Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀγορεύοντι: 1
 • ἀγράφοις: 1
 • ἀδιάφορος βίος: 1
 • ἀκόλουθος: 1
 • ἀκριβόω: 1
 • ἀλάστωρ: 1
 • ἀνὰ τὴν ᾽Ασίαν: 1
 • ἀνέφικτον: 1
 • ἀνόμοιος: 1
 • ἀνόνατον: 1
 • ἀναγνώστης: 1
 • ἀνδριάς: 1
 • ἀνομοίου: 1
 • ἀπέσβεσε: 1
 • ἀπόστολος: 1
 • ἀπόστολος, ἀπόστολοί: 1
 • ἀσκητηρί& 251·: 1
 • ἁδιάφορος: 1
 • ἄγαλμα: 1
 • ἄμβων: 1
 • ἄνθρωπος: 1
 • ἅπερ παρὰ ἀκριβῶς ἐπισταμένων ἀκήκοα: 1
 • ἐν Πάζῳ κώμῃ: 1
 • ἐν σικυηράτῳ: 1
 • ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν συνοδικῶν: 1
 • ἐξ οὐκ ὄντων: 1
 • ἐξ οὐκ ὄντων γέγονεν: 1
 • ἐπέχω: 1
 • ἐπήλυδα: 1
 • ἐπὶ Σόδομα: 1
 • ἐπεὶ ἐμοὶ οὔτε συνιέναι τὰ τοιαῦτα, οὔτε μεταφράζειν εὐπετές: 1
 • ἐπεὶ μηδὲ ἐμπείρως ἔχω τῶν τοιούτων διαλέξεων: 1
 • ἐπιβατηρια: 1
 • ἐφιλοσόφει: 1
 • ἡ συναγωγή τῶν συνοδικῶν?: 1
 • ἰατρικῶν λόγων σοφιστής: 1
 • ἰατροσοφιστής: 1
 • ἰσχυρίζομαι: 1
 • ἱστορία νέα: 1
 • ὀνοσκελίς: 1
 • ὀπωροφυλάκιον: 1
 • ὀστράκοις: 1
 • ὁ ἀπόστολος…τὰ ἐυαγγέλια: 1
 • ὁμός: 1
 • ὁμοιοούσιος: 1
 • ὁμολογητής: 1
 • ὁμοούσιον: 1
 • ὅμοιος: 1
 • ὑπόθεσις: 1
 • ὑπόστασιν: 1 2
 • ὑπατικος: 1
 • ὑποβολεῖς: 1
 • ὥς συμβάλλω: 1
 • ὦ ἱερὲ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπε Θεόδωρε: 1
 • ᾽Αδρίας: 1
 • ᾽Αθάνατοι: 1
 • ᾽Αλλὰ τὰ μὲν ἀφηγησάμην ἐφ᾽ ὅσον μοι μαθεῖν ἐξεγένετο, περὶ τῶν τότε ἐκκλησιαστικῶν φιλοσόφων: 1
 • ᾽Ανόμοιοι: 1
 • ᾽Ανδρίας: 1
 • ᾽Αρριανός: 1
 • ᾽Αρχαφ: 1
 • ᾽Αχαάβ: 1
 • ᾽Εκκλησιαστικὴ ῾Ιστορία: 1
 • ᾽Εν τούτῳ νίκᾳ: 1
 • ᾽Εξουκόντιοι: 1
 • ᾽Ερομένῳ δέ μοι περὶ τούτου, ψεῦδος ἔφησεν εἶναι Κίλιξ: 1
 • ᾽Ιστέον μέντοι ὡς οἱ τάδε ἠκριβωκότες, κατὰ γνώμην Μακαρίου γενέσθαί τε καὶ σπουδασθῆναι τῷ πλήθει ταῦτα, ἰσχυρίζονται: 1
 • ῎ά τε ἄλλα πλεῖστα καὶ τοῦτο μάλιστα: 1
 • ῾Αδριανός: 1
 • ῾Ελλήνων: 1
 • ῾Εωσφόρον: 1
 • ῾Ιερά: 1
 • Αὐξούμις: 1
 • Βικάριος: 1
 • Γαλλίαν: 1
 • Γαϊνια: 1
 • Δαψιλὲς ὕδωρ: 1
 • Διασυρμὸς τῶν ἔξω φιλοσόφων: 1
 • Εὐδοκία: 1
 • Ζήνων: 1
 • Ζηλῶν: 1
 • Θαυμάσιος: 1
 • Θεόφορος: 1
 • Θεοτόκον: 1
 • Θεοφόρος: 1
 • Λόγοι πολιτικοί: 1
 • Λουκιανός: 1
 • Μόψου ἑστία: 1
 • Μαρτύριον: 1
 • Μιλτοσέλευκος: 1
 • Μυστηρίων: 1
 • Οὐετερανίων: 1
 • Παζουκώμῃ: 1
 • Πνευματομάχοι: 1
 • Σαρακηνός: 1
 • Συναγώγη τῶν συνόδων: 1
 • Συναξάριον: 1
 • Συνείσακτοι: 1
 • Τὸ Τυχείον: 1
 • Τύχη: 1
 • Τεσσαρακοστή: 1 2
 • Τισοῦκις: 1
 • Τρώ& 187·λος: 1
 • Τραχεῖα: 1
 • αἱρέσεως σύνεσις: 1
 • αἵρεσις: 1
 • αὐγούστου μηνός: 1
 • αὐτοῦ: 1
 • αὐ-: 1
 • βασιλίσκος: 1
 • βασιλική: 1
 • βασιλικήν: 1
 • βασιλικῇ: 1
 • βιβλίον ἀποστολικόν: 1 2
 • γεγενημένον: 1
 • γεγεννημένον: 1 2
 • γνώρισμα: 1
 • γουσ-: 1
 • γράμμα δημόσιον: 1
 • γραφή: 1
 • δ: 1
 • δὲ: 1
 • δύσιν: 1
 • δεύτερος μετὰ βασιλέα: 1
 • δεκαένα: 1
 • δεκαεννέα: 1
 • δημόσιον οἰκέτην εἶναὶ: 1
 • διοίκησις: 1
 • διοικήσεως καθολικόν: 1
 • διοπετῆ: 1
 • εἰκάζω: 1
 • εἰρήσθω: 1
 • εἰρήται: 1
 • εἰς γνῶσιν ἐμὴν ἦλθον: 1
 • εἰς σῶμα: 1
 • εἷς τῶν ὁμολογητῶν: 1
 • εὐαγγέλια: 1
 • εὐαγγέλιον: 1 2
 • εὐκτήρια: 1
 • εὐκτήριος τόπος: 1
 • ζώνην ἀπετίθεντο: 1
 • ζημίαν τῶν ὅρων: 1
 • θ: 1
 • θείων μυστηρίων: 1
 • θεραπείας: 1
 • θεωρία: 1 2
 • θεωρίας: 1
 • κἀκεῖνον δὲ εἰσέτι νῦν πολλῶν ὄντα τὸν λόγον ἐπυθόμην: 1
 • κῆνσος κουστωδία, σπεκουλάτωρ: 1
 • καὶ ἄλλα πλεῖστα: 1
 • καὶ ἐ& 129·ν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε: 1
 • καὶ τὸν μὲν τοιόνδε γενέσθαι φασὶν, οἵ γε τὸν ἄνδρα ἔγνωσαν: 1
 • καθολικόν: 1
 • κανόνι: 1
 • κατ᾽ οὐσίαν ἀνόμοιον: 1
 • κατηχήσει: 1
 • καυσίταυρος: 1
 • κλήρου: 1
 • κοινωνίας σύνθημα = σύμβολον τῆς πίστεως: 1
 • κομβίνευμα σουφράγιον: 1
 • κομιτάτον: 1
 • κράββατος: 1
 • κυριακή: 1
 • λέγεται: 1
 • λέγω, λέγουσι, λέγονται, ἔλεγον, ἐλέγετο: 1
 • λόγοι ἱστορικοί: 1
 • λόγος: 1
 • λύει: 1 2 3
 • λῃστρική: 1
 • μέγιστος οἶκος τῆς συγκλήτου βουλῆς: 1
 • μέσος = μέτριος: 1
 • μὴ ὁμολογῇ: 1
 • μύσται καὶ μυσταγωγοί: 1
 • μαθηματικήν: 1
 • μαθητεύσατε: 1
 • μακρόστιχος: 1
 • μακρόστιχος ἔκθεσις: 1
 • μαρτύριον: 1
 • μεμνήσομαι δὲ πραγμάτων οἷς παρέτυχον: 1
 • μεταβολή: 1
 • μεταβολεύς: 1
 • μεταβολεῖς: 1
 • μετεμψύχωσις: 1
 • μετενσωμάτωσιν: 1
 • μετενσωματώσεως: 1
 • μορμολύκιον: 1
 • νόμος: 1
 • νοῦς: 1
 • ξένον: 1
 • ξέω: 1
 • ξόανον: 1
 • οἰ μεμυημένοι: 1
 • οἰκουμενικήν: 1
 • οἱ τῆς ἐκκλησίας: 1
 • οἳ παρὰ τῶν ᾽Αρσάκιον αὐτὸν θεασαμένων ἀκηκοέναι ἔφασαν: 1
 • οἶκον εὐκτήριον: 1
 • οἶμαι: 1
 • οὐσία: 1 2
 • ομοουσιον: 1
 • ουνάξεων: 1
 • πάντα περιέπων: 1
 • πένταθλον: 1
 • παράσημος: 1
 • παραγραφή: 1 2
 • παρεδρευτά: 1
 • παρειλήφαμεν,: 1
 • παροικία: 1
 • πεντηκοστή: 1
 • πιθήκου: 1
 • πλατή: 1
 • πλατήν: 1
 • πλωτή: 1
 • πνεύματος: 1
 • πολιτείαν ἄμεμπτον ἐφιλοσόφουν: 1
 • πρὸς θεωρίαν: 1
 • πρόεδροι: 1
 • πρότερος: 1
 • πρώην: 1
 • πρῶτος: 1
 • προσφέροντες: 1
 • πρωτότοκον πάσης κτίσεως: 1
 • πυνθάνομαι: 1
 • σέβας: 1
 • σύνοδος: 1
 • σανίς: 1
 • σκέπτομαι: 1
 • σκίμπους: 1
 • στατῆρας: 1
 • συνάγω: 1
 • συνάναρχον: 1
 • συνάξεως: 1
 • συνόδου κοινωνίαν: 1
 • συναγέννητον: 1
 • σχολαῖος: 1
 • τὰ μὲν ὧδε ἔγνων: 1
 • τάδε ἔγνων ὡς συνέγραψα: 1
 • τάξεις: 1
 • τέ: 1
 • τίμιον: 1
 • τὸ μάθημα: 1
 • τόπους ἰδιάζοντας: 1
 • τῆς τεσσαρακοστῆς ενστάσης: 1
 • τῶν γε μὴν συγγενομένων τούτοις τότε τοῖς μοναχοῖς ἀνδρὸς οἵου πιστεύεσθαι ἐπυθόμην, κ.τ.λ: 1
 • τῷ μέσῳ τρόπῳ: 1
 • τεσσαρεσκαιδεκατῖται: 1
 • τοὺς ὅρους τῆς ἀρχῆς: 1
 • τοὺς Σύρους τῆς ἀρχῆς: 1
 • τοὺς καλουμένους ἠθικοὺς λόγους: 1
 • τούτου δὲ πρόφασιν ἑτέραν λέγειν οὐκ ἔχω, πλὴν ὅτι ἀψευδής τις οἶμαι πυθανομένῳ περὶ τούτου ἔφη, κ.τ.λ: 1
 • τοῦ: 1
 • τοῦ κρείτονος: 1
 • τοῦ κρείττονος: 1
 • τροπαί& 251·: 1
 • φήμη: 1
 • φήμι, ἔφησεν: 1
 • φαρμακέα: 1
 • φασί: 1
 • φησί: 1
 • φιλάδελφος: 1
 • φιλοσοφεῖν: 1
 • χρῆμα: 1
 • χριστιανικὴ ἱστορία: 1
 • χρονικὴ ἱστορία: 1
 • χρυσίνους: 1
 • ψαθύριον: 1
 • ψαθυροπώλης: 1 2
 • ψυχὴ: 1
 • Greek Lex. of the Rom. and Byzant. Periods: 1
 • q, e, o, and d: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection