Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀῤῥαβών: 1
 • ἀγάπη: 1
 • ἀθέτησις: 1
 • ἀθετῆσαι: 1
 • ἀλλ: 1 2 3
 • ἀλλὰ δικαιοσύνη: 1
 • ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν κολασθεὶς καὶ τιμωρίαν ὑποσχών: 1
 • ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ Θεῷ·: 1
 • ἀλλὰ τὸν μηδὲ γνόντα ἀμαρτίαν· ἵνα καὶ ἡμεῖς γενώμεθα: 1
 • ἀνακεφαλαίωσις: 1
 • ἀναπολόγητος: 1
 • ἀναταπόδατον: 1
 • ἀνθρωποπαθῶς: 1
 • ἀντὶ ἡμῶν: 1
 • ἀντίφασις: 1
 • ἀξία: 1 2
 • ἀπὸ χάριτος δικαιωθῶμεν: 1
 • ἀποτελέσματα: 1
 • ἀπό: 1
 • ἀπόδοσις: 1
 • ἀπόφασις ἀντικείμεναι: 1
 • ἀργὰ σημεῖα·: 1
 • ἀσεβής: 1
 • ἀτόπων ἀτοπώτατον: 1
 • ἁγιασθήτω: 1
 • ἁγνισμα: 1
 • ἁγνισμός: 1
 • ἁμαρτία: 1 2 3 4 5 6 7
 • ἁμαρτίαν: 1
 • ἁμαρτωλός: 1
 • ἄνευ ὧν οὐκ: 1
 • ἄρα οὖν: 1
 • ἅτε τὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἀναδεξάμενος θανάτον: 1
 • Ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ: 1
 • Ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι: 1
 • Ἀντίψυχος: 1 2
 • Ἄφεσις ἁμαρτιῶν: 1
 • ἐὰν μή: 1 2
 • ἐγὼ ἀποτίσω: 1
 • ἐγὼ εἶπα: 1
 • ἐγγυάω: 1
 • ἐγγυητής: 1
 • ἐκ νόμου: 1
 • ἐκ πίστεως: 1 2 3 4
 • ἐκ τῶν μέσων: 1
 • ἐκ τοῦ ἐναντίου: 1
 • ἐμοὶ κεῖται: 1
 • ἐμπλῆσαι τὸν νόμον: 1
 • ἐν: 1
 • ἐνεργήματα: 1
 • ἐξ: 1
 • ἐξ ἀκοῆς πίστεως: 1
 • ἐξ ἑνός: 1
 • ἐξ ἔργων νόμου: 1 2
 • ἐξ αὐτοῦ: 1
 • ἐξεκλείσθη: 1
 • ἐξιλασμός: 1
 • ἐξοχήν: 1 2
 • ἐπὶ: 1
 • ἐπὶ πᾶσιν ἄριστον: 1
 • ἐπειδήπερ εὐδόκησε Θεοῦ Λόγος ὢν: 1
 • ἐπιλαμβάνομαι: 1
 • ἐποίησεν ἁμαρτωλόν: 1
 • ἐφ: 1
 • ἑαυτὸν ἑλκύσας: 1
 • ἑνὸς ἁμαρτήσαντος: 1
 • ἑνὸς δικαιώματος: 1
 • ἑνὸς παραπτώματος: 1 2
 • ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα: 1
 • ἑνωθεὶς: 1
 • ἔγγους: 1
 • ἔγγυος: 1 2 3 4
 • ἔλος: 1
 • ἔνδειξιν: 1 2
 • ἔνθα πᾶσα ἁμαρτία ἠφάνισται: 1
 • ἔνοχος: 1
 • Ἐγὼ ἀποτίσω·: 1
 • Ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί: 1
 • Ἐγγυητής: 1
 • Ἐγγύη: 1
 • Ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν·: 1
 • Ἐδικαιώθη ἡ Σοφία: 1
 • Ἐκ πίστεως: 1 2
 • Ἐκ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ·: 1
 • Ἐλογίσθη: 1
 • Ἐπειδὰν τὰς ἡμετέρας κοινοποιεῖ εἰς ἑαυτὸν ἁμαρτίας·: 1
 • Ἐφ: 1 2
 • Ἔγγυος: 1
 • ἡ ὑπακοή: 1
 • ἡ δίκη ζῇν οὐκ εἴασεν: 1
 • ἡγοῦμαι: 1
 • ἡμᾶς τε αὑτῶ καὶ τὰ ἡμέτερα πάθη ἰδιοποιούμενός φησιν: 1
 • ἡμῖν αἴτιος τῆς τῶν ἁμαρτημάτων ἀφέσεως κατέστη: 1
 • ἡμεις τοῦ πλήθους ἕνεκεν πεπλημμελημένων: 1
 • ἢ ἐκείνου δικαιοσύνη; ἐν τίνι δικαιωθῆναι δυνατὸν τοὺς ἀνόμους ἡμᾶς καὶ ἀσεβεῖς: 1
 • ἢ ἐν μόνῳ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ; ὦ τῆς γλυκείας ἀνταλλαγῆς: 1
 • ἢ ὀφείλεν: 1
 • ἢ καθ: 1
 • ἣν αὐτὸς μὲν οὐκ ὤφειλεν: 1
 • ἥγημαι: 1 2
 • Ἢ ὀφείλει·: 1
 • ἰάσαι τὴν ψυχήν μου: 1
 • ἰσοδυναμοῦντα: 1
 • ἱλάσκομαι: 1
 • ἱλασμός: 1
 • ἵνα τοὺς ἁμαρτωλοὺς ποιήσῃ δικαίους· μᾶλλον δὴ οὐδὲ οὕτως εἶπεν· ἀλλ: 1
 • ὀφείλω: 1
 • ὁ δίκαιος: 1
 • ὁ δικαιῶν τὸν ἀσεβῆ: 1
 • ὁ δικαιωθείς: 1
 • ὁ μὴ ἐργαζόμενος: 1
 • ὁ σῶμα αὐτοῦ εἶναι λεγόμεθα; κατὰ τὸν ἀπόστολον φήσαντα: 1
 • ὃ πάσχοντος ἑνὸς μέλους: 1
 • ὃ πολλῷ μεῖζον ἦν· οὐ γὰρ ἕξιν ἔθηκεν: 1
 • ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες: 1
 • ὅταν καὶ κηλῖδα ἀνάγκη τινὰ μὴ εὑρεθῆναι: 1
 • ὅταν μὴ ἐξ ἔργων: 1
 • ὅτι ἥμαρτόν σοι: 1
 • Ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει: 1
 • Ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτόν·: 1
 • Ὁ δίκαιος δικααιωθήτω ἔτι: 1
 • Ὁ δίκαιος δικααιωθήτω ἔτι·: 1
 • Ὁ ποιῶν δικαιοσύνην: 1
 • Ὃς ἐγενήθη ἡμῖν ἀπὸ Θεοῦ: 1
 • Ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου·: 1
 • Ὅτι τὰς ἡμέτερας ἁμαρτίας ἐξοικειούμενος·: 1
 • ὐπόδικος τῷ Θεῷ: 1
 • ὑμῖν ἐστιν: 1
 • ὑμεῖς ἐστὲ σῶμα Χριστοῦ: 1
 • ὑπὸ Πνεύματος ἁγίου φερόμενος: 1
 • ὑπὸ κατάραν: 1
 • ὑπὸ νόμον: 1 2 3 4 5 6
 • ὑπακοή: 1 2 3
 • ὑπόδικοι τῷ Θεῷ: 1 2 3
 • ὑπόδικος: 1
 • ὑπόδικος τῷ Θεῷ: 1 2
 • ὑπόδικος τῷ Θεῷ·: 1 2
 • Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων: 1
 • ὡς: 1
 • ὥσπερ: 1
 • ὥστε εἰκότως ἑνῶν ἑαυτὸν ἡμῖν: 1
 • ὦ τῆς ἀνεξιχνιάστου δημιουργίας: 1
 • ὦ τῶν ἀπροσδοκήτων εὐεργεσιῶν· ἵνα ἀνομία μὲν πολλῶν ἐν δικαίῳ ἑνὶ κρυβῇ: 1
 • ὧς: 1
 • Ὦ ἀνεξιχνιάστου δημιουργίας·: 1
 • Ὦ βάθος πλούτου: 1
 • Ὦ τῆς γλυκείας ἀνταλλαγῆς· : 1
 • ᾧ: 1
 • ᾧ πάντες ἥμαρτον: 1
 • ῥητῶς: 1
 • Αὐτὸς τὸν ἴδιον υἱὸν ἀπέδοτο λύτρον ὑπὲρ ἡμῶν: 1
 • Γύαλον: 1
 • Δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί·: 1
 • Δίκαιον ἀποφαίνω: 1
 • Δίκαιον κρίνω: 1
 • Δίκαιος ἀναφαίνομαι: 1
 • Δίκαιος καθίσταται: 1
 • Δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου: 1
 • Δι: 1 2 3 4 5
 • Διὰ πίστεως: 1
 • Διὰ τῆς πίστεως: 1
 • Διὰ τῆς πίστεως ἐν αὐτοῦ αἵματι: 1
 • Διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι: 1
 • Δικαίωμα: 1 2 3 4
 • Δικαιῶσαι αἰτιατικῇ, καταδικάσαι, κολάσαι, δίκαιον νομίσαι: 1
 • Δικαιοῦν δυὸ δηλοῖ: 1
 • Δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι·: 1
 • Δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι: 1
 • Δικαιούμενοι δωρωὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι: 1
 • Δικαιούμενον: 1
 • Δικαιόω: 1 2
 • Διώκω: 1
 • Δωρεὰ τῆς δικαιοσύνης: 1
 • Δωρεὰ τῆς χάριτος: 1
 • Δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι: 1 2
 • Δώρημα: 1 2 3
 • Εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε: 1
 • Εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε·: 1
 • Θεοῦ γάρ ἐστιν αὕτη: 1
 • Κατάκριμα: 1
 • Κρῖμα: 1 2
 • Κύριε ἐλέησόν με: 1
 • Λογιζω: 1
 • Λογιζόμεθα οὖν τίστει δικαιοῦσθει ἄνθρωπον: 1
 • Μέτρον δ: 1
 • Μεταθεὶς γὰρ πρὸς ἐαυτὸν τὸν τῶν ἡμῶν ἁμαρτιῶν ῥύπον: 1
 • Νόμον ἱστάναι: 1
 • Νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; Μὴ γένοιτο· ἀλλὰ νόμον ἱστῶμεν·: 1
 • Νόμος ἐντολῶν ἐν δόγμασι: 1
 • Οἱ ποιηταὶ τοῦ νύμου δικαιωθήσονται·: 1
 • Οὐ μόνον δὲ: 1 2
 • Οὐκ αὐτὸς ὁ Κύριος· ἀλλὰ ἡμεῖς ἐν ἐκείνῳ πάσχοντες ἦμεν·: 1
 • Πῶς δὲ τὰς ἡμετέρας ἁμαρτίας ἐξοικειοῦται; καὶ πῶς φέρειν λέγεται τὰς ἀνομίας ἡμῶν: 1
 • Παράπτωμα: 1 2
 • Περισσεία χάριτος: 1
 • Πληρῶσαι νόμον: 1
 • Πληρῶσαι τὸν νόμον: 1
 • Ποῖος ταῦτα λόγος: 1
 • Ποῦ οὖν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη: 1
 • Πρόσκαιρός ἐστι: 1
 • Τῷ ἑνὶ παραπτώματι: 1
 • Τί οὖν ἐροῦμεν: 1
 • Τοῦτο ἐπ: 1
 • Χάρις: 1 2
 • Χάρις τοῦ Θεοῦ: 1
 • Χάρισμα: 1 2 3
 • αἰτία: 1 2
 • αὐτὴν τὴν τάνοντα μόνον: 1
 • αὐτοῦ·: 1
 • αὕξησις: 1
 • γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα· καὶ τί γὰρ ἄλλο ἣ ἀντίψυχος; διό φησιν ἐξ ἡμετέρου προσώπου τὸ λόγιον: 1
 • γραώδεις μύθοι: 1
 • δίκαιοι: 1 2
 • δεδικαιωμένος: 1
 • δι: 1
 • διὰ: 1
 • διὰ πίστεως: 1
 • διὰ πίστιν: 1
 • διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην· ὑπερβάλλων πλοῦτος τῆς χάριτος·: 1
 • διὰ τῆς πίστεως: 1 2
 • διεγγυάω: 1
 • δικαίοω: 1
 • δικαίωμα: 1 2 3 4 5 6 7
 • δικαίωμα τοῦ Θεοῦ: 1
 • δικαίωσις ζωῆς: 1
 • δικααιωθήτω: 1
 • δικαιῶσαι: 1 2
 • δικαιοῦμαι: 1 2
 • δικαιολόγημα: 1
 • δικαιοσύνη δὲ ἑνὸς πολλοὺς ἀνόμους δικαιώσῃ: 1
 • δικαιοσύνην ποιεῖν: 1
 • δικαιωθήτω: 1
 • δικαιός ἔστι: 1
 • δικαιόω: 1 2 3 4
 • δικαιόω·: 1
 • δικαιώματα: 1
 • δικαοῦσθαι: 1
 • δοῦλοι ἀχρεῖοι: 1 2
 • δοῦλος ἀχρεῖος: 1
 • δωρεὰ τῆς δικαιοσύνης: 1
 • δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι: 1
 • δωρεὰν τῇ χάριτι αὐτοῦ: 1
 • δωρεάν: 1 2 3 4 5
 • δώρημα: 1 2
 • εἰς δικαίωσιν: 1
 • εἰς δικαιοσύνην: 1
 • εἰς νόμον δικαιοσύνης οὐκ ἔφθασε: 1
 • εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς καράκριμα: 1
 • εἰς τὸ γύαλον: 1
 • εἰς τελειότητα: 1
 • ζημίαν καὶ σκύβαλα: 1
 • καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ: 1
 • καὶ Θεοῦ δικαιοσύνη: 1
 • καὶ αὐτὸς κατὰ τοὺς τῆς συμπαθείας λόγους: 1
 • καὶ διὰ τῆς πίστεως: 1
 • καὶ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ: 1
 • καὶ μέλη ἐκ μέρους· καὶ καθ: 1
 • καὶ πάντων ἡμῶν ὑπεραλγεῖ καὶ ὑπερπονεῖ κατὰ τοὺς τῆς φιλανθρωπίας νόμους· οὐ μόνον δὲ ταῦτα πράξας ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ: 1
 • καὶ τὰς ἡμετέρας νόσους ἰδιοποιεῖται: 1
 • καὶ τὴν ἡμῖν προστετιμημένην κατάραν ἐφ: 1
 • καὶ τὸ δίκαιον νομίζειν·: 1
 • καὶ τῷ κοινῷ πάντων ἡμῶν σκηνώματι συναφθῆναι· τοὺς τῶν πασχόντων μελῶν πόνους εἰς ἑαυτὸν ἀναλαμβάνει: 1
 • καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα: 1
 • κατ: 1 2 3
 • κατὰ συγγένειαν: 1
 • κατάκριμα: 1
 • κατάκριμα εἰς πάντας ἀνθρώπους: 1
 • κατάστασις: 1 2
 • κατάφασις: 1
 • καταλαμβάνω: 1
 • καταλύσαι: 1 2
 • καταργῆσαι: 1
 • καυχήσεως: 1
 • καύχημα: 1 2 3 4 5
 • καύχησις: 1 2
 • καύχησις : 1
 • κοινωνόν με τοῦ ἑαυτοῦ κάλλους ἀπεργασάμενος: 1
 • κολάσαι: 1
 • κολαζόμενον: 1
 • κρῖμα: 1 2 3
 • κρῖμα εἰς κατάκριμα: 1
 • κύριος: 1
 • λαμβάνω: 1
 • λογίζομαι: 1
 • λογιζω: 1
 • μάστιγάς τε καὶ ὕβρεις καὶ ἀτιμίας ἡμῖν ἐποφειλομένας εἰς αὐτὸν μεταθεὶς: 1
 • μετέδωκέ μοι τῆς ἑαυτοῦ καθαρότητος: 1
 • μορφὴν δούλου λαβεῖν: 1
 • μόσχος τῆς ἁμαρτίας: 1
 • νόμος δικαιοσύνης: 1
 • νόμος τέλειος: 1
 • οὐδὲν ὑγιές: 1
 • οὐκ εἶπε: 1
 • οὐχὶ τὸν μὴ ἁμαρτάνοντα μόνον λέγει ἀλλὰ τὸν μήδε γνόντα ἁμαρτίαν: 1
 • οὔτε τρίτος οὔτε τέτατρος: 1
 • οὕτω τῶν πολλῶν μελῶν πασχόντων καὶ ἁμαρτανόντων: 1
 • πάθος: 1
 • πίστει: 1 2 3
 • πίστις ψευδώνυμος: 1
 • παράπρτωμα: 1
 • παράπτωμα: 1 2 3 4
 • παρακοή: 1 2
 • παραλαμβάνω: 1
 • περὶ ἁρματίας: 1 2
 • περισσεία χάριτος: 1 2
 • πληρῶσαι: 1 2
 • πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην: 1
 • πλούσιος ἐν ἐλέει: 1
 • ποῖος: 1
 • πολὺς νόμος ἔνθα καὶ ἔνθα: 1
 • πρῶτον δεκτικόν: 1
 • προεγνωσμένος: 1
 • προηγουμένη·: 1
 • προκατάρχω: 1
 • πρόστασις: 1
 • σκύβαλα: 1 2
 • συγκεκλεισμένος ὑφ: 1
 • συμπάσχει πάντα τὰ μέλη: 1
 • συνθήκη: 1 2
 • τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως: 1
 • τὸ παράπτωμα: 1
 • τὸ τε κολάζειν: 1
 • τὸ χάρισμα·: 1
 • τὸν ἀθάνατον ὑπὲρ τῶν θνητῶν· τί γὰρ ἄλλο τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἠδυνήθη καλύψαι: 1
 • τὸν ἄκακον ὑπὲρ τῶν κακῶν: 1
 • τὸν ἄφθαρτον ὑπὲρ τῶν φθαρτῶν: 1
 • τὸν ἅγιον ὑπὲρ ἀνόμων: 1
 • τὸν δίκαιον ὑπὲρ τῶν ἀδίκων: 1
 • τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν: 1
 • τῇ χάριτι αὐτοῦ: 1
 • τῶν ἅπαξ λεγομένων: 1
 • τῷ δικαιώματι τοῦ Θεοῦ: 1 2
 • τῷ παραπτώματι: 1
 • τέλειος: 1
 • τέλος νόμου: 1
 • ταῦτα παραστῆσαι δυνήσεται νοῦς; τὸν γὰρ δίκαιον: 1
 • ταύτην τὴν περιοχὴν τῆς Γραφῆς: 1
 • τελειοῦμαι: 1
 • τοῦ ἑνὸς παρακοὴ: 1
 • τοῦ ἑνος ἁμαρτήσαντος: 1
 • τοῦ παραπτώματος: 1
 • τοῦ χαρίσματος: 1
 • τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει: 1
 • τοῦτο ἐμοι ἐλλόγει: 1
 • τύχη: 1
 • φησὶν: 1
 • χάριν: 1
 • χάρις: 1 2
 • χάρις ἑνώσεως: 1
 • χάρις ὑπερπερισσεύουσα: 1
 • χάρισμα: 1 2 3 4
 • χρηστότης: 1
 • χωρὶς νόμου: 1
 • epieikias: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection