαι: 1
 • ἐ: 1
 • ἐίδωλον: 1
 • ἐγγράφων: 1
 • ἐγκεχειρίσθαι: 1
 • ἐγκεχειρῆσθαι: 1
 • ἐγκρίτοις πάντων: 1
 • ἐγκρίτων: 1
 • ἐθαυματούργησε τὴν παραδοξοποιίαν: 1
 • ἐθεοποιήθη: 1
 • ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα, καὶ ἐις Δία λήγετε, μοῖσαι: 1
 • ἐκ Παρθένου καὶ Πνεύματος ῾Αγίου: 1
 • ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου γεγέννηκά σε: 1
 • ἐκ δύοιν ἐναντιωτάτοιν συγκεκραμένης, ἑλληνικῆς τε καὶ νομικῆς τερατείας· ὧν αμφοτέρων τὰ μέρη φυγὼν, ἐκ μέρων συνετέθη.  Τῆς μέν γὰρ τὰ εἴδωλα καὶ τὰς θυσίας ἀποπεμπόμενοι, τιμῶσι τὸ πῦρ καὶ τὰ λυχνα· τῆς δὲ τὸ σάββατον αἰδούμενοι καὶ τὰ περὶ τὰ βρώματά ἐστιν ἃ μικρολογίαν, τὴν περιτομὴν ἀτιμάζουσιν: 1
 • ἐκ προκοπῆς: 1 2 3 4
 • ἐκ τῆς ἀχράντου παρθένου Μαρίας τὸν ἡμέτερον ἀνείληφεν ἄνθρωπον Χριστὸν ᾽Ιησοῦν: 1
 • ἐκ τῆς ὑπερθέσεως τῆς νηστείας τῆς παρασκευῆς: 1
 • ἐκ τῆς γῆς: 1
 • ἐκ τῆς θαλάσσης: 1
 • ἐκ τοῦ μὴ ὄντος: 1
 • ἐκκαλεῖσθαι: 1
 • ἐκκαλοῦμεν: 1
 • ἐκκλησία: 1
 • ἐκκλησίας: 1
 • ἐκκλησίασον: 1
 • ἐκκλησιαζομένων: 1
 • ἐκκρίτοις π.: 1
 • ἐκπόρευσις: 1
 • ἐκπετάσεως: 1
 • ἐλαίῳ: 1
 • ἐμβάλωμεν: 1
 • ἐμπαγῆναι: 1
 • ἐμπαρῆναι: 1
 • ἐν: 1
 • ἐν ἀνθρώποις πολιτευσάμενον: 1
 • ἐν ἐκκλησίαις: 1
 • ἐν ἐξουσιᾳ: 1
 • ἐν ὀλίγῳ: 1
 • ἐν ὑποστάσει: 1
 • ἐν εἰδωλολατρείᾳ: 1
 • ἐν εἰκόνι ἡ μίμησις, ἐν ἀληθείᾳ δὲ ἡ σωτηρία,: 1
 • ἐν λάκκῳ: 1
 • ἐν οὐσίᾳ καὶ ὑποστάσει: 1
 • ἐν πᾶσιν ὅμοιος: 1
 • ἐν παλατίοις: 1
 • ἐν τόπῳ ἁγίῳ: 1
 • ἐν τύπῳ γὰρ ἄρτου δίδοταί σοι τὸ σῶμα: 1
 • ἐν τῇ νυκτὶ ἐν ᾗ παρεδίδοτο, μᾶλλον δε ἑαυτὸν παρεδίδου: 1
 • ἐν τῷ Γ τούτῳ λέγομεν: 1
 • ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι: 1
 • ἐν τοῖς προστάγμασι: 1
 • ἐνάργεια: 1
 • ἐνανθρώπησις: 1
 • ἐνανθρωπήσαντα: 1 2
 • ἐνεργεία: 1
 • ἐνηνθρώπησεν: 1
 • ἐνυπόστατον: 1 2 3
 • ἐνυπόστατος: 1
 • ἐξ ἀρχῆς ἀνάρχου: 1
 • ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας: 1 2
 • ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο: 1
 • ἐξ οὗπερ ἦν: 1
 • ἐξέλιπεν: 1
 • ἐξειργάσαντο: 1
 • ἐξελθεῖν: 1
 • ἐξεταζόμενον: 1
 • ἐξομολόγησιν.: 1
 • ἐξομολόγησις: 1
 • ἐξομολογήσει: 1
 • ἐξομολογήσομαι: 1
 • ἐξομολογεῖσθαι, ἐξομολόγησις: 1
 • ἐξομολογούμενος τῷ θεῷ: 1
 • ἐξομολογοῦνται οἱ δαίμονες τὴν γαστριμαργίαν τὴν αὑτῶν: 1
 • ἐπὶ μετώπου καὶ τῶν ἄλλων σου αἰσθητηρίων: 1
 • ἐπὶ περιοπῆς: 1
 • ἐπὶ πληρώματα ὑδάτων: 1
 • ἐπὶ προφάσει τοιᾷδε: 1
 • ἐπὶ τούτοις μεγάλη ἡ δόξα καὶ τιμὴ παντοκράτορος: 1
 • ἐπί: 1
 • ἐπίστασιν: 1
 • ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς λέξεως: 1 2
 • ἐπαγγέλλω: 1
 • ἐπαρχία: 1
 • ἐπεσημειωσάμεθα: 1
 • ἐπιγνώσεσθε: 1
 • ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ: 1
 • ἐπιούσιος: 1 2 3
 • ἐπιστήμη: 1 2 3
 • ἐπιστασίαν: 1
 • ἐπιστολή: 1
 • ἐπιφοίτησιν: 1
 • ἐρεῖν: 1
 • ἐρευνήσεως: 1
 • ἐς τοῦτο διέβησαν: 1
 • ἐστιγμένους ἀνθέμια: 1
 • ἐφόδιον: 1 2 3
 • ἐφ᾽ ἑκάστης λέξεως: 1
 • ἑῶά τε ὅμοῦ λῆξις καὶ ἑσπέριος—λῆξις: 1
 • ἑκκλησιαστικός: 1
 • ἑξῆς: 1
 • ἑορτὴ ἑορτῶν, καὶ πανήγυρις πανηγύριον.  ἑορτή: 1
 • ἑορτή: 1
 • ἔκπεμψις, πρόοδος: 1
 • ἔμφασις: 1
 • ἔξ ὄρους φαρὰν κατασκίου δασέος: 1
 • ἔστι καὶ οὕτως εἰπεῖν: 1
 • ἔστιν: 1
 • ἔχοντες ζῆλόν τινα ἐν ἀλλήλοις περὶ πρωτείων: 1
 • ἕως: 1
 • ἠλισγημένην: 1
 • ἠλυγισμένην: 1
 • ἠνείχετο: 1
 • ἠνεσχετο: 1
 • ἡ ἁγιωσύνη: 1
 • ἡ ῾Υπαπαντή: 1
 • ἡ θεότης: 1
 • ἡ θεοτόκος: 1
 • ἡ καρδία αὐτοῦ…ἕστηκεν ὥσπερ ἄκμων ἀνήλατος: 1
 • ἡ σωτήριος: 1
 • ἡ σωτηρία γὰρ αὕτη τῆς πίστεως ἡμῶν: 1
 • ἡ τῶν ἀγαθῶν πρᾶξις: 1
 • ἡ χὲιρ ᾽Αβεσσαλὤμ: 1
 • ἡγίασται καὶ μεταβέβληται: 1
 • ἡγεμονικῷ: 1
 • ἢ τοιαῦτα: 1
 • ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν: 1
 • ἦν ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • ἦν ποτὲ ὅτε οῦκ ἦν: 1
 • ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • ἰδέαν: 1
 • ἰδιότῆς: 1
 • ἰδιότητες: 1 2
 • ἱερεύς: 1 2
 • ἵνα: 1
 • ἵνα μὴ τοῦ ψύχους πλείων γένηται ὁ χρόνος, ἀλλ᾽ ἵνα αἱ νύκτες, κ.τ.λ: 1
 • ἵνα τῇ μιμήσει τῶν παθημάτων αὐτοῦ κοινωνήσαντες, ἀληθείᾳ τὴν σωτηρίαν κερδήσωμεν: 1
 • ἵπτανται: 1
 • ὀλγιοστὸς εἶ, μὴ ὀλ, εἶ οὐκ ὀλ. εἶ: 1
 • ὀμιχλη: 1
 • ὀνοματογραφία: 1 2
 • ὀπωροφυλάκιον: 1
 • ὀφθαλμοφανῶς: 1
 • ὁ ἀρχόμενος: 1
 • ὁ ἐν τῷ Γ. τούτῳ σταυρωθείς: 1
 • ὁ ἱερεὺς ὁ Χριστός: 1
 • ὁ Γ. ὁ ἅγιος οὗτος ὁ ὑπερανεστηκὼς μαρτυρεῖ φαινόμενος: 1
 • ὁ Θεὸς δὲ ἄναρχος ἀρχὴ τῶν ὅλων παντελὴς ἀρχῆς ποιητικός: 1
 • ὁ Λόγος: 1
 • ὁ γὰρ Θεὸς αὐτός: 1
 • ὁ γὰρ αὐτὸς Θεός: 1
 • ὁ γεννηθεὶς ἀπαθῶς: 1
 • ὁ γεννηθεὶς ἀπαθῶς.: 1
 • ὁ γεννηθεὶς [ἀπαθῶς πρὸ τῶν χρόνων αἰωνίων]: 1
 • ὁ διαλλάσσων,: 1
 • ὁ θεραπευτής.: 1
 • ὁ κάτω: 1
 • ὁ λόγος: 1
 • ὁ μακάριος οὗτος Γ. ἐν ᾧ νῦν διὰ τὸν ἐν αὐτῷ σταυρωθέντα συγκεκροτήμεθα: 1
 • ὁ παρών: 1
 • ὁ πρωτοστάτης τῶν ᾽Αποστόλων καὶ τῆς ᾽Εκκλησίας κορυφαῖος κήρυξ: 1
 • ὁ τῆς ἀποστασίας ἄνθρωπος: 1
 • ὁ τοῦ Πατρὸς ὅρος καὶ λόγος: 1
 • ὁμιλήσας: 1
 • ὁμιλίᾳ: 1
 • ὁμοήθειαν Θεοῦ: 1
 • ὁμοίωσις: 1
 • ὁμοιούσιος: 1
 • ὁμοιοπαθῆ: 1
 • ὁμοούσιον: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • ὁμοούσιος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 • ὃ χρόνοις: 1
 • ὃ χρόνος: 1
 • ὃρος: 1
 • ὄντα, ἀεὶ ὄντα: 1
 • ὅμοιόν τε καὶ ἀπαράλλακτον αὐτὸν κατὰ πὰντα τῷ Πατρί: 1
 • ὅμοιος ἐν πᾶσιν: 1
 • ὅμοιος τῷ γεγεννηκότι·  [ἀΐδιος ἐξ ἀϊδίου Πατρός,]* ζωὴ ἐκ ζωῆς γεγεννημένος. …καὶ Θεὸς ἐκ Θεοῦ: 1
 • ὅσα ἐν ᾽Εκκλησίαις μὴ ἀναγινώσκεται: 1
 • ὅταν: 1
 • ὅταν γέγραπται .…καὶ ἀπιστῶσιν: 1
 • ὑδάτων χριστοφόρων ἐχόντων εὐωδίαν: 1
 • ὑμεῖς: 1
 • ὑπάρχουσα: 1
 • ὑπὲρ ἀνθρώπων: 1
 • ὑπὲρ ἄνθρωπον: 1
 • ὑπὲρ εἰρήνης καὶ εὐσταθείας τοῦ κόσμου: 1
 • ὑπὲρ τοῦ βασιλέως, καὶ τῶν ἐν ὑπεροχῇ: 1
 • ὑπόστασιν: 1 2
 • ὑπόστασις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 • ὑπόστημα: 1
 • ὑπ᾽ εἰδώλοις πάρος ἦεν ζώων: 1
 • ὑπερ: 1
 • ὑπερθέσεως: 1
 • ὑπογραφὴν …ἣν ἀντωμοσίαν καλοῦσιν: 1
 • ὑπογραφή: 1
 • ὑποστάσεις: 1
 • ὑποστήματι: 1
 • ὑφαρπάσαι τὸν τῷ ἑτέρῳ διαφέροντα: 1
 • ὕπαρξις: 1
 • ὡς: 1 2
 • ὡς εἰς τὸν οὐρανόν: 1
 • ὡςφωτιζομένων τὴν διάνοιαν τῶν ταῦτα μανθανόντων: 1
 • ὺπόστασις: 1
 • ᾠκονόμησε: 1
 • ᾽Αδωναΐ: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ὅρα μὴ ὑπονοήσῃς ἐκεῖνο τὸ μύρον ψιλὸν εἶναι. ὥσπερ γὰρ ὁ ἄρτος τῆς εὐχαριστίας μετὰ τὴν ἐπίκλησιν τοῦ ἁγίου Πνεύματος οὐκ ἔτι ἄρτος λιτός, ἀλλὰ σῶμα Χριστοῦ, οὕτω καὶ τὸ ἅγιον τοῦτο μύρον οὐκ ἔτι ψιλόν, οὐδ᾽ ὡς ἂν εἴποι τις κοινὸν μετ᾽ ἐπίκλησιν, ἀλλὰ Χριστοῦ χάρισμα, καὶ Πνεύματος ἁγίου παρουσίᾳ τῆς αὐτοῦ θεότητος ἐνεργητικὸν γινόμενον: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ὡς Θεοῦ Λόγον ἀκούσαντες .…σύνδρομον ἔχουσαν τῇ βουλήσει τὴν δύναμιν: 1
 • ᾽Ανάστασις: 1
 • ᾽Αναδιδομένου: 1 2
 • ᾽Αρειανόφρων: 1
 • ᾽Εγκράτεια: 1
 • ᾽Εξομολόγησις: 1
 • ᾽Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε.: 1
 • ᾽Επιβοᾶς ἐπαίνῳ ὡς συντιθέμενος: 1
 • ᾽Ηλίας μὲν γὰρ ἀνελήφθη εἰς οὐρανόν: 1
 • ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κ. ἡμ.: 1
 • ᾽Ιωάννῃ τῷ Θεολόγω: 1
 • ᾽Οξὺν ἀπαγγελτῆρα λόγων, Λόγον ὕδασιν ἁγνοῖς: 1
 • ῏Ην ποτε ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • ῞Ος σε Λόγον γέννησε Πατήρ Πνεῦμ᾽ ὄρνιν ἄφηκεν,: 1
 • ῾Ο Χριστὸν ἔχων ἐν στέρνοις: 1
 • ῾Ο μὲν γὰρ πορνεύσας, πρὸς μίαν ὥραν δ ἐπιθυμίαν τελεῖ τὴν πρᾶξιν· καταγινώσκων δὲ τῆς πράξεως ὡς μιανθεὶς οἶδε λουτροῦ ἐπιδεόμενος, καὶ γινώσκει τῆς πρὰξεως τὸ μυσαρόν.  ῾Ο δὲ Μανιχαῖος θυσιαστηρίου μέσον, οὗ νομίζει, τίθησι ταῦτα, καὶ μιαίνει καὶ τὸ στόμα καὶ τὴν γλῶτταν. παρὰ τοιούτου στόματος, ἄνθρωπε κ.τ.λ: 1
 • ῾Ομολογία: 1
 • ῾Ομοούσιος: 1
 • ῾Ορᾶς τοῦ Γολγοθᾶ τὸν τόπον: 1
 • ῾Ορατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων: 1
 • ῾Ραίνων, σὸν Βάπτισμα δι᾽ οὗ πυρὸς ἐξεφαάνθης .: 1
 • ῾συναναλίσκεσθαι: 1
 • “ἐνέργεια: 1
 • Αἴθειν: 1 2
 • Βαπτἰζεσθαι: 1
 • Βασιλεύς: 1
 • Βοτανὴν χόρτου σπεῖρον σπέρμα: 1
 • Γάλα μὲν ἡ κατήχησις οἱονεὶ πρώτη ψυχῆς τροφὴ νοηθήσεται: 1
 • Δόγῳ παλαίει πᾶς λόγος: 1
 • Διαφέρει, ἀνήκει: 1
 • Διγαμία: 1
 • Διπλοῦς ἦν ὁ Χριστός, κ.τ.λ: 1
 • Δοξολογία: 1
 • Θέειν: 1 2
 • Θύρα ὁ Σωτηρ ἀναγέγραπται: 1
 • Θαιμάν: 1
 • Θεὸν ἀληθινὸν: 1
 • Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φῶτος. Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ,: 1
 • Θεὸς λέγεται ἀπὸ τὸ θεωρεῖν τὰ πάντα, οἱονεὶ θεωρὸς καὶ θεος, ἤγουν θεάτης πάντων: 1
 • Θεός: 1 2
 • Θεᾶσθαι: 1
 • Θεῷ: 1
 • Θεοῦ ἀνθρώπους πνευματοφόρους Πνεύματος ἁγίου: 1
 • Θεοῦ γὰρ οὐδὲ ὁ σύμπας κόσμος ἀξίον ἂν εἴη χωρίον καὶ ἐνδιαίτημα, ἐπεὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τήπος: 1
 • Θεολόγος: 1
 • Θεοποιεῖσθαι: 1
 • Θεοτόκος: 1
 • Θεοφόρος: 1
 • Θεωρεῖν: 1
 • Θεϊκῶς: 1
 • Κύριος: 1 2
 • Κᾀκεῖνοι περὶ οὐρανῶν τὰς δυσφήμους ἔχουσι γλώσσας. ᾽Ιησοῦς λέγει περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ῞Οστις τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους, καὶ βρέχει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς. κᾀκεῖνοι λέγουσιν, ὅτι οἱ ὑετοὶ ἐξ ἐρωτικῆς μανίας γίνονται, καὶ τολμῶσι λέγειν, ὅτι ἐστί τις παρθένος ἐν οὐρανῷ εὐειδὴς μετὰ νεανίσκου εὐειδοῦς, καὶ κατὰ τὴν τῶν καμηλῶν ἢ λύκων καιρὸν, τοὺς τῆς αἰσχρᾶς ἐπιθυμίας καιροὺς ἔχειν, καὶ κατὰ τὴν τοῦ χειμῶνος καιρὸν, μανιωδῶς αὐτὸν ἐπιτρέχειν τῇ παρθένῳ, καὶ τὴν μὲν φεύγειν φασί, τὸν δὲ ἐπιτρέχειν, εἶτα ἐπιτρέχοντα ἱδροῦν, ἀπὸ δὲ τῶν ἱδρώτων αὐτοῦ εἶναι τὸν ὑετόν.  Ταῦτα γέγραπται ἐν τοῖς τῶν Μανιχαίων βιβλίοις· ταῦτα ἡμεῖς ἀνέγνωμεν, κ.τ.λ: 1
 • Καὶ εἰς ἓν ἅγιον Πνεῦμα: 1
 • Καὶ εἰς ἕνα Κύριον ᾽Ιησοῦν Χριστόν: 1
 • Κρόνου πολυώνυμος υἱός: 1
 • Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως: 1
 • Λόγος: 1 2
 • Λόγος προφορικός: 1
 • Λυχνοκαΐη: 1
 • Μακρόστιχος: 1
 • Μαλακία: 1 2
 • Μαρτυρῆσαι: 1
 • Μοναρχία: 1 2 3
 • Μυσταγωγία πρώτη ᾽Ιωάννου ἐπισκόπου ῾Ιεροσολύμων: 1
 • Μυσταγωγίαι: 1
 • Μυσταγωγικαὶ κατηχήσεις πέντε ᾽Ιωάννου ᾽Επισκόπου ῾Ιεροσολύμων, περὶ βαπτίσματος, χρίσματος, σώματος, καὶ αἵματος Χριστοῦ: 1
 • Νόσος: 1 2
 • Νὺξ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπῆλθε κακὴ σκοτομήνιος: 1
 • Οὐ τολμῶ εἰπεῖν, τίνι ἐμβάπτοντες τὴν ἰσχάδα, διδόασι τοῖς ἀθλίοις. διὰ συσσήμων δὲ μόνον δηλούσθω. ἄνδρες γὰρ τὰ ἐν τοῖς ἐνυπνιασμοῖς ἐνθυμείσθωσιν, καὶ γυναῖκες τὰ ἐν ἀφέδροις.  Μιαίνομεν ἀληθας τὸ στόμα κ.τ.λ: 1
 • Οὐσία: 1 2
 • Οὗτος ὁ ἄρτος.…εἰς πᾶσάν σου τὴν σύστασιν ἀναδίδοται, εἰς ὠφέλειαν σώματος καὶ ψυχῆς: 1
 • Παιδαγωγός: 1
 • Παντοκράτορα: 1
 • Παντοκράτωρ: 1
 • Πατέρα: 1
 • Πατέρα παντοκράτορα,: 1
 • Περὶ Θεοῦ Μοναρχίας: 1
 • Πιστός: 1
 • Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν: 1
 • Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν,: 1
 • Πνεύματος ἁγίου παρουσίᾳ τῆς αὐτοῦ θεότητος ἐνεργητικόν: 1
 • Πνευμα: 1
 • Πν. ἁγ. παρουσίᾳ: 1
 • Ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς: 1
 • Πρὸς Βοιωτὸν περὶ τοῦ ὀνόματος: 1
 • Πρωτότοκον: 1
 • Σύναξις: 1
 • Σικυήλατον: 1
 • Στέφανος: 1
 • Σταυρός: 1
 • Τὸν ὅμοιον κατὰ πάντα τῷ γεννησαντι: 1
 • Τό εἶ σύ, ἄχρονον καὶ ἀΐδιον· τὸ δὲ σήμερον πρόσφατον, ἀλλ᾽ οὐκ ἀΐδιον, οἰκειουμένου τοῦ Πατρὸς καὶ τὴν κάτω γέννησιν.  Καὶ πάλιν λέγει· ᾽Εκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου γεγέννηκά σε· τοῦτο μόνον τῆς Θεότητος· Πίστευσον, κ.τ.λ: 1
 • Τύπος: 1
 • Τῷ: 1
 • Τιθέναι: 1
 • Τοὺς δὲ λέγοντας· ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καί τρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο, ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι ἢ κτιστὸν ἢ τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν Ψἱὸν τοῦ Θεοῦ.  ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ ἐκκλησία.: 1
 • Τράπεζα Κυρίου ἠλισγημένη ἐστίν: 1
 • Τραπεζίτης: 1
 • Υἱῷ: 1
 • Υἱῷ Θεοῦ μονογενεῖ: 1
 • Υιοπάτωρ: 1
 • Φοῖνιξ: 1
 • Χάρισμα: 1 2
 • Χαίρετε: 1
 • Χιτών: 1
 • Χρίσμα: 1
 • Χρισοί: 1
 • Χριστόν: 1
 • Χριστοί: 1
 • Χριστοῦ χάρισμα καὶ Πνεύματος ἁγίου παρουσίᾳ τῆς αὐτοῦ Θεότητος ἐνεργητικὸν γινόμενον: 1
 • Χριστοφόροι γινόμεθα: 1
 • αἴωνιος: 1
 • αἵων: 1
 • αἷμα: 1
 • αὐτή: 1
 • αὐτὸν Χριστόν: 1
 • αὐτὸν ζητεῖν τοὺς εὖ πεισομένους ἀξίους τε ὄντας τοῦ Σωτῆρος μαθητάς: 1
 • αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν: 1
 • αὐτὸς ἔθα: 1
 • αὐτοπροσώπως: 1
 • αὕτη: 1
 • βαπτιζόμενοι: 1
 • βαπτιζόμενον: 1
 • βαπτιζόμενος: 1
 • βαπτιζομένῳ: 1
 • βλάσφημον: 1
 • βωμοῖς: 1
 • γεγεννημένος ἀνάρχως: 1
 • γενόμενος ἄνθρωπος ὁ κάτω θεός: 1
 • γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ,: 1
 • γεννηθέντα οὐ τοιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί,: 1
 • γεωργότατος: 1
 • γινομένων: 1
 • γονυκλίνοντες, εὐχόμενοι: 1
 • γοργότατος: 1
 • γυμνός: 1
 • γυνὴ καὶ ἁνὴρ ἑαυτοῖς συμπεριφερόμενοι: 1
 • δέχεσθαι: 1
 • δόκησις: 1
 • δόξα: 1
 • δύσχρηστος: 1
 • δεύτεραι οὐσίαι: 1
 • δεῖ καὶ ὡς: 1
 • δει και ως: 1
 • δευτέρον: 1
 • διὰ τῆς προς ἀλλήλους εὑρεσιλογίας: 1
 • διάκρισιν νεφῶν: 1
 • διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν: 1
 • δι᾽ ἄσκησιν: 1
 • δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο: 1
 • δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο,: 1
 • διακρίνεσθαι καὶ διαλύεσθαι τὸ διάτμίζον ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ πλήθους τῆς θερμῆς ἀναθυμιάσεως, ὥστε μὴ συνίστασθαι ῥαδίως εἰς ὕδωρ: 1
 • διακρίσεις καὶ συγκρίσεις: 1
 • διασχεδασθήσεται: 1
 • διαφέροντα τῇ Αἰγύπτῳ καὶ τῂ ἁγιωτάτῃ ᾽Αλεξανδρέων ἐκκλησία: 1
 • δικαιώσει περιτομήν: 1
 • δικαιως: 1
 • δοῦλεύοντα: 1
 • δοῦλον: 1 2 3
 • δοῦλος: 1
 • δοκήσει: 1
 • δοκιμασίας: 1
 • δοκιμαστικόν: 1
 • εἰ δὲ δεῖ καὶ ὥς τινες ἐξηγοῦνται τοῦτο εἰπεῖν: 1
 • εἰ δὲ δικαίως τινὲς ἐξηγοῦνται, δεῖ τουτο εἰπεῖν: 1
 • εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται: 1
 • εἰδωλόθυτον: 1
 • εἰκών: 1
 • εἰκονικῶς .…εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ: 1
 • εἰς ἐπαγγελίαν: 1
 • εἰς προκοπὴν υἱοθεσίας.: 1
 • εἰς τὰ ἡμέτερα ἀναδιδομένου μέλη: 1
 • εἰσέβαια: 1
 • εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τῶν κληρικῶν, κ.τ.λ: 1
 • εἴδη: 1
 • εἴτε κυριότητες, καὶ εἴ τινές εἰσιν ἕτεραι λογικαὶ φύσεις ἁκατονόμαστοι: 1
 • εἶδος μοναρχίας βασιλικῆς: 1
 • εἶναι: 1
 • εὐαγγέλια ἀναστασιμὰ ἑωθινά: 1
 • εὐαρεστήσεως: 1
 • εὐγλωττίας: 1
 • εὐδοκία: 1 2
 • εὐδοκίας: 1 2 3
 • εὐθηνεῖν: 1
 • εὐλάβεια: 1
 • εὐλογίαι,: 1
 • εὐλογίας: 1
 • εὐπρέπειαν: 1
 • εὐσέβειαν: 1 2
 • εὐστάθεια: 1
 • εὐσυμπερίφορος: 1
 • εὐχόμενος τοῦτο λέγεις: 1
 • εὑρεῖν: 1
 • εὑρεσιλογία: 1
 • ζάω: 1
 • ζώων: 1 2
 • ζῶα: 1
 • ζωάς: 1
 • ζωή: 1
 • ζωῶν: 1
 • ζωων: 1
 • θάλαμος: 1
 • θάρσει: 1
 • θέσει καὶ χάριτι: 1
 • θαρρῶν γράφω τῇ ἀξιοθέῳ ἀγάπη ὑμῶν: 1
 • θεὸς παρὰ τὴν θέσιν εἴρηται: 1
 • θεότης: 1
 • θεῖον: 1
 • θεατρομανίαι: 1
 • θεολογία: 1
 • θεολογίαν: 1
 • θεοποιόν: 1
 • θεοτόκον: 1
 • θεοτόκος: 1 2 3
 • θετόν: 1
 • θρησκεία: 1
 • κάππαρις: 1
 • κύπτων: 1
 • καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,: 1
 • καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,: 1
 • καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς,: 1
 • καὶ ἀοράτων ποιήτην,: 1
 • καὶ ἐρχόμενον: 1
 • καὶ ὄντα ἐν δεξίᾳ τοῦ Πατρός: 1
 • καὶ αὐτοῦ ἐστιν ἡ αἰώνιος βασιλεία: 1
 • καὶ γενόμενος …θεός: 1
 • καὶ εἰς ἓν βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν: 1
 • καὶ εἰς ἕνα Κύριον ᾽Ιησοῦν Χριστόν,: 1
 • καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον: 1
 • καὶ εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν,: 1
 • καὶ εἰς σαρκὸς ἀνάστασιν,: 1
 • καὶ εἰς τὸ ἅγιον Πνεῦμα.: 1
 • καὶ καθίσαντα ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός: 1 2
 • καὶ πάλιν ἐρχόμενον ἐν δόξῃ: 1
 • καὶ τὴν ἐνδουχίαν ἀπέδοντο καὶ τὰ σώματα, καὶ σὺν τουτοις ἔτι τινὰς τῶν κτήσεων: 1
 • καὶ τί πιστεύομεν: 1
 • καὶ τοὺς λοίπους ἀκατονομάστους ἡμῖν: 1
 • καί: 1
 • καῦσιν: 1 2
 • καῦστιν: 1
 • κανονικῶν: 1
 • κατὰ θέσιν: 1
 • κατὰ καιρόν: 1
 • κατὰ μεταβολήν: 1
 • κατὰ τὴν προσηγορίαν: 1
 • κατὰ φύσιν: 1
 • κατὰ φαντασίαν: 1
 • κατάσκοποι: 1
 • κατ᾽ οἰκονομίαν: 1
 • κατ᾽ οἰκονομίαν τῆς Θείας χάριτος: 1
 • κατακριθῶσι: 1
 • καταξίωσειεν: 1
 • καταξιούμενοι: 1
 • καταξιωθείς: 1
 • καταχρηστικῶς: 1 2 3
 • κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα, ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα,: 1
 • κατηχεῖσθαι τὸν τῆς εὐσεβείας λόγον: 1
 • κατηχοῦμεν: 1
 • κεκοίμηται: 1
 • κινήσεις: 1
 • κλῆρος δὲ ἦν ὁ λαχμός: 1
 • κλῆσις στρατείας: 1
 • κλαδεύσεως: 1
 • κλειδοῦχος: 1
 • κοινωνικοὶ: 1
 • κοινωνικοί: 1 2
 • κολυμβήθρα: 1
 • κολυμβήθραν: 1
 • κορυφὰν κατ᾽ ἄκραν ἀνορούσαισ᾽ ἀλάλαξεν ὑπερμάκει βοᾷ: 1
 • κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς,: 1 2
 • κτίσμα: 1
 • κυνηγεσίαις: 1
 • κυρίως: 1 2
 • λέγει: 1 2
 • λόγῳ: 1
 • λόγον: 1
 • λόγος: 1 2
 • λόγος ἐνδιάθετος: 1 2
 • λόγος προφορικός: 1 2
 • λύτρον μετανοίας: 1
 • λαμπάδες νυμφαγωγίας: 1
 • λιτός: 1 2
 • λιτῷ: 1
 • λογική: 1
 • λουτρὸν μετανοίας: 1
 • λουτροῦ μετάνοιαν: 1
 • μἰαν ὑπόστασιν: 1
 • μάλιστα μὲν…ἐξαιρέτως δέ: 1
 • μέλλει δὲ καὶ ἐπὶ σὲ τὸν βαπτιζόμενον φθάνειν ἡ χάρις: 1
 • μέλλετε στρατολογεῖσθαι: 1
 • μέχρι: 1
 • μὴ ἐπιτρέπεται: 1
 • μὴ ἐπιτρέπητε: 1
 • μή: 1
 • μία οὐσία, τρεῖς ὑποστάσεις: 1
 • μίμων: 1
 • μόλις: 1
 • μόνον: 1
 • μύρῳ: 1 2
 • μῆκος, μακρός: 1
 • μεῖζον ἐπεκαλέσατο δικαστήριον: 1
 • μετὰ πάσης ἐπιστήμης: 1
 • μετὰ τὰ φῶτα: 1
 • μετὰ τοῦ ὕδατος: 1
 • μετάνοια τῆς σωτηρίας: 1
 • μεταποιεῖται: 1
 • μετουσία: 1
 • μετουσίας: 1
 • μηδὲ ὁ νοῦς σου ῥεμβέσθω: 1
 • μιγάδας: 1
 • μιγάδες: 1 2 3 4 5
 • μονάζοντες: 1 2
 • μονάς: 1
 • μοναδικοὶ: 1
 • μοναρχία: 1
 • μοναστήρια: 1
 • μονογενὲς ὕπαρχον: 1
 • μονοειδής: 1
 • μονοειδῆ: 1
 • μονονουχὶ δακτυλοδεικτῶν: 1
 • μορφωθέν: 1
 • μυοξός: 1
 • μυρεψικόν: 1
 • μυσταγωγίαι: 1
 • νάρθηξ: 1
 • νύσσαι: 1
 • νῦν ἐν τρίαδι ἡ θεολογία τελεία ἐστίν: 1
 • νῦν παρεδόθη: 1
 • νεήλυδας·: 1
 • νεύματι: 1 2
 • νεῦρα: 1
 • νιψάμενοι: 1
 • νιψασθαι: 1
 • νοήματα: 1 2
 • νοῦς: 1
 • νοητά: 1 2 3
 • νοητή: 1
 • νοητόν: 1
 • νοητός: 1
 • νοητῷ: 1
 • οἰακίζει: 1
 • οἰκείῳ νεύματι: 1 2
 • οἰκεῖον αἵματι: 1 2
 • οἰκονομία: 1 2
 • οἱ κατὰ φρύγας: 1
 • οἱ νῦν βασιλεῖς: 1
 • οἱ τῆς ἐπιμιξίας: 1
 • οἱ τῆς ἐρημίας: 1
 • οἱ τῆς ἐρηυίας: 1
 • οἱ τούτοις διαφέροντες: 1
 • οἱ φωτιζόμενοι: 1 2 3
 • οὐ πάθει Πατὴρ γενόμενος: 1
 • οὐ πάθει πατὴρ γενόμενος: 1
 • οὐδὲ τῷ ὕδατι βαπτιζόμενος μὴ καταξιωθεὶς δὲ τοῦ Πνεύματος: 1
 • οὐκ ἐπολιτεύετο: 1
 • οὐκ ἔστι πιστεῦσαι ἄνευ κατηχήσεως: 1
 • οὐσίᾳ: 1
 • οὐσία: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 • οὐσίαι: 1 2 3 4 5 6
 • οὐσίαν: 1 2 3 4
 • οὐσίας: 1 2
 • οὐσιώδης ἐπιφοίησις ἐγένετο: 1
 • οὐσια: 1
 • οὐσιον: 1
 • οὐσιωδής: 1
 • οὐσιωδῶς: 1
 • οὐσιωδῶς καὶ σωματικῶς: 1
 • οὐχί: 1
 • οὔτε ὁ βαπτιζόμενος κ.τ.λ: 1
 • οὔτε ὁ βεβαπτισμένος κ.τ.λ: 1
 • οὕτω καὶ τὸ ἄτρεπτον καὶ ἀναλλοίωτον αὐτὸν εἶναι σωθήσεται: 1
 • οὕτως μία ἀρχὴ θεότητος καὶ οὐ δύο ἀρχαί, ὅθεν κυρίως καὶ μοναρχία ἐστίν: 1
 • οὖν: 1
 • οὗ νομίζει: 1
 • οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος: 1
 • οὗτος ὁ Γολγοθᾶς οὗ πλησίον νῦν πάντες πάρεσμεν: 1
 • πάθη: 1
 • πάλιν οἱ λέγοντες μόνον ὄνομα εἶναι υἱοῦ, ἀνούσιον δὲ καὶ ἀνυπόστατον εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κ.τ.λ.: 1
 • πάντων ὁρατῶν τε: 1
 • πάσχω: 1
 • πάχνη: 1
 • πέδας: 1
 • πᾶν τὸ πλάσμα: 1
 • παἴδες, δοῦλοι: 1
 • παῖδα: 1
 • παῖδας: 1
 • παῖς: 1 2 3 4
 • παιδευόμενοι ἐκ παιδίου ἕως γήρως: 1
 • πανήγυρις: 1 2
 • πανηγύρεσι: 1
 • πανηγύρις: 1
 • πανηγυρίσεις: 1
 • πανηγυρικὰ γράμματα: 1
 • παντοκράτορα: 1 2
 • παρὰ τῆς σῆς εὐλαβείας: 1
 • παρὰ τῇ σῇ θεοσεβείά: 1
 • παρῆλθεν, ἐπορεύθη ἑαυτῷ: 1
 • παρα φθειρέσθωσαν: 1
 • παραχαράσσω: 1
 • παροικία: 1 2
 • παρουσίᾳ: 1
 • παστάδας: 1
 • παστάς: 1
 • πειραθήσῃ: 1
 • πειρασθήσῃ: 1
 • πεπεδημένους: 1
 • περὶ Μοναρχίας: 1
 • περὶ φυσῶν: 1
 • περιῤῥαντήρια δύο ἀνέθηκε: 1
 • περικοπαί: 1
 • πηγῆς: 1
 • πιστός: 1
 • πλάσμα: 1
 • πλαγίως: 1
 • πνεῦμα: 1 2
 • πνεῦμα ὁ θεός: 1
 • πνευματίκῆς: 1
 • πνευματοφόρων: 1
 • πνοή: 1
 • ποίημα: 1
 • πομπάς: 1
 • πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν: 1
 • πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν.: 1
 • πρὸ πάντων τῶν αἰώνων,: 1
 • πρὸς τὰς: 1
 • πρὸς τοὺς Νεοφωτίστους: 1
 • πρὸς τοὺς μέλλοντας φωτίζεσθαι: 1
 • πρόδρομος: 1
 • πρόξενον: 1
 • πρόσωπα: 1
 • πρόσωπον: 1 2 3
 • πρώτως: 1
 • πρῶτον ψεὺδος: 1
 • πραγματεία: 1
 • πραγματεύεοθε: 1
 • πρεσβεύειν: 1
 • προέρχεσθαι, προϊέναι: 1
 • προαιρούμενον τὸν Σκυθιανόν: 1
 • προβολὴ: 1
 • προβολεὺς-προβολὴ: 1
 • προθεσμία: 1
 • προκοπή: 1
 • προσέλθῃς: 1
 • προσῆλθες: 1
 • προσελθεῖν: 1
 • προσετέθησαν: 1
 • προσθέσθαι: 1
 • προσθεῖναι: 1
 • προστάγμασι: 1
 • προστῆναι: 1
 • προσφοράν: 1
 • προφορικόν: 1
 • προφωτιζομένης: 1
 • πρωτότοκος: 1
 • πτεροφυησουσιν ὡς ἀετοί: 1
 • πυγολαμπίς: 1
 • σάγη: 1
 • σάρξ: 1
 • σήμερον: 1 2
 • σύναξις: 1
 • σύνταγμα: 1
 • σύσσωμοι: 1
 • σώζεται: 1
 • σώματα: 1
 • σῶμα: 1
 • σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα: 1
 • σεμνότατος: 1
 • σεμνότητος: 1
 • σεμνύνεται: 1
 • σημείων καὶ τεράτων φαντασίας ἐδείκνυον: 1
 • σημεῖα: 1
 • σικυηράτῳ: 1
 • σιωπωμένης: 1
 • σκευαστῷ: 1
 • σκοτομήνη: 1
 • στόμα ἀθεότητος: 1
 • σταυρωθέντα καὶ ταφέντα: 1
 • στηλή: 1
 • στηρίξωσιν: 1
 • στρατολογία: 1
 • συγγώμην αἰτῶ παρὰ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης: 1
 • συγκατάθεσις: 1
 • συναιτοῦντες: 1
 • συναλοιφήν: 1
 • συναριθμεῖται: 1
 • συντάσσομαι: 1
 • συντασσόμενος: 1 2
 • σχεδιασθεῖσα: 1
 • σχολάζεις: 1
 • σχολάσατε: 1 2
 • σωμάτων: 1
 • σωτισμός: 1
 • τὁν προαύλιον: 1
 • τὰ ἔσχατα: 1
 • τὰ ζεύγη: 1
 • τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰ πρωτεῖα: 1
 • τὰς εὐλογίας: 1
 • τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς,: 1
 • τὴν ἀνάβασιν αὐτοὐ: 1
 • τὴν ἔμφασιν τὴν.…γεγενημένην: 1
 • τὴν ἔνσαρκον παρουσίαν: 1
 • τὴν αὐτὴν οὐσίαν ἔχειν: 1
 • τὴν δι᾽ ὕδατος σφραγῖδα: 1 2
 • τὴν δι᾽ εὐχῆς λόγου τοῦ παρ αὐτοῦ εὐχαριστηθεῖσαν τροφήν: 1
 • τὴν δι᾽ εὐχῆς λόγου τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ εὐχαριστηθεῖσαν τροφήν: 1
 • τὴν παροῦσαν: 1
 • τὴν στεφανηφορίαν: 1
 • τί μεμπτόν: 1
 • τὸ ἀνθέμιον τοῦ χρυσιόυ: 1
 • τὸ ἀντίτυπον: 1
 • τὸ ἐξουσιαστικόν: 1 2
 • τὸ ἴδίον πὰρα τὸ κοινόν: 1
 • τὸ ὑποκείμενον: 1
 • τὸ βλέμμα ῥεμβόμενον: 1
 • τὸ βούλεσθαι: 1
 • τὸ γῆρας: 1
 • τὸ δοκεῖν αὐτὸν πεπονθέναι: 1
 • τὸ θεοδόχον σῶμα: 1
 • τὸ καθόλον: 1
 • τὸ κοινωνικόν: 1
 • τὸ κρειττον: 1
 • τὸ κυριοκτόνον τῶν ᾽Ιουδαίων: 1
 • τὸ λαλῆσαν ἐν τοῖς προφήταις: 1
 • τὸ μὲν κατὰ τὸν Δαβίδ.…τὸ δὲ κατὰ τὴν Θεότητα: 1
 • τὸ ξένον: 1
 • τὸ οὐσιῶδες: 1
 • τὸ πῶς: 1
 • τὸ παρ᾽ ἡμῖν λεγόμενον ὑποκάμισοε: 1
 • τὸ πολυώνυμον: 1
 • τὸ σύμβολον: 1
 • τὸ σύνολον: 1
 • τὸ σῶμα αὔτου κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τύπον ἔφερεν ἄρτου: 1
 • τὸ συμπεριφερεσθαι τοῖς φίλοις: 1
 • τὸ τί ἦν εἶναι: 1
 • τὸ χάρισμα: 1
 • τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα,: 1
 • τὸν ᾽Ηλειμυένον: 1
 • τὸν Μονογενῆ,: 1
 • τὸν Παράκλητον,: 1
 • τὸν Χριστὸν αὐτοῦ: 1
 • τὸν Χριστόν: 1
 • τὸν Ψἱὸν τοῦ Θεοῦ: 1
 • τὸν Ψἱὸν τοῦ Θεοῦ,: 1
 • τὸν δι᾽ ἡμὰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν: 1
 • τὸν θεόν: 1
 • τὸν μὲν γὰρ Χριστὸν ἀλλοτριουσι τοῦ Πατρός: 1
 • τὸν πάντων δεσπότην: 1
 • τὸν πάντων ποιητὴν…ἀγνοοῦντες, τὸν ἄναρχον Θεόν: 1
 • τὸν πρόειρῃμένον Σκ: 1
 • τὸν σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα: 1
 • τόδε τι: 1
 • τότε θαυματουργεῖ καὶ παραδοξοποιεῖ: 1
 • τύπον: 1
 • τύπον παραδηλοῦν: 1
 • τύπος: 1 2 3
 • τῆς ὑμετέρας ἐν Χριστῷ ἀγάπης: 1
 • τῆς ὑπερθέσεως: 1
 • τῆς γῆς: 1
 • τῆς γῆς τὴν φυλακὴν ἐγχειρισθεὶς παρὰ Θεοῦ: 1
 • τῆς θεότητος τῆς Πατρικῆς κοινωνός: 1
 • τῆς μοναρχίας τοῦ θεοῦ: 1
 • τῇ ὑποστάσει: 1
 • τῇ δυνάμει: 1
 • τῇ προσευχῇ: 1
 • τῇ χθὲς ἡμέρᾳ: 1
 • τῶν: 1
 • τῶν ἀποκρύφων: 1
 • τῶν ἀρχομένων: 1
 • τῶν ἔργων ἐπειράθην: 1
 • τῶν αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος θεολόγων ἀνδρῶν: 1
 • τῶν γενομένων: 1
 • τῶν.…γεγενημένων: 1
 • τῷ ἱερεῖ: 1
 • τῷ διὰ τῆς ἀληθοῦς κατηχήσεως γεννήσαντι κεῖταί τις μισθός: 1
 • τῷ μὲν θείω καὶ ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ ἀεὶ ὡσαύτως κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον εἶναι ψυχήν: 1
 • τῷ σχήματι τῆς προσηγορίας: 1
 • ταύτην προσφέρομεν τὴν θυσίαν: 1
 • ταύτην τὴν παρακαταθηκην: 1
 • ταύτης τῆς λέξεως: 1
 • ταῖς τῆς ὑμετέρας ἀγάπης ἀκοαῖς: 1
 • ταραχθήσονται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ: 1
 • τελειότεροι, φωτιζόμενοι: 1
 • τοὺς δευτέρῳ γάμῳ συμπεριενεχθέντας: 1
 • τοῖς ἰδίοις: 1
 • τοῖς ᾽Ιουδαίοις: 1
 • τοῦ: 1
 • τοῦ ἀποκριθῆναι: 1
 • τοῦ Σωτῆρος: 1
 • τοῦ αἵματος: 1
 • τοῦ αὐτοῦ Κυρίλλου καὶ ᾽Ιωάννου ἐπισκόπου: 1
 • τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν: 1
 • τοῦ πονηροῦ: 1 2
 • τοῦ σώματος: 1 2
 • τοῦ τοίνυν πρωτοτύπου ἐπισκόπου ἰδόντος: 1
 • τοῦ χρίσματος δηλαδὴ τοῦ τυπικοῦ: 1
 • τοῦτ᾽ ἔστιν ἀρχὴ πλάσματος Κυρίου, πεποιῃμένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ: 1
 • τοιούτου τοίνυν ἐπισκόπου πρωτοτύπως ἰδόντος: 1
 • τομῆς: 1
 • τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός,: 1
 • τρία πρόσωπα: 1
 • τρεῖς ὑποστάσεις: 1 2 3
 • τριῶν ἀρχῶν λόγος: 1
 • τυφλῶν αἰσθητῶν: 1
 • τ. ν. ᾗ ἑαυτ, παρεδ: 1
 • υἱὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς ἀνάρχως καὶ ἀϊδίως γεγεννημένον, λόγον δὲ οὐ προφορικόν, οὐκ ἐνδιάθετον: 1
 • υἱοθεσίαν: 1
 • υἱοπατορία: 1 2 3
 • φάω: 1
 • φύσει καὶ οὐ θέσει: 1
 • φύσις: 1 2
 • φώς: 1
 • φώτισμα: 1 2
 • φώτων: 1 2 3
 • φαίνω: 1
 • φαντασίαν: 1
 • φαντασιώδης: 1
 • φαντασιοκοπῶν: 1
 • φαντασιοκοπεῖ: 1
 • φαράν: 1 2 3
 • φημί: 1
 • φθάνει καθελών: 1
 • φθοράν: 1
 • φιλάνθρωπος δὲ ὢν…ποιμὴν γινεται: 1
 • φιλοσοφία: 1
 • φιλοστοργία: 1
 • φοράν: 1
 • φρόνησις: 1
 • φυγαδεύω: 1
 • φυγαδευτήριον: 1
 • φωνῆς: 1
 • φωτίζω: 1 2 3
 • φωτιζόμενοι: 1 2 3 4 5
 • φωτιζομένων: 1
 • φωτισθέντας: 1
 • φωτισμός: 1 2 3 4
 • χάρακα: 1
 • χάρις: 1
 • χάρισμα: 1
 • χῥονικὴν ἀρχήν: 1
 • χαμευνιῶν: 1
 • χαρακτηρα: 1
 • χειμῶνες: 1
 • χειροθεσίᾳ: 1
 • χιλιάδες εὐθηνούντων: 1
 • χιτών: 1
 • χιτώνιον: 1
 • χρώτων: 1 2 3
 • χρῖσμα: 1 2
 • χρῶμα: 1
 • χρῶτα: 1 2 3
 • χρῶτες: 1
 • χρῶτων: 1
 • χριστοφόρον: 1
 • χριστοφόρος: 1
 • χωρὶς τοῦ ἐπισκόπου: 1
 • ψευδόχριστοι: 1
 • ψευδεπίγραφα: 1
 • ψευδεπίσκοποι: 1
 • ψιλόν: 1 2
 • ψυχὰς ἐκτραχήλιζον: 1
 • , [καὶ δύναμις ἐκ δυνάμεως: 1
 • Compare x. 11, 15; xvi. 13:  xxi. 1.: 1
 • [τῷ] νίψασθαι: 1
 • ]*, Υιὸς τοῦ Πατρὸς [ἐν πᾶσιν]: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection