Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀδικέω: 1
 • ἀπίστοις: 1
 • ἀπὸ τῆς περὶ αὐτὸν ἐνηχήσεως οἱ μακάριοι πρεσβύτεροι τὴς ἐκκλησίας προσκαλεσάμενοι αὐτὸν ἐξητάζον περὶ τούτων ἁπάντων· — ὁ δὲ τὰ πρῶτα ἠρεῖτο ἐπὶ τοῦ πρεσβυτερίου ἀγόμενος: 1
 • ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν: 1
 • ἀποστερέομαι: 1
 • ἁμάρτῃ εἰς σέ: 1
 • ἁμαρτάνω: 1
 • ἁμαρτάνω εἰς: 1
 • ἄλλοι κεκοπιάκασι, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἶσεληλύθατε: 1
 • ἄνδρες ἀδελφοί: 1
 • ἄνδρες ἐλλόγιμοι: 1
 • ἄπιστος: 1
 • Ἀγὼν ἦν ὑμῖν: 1
 • Ἀισχρὰ ἀγαπητοὶ, καὶ λίαν αἰσχρὰ, καὶ ἀνάξια τῆς ἐν Χριστῷ ἀγωγῆς ἀκούεται τὴν βεβαιοτάτην καὶ ἀρχαίαν Κορινθίων ἐκκλησίαν, δι’ ἓν ἢ δύο πρόσωπα στασιάζειν πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους·: 1
 • Ἀλλὰ μεταξὺ τούτων: 1
 • Ἁμαρτία γὰρ οὐ μικρὰ ἡμῖν ἔσται, ἐὰν τοὺς ἀμέμπτως καὶ ὁσίως προσενέγκοντας τὰ δῶρα τῆς ἐπισκοπῆς ἀποβαλωμεν· μακάριοι δὲ προοδοιπορήσαντες πρεσβύτεροι: 1
 • ἐκκλησία: 1 2
 • ἐκκλησιάζω: 1
 • ἐκλεγόμενοι: 1
 • ἐν σπουδῇ: 1 2
 • ἐν χώραις: 1
 • ἐπίσκοποι κατὰ χώρας: 1
 • ἐπισκοποῦντες: 1
 • ἐπισυνάγω: 1
 • ἐπιτίμησον αὐτῷ: 1
 • ἐπιτιμία: 1 2
 • ἑτεροζυγοῦντες: 1
 • ἔλεγξον: 1
 • ἔστησαν δύο: 1
 • Ἐὰν ἁμαρτήσῃ εἰς σέ·: 1
 • Ἐκεῖθεν γὰρ, ἡ ἀρχὴ γέγονε: 1
 • Ἐκκλησία ἡ παροικοῦσα Ῥώμην: 1
 • Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ἡ παροικοῦσα Ῥώμην τῃ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ παροικούσῃ Κόρινθον·: 1
 • Ἐξωμισάσαις τὸν ἕτερον βραχίονα.: 1
 • Ἔχοντες χαρίσματα: 1
 • Ἔχοντες χαρίσματα διάφορα: 1
 • Ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον·: 1
 • ἡγούμενοι: 1
 • ἡγούμενος: 1
 • ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω: 1
 • ἡμεῖς: 1
 • ἢ ἵνα σκαδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων: 1
 • ἥτις πολλὰ ἐκοπίασε: 1
 • ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν Κυρίῳ: 1
 • Ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ἡ παροικοῦσα Σμύρναν τῇ ἐκκλησίᾳ παροικούσῃ ἐν Φιλομελίω: 1
 • Ἡ διαφωνία τῆς νηστείας τὴν ὁμόνοιαν τῆς πίστεως συνίστησιν· : 1
 • Ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν: 1
 • Ἡμεῖς ἐν ἑκάστῃ πόλει ἄλλο σύστημα πατρίδος κτισθὲν λόγῳ Θεοῦ ἐπιστάμενοι τοὺς δυνατοὺς λογῳ καὶ βίῳ ὑγιεῖ χρωμένους ἄρχειν ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἐκκλησιῶν παρακαλοῦμεν. — Καὶ εἰ ἄρχουσιν οἱ καλῶς ἄρχοντες ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ὑπὸ τῆς κατὰ θεὸν πατρίδος, λέγω δὲ τῆς ἐκκλησίας, ἐκλεγόμενοι· ἄρχουσι κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ προτεταγμένα·: 1
 • Ἡμεῖς δὲ μετὰ τὸ οὕτως λοῦσαι τὸν πεπεισμένον καὶ συγκατατεθειμένον ἐπὶ τοῦς λεγομένους ἀδελφοὺς ἄγομεν, ἔνθα συνηγμένοι εἰσί κοινὰς εὐχὰς ποιησόμενοι ὑπέρ τε ἑαυτῶν καὶ τοῦ φωτισθέντος καὶ ἄλλων πανταχοῦ πάντων εὐτόνως, κ. τ. λ.: 1
 • Ἤτω τὶς πιστὸς ἤτω δυνατὸς γνῶσιν ἐξειπεῖν ἤτω σοφὸς ἐν δικαία κρίσει λόγων ἤτω ἀγνὸς ἐν ἔργοις· τοσύτῳ μᾶλλον ταπεινοφρεῖν ὀφείλει, ὅσῳ δοκεῖ μᾶλλον μείζων εἶναι: 1
 • ἱκανωτάτην γραφήν: 1
 • ὁ: 1
 • ὁ κατηχῶν: 1
 • ὁ προεστώς: 1 2 3
 • ὁ προϊστάμενος: 1 2
 • ὁμολογία: 1
 • ὅλης τῆς ἐκκλησίας: 1
 • Ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ: 1
 • Ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινὼσκων τὸν νόμον: 1
 • Ὁ δῆμος τὰς ἑμὰς γνώμας περὶ σωτηρίας τῆς πόλεως ἐχειρότονει: 1
 • Ὁ διδάσκων, ὁ παρακαλῶν, ὁ προϊστάμενος·: 1
 • Ὁ προϊστάμενος: 1
 • Ὁ τόπος ἔνθα ἡ ἐκκλησία ἐγίνετο, βαθμίσιν ἧν κύκλῳ διειλημμένος, ἅλλαις ἐπ’ ἄλλαις· ἔνθα οἱ συνελθόντες πάντες καθήμενοι ἀνεμποδίστως ἠκρονῶτο τοῦ ἱσταμένου ἐν μέσῳ·: 1
 • Ὅμως δὲ χειροτονητέον: 1
 • Ὅπου ὁ ποιμήν ἐστιν, ἐκεῖ ὡς πρόβατα ἀκολουθεῖτε·: 1
 • Ὅση δύναμις: 1
 • Ὅσοι ἂν πεισθῶσι καὶ πιστεύωσιν ἀληθῆ ταῦτα τὰ ὑφ’ ἡμῶν διδασκόμενα καὶ λεγόμενα εἶναι, καὶ βιοῦν οὕτως δύνασθαι ὑπισχνῶνται, ἔυχεσθαί τε καὶ αἰτεῖν νηστέυοντας παρὰ τοῦ Θεοῦ τῶν προημαρτημένων ἄφεσιν διδάσκονται ἡμῶν συνευχομένων καὶ συννηστευόντων αὐτοῖς·: 1
 • Ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν·: 1
 • ὑποτασσομένοις τοῖς πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις: 1
 • ὑστερολογία: 1
 • ὡς ἐν παρόδῳ: 1
 • ῤητῶς: 1
 • ῥαββονί: 1
 • ῥαββουνί: 1
 • ῥαββουνί: 1
 • Βαθμός: 1 2
 • Εἰ γὰρ ἑνὸς καὶ δευτέρου προσευχὴ τοσαύτην ἰσχὺν ἔχει ὥστε τὸν Χριστὸν ἐν αὐτοῖς ἑστάναι, πόσῳ μᾶλλον ἥ τε τοῦ ἐπισκόπου καὶ πάσης τῆς ἐκκλησίας προσευχὴ σύμφωνος;: 1
 • Εἰ δέ τις τῶν ἱδίων, καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ·: 1
 • Εἰς ἱεροὺς ἀφικνούμενοι τόπους καθ’ ἡλικίας ἐν τάξεσιν ὑπὸ πρεσβυτέροις νέοι καθίζονται·: 1
 • Εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως: 1
 • Εἶπε τῆ ἐκκλησίᾳ: 1
 • Εὐχαριστίαν ἐπὶ πολὺ ποιεῖται: 1
 • Θαῤῥῶν γράφω τῂ ἀξιοθέῳ ἀγάπῃ ὑμῶν, παρακαλῶν ὑμᾶς μιᾷ πίστει, καὶ ἑνὶ κηρύγματι καὶ μιᾷ εὐχαριστίᾳ χρῆσθαι· μία γάρ ἐστιν ἡ σὰρξ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, καὶ ἓν αὐτοῦ τὸ αἷμα τὸ ὑπὲρ ἡμῶν ἐκχυθέν, εἷς καὶ ἄρτος τοῖς πᾶσιν ἐθρύφθη καὶ ἒν ποτήριον τοῖς ὅλοις διενεμήθη ἒν θυσιαστήριον πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ εἷς ἐπίσκοπος ἅμα τῷ πρεσβυτερίῳ καὶ τοῖς διακόνοις τοῖς συνδούλοις μου·: 1
 • Κόπος: 1
 • Καὶ ἐγένοντο ἐν τῇ χειροτονίᾳ ἀγχώμαλοι· ἐκράτησε δὲ ἡ τοῦ Διοδότου: 1
 • Καὶ ὁ προεστὼς εὐχὰς ὁμοίως καὶ εὐχαριστίας ὅση δύναμυις αὐτῶ ἀναπέμπει·: 1
 • Καὶ οἱ ἀπόστολοι ἡμῶν ἔγνωσαν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι ἔρις ἔσται ἐπὶ τοῦ ὀνόματος τῆς ἐπισκοπῆς διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν πρόγνωσιν εἰληφότες τελείαν κατέστησαν τοὺς προειρημένους καὶ μεταξὺ ἐπινομὴν δεδώκασιν ὅπως ἐὰν κοιμηθῶσιν διαδέξωνται ἕτεροι δεδοκιμασμένοι ἄνδρες, τὴν λειτουργίαν αὐτῶν, τοὺς οὖν κατασταθέντας ὑπ’ ἐκείνων ἢ μεταξὺ ὑφ’ ἑτέρων ἐλλογίμων ἀνδρῶν, συνευδοκησάσης τῆς ἐκκλησίας πάσης, κ. τ. λ.: 1
 • Κατὰ τὴν παροῦσαν καὶ δοθεῖσαν δύναμιν: 1
 • Κατὰ χώρας καὶ πόλεις κηρύσσοντες, καθίστανον τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν, δοκιμάσαντες τῷ πνεύματι εἰς ἐπισκόπους καὶ διακόνους τῶν μελλόντων πιστεύειν·: 1
 • Κλητοῖς ἡγιασμένοις ἐν θελήματι Θεοῦ διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ·: 1
 • Μάλιστα: 1
 • Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ: 1
 • Οὐ γὰρ πότε ἡ Ἀλεξάνδρεια δύο ἐπισκόπους ἔσχεν ὡς αἱ ἀλλαι πόλεις: 1
 • Οὐκ ἐχειροτονεῖτε δὲ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν δέκα ταξιάρχους … Εἰς τὴν ἀγορὰν χειροτονεῖτε τοὺς ταξιάρχους: 1
 • Οὔτε βουλῆς, οὔτε δήμου χειροτονήσαντος αὐτόν: 1
 • Πάντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν τῇ προσευχῇ ἅμα συνέρχεσθε· μία δέησις ἔστω κοινή·: 1
 • Πλήρης πνεύματος ἁγίου ἔκχυσις ἐπὶ πάντας ἐγίνετο· μεστοίτε ὁσίας βουλῆς, ἐν ἀγαθῇ προθυμίᾳ μετ’ εὐσεβοῦς πεποιθήσεως ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρὸς τὸν παντοκράτορα Θεὸν, ἱκετεύοντες αὐτὸν ἵλεως γενέσθαι, εἴτι ἄκοντες ἡμάρτετε. Ἀγὼν ἧν ὑμῖν ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ὑπὲρ πασῆς τῆς ἀδελφότητος εἰς τὸ σώζεσθαι μετ’ ἐλέους καὶ συνειδήσεως τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ : 1
 • Ποιῶ τὰ προστασσόμενα ὑπὸ τοῦ πλήθους·: 1
 • Ποιμάνατε, ἐπισκοποῦντες: 1
 • Πολύκαρπος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρεσβύτεροι τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ παροικούσῃ Φιλίππους: 1
 • Πρέπον ἐστὶν ὑμῖν ὡς ἐκκλησίᾳ Θεοῦ χειροτονῆσαι ἐπίσκοπον, εἰς τὸ πρεσβεῦσαι ἐκεῖ Θεοῦ πρεσβείαν εἰς τὸ συγχωρηθῆναι αὐτοῖς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γενομένοις, καὶ δοξάσαι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ·: 1
 • Πρέπον ἐστὶν ὑμῖν, ὡς ἐκκλησίᾳ Θεοῦ, χειροτονήσαι ἐπίσκοπον: 1
 • Προΐστημι: 1
 • Προΐστημι: 1
 • Προεστώς: 1
 • Προστασία: 1
 • Προϊσταμένους ὑμῶν: 1
 • Σὺ κάθου ὧδε καλῶς: 1
 • Σπουδάζετε οὗν πυκνότερον συνέρχεσθαι· ὅταν γὰρ συνεχῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γένησθε καθαιροῦνται αἱ δυνάμεις τοῦ Σατανᾶ·: 1
 • Συγκατεψηφίσθη Ματθίας: 1
 • Συνευδοκεῖν: 1
 • Τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων: 1
 • Τίς δὲ συμφώνησις: 1
 • Τῇ τοῦ ἡλίου λεγομένῃ ἡμέρᾳ πάντων κατὰ πόλεις καὶ ἀγροὺς μενόντων ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέλευσις γίνεται·: 1
 • Τῷ αὐτῷ στοιχεῖν κανόνι: 1
 • Τοὺς ἀπεσταλμένους ἀφ’ ἡμῶν: 1
 • Φιλέορτοι δὲ φύσει Σύροι· ὧν μάλιστα οἱ τὴν Ἀντιόχειαν κατοικοῦντες, κ. τ. λ.: 1
 • Χειροτονέω: 1
 • Χειροτονήσαντες αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ’ ἐκκλησίαν, προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν: 1
 • Χειροτονία: 1
 • Χειροτονεῖν: 1
 • Χειροτονηθεὶς ὑπό τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν·: 1
 • Χωρίον, ἀγρὸς, ἐρημία, ναῦς, πανδοχεῖον, δεσμωτήριον·: 1
 • βάθμῳ καλῷ: 1
 • βαθμίς: 1
 • βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται: 1
 • διάκονοι: 1
 • διακονία: 1
 • διδάσκαλος: 1 2 3
 • εἰς τελείωσιν: 1
 • εἴτε: 1 2
 • εὐεργέται: 1
 • καὶ συνεσμὲν ἀλλήλοις αἰεί: 1
 • καί: 1
 • καλὸν ἔργον: 1
 • καλὸς βαθμός: 1 2
 • κατὰ πόλεις καὶ χώρας: 1 2
 • κατὰ πόλιν: 1
 • κατὰ τὴν δοθεῖσαν δύναμιν: 1
 • κατὰ τὸν ἴδιον κόπον: 1
 • κατὰ χώρας: 1
 • κατὰ χώρας καὶ πόλεις: 1
 • κατηχοῦντες: 1
 • κοινωνία: 1
 • κοπιᾶν: 1 2 3
 • κοπιῶντες: 1 2
 • κοπιάω: 1
 • λειτουργῆσαι: 1
 • μάλιστα: 1 2
 • μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας: 1
 • μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως: 1
 • μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκός: 1
 • μάλιστα τὰς μεμβράνας: 1
 • μεγάλη καὶ θαυμασία: 1
 • μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου: 1
 • μετὰ τὴν ἀπὸ τῶν Ἱεροσολύμων μετάστασιν, πάντων τῶν μαθητῶν ἐν Πέλλῃ οἰκηκότων: 1
 • μετοχὴ: 1
 • οἱ κατηχούμενοι: 1
 • οἱ κοπιῶντες·: 1
 • οὕτω καὶ νῦν γίνεσθαι ἔδει: 1
 • οδʹ: 1
 • παιδαγωγοί: 1
 • πανήγυρις: 1
 • περὶ τῶν ἐπιζητουμένων παρ’ ὑμῖν πραγμάτων: 1
 • πολυπλήθεια: 1
 • πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν: 1
 • πρῶτον δεκτικόν: 1
 • προΐταμαι: 1
 • προεστώς: 1 2
 • προεστώς τῶν ἀδελφῶν: 1
 • προεστῶτες: 1 2
 • προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν: 1
 • προφητεία: 1
 • προϊστάμενος: 1
 • σκανδαλίζω: 1
 • σκανδαλίσῃ: 1
 • συνάγω: 1
 • συνίστημι: 1
 • συναγωγή: 1
 • συνευδοκησάσης τῆς ἐκκλησίας πάσης: 1
 • τὰς κοπιώσας ἐν Κυρίῳ: 1
 • τὰς χεῖρας αἴρειν: 1
 • τάξις: 1
 • τὸ πλῆθος: 1
 • τελείωσις: 1 2
 • τοὺς δέ: 1
 • τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν: 1
 • τοὺς μέν: 1
 • τούς: 1
 • χάρισμα διάφορον: 1
 • χειροθεσία: 1
 • χειροτονέω: 1
 • χειροτονήσαντες: 1 2
 • χειροτονία: 1 2 3
 • χειροτονέω: 1
 • χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν: 1
 • ψήφισμα: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection