Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀγὼν ἦν ὑμῖν ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ὑπερ πάσης τῆς ἀδελφότητος, εἰς τὸ σώζεσθαι μετ’ ἐλέους καὶ : 1
 • ἀδόκιμος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • ἀδιαλείπτως: 1
 • ἀδόκιμα: 1
 • ἀλλά: 1
 • ἀμετάθετον τῆς βουλῆς: 1
 • ἀναγέννησις: 1
 • ἀνασκευαστική: 1
 • ἀντανάκλασις: 1
 • ἀποτελεῖν: 1 2
 • ἄγραφον: 1
 • ἄγροικοι: 1
 • ἄλογον: 1
 • ἄρας: 1 2
 • ἅπαξ φωτισθέντες: 1
 • Ἀβεδδαδὰν ὡσαύτως τῆς κεφαλῆς ἀφαιρεῖται δι’ ὁμοίαν αἰτίαν: 1
 • Ἀκκέπτα: 1
 • Ἀνά: 1 2
 • Ἀνάστασις: 1
 • Ἀναγκαῖον οὖν ἐστιν, ὅσαπερ ποιεῖτε, ἄνευ τοῦ ἐπισκόπου μηδὲν πράττειν ὑμᾶς: 1
 • Ἀρχὴ ζωῆς πίστις τέλος δὲ ἀγάπη·, τᾶ δὲ δύο ἐν ἐνότητι γενόμενα Θεοῦ ἄνθρωπον ἀποτελεῖ· τὰ δὲ ἄλλα πάντα εἰς καλοκᾳγαθίαν ἀκόλουαθά ἐστι: 1
 • Ἁμαρτία: 1
 • Ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα: 1
 • Ἄδικα ἔγνωκε περὶ ἐμοῦ ὁ Ζεύς: 1
 • Ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω: 1
 • Ἄρατε τὸν ζυμόν μου ἐφ’ ὑμᾶς: 1
 • ἐὰν ὑποστειληται: 1
 • ἐκκλησίᾳ ἡλεημένῃ ὑπὸ Θεοῦ, ἐκλελεγμένῃ ὑπὸ Χριστοῦ παροικούσῃ ἐν Συρίᾳ, καὶ πρώτῃ Χριστοῦ ἐπωνυμίαν λαβούσῃ τῇ ἐν Ἀντιοχείᾳ: 1
 • ἐκκλησίᾳ Θεοῦ παροικούσῃ ἐν Συρίᾳ τῇ ἐν Ἀντιοχείᾳ: 1
 • ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ παροικούσῃ Κόρινθον: 1
 • ἐλλόγιμοι ἄνδρες: 1
 • ἐλλογίμων ἀνδρῶν: 1
 • ἐμφανισθῆναι τῷ προσώτῳ τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἐν ἀληθείᾳ καὶ δυνάμει, ἀσφαλεῖς εἰσιν ὑπὸ τοῦ ἀῤῥαβῶνος, οὗ ἐδέξαντο νῦν, ὡς ἤδη ἐστεφανωμένοι καὶ βασιλεύοντες: 1
 • ἐν ᾧ ἡμιάσθη: 1
 • ἐν παντὶ τόπῳ: 1
 • ἐν τῷ Πνεύματι: 1 2 3 4
 • ἐν τῷ κρυπτῷ: 1
 • ἐν τῷ φανερῷ: 1
 • ἐνεργῶν: 1 2
 • ἐξελκόμενος: 1 2 3
 • ἐξεμπλάριον: 1
 • ἐπὶ τὸ αὐτὸ·: 1
 • ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε: 1
 • ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας: 1 2
 • ἐπίγνωσις: 1
 • ἐπίσκοπον μὲν καλοῦσιν, χώρις δὲ αὐτοῦ πάντα πράσσουσιν: 1
 • ἐπαρχιῶν: 1
 • ἐπιμένειν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἐπιμονή: 1
 • ἐπιτελεῖν: 1
 • ἐρχόμενον: 1
 • ἔξαρχοι: 1 2
 • ἕν διὰ δυοῖν: 1
 • Ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν: 1
 • Ἐκκλησίᾳ ἥτις προκάθηται ἐν τόπῳ χωρίου Ῥωμαίων·: 1
 • Ἐκκλησίᾳ Θεοῦ παροικούσῃ ἐν Συρίᾳ τῇ ἐν Ἀντιοχείᾳ;: 1
 • Ἐκκλησίας πρῶτο ἐπ’ αὐτῆς Ἀλεξανδρείας συστήσασθαι: 1
 • Ἐκλογῆς μέρος (ἡμᾶς) ἐποίησεν ἑαυτῷ: 1
 • Ἐλλόγιμοι ἄνδρες: 1
 • Ἐν τόπῳ χωρίου Ῥωμαίων: 1
 • Ἐνόηασ γὰρ ὑμᾶς κατηρτισμένους ἐν ἀκινήτῳ πίστει, ὥσπερ καθηλωμένους ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, σαρκί τε καὶ πνεύματι καὶ ἡδρασμένους ἐν ἀγάπῃ ἐν τῷ αἴματι τοῦ Χριστοῦ, πεπληροφορημένους ὡς ἀληθῶς: 1
 • Ἐπίγνωσις ἀληθείας: 1
 • Ἐπίσκοπον Θεοῦ τύπον ἔχειν ἐν ἀνθρώποις, τῶν πάντων ἄρχειν ἀνθρώπων, ἱερέων, βασιλέων, ἀρχόντων, πατέρων, υἱῶν, διδασκάλων καὶ πάντων ὁμοῦ τῶν ὑπηκόων·: 1
 • Ἑνώθντε τῷ ἐπισκότῳ, ὑποτασσόμενοι τῷ Θεῷ δι’ αὐτοῦ ἐν Χριστῷ. Ὥσπερ οὖν ὁ Κύριος ἄνευ τοῦ Πατρὸς : 1
 • Ἔγνωσαν τοῦτο μὴ ποιεῖν: 1
 • ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἡμεῖς δὲ οὐκ, κ. τ. λ.: 1
 • ἡμεις οὖν ἐπὶ τὸ αὐτὸ γενόμενοι, Πέτρος καὶ Ἀνδρέας, Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου: 1
 • Ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων: 1
 • ἰδίως: 1
 • ἰδιογνώμονες, ἀμαθεῖς: 1
 • ἰσοδυναμοῦντα: 1
 • ἰσχυρογνώμονες: 1
 • ἱερωσύνη γὰρ ἐστι τὸ πάντων ἀγαθῶν ἐν ἀνθρώποις ἀναβεβηκός: 1
 • ἵνα: 1 2 3 4
 • ἵνα μένῃ: 1
 • Ἰγνάτιος ὁ καὶ Θεοφόρος: 1
 • Ἰδοὺ ὀλίγον πῦρ, ἡλίκην ὕλῃν ἀνάπτει: 1
 • Ἰησοῦς Χριστὸς τοῦ πατρὸς ἡ γνώμη, ὡς καὶ οἱ ἐπίσκοποι οἱ κατὰ τὰ πέρατα ὁρισθέντες Ἰησοῦ Χριστοῦ γνώμη εἰσὶν·: 1
 • Ἵνα: 1
 • ὀλίγῳ·: 1
 • ὀλίγον: 1
 • ὀλίγον·: 1
 • ὀλίγως: 1
 • ὁ λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ: 1
 • ὄντως: 1 2
 • ὅι τοιοῦτοι οὐκ εὐσυνείδητοι μὲν εἶναι φαίνονται, διὰ μὲν τὸ μὴ βεβαίως κατ’ ἐντολὴν συναθροίζεσθαι: 1
 • ὅλως: 1
 • ὅπερ ἔδει δεῖξαι: 1
 • ὅπου ἂν φανῆ ὁ ἐπίσκοπος: 1
 • ὅτι οὕτως ἔσται καθ’ ὅν τρόπον λελάληταὶ μοι: 1
 • Ὀδ. ξ: 1
 • Ὁ ἀῤῥαβὼν πιστοῦται τὸ ὅλον· τινὰ τοίνυν υἱσθεσίαν καὶ τὰ μύρια ἀγαθὰ πιστούμενος ὁ Θεὸς δέδωκεν ἀῤῥαβῶνα τῆς ἐπουρανίου κληρονομίας τὸ Ἅγιον Πνεῦμα: 1
 • Ὁ ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλοῦν τι· ὕδωρ δὲ ζῶν ἀλλόμενον ἐν ἐμοὶ, ἔσωθέν μοι λέγει, Δεῦρο πρὸς τὸν Πατέρα·: 1
 • Ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν: 1
 • Ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται: 1
 • Ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν Χριστὸν, καὶ χρίσας ἠμᾶς Θεός· καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν: 1
 • Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται· καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ· ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς: 1
 • Ὁρῶμεν ὅτι ἐνίους ὑμεῖς μετηγάγετε, καλῶς πολιτευομένους, ἐκ τῆς ἀμέμπτως αὐτοῖς τετιμημένης λειτουργίας: 1
 • Ὅλως: 1
 • Ὅπερ ἔδει δεῖξαι: 1 2 3
 • Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα: 1
 • ὑπὲρ ὅ δύνασθε: 1
 • ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν: 1
 • ὑπομένω διὰ Χριστὸν, εἰς τὸ συμπαθεῖν αὐτῷ, αὐτού ἐνδυναμοῦντος, οὐ γάρ μοι τοσοῦτον σθένος: 1
 • ὑποστολῆς: 1 2
 • ὑποτάσσεσθε τῷ ἐπισκότῳ: 1
 • Ὑμεῖς γινώσκετε αὐτὸ (τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας) καὶ ἐν ὑμῖν ἕσται: 1
 • Ὑπομονή: 1
 • ὡρισμένῃ βουλῆ: 1
 • ὡς κύριον, ὡς δεσπότην, ὡς ἀρχιερέα Θεοῦ: 1
 • ὥστε: 1
 • Ὡς ἄρα μέχρι τῶν τότε χρόνων, παρθένος καθαρὰ καὶ ἀδιάφθορος ἔμεινεν ἡ ἐκκλησία· — εἰς δ’ ὁ ἱερὸς τῶν ἀποστόλων χορὸς διάφορον εἴληφει τοῦ βίου τέλος, παρεληλύθει τὲ ἡ γενεὰ ἐκείνη τῶν αὐταῖς ἀκοαῖς τῆς ἐνθέου σοφίας ἐπακοῦσαι κατηξιωμένων, τηνικαῦτα τῆς ἀθέου πλάνης τὴν ἀρχὴν ἐλάμβανεν ἡ σύστασις, διὰ τῆς τῶν ἐτεροδιδασκάλων ἀπάτης, οἳ καὶ, ἄτε μηδενὸς ἔτι τῶν ἀποστόλων λειπομένου, γυμνῇ λοιπὸν ἤδν τῇ κεφαλῇ τῷ τῆς ἀληθείας κηρύγματι τὴν ψευδώνυμον γνῶσιν ἀντικηρύττειν ἐπεχείρουν: 1
 • Ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατὸν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς: 1
 • Ὦ Βάθος!: 1
 • ᾖραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεόν: 1
 • ᾖρε τὴν χεῖρα εἰς τὸν οὐρανόν: 1
 • ᾖρε τοὺς ὁφθαλμοὺς ἄνω: 1
 • ῥητῶς: 1
 • Ῥύσεται ὑμᾶς Ἰησοῦς Χριστὸς, ὁ θεμελιώσας ὑμᾶς ἐπὶ τὴν πέτραν, ὠς λίθους ἐκλεκτοὺς εὐαρμολογουμένους εἰς οἰκοδομὴν θείαν Πατρὸς, ἀναφερομένους εἰς τὰ ὕψη διὰ Χριστοῦ, τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν σταυρωθέντος, σχοίνῳ χρωμένους τῷ Ἁγίω Πνέυματι: 1
 • Αἰσχρὰ: 1
 • Γίνεσθε μιμηταὶ παθημάτων (Χριστοῦ), καὶ ἀγάπης αὐτοῦ ἣν ἠμάπησεν ἡμᾶς, δοὺς ἑαυτὸν περὶ ἡμῶν λύτρον, ἵνα τῷ αἵματι αὐτοῦ καθαρίσῃ ἡμᾶς παλαιᾶς δυσσεζείας, καὶ ζωὴν ἡμῖν παράσχηται, μέλλοντας, ὅσον οὐδέπω, ἀπόλλυσθαι ὑπὸ τῆς ἐν ἡμῖν κακίας: 1
 • Δεῖ δὲ καὶ τοὺς διακόνους ὄντας μυστηρίων Χριστοῦ Ἰησοῦ κατὰ πάντα τρόπον ἀρέσκειν· οὐ γὰρ βρωτῶν καὶ ποτῶν εἰσι διάκονοι, ἀλλά: 1
 • Εἰ γὰρ ὁ βασιλεῦσιν ἐπεγειρόμενος, κολάσεως ἄξιος δικαίως γενήσεται, ὥς γε πυραλύων τὴν κοινὴν εὐνομίαν, πόοῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται πιμωρίας ὁ ἄνευ ἐπισκόπου τι ποιεῖν προαιρούμενος: 1
 • Εἰ δυνατόν: 1
 • Εἰς ὑπακοὴν πίστεως: 1
 • Εὐχαριστίαν καὶ προσφορὰς οὐκ ἀποδέχονται διὰ τὸ μὴ ὁμολογεῖν τὴν εὐχαριστίαν σάρκα εἶναι τοῦ οωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τὴν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν παθοῦσαν ἣν χρηστότητι ὁ Πατὴρ ἤγειρεν·: 1
 • Καὶ ἐὰν ὑποστείληται·: 1
 • Καὶ οἱ ἀπόστολοι ἡμῶν εγνωσαν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι ἔρις ἔσται ἐπὶ τοῦ ὀνόματος τῆς ἐπισκοπῆς· διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν, πρόγνωσιν εἰληφότες τελείαν, κατέστησαν τοὺς προειρημένους, καὶ μεταξὺ ἐπινομὴν δεδώκασιν, ὅπως, ἐὰν κοιμηθῶσιν, διαδέξωνται ἕτεροι δεδοκιμασμένοι ἄνδρες, τὴν λειτουργίαν αὐτῶν. Τοὺς οὖν κατασταθέντας ὑπ’ ἐκείνων, ἢ μεταξὺ ὑφ’ ἑτέρων ἐλλογίμων ἀνδρῶν, ουνευδοκησάσης τῆς ἐκκλησίας πάσης: 1
 • Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς παῦτα: 1
 • Κακοῦ κόρακος κακίον ὠόν.: 1
 • Καρτερία: 1
 • Κατὰ χώρας οὖν καὶ πόλεις κηρύσσοντες, καθίστανον τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν, δοκιμάσαντες τῷ Πνεῦματι, εἰς ἐπισκόπους καὶ διακοόνους τῶν μελλόντων πιστεύεν· καὶ τοῦτο οὐ καινῶς, ἐκ γὰρ δὴ πολλῶν χρόνων ἐγέγραπτο περὶ ἐπισκόπων καὶ διακόνων: 1
 • Κράτος: 1
 • Μέν τοι: 1
 • Μένει ἐν τῷ θανάτῳ: 1
 • Μὴ μόνον φθορὰν τοῦ κόσμου κατηγορεῖν ἀλλὰ καὶ παλιγγενεσίαν ἀναίρειν: 1
 • Μήπως ἄλλοις κηρύξας: 1
 • Μόνον τὸ ποίμνοιν τοῦ Χριστοῦ εἰρηνευέτω, μετὰ τῶν καθεσταμένων πρεσβυτέρων: 1
 • Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν: 1
 • Μνημονεύετε ἐν τῇ εὐχῃ ὑμῶν τῆς ἐν Συρίᾳ ἐκκλησίας ἧτις ἀντ’ ἐμοῦ ποιμένι χρῆται τῷ Κυρίῳ: 1
 • Μόνον τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ εἰρηνευέτω μετὰ τῶν καθισταμένων πρεσβυτέρων: 1
 • Νῦν μὲν γὰρ εἰ καὶ μὴ ἀνακέκραται τοῖς ἀναξίοις· ἀλλὰ οὖν παρεῖναι δοκεῖ πῶς τοῖς ἅπαξ ἐσφραγισμένοις: 1
 • Οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ διάκονοι καὶ ὁ λοιπος κλῆρος, ἅμα παντὶ τῷ λαῷ καὶ τοῖς στρατιώταις, καὶ τοῖς ἄρχουσι καὶ τῷ Καίσαρι: 1
 • Οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω: 1
 • Οὐ μὴ διψήσῃ: 1
 • Οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς ἀλλὰ πίστεως: 1
 • Οὐκ ἔστι μοι μέρος ἐν Δαβὶδ, οὐδὲ κληρονομία ἐν υἱῷ Ἰεσσαί: 1
 • Οὐκ ἴδεν, ἀλλ’ ἐδόκησεν ἰδεῖν διὰ νύκτα σελήνην: 1
 • Οὔτε γὰρ Θεοῦ τις χρείττων, ἢ παραπλήσιος ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν· οὔτε δὲ ἐν ἐκκλησίᾳ ἐπισκόπου τι μεῖζον ἱερωμένου Θεῷ ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου παντὸς σωτηρίας: 1
 • Οὗτος ὁ μακαρισμὸς ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἐκλελεγμένους ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν: 1
 • Πάλιν ἀπὸ τῶν παρελθόντων τὰ μέλλοντα βεβαιοῦται· εἰ γὰρ αὐτός ἐστιν ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς εἰς Χριστὸν (τουτέστιν ὁ μή ἐῶν ἡμᾶς παρασαλεύεσθαι ἐκ τῆς πίστεως τῆς εἰς τὸν Χριστὸν) καὶ αὐτὸς ὁ χρίσας ἡμᾶς, καὶ δοὺς τὸ πνεῦμα ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, πῶς τὰ μέλλοντα οὐ δώσει; εἰ γὰρ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ὑποθέσεις ἔδωκε, καὶ τὴν ῥίζαν καὶ τὴν πηγὴν (οἷον τῆν ἀληθῆ περὶ αὐτοῦ γνῶσιν, τὴν τοῦ πνεύματος μετάληψιν) πῶς τὰ ἐκ τούτων οὐ δώσει; εἰ γὰρ ἐκεῖνα διὰ ταῦτα δίδονται, πολλῷ μᾶλλον ὁ ταῦτα δοὺς καὶ ἐκεῖνα παρέξεί· καὶ εἰ ταῦτα ἐχθροῖς οὖσιν ἔδωκε, πολλᾤ μᾶλλον ἐκεῖνα φίλοις γενομένοις χαριεῖται· διὰ τοῦτο οὐδὲ Πνεύμα εἶπεν ἀπλῶς, ἀλλ’ ἀῤῥαβῶνα ὡνόμασεν, ἵνα ἀπὸ τούτου, καὶ περὶ τοῦ παντὸς θαῤῥῇς· οὐ γὰρ εἰ μὴ ἔμελλε το πᾶν διδόναι, εἵλετο ἀν τὸν ἀῤῥαβῶνα παρασχεῖν καὶ ἀπολέσαι εἰκῆ καὶ μάτην.: 1
 • Πάντα: 1
 • Πάντας οὖν τοῦς ἀγαπητοὺς αὐτοῦ βουλόμενος μετανοίας μετασχεῖν, ἐστήριξεν τῷ παντοκρατορικῷ βουλήματι αὐτοῦ: 1
 • Πᾶς ὁ γεγενημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ: 1
 • Παλιγγενεσία: 1
 • Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται: 1
 • Πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα: 1
 • Πρέπον οὖν ἐστι καὶ ὑμᾶς ὑπακούειν τῷ ἐπισκόπῷ ὑμῶν· καὶ κατὰ μηδὲν αὐτῷ ἀντιλέγειν. Φοβερὸν γάρ ἐστι: 1
 • Πρὸς τό: 1
 • Πρόγνωσις: 1
 • Προγινώσκοντές: 1
 • Προσκαρτέρησις: 1
 • Προσκαρτερέω: 1
 • Συνευδοκησάσης τῆς ἐκκλησίας πάσης: 1
 • Τὰ δεσμὰ ἀπὸ Συρίας μεχρὶ Ῥῶμης περιφέρω·: 1
 • Τὰ προστασσόμενα ὑπὸ τοῦ πλήθους: 1
 • Τὰ προστασσόμενα ὑπὸ τοῦ πλήθους ποιοῦμεν: 1
 • Τί γάρ ἐστιν ἐπίσκοπος; ἀλλ’ ἢ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐπέκεινα πάντων κρατῶν: 1
 • Τίκτει: 1
 • Τίμα, φησὶν, υἱὲ τὸν Θεὸν, καὶ βασιλέα· ἐγὼ δέ φημι: 1
 • Τίς οὖν ἐν ὑμῖν γενναῖος; τίς εὔσπλαγχνος; τὶς πεπληρωμένος ἀγάπης; εἰπάτω· Εἰ δι’ ἐμὲ στάσις, καὶ ἔρις, καὶ σχίσματα, ἐκχωρῶ ἄπειμι οὗ ἐὰν βούλησθε, καὶ ποιῶ τὰ προστασσόμενα ὑπὸ τοῦ πλήθους· μόνον τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ εἰρηνευέτω, μετὰ τῶν καθεσταμένων πρεσβυτέρων: 1
 • Τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Αχαΐᾳ: 1
 • Τῇ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ παροικούσῃ Κόρινθον: 1
 • Τῷ ἐπισκόπῳ, πρσοέχετε, ἵνα καὶ ὁ Θεὸς ὑμῖν: 1
 • Ταῦτα ὁ γνοὺς ἐν πληροφορίᾳ καὶ πιστεύσας μακάριος, ὥσπερ οὖν καὶ ὑμεῖς φιλόθεοι καὶ φιλόχριστοί ἐστε, ἐν πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος ὑμῶν, ἧς ἐκτραπῆναι μηδενὶ ὑμῶν γένηται: 1
 • Τοὺς ἐπισκόπους ἄρχοντας ὑμῶν καὶ βασιλέας ἡγεῖσθαι νομίζετε, καὶ δασμοὺς ὡς βασιλεῦσι προσφέρετε: 1
 • Τούτων δ’ ὁ μεν περὶ ἡδονὰς, ἀκρατὴς, ὁ δ’ ἐγκρατής. Ὁ δὲ περὶ λύπας μαλακὸς, ὁ δὲ καρτερικός: 1
 • Τοῦτον δὲ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει: 1
 • Χῶρον ἀν’ ὑλήεντα: 1
 • αὐτὸς ἀδόκιμος γνωμαι·: 1
 • βεβαιοτατην καὶ ἀρχαίαν: 1
 • γινώσκω: 1 2 3
 • γνώμη: 1
 • γυμνῇ τῇ κεφαλῇ: 1
 • δέλεαρ: 1
 • δίκαιος: 1
 • δόγματα κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων: 1
 • δόλεαρ: 1
 • δόλος: 1
 • δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους: 1
 • δελεάζουσιν: 1
 • δελεάζω: 1
 • δελεαζόμενος: 1 2
 • δεπόσιτα: 1
 • δεσέρτωρ: 1
 • διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ Πνεύματος ἐν ὑμῖν: 1
 • διάταξις: 1
 • διδαχὴ ἀποστόλων: 1
 • διοικήσεσι: 1
 • δοκιμάσαι τῷ Πνεύματι;: 1
 • δοκιμάσαντες τῷ Πνεύματι: 1
 • δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον: 1
 • εἰ δυνατόν: 1 2 3
 • εἰ δυνταόν: 1
 • εἰληφότες τελείαν: 1
 • εἰς: 1 2
 • εἰς κενότητα ἐλπίδος ἦλθον: 1
 • εἰσῆλθον Ἀβραὰμ, καὶ Ἰσαὰκ, καὶ Ἰακὼβ, Μωσῆς, καὶ ὁ σὐμπας τῶν προφητῶν χορὸς, καὶ οἱ στύλοι τοῦ κόσμου οἱ ἀπόστολοι, καὶ ἡ νύμφη τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ ἧς (φερνῆς λόγῳ) ἐξέχες τὸ οἰκεῖον αἷμα, ἵνα αὐτὴν ἐξαγοράσῃ·: 1
 • εὐλαβηθείς: 1
 • ζήσεται: 1
 • ζήτημα: 1
 • θεία φύσις: 1
 • θείας κοινωνοὶ φύσεως: 1
 • θεμέλιος: 1
 • κάρτος·: 1
 • κίβδηλα: 1
 • κάρτα: 1
 • καὶ ἐὰν ὐποστείληται: 1
 • καὶ ὑπερέχοντος: 1
 • καὶ λίαν αἰσχρὰ, καὶ ἀνάξια τῆς ἐν Κριστῷ ἀγωγῆς ἀκούεται, τῆν βεβαιοτάτην, καὶ ἀρχαίαν Κορινθίων ἐκκλησίαν, δι’ ἓν ἢ δύο πρόσωπα, στασιάζειν πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους: 1
 • καὶ λειτουργήσαντας ἀμέμπτως τῷ ποιμνίῳ τοῦ Χριστοῦ μετὰ παπεινοφροσύης, ἡούχως καὶ ἀβαναύσως, μεμαρτυρημένους τε πολλοῖς χρόνοις ὑπὸ πάντων, τούτους οὐ δικαίως νομίζομεν ἀποβαλέσθαι τῆς λειτουργίας· ἁμαρτία γὰρ οὐ μικρὰ ἡμῖν ἔσται, ἐὰν τοὺς ἀμέμπτως καὶ ὁσίως προσενέγκοντας τὰ δῶρα τῆς ἐπισκοπῆς ἀποβάλωμεν. Μακάριοι οἱ προοδοιπορήσαντες πρεσβύτεροι: 1
 • καὶ παραπεσόντας: 1
 • καὶ τὸ θέλειν, καὶ τὸ ἐνεργεῖν: 1
 • καί: 1
 • καινὴ κτίσις: 1
 • καρτερέω: 1
 • καρτερικός: 1
 • καρτερικῶς ζῇν: 1
 • κατὰ πόδας: 1
 • κατὰ πόλιν: 1
 • κατ’ ἀλήθειαν, κατὰ δόξαν: 1
 • κατ’ ἐκκλησίαν: 1
 • κατασκευαστική: 1
 • κενότητα: 1
 • κοινότηατ ἐλπίδος: 1
 • λόγος Θεοῦ: 1
 • λόγος εὐσεβείας: 1
 • λῆρος: 1
 • μένει: 1 2
 • μένομεν ὥσπερ ἐσμέν: 1
 • μή τις αὐτοὺς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ: 1
 • μᾶλλον δέ: 1
 • μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν: 1
 • μετὰ πολλῆς φαντασίας: 1
 • μεταβαίνειν εἰς ἄλλο γένος: 1
 • μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδόν: 1
 • μητρόπολις: 1
 • νεωτερικὴ τάξις: 1
 • νεωτερικὴν τάξιν: 1
 • οἴχεται: 1
 • οἵ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι: 1
 • οἵτινες ἔγκαρπον καὶ τελείαν ἔσχον τὴν ἀνάλυσιν: 1
 • οὐ δικαίως ἀπποβαλέσθαι τῆς λειτουργίας: 1
 • οὐ μικρὰ ἡμῖν ἔσται ἐὰν τοὺς ἀμέμπτως καὶ ὁσίως προσενέγκοντας τὰ δῶρα τῆς ἐπισκοπῆς ἀποζάλωμεν. Μακάριοι ὁι προοδοιπορήσαντες πρεσβύτεροι: 1
 • οὐδὲ γρῦ: 1
 • οὐδὲν ποιεῖ, οὐ δύναμαι γὰρ, φησὶ, ποιεῖν ἀτ’ ἐμαυτοῦ οὐδέν· οὕτω καὶ ὑμείς ἅνευ τοὺ ἐπισκόπου μηδὲ πρεσβύτερος, μηδὲ διάκονος, μηδὲ λαϊκός· μηδὲ τι φαινέσθω ὑμῖν εὔλογον παρὰ τὴν ἐκείνου γνώμην: 1
 • πάλιν: 1
 • πάνσοφον φάρμακον: 1
 • πάντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ἐν τῇ προσευχῇ ἅμα συναχθέντες: 1
 • πάντοτε: 1
 • πίστεως: 1 2
 • πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ: 1
 • παλιγγενεσία: 1
 • παρὰ τὸ πλεῖστον: 1
 • παροικίαις: 1
 • παροικίαν: 1
 • παροικούσῃ Κόρινθον: 1
 • περὶ τοῦ βίου τῶν Ἀσκητῶν: 1
 • πλῆθος: 1 2
 • ποιεῖν ἁμαρτίαν: 1
 • πρόγνωσιν: 1
 • πρόγνωσιν εἰληφότες: 1
 • πρόγνωσις: 1
 • πρόσκαιροι: 1
 • πρῶτον ψεῦδος: 1
 • προγινώσκω: 1 2
 • προεγνωσμένος πρὸ καταβολῆς κόσμου: 1
 • προληφθῇ: 1
 • προσκαίρους: 1
 • προστάγματα: 1
 • προστάττειν: 1
 • σιγῆς: 1
 • σπουδάζει πάντα πράσσειν ἐν ὁμονοίᾳ Θεοῦ, προκαθημένου τοῦ ἐπισκόπου: 1
 • συνειδήσεως τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ: 1
 • σχέσις: 1
 • σωφρόνως: 1
 • τίμα μὲν τὸν Θεὸν ὡς αἴτιον τῶν ὅλων καὶ Κύριον, ἐπίσκοπον δὲ ὡς ἀρχιερέα, Θεοῦ εἰκόνα φοροῦντα, κατὰ μὲν τὸ ἄρχειν, Θεοῦ, κατὰ δὲ τὸ ἱερατεύειν Χριστοῦ· καὶ μετὰ τοῦτον τιμᾷν χρὴ καὶ βασιλέα: 1
 • τὸ: 1
 • τὸν ἐρχόμενον: 1
 • τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησε: 1
 • τὸν λαόν αὑτοῦ ὅν προέγνω: 1
 • τὸν νόμον τελεῖν: 1
 • τὸν πάνυ: 1
 • τῆς ἀποδόσεως: 1
 • τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ παροικίας: 1
 • τῆς ἐν Συρίᾳ ἐκκλησίας ποιμένα: 1
 • τῆς ὑποστολῆς: 1 2 3
 • τῆς αὐξήσεως: 1
 • τῆς πίστεως: 1 2
 • τῷ ἐπισκότῳ πειθαρχείτωσαν: 1
 • τῷ Πνεύματι: 1
 • τῷ Πνεύματι δοκιμάσαι: 1 2
 • τῷ Πνεύματι δοκιμάσαντες: 1
 • τῷ τοιούτῳ ἀντιλέγειν: 1
 • τελεῖν ανδ ἐπιτελεῖν: 1
 • τοὺς κατὰ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοὺς: 1
 • τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις: 1
 • τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν: 1
 • τοῦτο δέ: 1
 • φύσις θεία: 1
 • φαίνει: 1
 • φανερωθεὶς δὲ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων δι’ ὑμᾶς: 1
 • φωτισθέντες: 1
 • χρηματισθείς: 1
 • χωρὶς ἐπισκοποῦ: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection