Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • Ἐκλεκτῇ κυρίᾳ: 1
 • Αλλὰ γὰρ εἶναι τὴν τοῦ πυρὸς διπλῆν τινὰ τὴν φυσιν, καὶ τῆς διπλῆς ταύτης καλεὶ τὸ μέν τι κρωπτὸν, τὸ δἐ τι φανερόν: 1
 • Αὐτὸς ἱλασμός ἐστι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου: 1
 • Αυτρωτὴν: 1
 • Αἰ, Αἴ: 1
 • Βάπτισμα οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου, ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς: 1
 • Βαθεῖα δὲ τῆν πόλιν περιεῖχε σιγὴ καὶ νὺξ θανάτου γέμουσα, καὶ τούτων οἱ λησταὶ χαλεπώτεροι: 1
 • Βωμοὶ θεῶν ὁνομαζομένων ἀγνώστων: 1
 • Γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ: 1
 • Γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα, τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνευ̂μα: 1
 • Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγον: 1
 • Γίνεσθε οὐ̂ν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ: 1
 • Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ, . . . καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς: 1
 • Γινώσκει πάντα: 1
 • Γέγονε ἡ ἀρχὴ τούτου μετὰ Ἱεροσολύμων ἅλωσιν: 1
 • Γένη γλωσσῶν: 1
 • Δαβὼν δὲ τὴν δωρεὰν παρὰ τοῦ Καισαρος: 1
 • Δαιμονίῳ ὁρμῆ ὑλης: 1
 • Δεδοκηκέναι πεπονθότα.: 1
 • Διαδέχεται τὴν ἐκκλησίαν: 1
 • Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα: 1
 • Διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματοσ: 1
 • Διακονίᾳ: 1
 • Διακρίσεις πνευμάτων: 1
 • Διδακτικός: 1
 • Διδαχὴν ἔχει ἑρμηνείαν ἔχει: 1
 • Δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι: 1
 • Διὰ τὴν ύπερβυλὴν εῦς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐκαλεῖτο Δίκαιος καὶ Ὠβλιάς: 1
 • Δι᾽ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν: 1
 • Δυνατὸς ὢν ἐν ταὲς γραφαῖς: 1
 • Δίκαζε δὲ, καὶ αὐτὺς ἱδία τὰ τε ἐφέσιμα καὶ τὰ ἀναπόμπιμα ὅσα ἀν παρὰ τε τῶν μειζόνων ἀρχόντων ἀφικνῆται, μὴτε γαρ αὐτοδικος μήτ᾽ αὐτοτελἡς οὔτω τις παράπαν ἔστω ὥστε μὴ οὐκ ἐφέσιμον ἀπ, αὐτοῦ δίκην γίγνεσθαι: 1
 • Δύο εἰσὶ ταραφυάδες τῶν ὅλων αἰώνων ἀπὸ μιῦς ῥίης ἥτις ἐστὶ δύναμις. σιγὴ, ἀόρατος ἀκατάληπτος ὧν ἡ μία φὭίνεται ἄνωθεν ἥτις ἑστὶ μεγάλη δυναμις, ἄρσην. Ἡ δὲ ἑτέρα, ἐπίνοια μεγάλη θήλεια: 1
 • Εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα: 1
 • Εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι: 1
 • Εἰκὼν τοῦ Θεοῦ: 1
 • Εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον: 1
 • Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν: 1
 • Εἰ δὲ παρὴκαμεν, τὰ πράγματα δηλώσει ὑμῖν, ἔχομεν γὰρ πάντες τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ: 1
 • Εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν: 1
 • Εἰς τὴν Αλεξάνδριαν παῤῥησίᾳ τὸν Χριστὸν κηρύττων: 1
 • Εἰσὶ γὰρ δίαφοροι οἱονεὶ τοῦ λόγου μορφαὶ καθὼς ἑκάστῳ τῶν εἰς ἐπιστήμην ἀγομένων φαίνεται ὁ λάγος ἀναλογον τῇ ἔξει τοῦ εισαγομένου: 1
 • Εἰσὶ γὰρ τοιοῦτοι τὴν φύσιν, ἐν μέν ταῖς συμφοραῖς ὄντας τοὺς Ἰουδᾶιους ἀρνοῦνται συγγενεῖς ἔχειν.: 1
 • Εἶτα τὰς χεῖρας τὰς ἐαυτῶν ἐπιδεικνύναι μαρτύριον τῆς αὐτουργίας: 1
 • Ζητεῖν τὸν Θεὸν, εἰ ἄραγε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν: 1
 • Ζητοῦσι δὲ οὐκ ἀπὸ τῶν Γραφῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἀπὸ τῶν μυστικῶν: 1
 • Ζέων τῷ πνεύματι: 1
 • Θεοσεβὴς γὰς ἦν: 1
 • Καθὼς καὶ ὁ Λουκᾶς ἐν ταῖς πράξεσι τῶν ἀποστόλων ἀπομνημονεύει τὸν Παὺλον λέγοντα ἄνδρες Ἀθηναῖοι: 1
 • Καθ᾽ ἡμέραν: 1
 • Καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα: 1
 • Καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας: 1
 • Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει: 1
 • Καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ: 1
 • Κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως: 1
 • Κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν: 1
 • Κατὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πᾶν ὁαιμόνιον ἐξαρκιζό-ενον νικάται: 1
 • Καὶ αὐτος υἱος τοῦ θεοῦ: 1
 • Καὶ αὕτη μέχρι νῦν παρ᾽ ἡμῖν ἡ θεραπεία πλεῖστον ἰσχύει: 1
 • Καὶ μετὰ τὸ βάπιισμα κατελθεῖν εἴς αὐτὸν τὸν τῆς ὑπὲρ τὰ δλα αἰθεντίας τὸν Χριστὸν: 1
 • Καὶ ὁ κληθεὶς ἀθάνατος ἤδη θανὼν ἀπάγομαι.: 1
 • Κηρύγμα: 1
 • Κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει: 1
 • Κρητίζειν: 1
 • Κυβερνήσεις: 1
 • Κυριακή: 1
 • Κυριακῇ ἡμέρᾳ: 1
 • Κωλυόντων γαμεῖν: 1
 • Κήρενθος δέ τις αὐτὸς Αἰγυπτίων παιδείῳ ἀσκηθείς: 1
 • Λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι: 1
 • Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεῶς: 1
 • Λόγιος: 1
 • Λόγος: 1
 • Λόγος ἀκοῆς: 1
 • Μαγείας ἔμπειρος ὥν θεοποιῆσαι ἑαυτόν ἐπεχείρησε: 1
 • Μακαρίζουσιν ἑαυτοὺς ἐπὶ τῇ ξένῃ μίξει, ταύτην εἶναι λέγοντες τὴν τελείαν ἀγάπην: 1
 • Ματθᾶιος μὲν οὖν Ἑβραῖδι διαλέκτῳ τὰ λόγια συνεγραψάτο. Ἡρμήνευσε δ᾽ αὐτὰ ὡς ἤν δυνατὸς ἕκαστος: 1
 • Μεμέρισται ὁ Χριστός: 1
 • Μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας: 1
 • Μετὰ τὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς Πάτμου ἐπάνοδον τὴν επὶ Κλαυδίου γενομένην Καισαρος: 1
 • Μετὰ τὴν Ἰακώβου μαρτνρίαν καὶ τὴν αὐτίκα γενομενην ἁλωσιν τῆς Ἱερουσαλημ, λόγος κατέχει τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν τοῦ Κυρὶου μαθητῶν τοὺς εἱαέτι τῷ βιῷ λειπυμενους ἐπί παῦτα πανταχόθεν συνελθεῖν: 1
 • Μάρκος μὲν ἑρμηνευτὴς Πέτρου γενομένος ὅσα ἐμνημόνευσεν ἀκριβῶς ἔγραψεν, οὐ μὲν τοι τάξει: 1
 • Μέγεθος τοῦ ναοῦ τὰ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις κατσκεύασματα ὐπερηκότος: 1
 • Μόνοι πάντων ἀναπεισθέντες ὑπο τινων βασκάνων ἀνθρώπων, τὸν καθ᾽ ἡμᾶς ἔν διαβολῆ κατασσῆσαι λόγον ἠθὲλεσαν Νέρων καὶ Δομετιανός: 1
 • Νεκρά ἐστιν καθ᾽ ἑαυτήν: 1
 • Νόμον τέλειον, τὸν τη̂ς ἐλευθερίας: 1
 • Νομοδιδάσκαλοι: 1
 • Νοῦν καὶ ἐπὶνοιαν: 1
 • Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται: 1
 • Νῦνὶ δὲ ἅπαξ: 1
 • Οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν: 1
 • Οἱ περιτετμημένοι: 1
 • Οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματός ἀνδρὸς, ἀλλ ᾽ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν: 1
 • Οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον του̂ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν: 1
 • Οὐ θέλετε: 1
 • Οὐκ ἔστιν δὲ ἥντινα κακουργίας ἰδέαν παρέλειπεν: 1
 • Οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἱ̂ς: 1
 • Οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ τῷ αἵματι: 1
 • Οὐκ ἐξ ὑμῶν· Θεοῦ τὸ δῶρον: 1
 • Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς: 1
 • Οὓς προέγνω, καὶ προώρισε: 1
 • Οἰδὲ γαρ πρὸ πολλοῦ χρονοῦ ἐώραθη, πρὸς τῶ τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῆς: 1
 • Οἱ ταῖς δευτέραις τῶν ἀποστόλων διατάξεσι παρηκολουθηκότες ἴσασι τὸν Κύριον νέαν προσφορὰν ἐν τῇ καινῇ διαθήκῃ καθεστηκέναι κατὰ τὸν Μαλαχίαν τὸν προφήτην : 1
 • Οὐ γὰρ τὰ ἐκ τῶν βιβλίων τοσοῦτόν με ὡφελεῖν ὑπελάμβανον ὅσον τὰ παρὰ ζώσης φωνῆς: 1
 • Οὐ κοσμικὴ μὲν οὐδ᾽ ἐπίγειος ἐπουράνιος δὲ καὶ ἀγγελικὴ τυγχάνει ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ αἱῶνος γενησομένη: 1
 • Οὐ σαββατιζόμεν: 1
 • Οὐ φύσει κακὸς ἀλλὰ θέσει: 1
 • Οὐδὲν προσανέθεντο: 1
 • Οὐχ ὄπλοις χρησάμενοι ἀλλὰ πείθοντες: 1
 • Οὕτως τοῖς ανθρώποις σωτηρίαν παρἐσχε δία τῆς ἰδίας επιγνώσεως: 1
 • Οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς: 1
 • Οὗτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ καλουμένη μεγάλη : 1
 • Πάλιν ἔρχομαι: 1
 • Πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν: 1
 • Πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε: 1
 • Πάντες γὰρ ἥμαρτον: 1
 • Παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα: 1
 • Παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν: 1
 • Περὶ ἁμαρτίας κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί: 1
 • Πεῖσον οὐν σὺ τὸν ὅχλον περὶ Ἰησοῦ μὴ πλανᾶσθαι: 1
 • Πνεῦμα Χριστοῦ: 1
 • Πολεμική τὶς ὁρμὴ λαβροτέρα: 1
 • Πολλοὶ δὲ χριστιανων ἐμαρτύρησαν κατὰ Δομετιανόν: 1
 • Πρεσβυτέρους παρακαλῶ . . . ποιμάνατε τὸ ποίμνιον τοῦ Θεοῦ ἐπισκοπου̂ντες: 1
 • Πρεσβυτερίου: 1
 • Πρὸ καταβολη̂ς κόσμου: 1
 • Προς δὲ τῷ τὲλει, ἀποστῆναι τὸν Χριστὸν ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ: 1
 • Προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε: 1
 • Πρωτώς: 1
 • Πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω: 1
 • Πέτρος μὲν γὰρ καὶ Φιλιππος ἐπαιδοποίησαντο: 1
 • Πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν: 1
 • Πᾶν πνεῦμα, ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου: 1
 • Πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν Θεόν: 1
 • Πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν: 1
 • Πᾶσιν τοῖς ἁγίοις . . . σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις: 1
 • Πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμήν: 1
 • Σπουδῆς τῆς περὶ τὸ λογογραφεῖν μικρὰν ποιούμενοι φροντίδα: 1
 • Στρατηγοῖς: 1
 • Συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω: 1
 • Συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος, σὺν τῃ̂ δυνάμει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: 1
 • Συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς, καὶ ἐποιήσαντο κοπετὸν μέγαν ἐπ᾽ αὐτῷ: 1
 • Συνεργός: 1
 • Σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ: 1
 • Τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ: 1
 • Τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος: 1
 • Τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται: 1
 • Τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός: 1
 • Ταύτην τὸ πρόβατον τὸ πεπλανημένον: 1
 • Τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκες: 1
 • Τινες περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν: 1
 • Τις ἡ θύρα: 1
 • Τὸ Πνευ̂μα, ὃ κατῴκισεν ἐν ἡμι̂ν: 1
 • Τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας: 1
 • Τὸ ἐν αὐτοι̂ς πνευ̂μα Χριστοῦ: 1
 • Τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ: 1
 • Τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου: 1
 • Τὸ ποτήριον ὃ εὐλογοῦμεν, τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν: 1
 • Τὸν ἔμφυτον λόγον: 1
 • Τοὐτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: 1
 • Τούτῳ μόνῳ εξῆν εἰς τὰ ἀγια εἰσιέναι: 1
 • Τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθεὶς ἐκήρυξεν: 1
 • Τοῦ Κυρίου ἡμω̂ν τη̂ς δόξης: 1
 • Τοῦ Πετροῦ καὶ τοῦ Παύλου ἐν Ρωμῃ εὐαγγελίζομενων: 1
 • Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν: 1
 • Τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν: 1
 • Τοῦ πάθους ἀξιά: 1
 • Τοῦτο δὲ ἦν τοῦ πρὸς Ῥωμαίους πολέμου καταβολή: 1
 • Τοῦτο, φησὶν, ἔστι τὸ λεγόμενον ἐν τοῖς εὐαγγελίοις Ἠν τὸ φὼς το ἀληθινόν: 1
 • Τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος: 1
 • Τοῦτό ἐστι, φησὶ, τὸ εἱρημένον: 1
 • Τὶς ὁ σωζομενὸς πλοῦσιος: 1
 • Τί με φεύγεις, τέκνον, τὸν σαυτοῦ πατέρα, τὸν γὺμνον, τὸν γέροντα; ἐλέησόν με, τέκνον, μὴ φοβου· ἔχεις ἔτι ζωὴς ελπίδα, ἐγὼ Χριστῷ δώσω λογόν ὑπὲρ σοῦ· ἄν δέῃ, τὸν σον θὰνατον ἐκὼν ὑπομενω, ὼς, ὁ Κύριος τὸν ὑπὲρ ἡμων· ὑπὲρ σοῦ τὴν ψυχὴν, ἀντιδὼσω τὴν ἑμήν. Στήθι πιστεύων. Χριστός με ἀπέστειλεν: 1
 • Τί τηλικοῦτον, ὧ τλημονεστάτη πόλις, πέπονθας ὑπὸ Ῥωμαίων, οἷ σοῦ τὰ ἐμφύλια μύση περικαθαροῦντες εἰσῆλθον: 1
 • Τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς, σἀρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος, πνεῦμά ἐστιν: 1
 • Τὸ δὴ θαυμαστὸν ὁτι οὔτω μεγάλη σὖσα ἡ βοὴ, οὐκ ἔστι τραχεῖά τις οὐδὲ ἀηδὴς, ἀλλὰ πάσης μουσικῆς ἀρμονίας ἡδίων: 1
 • Τὸ πνεῦμα ἐὰν μὴ ἐξεικονισθῇ μετὰ τοῦ κοσμου ἀπολεῖται, δυνὰμει μεῖνον μὸνον καὶ μη ἐνεργείᾳ γενόμενον: 1
 • Φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι: 1
 • Χαρίσματα ἰαμάτων . . . ἐνεργήματα δυνάμεων: 1
 • Χριστῷ συνεσταύρωμαι: 1
 • α. ο. θ: 1
 • ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσε: 1
 • ἀπολελυμένον: 1
 • γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα: 1
 • γλώσσαις λαλεῖν: 1
 • δημιουργὸς: 1
 • διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην: 1
 • διὰ τὸυ λόγου τοῦ Θεοῦ: 1
 • δοκεῖν: 1
 • ἐλογίσθη εἰς δικαιοσύνην: 1
 • ἐρχόμενον: 1
 • ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον: 1
 • εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίας: 1
 • θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε: 1
 • κατ᾽ ἰδίαν: 1
 • καὶ: 1
 • καὶ μεταξύ ἐπινομήν δεδώκασιν ὅπως ἐὰν κοιμηθῶσιν διαδέξωνται ἕτεροι δεδοκιμασμένοι ἄνδρες τὴν λειτουργίαν αὔτων: 1
 • κειράμένος: 1
 • κληρονὸμος: 1
 • κοιμηθῶσιν: 1
 • μάλιστα οἱ ἐκ τη̂ς περιτομῆς: 1
 • μενεγενής: 1
 • μετενσωματουμένην ὑπο τῶν ἀγγέλων: 1
 • μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα: 1
 • νικᾶν λαόν: 1
 • νόμος: 1
 • οἱ ἀπὸ τῶς Ἰταλίας: 1
 • οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα ἅγιον: 1
 • οὐ τάξει: 1
 • οὐκ ᾔδειν: 1
 • παραβάοις: 1
 • παρουσία: 1
 • πλήρωμα: 1
 • πνεῦμα: 1
 • πορνειά: 1
 • πρεσβυτίδες: 1
 • πρωτότοκος: 1 2
 • πρωτος: 1
 • πρωτότοκος: 1
 • σπείρης Σεβαστῆς: 1
 • συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει: 1
 • τὴν κατατομήν: 1
 • τόκος: 1 2
 • τοκος: 1
 • τοῖς ελληνικοῖς ἔθεσιν αἱροῦνται χρώμενοι ζῆν, : 1
 • τρόποι τὴς ψυχῆς: 1
 • τὸ κυριακόν: 1
 • τῶν Ἰουδαίων: 1
 • υἱός: 1
 • φιλοΙήσους: 1
 • φιλόχριστος: 1
 • ψύχη: 1
 • ἀδελφός: 1
 • ἀνθύπατος: 1
 • Ἀγαπη: 1
 • Ἀγε δὲ την πὰρακαταθήκην ἀπόδος ἡμῖν, ἤν ἐγώ τε καὶ ὁ σωτήρ σοι παρακατεθέμεθα ἐπί τῆς εκκλεσίας ἦς προκαθέζη μάρτυρος: 1
 • Ἀντιλήψεις: 1
 • Ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην: 1
 • Ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ: 1
 • Ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι. Οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι: 1
 • Ἀπέραντον δὲ εἶναι δύναμιν ὁ Σίμων προσαγορεύει τῶν ὅλων τὴν ἀρχήν: 1
 • Ἀρσενόθηλυς δύναμις: 1
 • Ἀυτῆς μήτηρ, ἀυτὴς ἀδελφὴ ἀυτῆς σύζυγος ἀυτὴς θυγὰτηρ: 1
 • Ἁγνὸς ἐστι: 1
 • Ἄμφω (Πέτρος καὶ Παὺλος) καὶ εἰς τὴν ἡμετέραν Κόρινθον φυτεύσαντες ἡμᾶς, ὁμοίως ἐδίδαξαν· ὁμοίως δὲ καὶ εἰς τῆν Ἰταλίαν ὁμόσε διδάξαντες, ἑμαρτύρησαν κατὰ τὸν αὐτὸν καίρον.: 1
 • ἐν τοῖς ἑτέροις συμφωνοῦσι: 1
 • ἐπιμονήν: 1
 • ἐπινομή: 1
 • ἐπινομήν: 1 2
 • ἐπίνομος: 1
 • ἑρμηνευτῆς: 1
 • Ἐὰν εἰσέλθῃ εἰς τὴν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ: 1
 • Ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα: 1
 • Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ: 1
 • Ἐδίδασκεν ἀδιαφορίαν βιοῦ: 1
 • Ἐκκλεσίαι κατ᾽ οἶκόν: 1
 • Ἐμου̂ τέκνου, ὃν ἐγέννησα, αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ ἐμὰ σπλάγχνα : 1
 • Ἐν δύναμεί: 1
 • Ἐν μιᾷ τῶν σαββάτων, συνηγμένων τῶν μαθητῶν: 1
 • Ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας: 1
 • Ἐν τῃ̂ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ: 1
 • Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχήν αὐτοῦ ἔθηκε: 1
 • Ἐν τῳ̂ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ, . . . εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα: 1
 • Ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν: 1
 • Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν: 1
 • Ἐν Ἐφέσῳ τῆς Ασίας διατρίβων: 1
 • Ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτὴν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν: 1
 • Ἐπειδὴ γὰρ τοῦ τοράννου τελευτηοαντος: 1
 • Ἐπειδὴ καλῶς ἑαυτὸν καθίερωσε καὶ τὴν οἰκουμένην προσήνεγχε.: 1
 • Ἐπηνέχθη δὲ ἀμφοῖν ἔγκλημα ἀθεότητος: 1
 • Ἐπισκέψασθε: 1
 • Ἐπισκόπους δὲ τοὺς πρεσβυτέρους καλεῖ: 1
 • Ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ: 1
 • Ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων: 1
 • Ἐπίσκοπος χειροτονείσθω ὑπὸ παντὸς τοῦ λαοὺ εκλελεγμενός: 1
 • Ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν: 1
 • Ἐστὶν οὐν τοῦ ἱστορικοῦ, τὸ μὲν περὶ τὴς τοῦ κόσμου γενέσεως, τὸ δὲ γεναὰλογικόν· τοῦ δὲ γενεᾶλογικοῦ, τὸ μὲν τερὶ κολάσεως ἀσεβῶν τὸ δὲ αὖ περὶ τιμῆς δικαίων: 1
 • Ἐτι δὲ καὶ Ἰωάννης ὁ ἐπί τὸ στῆθος τοῦ Κυρίου ἀναπέσων ὅς ἐγενήθη ἱερεῦς τὸ πεταλον πεφορηκως καὶ μάρτυς καὶ διδασκαλος: 1
 • Ἐφοβεῖτο γὰρ τὴν παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ: 1
 • Ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν: 1
 • Ἑκάστον ὡς κέκληκεν ὁ Θεός, οὕτω περιπατείτω: 1
 • Ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς: 1
 • Ἑπὶ τᾡ ὁνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ: 1
 • Ἑστὼς ἄνω, ἐν τῇ ἀγεννήτῳ δυνάμει, στὰς κάτω ἐν τῇ ῥωῇ τῶν ὑδάτων, ἐν εἰκονι γεννεθεὶς, στησομενο ἄνω, παρὰ τὴν μακαρίαν ἀπέραντον δύναμιν ἐᾶν ἑξεικονισθῇ: 1
 • Ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ: 1
 • Ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν: 1
 • Ἔφασκεν ἑαυτὸν εἶναι, τον προφητευόμενον χριστὸν: 1
 • Ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν: 1
 • Ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσίν μου: 1
 • Ἕως τη̂ς παρουσίας του̂ Κυρίου: 1
 • ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ: 1
 • ἡρμήνευσε: 1
 • ἤ τις ἕτερος τῶν τοῦ Κυρίου μαθήτων: 1
 • ἥτις ἐστὶν πρώτη: 1
 • ἦν: 1
 • Ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν: 1
 • Ἠν δὲ τοσαύτη τοῦ δήμου κὰταπληξις ὡς μηδένα τολμῆσαι μήτε κλαίειν φανερῶς, μήτε θ̨πτειν: 1
 • Ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία: 1
 • Ἡ ζωὴ αἰώνιος: 1
 • Ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς: 1
 • Ἡ πίστις συνήργει τοι̂ς ἔργοις αὐτου̂: 1
 • Ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων: 1
 • Ἡμεῖς οἱ ζῶντες: 1
 • Ἤρξατο παῤῥησιάζεσθαι: 1
 • Ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ: 1
 • Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον: 1
 • Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾡ̂ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰω̂νας τω̂ν αἰώνων: 1
 • Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτου̂σι καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητου̂σιν: 1
 • Ἰάκωβος Ἰεροσόλυμῶν ἐπίσκοπος: 1
 • Ἵνα ᾐ̂ ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν: 1
 • Ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν: 1
 • Ἵνα καταστήσῃς πρεσβυτέρους: 1
 • ὁγόλος ἔχει: 1
 • Ὀ δὲ ὁλίγον σκεψάμενος, εἰρήνη συὶ εἶπε, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.: 1
 • Ὀθεν διδάσκουσιν ἦμας ἀγιαι γραφαὶ καὶ πάντες ὁι πνευματοφόροι, ἐξ ὦν Ἰωάννης λέγεί Ἐν ἀρχῃ ἧν ὁ λόγος: 1
 • Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν: 1
 • Ὁ Πάνταινος εἰς Ἰνδοὺς ἑλθὲιν λέγεται ἔνθα λόγος αὐτὸν εὑρὲιν τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον.: 1
 • Ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν: 1
 • Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται: 1
 • Ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται: 1
 • Ὁ διδάσκων εἰ καὶ λαῖκος ῇ: 1
 • Ὁ δὲ Αἰγύπτιος αὐτὸς ἐκ τη̂ς μάχης ἀφανὴς ἐγένετο: 1
 • Ὁ λέγων· ἔγνωκα αὐτόν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστὶ, καὶ ἐν τοὺτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν: 1
 • Ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο: 1
 • Ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος: 1
 • Ὁ μὲν νόμος ἅγιος καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία: 1
 • Ὁ μονογενὴς υἱὸς, ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς: 1
 • Ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο: 1
 • Ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον: 1
 • Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων: 1
 • Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν, ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζῳοποιου̂ν: 1
 • Ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεὸς: 1
 • Ὁι παρ᾽ Ἀθηναίων εἰς τὰς ὑπηκοους πόλεις επισκέψασθαι τὰ παρ᾽ ἑκάστοις πεμπομενοι ἐπίσκοποι καὶ φύλακες ἐκαλοῦντο: 1
 • Ὁποῖα διδάσκυσιν οἱ Ἀρχισυνάγωγοι ὑμῶν μετὰ τὴν προσευχήν.: 1
 • Ὁρίσας προστεταγμένους καιρούς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν: 1
 • Ὁταν λέγῃ τρεῖς πατριάρχας Ἀβραάμ, Ισαάκ, Ἰακώβ: 1
 • Ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἰ̂ναι ἴσα Θεῷ: 1
 • Ὄλεθρον αἰώνιον: 1
 • Ὅς καὶ τὸν ἐπ᾽ Αἱθίοπίας και Ἰνδοὺς κλῆρον λαχὼν: 1
 • Ὅς κεκοίμηται ἐν Ἰεραπὸλει: 1
 • Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῆ, . . . ἑαυτοι̂ς εἰσιν νόμοσ: 1
 • Ὑμα̂ς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις: 1
 • Ὑμᾶς τὸ Πνευ̂μα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους: 1
 • Ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν: 1
 • Ὑπὸ δυνάμεως τινὸς κεχωρισμένης, τῆς ὑπὲρ τά ὅλα εξουσίας: 1
 • Ὑπὸ τίνων βασκάι ων ἀνθρώπων ἀναπέισθεντες: 1
 • Ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ: 1
 • Ὑψοῦσθαι: 1
 • ὡς τὸν πρῶτον θέον: 1
 • Ὠν πολλοὶς ἔτεσιν ἔλαθεν ἡ κατὰ Χριστοῦ δυσφῇμία: 1
 • Ὡς δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ: 1
 • Ὥσπερ ἐπὶ τιμωρίᾳ κατακρίτων πεμφθεὶς δήμιος.: 1
 • Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμω̂ν γέγονεν εἰς Χριστόν: 1
 • ῥαβδοῦχοι: 1
 • Γινωσκετε τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον: 1
 • Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ . . . μάλιστα οἱ ἐκ περιτομῆς: 1
 • Καὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπʼ αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε, ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντῶν, καὶ ἀληθές ἐστὶ καὶ οὐκ ἔστι ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ: 1
 • Πᾶς γὰρ ὁ φαυ̂λα πράσσων, μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῃ̂ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς: 1
 • Χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ᾽ ἐκκλησίαν: 1
 • Ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν: 1
 • Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν: 1
 • Ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν Πνεύματι: 1
 • Ἡμέρας παρατηρεῖσθε, καὶ μῆνας, καὶ καιροὺς, καὶ ἐνιαυτούς: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection