Contents

« Prev Levitical Cities Next »

LEVITICAL CITIES=48.

Hebron, Libnah, Jattir, Eshtemoa, Holon, Debir, Ain, Juttah, Beth-shemesh (Judah and Simeon); Gibeon, Geba, Anathoth, Almon (Benjamin); Shechem, Gezer, Kibzaim, Beth-horon (Ephraim); Eltekeh, Gibbethon, Aijalon, Gath-rimmon (Dan); Tanach, Gath-rimmon, Golan, Beesh-terah (Ma-nasseh); Kishon, Dabareh, Jarmuth, En-gannim (Issachar); Mishal, Abdon, Helkath, Rehob (A-sher); Kedesh, Hammoth-dor, Kartan (Naphtati); Jokneam, Kartah, Dimnah, Nahalal (Zebulun); Bezer, Jahazah, Kedemoth, Mephaath (Reuben); Ramoth - Gilead, Mahanaim, Heshbon, Jazer (Gad).

« Prev Levitical Cities Next »
VIEWNAME is workSection