Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀθετεῖν: 1
 • ἀιών: 1
 • ἀιῶνα: 1
 • ἀιῶνα μέλλοντα: 1
 • ἀιῶνας: 1
 • ἀκίνητα κινεῖν: 1
 • ἀκολάστος: 1
 • ἀκρόπολιν: 1
 • ἀλλ ἑαυτὸν ἐκένωσε: 1
 • ἀλλά: 1
 • ἀμέσως: 1
 • ἀνάθεμα: 1
 • ἀναβέβηκε: 1
 • ἀναβέβηκεν: 1
 • ἀναλαμβάνομαι: 1
 • ἀναφἑρειν: 1
 • ἀναφέρω: 1
 • ἀνελήφθη: 1 2 3
 • ἀνελήφθη ἐν δόξῃ: 1 2 3
 • ἀνθρωποπαθῶς: 1 2
 • ἀνθρωποπαπῶς: 1
 • ἀνομία: 1
 • ἀντὶ ἡμῶν: 1
 • ἀντί: 1
 • ἀντί ἔναντι ἀπέναντι ἐπάνω ἐνώπιον: 1
 • ἀντίλυτρον: 1 2 3 4 5 6
 • ἀντίψυχοι: 1
 • ἀντίψυχος: 1
 • ἀνυπόστατον: 1 2
 • ἀξία: 1 2
 • ἀπέθανε: 1
 • ἀπέθανεν ὑπὲρ ἡμῶν: 1
 • ἀπὸ κοινοῦ: 1
 • ἀπερίγραπτος καὶ ἄπειρος: 1
 • ἀποθέωσις: 1
 • ἀποκαταλάσσειν: 1
 • ἀπολύτρωσιν: 1
 • ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ: 1
 • ἀπολύτρωσις: 1 2 3
 • ἀπολύτρωσις παραβάσεων: 1
 • ἀπολυτροῦν αυτ ποιεῖν λύτρωσιν: 1
 • ἀποπομπαῖος: 1
 • ἀποσαρώματα: 1
 • ἀποτέλεσμα: 1
 • ἀσώματον: 1
 • ἀσφαλτώσεις τῇ ἀσφάλτῳ: 1
 • ἀφ ἑαυτοῦ: 1
 • ἄγραφον: 1
 • ἄλλαγμα: 1
 • ἄν: 1
 • ἄνω ἐλήφθη: 1
 • ἄξιος: 1
 • ἅγιον τὸ γεννώμενον: 1
 • ἅπαξ: 1 2
 • ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας: 1
 • Ἀθανάτους μὲν πρῶτα θεοὺς νόμῳ ὡς διάκειται: 1
 • Ἀληθῶς τελέως ἀδιαιρέτως ἀσυγχύτως: 1
 • Ἀλλ’ ἑαυτὸν ἀκένωσε: 1
 • Ἀλλ’ ἔστι καὶ τῷ ὄντι καὶ τὸ ἀναβιώσκεσθαι καὶ ἐκ τῶν τεθνεώτων τοὺς ζῶντας γίγνεσθαι καὶ τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς εἷναι καὶ ταῖς μὲν ἀγαθαῖς ἄμεινον εἷναι ταῖς δὲ κακαῖς κάκιον.: 1
 • Ἀνέρες ἐν πολέμῳ … καθέζετο θυμὸν ἀχεύων: 1
 • Ἀνείλετε: 1
 • Ἀνελήφθη: 1
 • Ἀνθρωποειδεῖς εἷναι τοῦς Θεούς: 1
 • Ἀντί: 1
 • Ἀπὸ εἰκόνος οὐ γνωωρίζεται ὀφθαλμοῖς οὐκ ὁρᾶρται οὐδενὶ ἔοικε.: 1
 • Ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε: 1
 • Ἀπεκτείνατε: 1
 • Ἀποδεδειγμένον: 1
 • Ἀποκαταλλάξῃ ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ: 1
 • Ἀσυγχ: 1
 • Ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας: 1 2
 • Ἁπλῶς κατά τι.: 1
 • Ἄῤῥητον μεσταὶ δὲ διὸς πᾶσαι μὲν ἁγυιαὶ: 1
 • Ἄκουσον παρὰ τοὺ ἐπισταμένου Θεοῦ ῥῆσιν ἀληθεστάτην ὅτε ὁ Θεὸς οὐχί που οὐ γὰρ περιέχεται ἀλλὰ περιέχει τὸ πᾶν Τὸ δὲ γενόμενον ἐν τόπῳ περιέχεσθαι γὰρ αὐτὸ ἀλλὰ οὐ περιέχειν ἀναγκαῖον: 1
 • Ἄτοπον δὲ τὸν Θεὸν ἑξ ὕλης εἶναι καὶ εἴδους οὐ γὰρ ἔσται ἁπλοῦς οὐδὲ ἀρχικός: 1
 • Ἄτοπονγὰρ εἰ ὁ αὐτὸς ἄπιστος ἐι τούτου λόγοι ἒσονται πιστοί: 1
 • Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν: 1
 • Ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χειστὸς ἐν ὑμῖν: 1
 • Ἅγιον: 1
 • Ἅγιον τὸ γεννώμενον: 1
 • Ἅπαξ προσενεχθείς: 1
 • ἐγένετο: 1 2 3 4 5 6
 • ἐγώ εἰμι: 1
 • ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι: 1
 • ἐθεμελίωσας: 1 2
 • ἐιχιενδι: 1
 • ἐκένωσε: 1
 • ἐκεῖνος: 1 2 3 4 5 6
 • ἐκπορεύεσθαι: 1
 • ἐκτίσθη: 1 2
 • ἐληλυθότα: 1
 • ἐμαστίγωσε: 1
 • ἐμπεριχώρησις: 1
 • ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων: 1
 • ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος: 1
 • ἐν ὁμοιώματι σαρκός: 1 2
 • ἐν ὁμοιώματι τοῦ Ἀδάμ: 1
 • ἐν ᾧ: 1
 • ἐν Πνέυματι: 1
 • ἐν δόξῃ: 1
 • ἐν δόξῃ βε εἰς δόξαν: 1
 • ἐν δυνάμει: 1 2 3
 • ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑάρχων: 1
 • ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων: 1 2
 • ἐν σαρκί: 1
 • ἐν φορ διά: 1
 • ἐν φορ εἰς: 1
 • ἐνώπιος ἐνωπίῳ: 1
 • ἐνδιάθετος: 1
 • ἐνεργητική: 1
 • ἐνεργητικῶς: 1
 • ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν: 1
 • ἐξιλάσασθαι τὸ μήνιμα τῆς θεοῦ: 1
 • ἐξουσία: 1
 • ἐπὶ γῆς: 1
 • ἐπίθετα: 1
 • ἐπ’ αὐτόν: 1
 • ἐπελάβετο: 1
 • ἐπιλαμβάνεσθαι: 1
 • ἐπιλαμβάνεται: 1 2
 • ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ: 1
 • ἐποίησε: 1 2
 • ἐρχὸμενος: 1
 • ἐρχόμενος: 1 2
 • ἐσόμενα: 1 2
 • ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν: 1
 • ἐστὶ: 1
 • ἐφ ᾧ: 1
 • ἐφάπαξ: 1 2
 • ἐφ’ ᾦ: 1
 • ἐφ’ ᾧ: 1 2
 • ἐφανερώθη: 1
 • ἐφανερώθη ἐν σαρκί: 1
 • ἑαυτὸν ἐκένωσε: 1
 • ἑτέροις γε πάντως βλαβερὸν αὐτῷ τε βλαβερώτατον: 1
 • ἔλεος: 1
 • ἔνδειξις δικαιοσύνης: 1 2
 • ἔσχατος Ἀδάμ: 1
 • Ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ: 1
 • Ἐβίων Σαμαρειτῶν ἔχει το βδελυρὸν Ἰουδαίων τὸ ὄνομα Ναζωραίων τὴν γνώμην Καρποκρατιανῶν τὴν κακοτροπίαν: 1
 • Ἐγένετο στερέωμα: 1
 • Ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν: 1
 • Ἐγὼ πέλον: 1
 • Ἐγώ εἰμι: 1
 • Ἐδίδασκε ὡς δὲ καὶ τὸν Θεὸν μόνον δεῖ προσκυνεῖν εἰπὼν μεγίστη ἐντολή ἐστι κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις: 1
 • Ἐδικαιώθη ἐν Πεύματι: 1
 • Ἐδικαιώθη ἐν Πςεύματι: 1
 • Ἐδουλεύσατε τοῖς μὴ φύσει οὖσι θεοῖς: 1
 • Ἐθεμελίωσας σὺ Κύριε: 1
 • Ἐκ διὸς ἀρχώμεσθα τὸν οὐδὲ ποτ ἄνδρες ἐῶμεν: 1
 • Ἐκεῖνος: 1
 • Ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν: 1
 • Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἢ περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου ἅιματος: 1
 • Ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα: 1
 • Ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος: 1
 • Ἐν ποῖσι γυμναστικοῖσιν αἱ ἐπ’ ἄκρον εὐεξίας σφαλεραὶ ἢ ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἔωσιν οὖ γὰρ δύνανται μένειν ἐν τῷ αὐτέῳ οὐδὲ ἀτρεμέειν ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀτρεμέουσιν οὐδέ τι δύνανται ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι λείπεται ἐπὶ τὸ χεῖρον: 1
 • Ἐν σαρκί: 1
 • Ἐν τῇ ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη: 1
 • Ἐν τῷ ὑποστρέψαι: 1
 • Ἐνδυσάμενοι τὸν νέον (ἄνρθωπον) τὸν ἀνακαινούμενον εἰς επίγνωσιν κατ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν: 1
 • Ἐνσάρκωσις ἐνσωμάτωσις ἐνανθρώπησις ἡ δεσποτικὴ ἐπιδημία ἡ παρουσία ἡ οἰκονομία ἡ διὰ σαρκὸς ἡ δι ἀνθρωπότητος φανέρωσις ἡ ἔλευσις ἡ κένωσις ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐπιφάνεια ἡ συγκατάβασις ἡ περιχώρησις.: 1
 • Ἐπὶ γῆς: 1
 • Ἐπεὶ ἂ ἐπαύσαντο προσφερόμεναι: 1
 • Ἐπιλαμβάνεσθαι: 1
 • Ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ: 1 2
 • Ἐπιφάνεια τῆς δόξης: 1
 • Ἐφανερώθη: 1 2
 • Ἒστω δὲ φόβος λύπη τις ἢ ταραχὴ ἐκ φαντασίας μέλλοντος κακοῦ ἢ φθαρτικοῦ ἢ λυπηροῦ: 1
 • Ἔπεμψε τὰ λύτρα τῷ Ἀννίβᾳ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀπέλαβε: 1
 • Ἕως ἐὰν ἔλθῃ ᾦ ἀπόκειται: 1
 • ἦν: 1 2
 • ἦν ἐπὶ γῆς: 1
 • ἦν πρότερον: 1
 • ἧν ὅταν οὐκ ἦν: 1
 • Ἠγοράσθητε: 1
 • Ἠγοράσθητε τιμῆς: 1
 • Ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ: 1
 • Ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς: 1
 • Ἡ δὲ τριὰς ἐξοχά σοι μελέτω: 1
 • Ἡ οὗν τότε ἐγγινομένη φαντασία ἡδονὴν ποιεῖ ὥσπερ ἡ τῶν ἐνυπνίων: 1
 • Ἣν προέθετο ἐν αὑτῷ: 1
 • Ἥρην δὲ προσέειπε …: 1
 • Ἦν ὅταν οὐκ ἦν ὁμοιούσιος: 1
 • ἰδιωμάτων κοινωνίας: 1
 • ἱλάσκεσθαι τὸν Θεὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν: 1
 • ἱλασμόν: 1
 • ἱλασμός: 1
 • ἱλαστήριον: 1
 • ἱλαστικά: 1
 • ἴδιον Πατέρα: 1
 • ἴδιος: 1
 • ἴδιος υἱός: 1
 • ἴνα λυτρώσηται ἡμᾶς: 1
 • ἵνα πάντες τιμῶσι: 1
 • ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου: 1
 • ἵνα προσφέρῃ: 1
 • ἶσα: 1
 • Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης: 1
 • Ἰσόθεα φρονεῖν: 1
 • Ἱλάσκεσθαι: 1
 • Ἱλάσκομαι: 1
 • Ἴσον ἑαυτὸν τῷ Θεῷ: 1
 • ὀμοούσιος: 1
 • ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν: 1 2
 • ὁ ἐρχόμενος: 1
 • ὁ ὀφθαλμός: 1
 • ὁ ὢ ἐν τῷ οὐρανῷ: 1
 • ὁ Λόγος: 1 2 3 4
 • ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν: 1
 • ὁ δ ἔβραχε χάλκεος Ἄρης,: 1
 • ὁ δίκαιος κριτής: 1
 • ὁμοίωμα: 1
 • ὁμοίωσις: 1
 • ὁμοουσίῳ: 1
 • ὁρίζω: 1
 • ὁρισθέντος: 1 2
 • ὄπως ἐξέληται ἡμᾶς: 1
 • ὄρεξις μετὰ λύπης τιμωρίας φαινομένης διὰ φαινομένην ὀλιγωρίαν: 1
 • ὅς: 1 2
 • ὅσιος ἄκακος ἀμίαντος κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν: 1
 • Ὁ ὤν: 1
 • Ὁ ῥυόμενος: 1
 • Ὁ Θεὸς ἐστι πνεῦμα νοερὸν καὶ πυρῶδες οὐκ ἔχον μορφήν: 1
 • Ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ Ἰησοῦ Χρυστοῦ: 1
 • Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο: 1
 • Ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας: 1
 • Ὁρισθέντος: 1
 • Ὃν οὐδὲ εἷς λέληθεν οὐδε ἒ ποιῶν οὐδ ἂ ποιήσων οὐδὲ πεποιηκὼς ππάλαι ὁ δὲ παρὼν ἁπανταχοῦ πάντ ἐξ ἀνάγκης οἶδε: 1
 • Ὃν προέΘετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον: 1
 • Ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων: 1
 • Ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν: 1
 • Ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον: 1
 • Ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὑτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον: 1
 • Ὅ γὰρ πᾶσι δοκεῖ τοῦτο εἷναι φαμέν. Ὁ δὲ ἀναιρῶν ταύτην τὴν πίστιν οὐ πάνυ πιστότεραν ἔχει: 1
 • Ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι: 1
 • Ὅμοιον αὐτῷ σαρκικὸν καθεστάναι: 1
 • Ὅπερ ὑπεσχέθην σοι ἔχεις προσδεκτόν ἔχω.: 1
 • Ὅπου ἦν τὸ πρότερον: 1
 • Ὅρος: 1
 • Ὅσα μέντοι πρὸς ἱλασμοὺς θεῶν η` τεράτων ἀποτροπὰς συνηγόρευον οἱ μάντεις: 1
 • Ὅσσο τ’ ἐννεάχιλιοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλιοι: 1
 • Ὅτι ἀπ ἀρχῆς μετ ἐμοῦ ἐστε: 1
 • Ὅτι ἄν τις ἐκτημένος ᾗ: 1
 • Ὅτι ὁ Θεὸς ἔκτισε τὸν ἄνθρωτον ἐπ ἀφθαρσίᾳ καὶ εἰκόνα τῆς ἰδίας ἰδιότητος ἐποίησεν αὐτόν Φθόνῳ δὲ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον περιάζουσι δὲ αὐτὸν οἱ τῆς ἐκείνου μερίδος ὄντες: 1
 • Ὅτι ὁ Θεὸς ἦν μετ αὐτοῦ: 1
 • Ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ: 1
 • Ὅτι θυσίαν καὶ προσφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας : 1
 • ὑπάρχων: 1
 • ὑπέρ: 1
 • ὑπὸ νόμον γενόμενον: 1
 • ὑπόστασις: 1 2
 • ὑποστατική: 1
 • Ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι.: 1
 • Ὑπέστρεψεν: 1
 • ὡς ἐμέ: 1
 • ὡς περικαθάρματα: 1
 • ὤφθη ἀγγέλοις: 1 2 3 4 5
 • ὥσπερ καθάρματα: 1
 • Ὡς ἐξ ἔργων νόμου: 1
 • Ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν: 1
 • Ὤφθη ἀγγέλοις: 1
 • Ὦ μοι ἐγὼν ὅτε μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν,: 1
 • ῤύομαι: 1
 • ῥύσις: 1
 • ῥητῶς: 1 2 3 4
 • Α: 1
 • Αἰών: 1
 • Αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν: 1
 • Αὐτός ἐστιν ὁ εἷς καὶ μόνος υἱὸς ὁ πρὶν ἢ Ἀβραὰμ γενέσθαι ὤν καὶ ἐπὶ ἐσχὰτων προκόψας σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ κατὰ σάρκα ἔχει γὰρ ἀεὶ θεότης αὐτοῦ τὸ τέλειον.: 1
 • Α.: 1
 • Γενόμενον ἐκ γυναικός: 1
 • Γινωσκέτωσαν ὅτι τὸν κύριον ἐν σαρκὶ προσκυνοῦντες οὐ κτίσμα τι προσκυνοῦμεν ἀλλὰ τὸν κτίστην ἐνδυσάμενον τὸ κτιστὸν σῶμα: 1
 • Γρύζειν δὲ καὶ τολμᾶτον ὦ καθάρματε: 1
 • Δἰ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα: 1
 • Δίκη τιμωρίας ἀπαίτησις παρὰ τῶν προηδικηκότων: 1
 • Δεῖ τὸν προσερχόμενον: 1
 • Δεῖξεν δ ἄμβροτον αἷμα καταρρέον ἐζ ὠτειλῆς: 1
 • Δεσπότης: 1
 • Διὰ Χριστοῦ πρὸς τὸν Πατέρα: 1
 • Διὰ θελήματος Θεοῦ: 1
 • Διὸ κάμνοντες φερόμενοι ἐρῶντες διψῶντες ὅλως ἐπιθυμοῦντες καὶ μὴ κατορθοῦντες ὀργίλοι ἰσί: 1
 • Διὸς δὲ τελείετο βολή: 1
 • Δικαιούμενοι δωρεάν: 1
 • Δικαιοσύνη: 1
 • Δοκέει δέ μοι ὁ καλέομεν θερμὸν ἀθάνατόν τε εἶναι καὶ νοεῖν πάντα καὶ ὁρᾷν καὶ ἀκούειν καὶ εἰδέναι τὰ ὄντα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι: 1
 • Δωρεὰν τῇ χάριτι αὐτοῦ: 1
 • Εἰς Θεὸς ἔν τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισι μέγιστος: 1
 • Εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον: 1
 • Εἶναι ἶνα Θεῷ: 1
 • Εἷναί ποτε ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • Ε.: 1
 • Ζῶντα λαβόντες ἀφῆκαν ἄνευ λύτρων: 1
 • Θὔτε δέμας θνητοῖσιν ὁμοίϊος οὐδὲ νόημα: 1
 • Θεάνθρωπος: 1 2 3 4
 • Θεὸν μὲν νοῆσαι χαλεπὸν φράσαι δὲ ἀδύνατον· τὸ γὰρ ἀσώματον σώματι σημῆναι ἀδύνατον καὶ τὸ τέλειον τῷ ἀτελεῖ καταλαβέσθαι οὐ δυνατόν καὶ τὸ ἀΐδιον τῷ ὀλιγοχρονίῳ συγγενέσθαι δύσκολον ὁ μὲν γὰρ ἀεί ἐστι τὸ δὲ παρέρχεται καὶ τὸ μὲν ἀλήθειά ἐστι τὸ δὲ ὑπὸ φαντασίας σκιάζεται τὸ δὲ ἀσθενέστερον τοῦ ἰσχυροτέρου καὶ τὸ ἔλαττον τοῦ κρείττονος δίεστηκε τοσοῦτον ὅσον τὸ : 1
 • Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε: 1
 • Θεὸν οὐχ ἁπτὸν οὐδὲ ὁρατὸν οὐδὲ μετρητὸν οὐδὲ διαστατὸν οὐδὲ ἄλλῳ τινὶ σώματι ὅμοιον: 1
 • Θεὸς: 1
 • Θεὸς ἀπὸ μηχανῆς: 1
 • Θεὸς ἐστι πνεῦμα νοερὸν οὐκ ἔχον μορφήν: 1
 • Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί: 1
 • Θεὸς προέθετο: 1
 • Θεόν: 1
 • Θεός: 1 2 3 4 5 6 7
 • Θεοῖς Ἀσίας καὶ Ἐυρώπης καὶ Λιβύης, Θεῷ ἀγνώστῳ καὶ Ξένῳ: 1
 • Θεοῦ: 1 2 3 4 5 6 7
 • ΘεοῦIt cannot now be questioned that there is no authority for the insertion of Θεοῦ: 1
 • Θεοκρατία: 1
 • Θν: 1
 • Κύριον: 1
 • Κύριον τῆς δόξης.: 1
 • Κύριος: 1
 • Κύριος δόξης: 1
 • Καὶ ἧν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἡμέρας τεσσαράκοντα: 1
 • Καὶ ὁ Θεός μου: 1
 • Καὶ Κύριος παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν: 1
 • Καὶ αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι: 1
 • Καὶ αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ: 1
 • Καὶ αὐτός ἐστι πρὸ πάντων: 1
 • Καὶ γὰρ ἡ νουθεσία καὶ ὁ ψόγος ἐμποιεῖ μετάνοιαν καὶ αἰσχύνην: 1
 • Καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται: 1
 • Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς Γενηθήτω φῶς καὶ ἐγένετο φῶς: 1
 • Καὶ λιμένες πάντη δὲ διὸς κεχρήμεθα πάντες: 1
 • Καὶ νῦν δόξασόν με σὺ Πάτερ παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί: 1
 • Καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε: 1
 • Καί ῥ ὀλοφυρόμενος, κ.τ.λ.: 1
 • Καθίσταται: 1
 • Καθαρισμὸν ποιησάμενος: 1
 • Καθαρμὸν τῆς χώρης ποιευμένων Ἀχαιῶν, Ἀθάμαντα τὸν Αἰόλου: 1
 • Καθαρμός: 1
 • Καθορᾷν ὄψιν ἄβυσσον: 1
 • Καταλλαγὴν ἐλάβομεν: 1
 • Κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ: 1
 • Κολάσατε δὲ ἀξίως τούτους τι καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις παράδειγμα σαφὶς καταστήσατε: 1
 • Λῆρος: 1
 • Μηδὲ ἑμοὶ τῷ ταῦτα λέγοντι ἁπλῶς πιστεύσης ἐὰν τὴν ἀπόδειξιν τῶν καταγγελλομένων ἀπὸ θείων μὴ λάβῃς γραφῶν: 1
 • Μιᾷ προσκυνήσει καὶ μίαν αὐτῷ τὴν δοξολογίαν ἀναπέμπων: 1
 • Μοῖῥ ὑπὸ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι!: 1
 • Μορφὴν δούλου λαβών: 1
 • Μορφή: 1 2
 • Νήπιος ὅστις ἄνακτα Θεοῦ λόγον αιὲν ἔοντα: 1
 • Νήπιος ὅστις ἄνακτα λόγον βροτὸν ἔνθα φανέντα: 1
 • Οἶμαι μὲν ἐγὼ τὸν ἀληθέστατον λόγον περὶ τούτων εἶναι ὦ Σώκρατες μείζω τινὰ δύναμιν εἶναι, ὦ ἀνθρωπείαν τὴν θεμένην τὰ θεμένην τὰ πρῶτα ὀνόματα τοῖς πράγμασιν.: 1
 • Οὐ κτιστὸς τοίνυν ὁ λόγος ὅτι προσκύνητος: 1
 • Οὐ μὴν ώς τινες φασίν: 1
 • Οὐ σέβετ ἰσοθέως οὐρανίοιο λόγου: 1
 • Οὐ σέβετ ἰσοθέωσ πατρὸς ἐπουρανίου: 1
 • Οὐ χαλεπὸν Ἀθηναίους ἐν Ἀθηναίοις ἐπαινεῖν ἀλλ ἐν Λακεδαιμονίοις: 1
 • Οὐδὲ τὰ ὅσα ἀνθρώποις ἐπὶ Θεοῦ κυριολογεῖται κατάχρησις δὲ ὀνομάτων ἐστὶ παρηγοροῦσα τὴν ἡμετέραν ἀσθένειαν: 1
 • Οὐδὲν ἐκφεύγει τὸ θεῖον αὐτὸς ἐσθ ἁμῶν ἐπόπτας: 1
 • Οὐδεὶς τῶν προφητῶν ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν, εἰ μὴ ἐηὼ μέλλω ἀναβῆναι, καὶ κατῆλθον.: 1
 • Οὐδεῖς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ υἱός: 1
 • Οὐκ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἷναι ἶνα Θεῷ. “ Ἁαρπαγμὸν ἡγεῖσθαι: 1
 • Οὐκ ἐν ἤχω μᾶλλον ἐν διανοίᾳ κεῖται ἡ ἀλήθεια: 1
 • Οὐκ ἔλεγε γὰρ ἕνωσιν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πρὸς ἄνθρωπον ἀλλὰ δύο ὑποστάσεις ἔλεγε καὶ διαίρεσιν Εἰ δὲ καὶ ἄνθρωππον, καὶ θεὸν ἀπέκαλει τὸν Χριστὸν ἀλλὰ οὐκ ἔτι ὡς ἡμεῖς ἀλλὰ τῇ σχέσει καὶ τῇ οἰκειώσει κατὰ τὸ ταὐτὰ ἀλλήλοις ἀρέσκειν διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς φιλίας: 1
 • Οὐκ οὗν ἐπὶ Θεοῦ μεταμέλεια: 1
 • Οὐκοῦν ὡς μὲν καὶ Ἕλληνες καὶ βάρβαροι τοὺς θεοὺς ἡγοῦνται πάντα εἰδέναι πάντα εἰδέναι τά τε ὄντα καὶ τὰ μέλλοντα εὔδηλον. Πᾶσαι γοῦν αἱ πόλεις καὶ πάντα τὰ ἔθνη διὰ μαντικῆς ἐπερωτῶσι τοὺς θεοὺς τίτε χρὴ καὶ τί οὐ χρὴ ποιεῖν. Καὶ μὴν ὅτι νομίζομέν γε δύνασθαι αὐτοὺς καὶ εὗ καὶ κακῶς ποιεῖν καὶ τοῦτο σαφές. Πάντες γοῦν αἰτοῦνται τοὺς θεοὺς τὰ μὲν φαῦλα ἀποτρέπειν τἀγαθὰ δὲ διδόναι. Οὗτοι τοίνυν οἱ πάντα μὲν εἰδότες κ.τ.λ. Διὰ δὲ τὸ προειδέναι καὶ ὅ τι ἐξ ἑκάστου ἀποβήσεται κ.τ.λ.: 1
 • Οὐχ ἁρπαγὴν ἡγήσατο: 1
 • Οὔτε γὰρ ἀνθρωπόμορφος ὁ Θεὸς οὔτε θεοειδὲς ἀνθρώπινον σῶμα: 1
 • Οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε: 1
 • Οὕτω θαυμάσονται ἔθνη πολλὰ ἐπ αὐτῷ: 1
 • Οὕτως ὑμᾶς εἶδον ὡς Θεοῦ πρόσωπον: 1
 • Οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεός: 1
 • Οὗτος: 1 2 3
 • Οὗτος ὁ Θεὸς δοξαζόμενος ἐν ἐκκλησίᾳ πατὴρ ἀεὶ υἱὸς ἀεὶ πνεῦμα ἅγιον ἀεί: 1
 • Ο: Τὸν νῦν ἶσα Θεῷ: 1
 • Πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστι: 1
 • Πάντα μὲν αἰὲν ἄριστα θεοπιεπὲς ἔργα τελείσθω: 1
 • Πᾶσαι δ ἀνθρώπων ἀγοραὶ μεστὴ δὲ θάλασσα: 1
 • Πῶς συνέχομαι: 1
 • Παρὰ σοί: 1
 • Παρέδωκεν: 1
 • Παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν: 1
 • Περικαθάρματα: 1
 • Πλήρης Πνεύματος ἀγίου: 1
 • Πνεῦμα: 1 2 3
 • Πνεῦμα ἁγιωσύνης: 1
 • Πολλὰ μὲν πέμπων ἀναθήματα χρυσᾶ πολλὰ δὲ ἀργυρᾶ πάμπολλα δὲ θύων ἐξιλασάμην ποτὲ αὐτόν: 1
 • Πρὶν αβραὰμ γενέσθαι: 1
 • Πρὸ τοῦ γενηθῆναι σὺ εἷ: 1
 • Προσήκει δήπουθεν ὡς χρέα κληρονομίας διαδέχεσθαι τῆς πονηρίας τὴν κόλασιν: 1
 • Προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι αὐτοῦ: 1
 • Πρωτότοκος τάσης κτίσεως: 1
 • Πω λοῦσιν ἡμῖν πάντα τ’ ἀγαθ’ εἰ θεοί.: 1
 • Π.: 1
 • Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος: 1
 • Σῶμα κατηρτίσω μοι: 1
 • ΣΨΜΠΟΣ: 1
 • Σκεύη ἁρπαγὴν ποιησάμενος: 1
 • Σκελοκοπία: 1
 • Συνέκλεισε ὁ Θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν: 1
 • Σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος: 1
 • Τὰ πάντα δἰ αὐτοῦ: 1
 • Τὴν ὑποτἀγὴν τῆς δουλικῆς μορφῆς ἀνειλνφὼς, ὑπὲρ ἡμῶν ὑποτάσσεται τῷ ἑαυτοῦ πατρὶ, οὐ φύσει θεότητος, ἀλλ’ ἑνώσει μορφῆς δουλικῆς ἦν ἔλαβε.: 1
 • Τὶ ἂ ἀσέβημα μεῖζον γέννοιτο τοῦ ὑπολαμβάνειν τὸ ἄτρεπτον πρέπεσθαι;: 1
 • Τὶ δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς: 1
 • Τί δὲ μέλλω φρένα δῖαν: 1
 • Τί δήποτε τοίνυν: 1
 • Τί οὗν ἐστιν ὁρισθέντος τοῦ Θεοῦ δειχθέντος ἀποφανθέντος: 1
 • Τίμα καὶ σέβου ὅρκον ἔπειθ ἥρωας ἀγανούς: 1
 • Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον: 1
 • Τὸ δὲ ἕν ἐστιν ἄριστον αὐτὸς ὅπερ ἐστὶ καττὰν ἔννοιαν ζῶον οὐράνιον ἄφθαρτον ἀρχά τε καὶ αἰτία τᾶς τῶν ὅλων διακοσμάσιος: 1
 • Τότε γένεσιν αὐτοῦ λέγων γενέσθαι ἐξότου ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἔμελλε γενέσθαι: 1
 • Τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον: 1
 • Τῶν πόνων: 1
 • Τῷ Θεῷ: 1
 • Τῷ Θεῷ προκύνησον: 1
 • Ταῦτα ἀνθρωποπαθῶς μὲν λέγονται θεοπρεπῶς δὲ νοοῦνται: 1
 • Ταῦτα γάρ τοι ἀνθρώπινα ἡ δὲ θέια φύσις ἐλευθέρα παθῶν: 1
 • Ταῦτα πάντα σύμβολα σαρκὸς τῆς ἀπὸ γῆς εἰλημμένης: 1
 • Τιθέναι ψυχήν: 1
 • Τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω.: 1
 • Τοὺς καθ ὁμοίωσιν Θεοῦ γεγονότας: 1
 • Τοὺς μὲν ταπεινοὺς λόγους τῷ ἐκ Μαρίας ἀνθρώπῳ τοὺς δὲ ἀνηγμένους καὶ θεοπρεπεῖς τῷ ἐν ἀρχῇ ὄντι λόγῳ: 1
 • Τούς τε καταχθονίους οέβε δαίμονας ἕννομα ῥέζων: 1
 • Τοῖς θείοις λόγοις ἐντεθραμμένοι πρόεσθαι μὲν τῶν θείων δογμάτων οὐδὲ μίαν ἀνέχονται συλλαβήν: 1
 • Τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαβὶδ κατὰ σάρκα: 1
 • Τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ : 1
 • Τοῦτο ἐποίησεν ἐφάπαξ : 1
 • Τοῦτον ὁ Θεὸς ἄρχοντὰ καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν: 1
 • Τοσοῦτον χρόνον μεθ ὑμῶν ἐιμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με: 1
 • Τρέπεσθε κατὰ φύσιν ὑμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν ζώων δημιουργίαν μιμούμενοι τὴν ἐμὴν δύναμεν περὶ τὴν ὑμετέραν γένεσιν: 1
 • Υἱὸν ἐξ οὐκ ὄντων γεγενῆσθαι: 1
 • Υσπεροῦνται: 1
 • Φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὑτοῦ: 1
 • Χν: 1
 • Χριστόν: 1 2
 • Χριστοῦ: 1
 • Χωρεῖτε θνητῶν τὸν Θεὸν καὶ μὴ δόκει: 1
 • Ω: 1
 • αἰών: 1
 • αἰώνων: 1
 • αἰῶνας: 1 2
 • αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος: 1 2
 • αὐτάρκης: 1
 • αὐτόθεος: 1
 • αὔταυτος: 1
 • αν ἀπόδοσις: 1
 • απολυτροῦν: 1
 • βαστάζω τὰς νόσους ἐβάστασεν: 1
 • βούλεται: 1
 • βουλόμενος λυτρώσασθαι τὴν θυγατέρα: 1
 • βραχύτι: 1
 • γενέσθαι: 1
 • γενόμενος ἐκ γυναικός: 1
 • γενόμενος ἐκ σπέρματος Δαβὶδ κατὰ σάρκα: 1
 • γενεά Τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται: 1
 • γλυπτὸν ὁμόιωμα: 1
 • γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα: 1
 • γυμνῇ τῇ κεφαλῇ: 1
 • δἰ ἑαυτοῦ: 1
 • δἰ οὗ τὰ πάμτα: 1
 • δίκαιος κριτής: 1
 • δόξα: 1
 • δύναμιν: 1
 • δύναμις: 1 2 3
 • δύναμις αὑτοῦ: 1
 • δεύετερος ἄνθρωπος: 1
 • δημιουργός: 1
 • διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ Πατρός: 1
 • διὰ πίστεως ἐν αἵματι αὐτοῦ: 1
 • διὰ τὰς ἁμαρτίας: 1
 • διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως: 1
 • διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: 1 2
 • διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοὐ αἵματι: 1
 • διά: 1
 • διὸ καὶ: 1 2
 • δι’ ὀλίγην δογμάτων ἀκρίβειαν: 1
 • δι’ ὂ: 1 2
 • δι’ ὂ διὰ: 1
 • δι’ ὅν: 1
 • δι’ αὐτοῦ: 1 2
 • δι’ οὖ: 1
 • δι’ οὗ: 1 2 3
 • διαθήκη: 1
 • δικαιούμενοι δωρεάν: 1 2 3
 • δικαιοῦν: 1 2 3
 • δικαιοῦσθαι: 1
 • δικαιοσύνη: 1 2
 • δοῦναι τῆν ψυχὴν λύτρον ἀντὶ πολλῶν: 1
 • δοκιμασία: 1
 • δουλεύειν ὑποθέσει: 1
 • δυνάμεις: 1
 • δυνάμεων: 1
 • δυνάμεως: 1
 • δυναμοποιόν : 1
 • δωρεάν: 1 2 3
 • εἰ μή: 1
 • εἰκών: 1 2 3 4
 • εἰς: 1
 • εἰς αὐτόν: 1
 • εἰς σάρκα: 1
 • εἰς τὰ ἴδια: 1
 • εἰς τὸ ἰλάσκεσθαι: 1
 • εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ: 1
 • εἰς τὸ διηνεκές: 1 2
 • εἶδος: 1 2
 • εἶχον: 1 2
 • εἷς Κύπιος: 1
 • εἷχον (γλορψ) ωιτη ηισ Φατηερ βεφορε τηε ωορλδ ωασ: 1
 • εκλογὴ χάριτος: 1
 • ζητεῖ: 1
 • θείτης: 1
 • θεότης: 1
 • θεοπρεπῶς: 1 2 3
 • θνητὸν τοῦ θεὶου ἡδὲ μέση τούτων διάστασις ἀμαυροῖ τὴν τοῦ καλοῦ θέαν ὀφθαλμοῖς μὲν γὰρ τὰ σώματα θεατὰ γλώττῃ δὲ τὰ ὁρατὰ λεκτὰ τὸ δὲ ἀσώματον καὶ ἀφανὲς καὶ ἀσχημάτιστον καὶ μήτε ἐξ ὕλης ὑποκείμενον ὑπὸ τῶν ἡμετέρων αἰσθήσεων καταληφθῆναι οὐ δύναται. Ἐννοοῦμαις ᾧ τάτ ἐννοοῦμαι ο` ἐξειπεῖν οὐ δυνατὸν τοῦτο ἐστιν ὁ Θεός.: 1
 • θοῦ: 1
 • κάθαρμα: 1
 • κόλασις: 1 2
 • κόλασις ςελ παραίνεσις: 1
 • καὶ μηδεὶς ἐπιλάβηται ἐὰν οὕτω τις ἐνιαυτὸν ὁτιοῦν ἐκτημένος: 1
 • καὶ περὶ ἁμαρτίας: 1
 • καθ ἡμέραν: 1 2
 • καθαρισμοῦ: 1
 • κατ ἐνιαυτόν: 1
 • κατ ἐξοχήν: 1
 • κατὰ ἄλλο καὶ ἄλλο: 1
 • κατὰ Πνεῦμα ἁγιωσύνης: 1
 • κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου: 1
 • κατὰ λέξιν: 1
 • κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκικῆς: 1
 • κατὰ πόδα: 1
 • κατὰ σάρκα: 1
 • κατά λέξιν: 1
 • κατάρας τέκνα: 1
 • κατ’ ἐξοχὴν: 1
 • κατ’ ἐξοχὴν : 1
 • καταλάσσειν: 1
 • καταλλαγήν: 1
 • κατοικεῖ ἐν Χρίστω: 1
 • κατοικεῖ σωματικῶς: 1
 • κεκοινώνηκε: 1
 • κενοφωνία: 1
 • κνοὤεδγε: 1
 • κοιναὶ ἔννοιαι: 1
 • κοινωνεῖ: 1
 • κολασία: 1 2
 • κολασίαι: 1
 • κοσμοποιὸς νοῦς: 1
 • κρησφύγετον: 1
 • κτίζειν: 1
 • λύτρα Δώσει λύτρα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ: 1
 • λύτρον: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • λύτρον ἀντὶ πολλῶν·: 1
 • λύτρον ἀντίλυτρον: 1
 • λύτρον περικάθαρμα ἀντίλυτρον ἄλλαγμα: 1
 • λύτρωσιν: 1 2
 • λύτρωσις: 1
 • λύτρωσις ἀπολύτρωσις καταλλαγή: 1
 • λυτρόω: 1
 • λυτρώσασθαι: 1 2
 • λυτρωτής: 1 2
 • μέλλει ἀναβῆναι: 1
 • μέλλοντα: 1 2 3 4
 • μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ Χριστοῦ: 1
 • μὴ ἐξέστω τοιούτου κτήματος ἐπιλαβέσθαι μηδὲν ἀπελθόντος ἐνιαυτοῦ: 1
 • μώλωψ: 1
 • μαρτυρία: 1
 • μαστιγοφ: 1
 • μεσίτης ἱκέτης: 1
 • μετέσχε: 1
 • μετέχει: 1
 • μετωνυμίαν: 1 2
 • μορπή: 1
 • μορφὴ Θεοῦ: 1
 • μορφὴν δούλου λαβών: 1 2
 • μορφή: 1 2 3 4 5 6
 • μορφῆς: 1
 • νοῦν: 1
 • νοῦς καθαρὸς καὶ ἄρκρατος ἐμμεμιγμένος πᾶσι: 1
 • νουθεσία: 1 2 3
 • οἰκουμένην: 1
 • οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν: 1
 • οἰωνοσκοπία: 1
 • οἱ ἴδιοι: 1
 • οἷον μὴ ἀμφισβητούμενον ἀλλ ἀποδεδειγμένον διὰ τῶν ἔργων ὧν ἐποίησε δἰ αὐτοῦ ὁ Θεὸς ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἧν.: 1
 • οὐδὲ γρύ: 1
 • οὐκ: 1
 • οὐχί: 1
 • οὕτως: 1
 • ο` ἐφανερώθη: 1 2
 • πάσχοντος ἕνεκα: 1
 • πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος: 1
 • παιδεία: 1
 • παρὰ τὴν σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν: 1
 • παράδειγμα: 1
 • παρέδωκεν: 1
 • παραδείγματα: 1
 • παραδειγματίσαι: 1
 • παραδειγματικὸν ἐνθύμημα: 1
 • παραδειγματικὸς συλλογισμός: 1
 • παραπτώματα: 1
 • παρουσία: 1
 • περὶ ἁμαρτίας: 1
 • περικάθαρμα: 1
 • πλήρης Πνεύματος ἁγίου: 1
 • πλήρωμα θεότητος: 1 2 3
 • πνεῦμα: 1 2 3
 • πνευματομάχοι: 1
 • πολλάκις: 1 2
 • πορφυρογένητος: 1
 • πρὸ πάντων: 1
 • πρὸ χρόνων αἰωνίων: 1 2 3
 • πρό: 1
 • πρόθεσις εὐδοκία πρόγνωσις: 1
 • πρόσωπον: 1 2
 • πρόσωπον αὐτοῦ: 1
 • πρότασις: 1
 • πρότερον: 1
 • πρότερος: 1 2
 • πρῶτός μου ἧν: 1
 • πρῶτον Δαρείου: 1
 • πρῶτον ψεῦδος: 1 2 3 4
 • πρῶτος: 1
 • πρῶτος ἠγάπησεν: 1
 • πρῶτος κτισθείς: 1
 • προέθετο: 1
 • προηγουμένη: 1
 • προκαταρκτική: 1
 • προορισθέντος: 1
 • προσήνεγκε δεήσεις καὶ ἱκετηρίας: 1
 • προσφορὰν καὶ θυσίαν: 1
 • προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ: 1
 • προσωποληψία: 1
 • προφορικός: 1
 • πρωτόκτιστος: 1
 • πρωτότοκος: 1 2 3
 • πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν: 1
 • πρωτότοκος πάσης κτίσεως: 1 2
 • πρωτότοκος πάσης κτίσεως ισ, ὁ τεχθεὶς πρὸ πάσης κτίσεως: 1
 • σὰρξ ἐγένετο: 1
 • σάρξ: 1 2
 • σὺν δόξῃ: 1
 • σκιά: 1
 • σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται: 1
 • συνᾶραι λόγον: 1
 • σωματικῶς: 1
 • τὰ ἐμὰ πάντα: 1
 • τὰ ἐπὶ τῆς γῆς: 1 2
 • τὰ ἐσόμενα: 1
 • τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ: 1
 • τὰ μέλλοντα: 1 2
 • τὰ πάντα: 1 2 3
 • τὰ πρὸς τὸν Θεόν: 1
 • τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ: 1
 • τὶ ανάλογον: 1
 • τίμιον αἷμα: 1
 • τίνες μεγάλοι: 1
 • τὸ ἀβούλητον: 1
 • τὸ ὀφειλόμενον: 1
 • τὸ γεννώμενον ἅγιον: 1
 • τὸ δάνειον: 1
 • τὸ κατὰ σάρκα: 1
 • τὸ κατὰ σάρκα ὁ ὢ ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς ἀιῶνος ἀμήν: 1
 • τὸν ἐληλυθότα: 1
 • τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς: 1
 • τῆς ἐπιφανείας: 1
 • τῇ αὐτοῦ χάριτι: 1
 • τῇ χάριτι Θεοῦ: 1
 • τῷ λυτρωθέντι παρὰ ληστῶν πότερον τὸν λυσάμενον ἀντιλυτρωτέον: 1
 • ταυτότης: 1
 • τιθέναι ψυχήν: 1
 • τιμίῳ αἵματι Χριστοῦ: 1
 • τιμῆς: 1
 • τιμωρία: 1 2 3
 • τιμωρίαι: 1
 • τιμωρίαν: 1
 • τοὺς προσερχομένους: 1
 • τοῦ Κυρίου: 1 2 3
 • τοῦ πονοῦντος ἕνεκα ἵνα ἀποπληρωθῆ: 1
 • τοῦ πονοῦντος ἕνελ``κα ἵνα ἀποπληρωθῆ: 1
 • τοῦς προσερχομένους: 1
 • φέρων: 1
 • φύσει Θεός: 1
 • φιλόπονος: 1
 • φυσικὰ καὶ ἀδιάβλητα πάθη: 1
 • χὄουρ: 1
 • χοῦ: 1
 • ψύχωσιν: 1
 • ψιλὸς ἄνθρωπος: 1
 • ω: 1
 • Oὑτος ἐστὶν ὁ τρόπος ἀντιδώσεως ἐκατέρας φύσεως ἀντιδιδούσης τῆ ἐκατέρα τὰ ἴδια διὰ τὴν τῆς ὑποστάσεως ταυτότητα καὶ τὴν εἰς ἀλλήλα αὐτῶν περιχώρησιν: 1
 • etc.: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection