Contents

« Shapher Sharaim Sharezer »

Sharaim

Two gates (Josh. 15:36), more correctly Shaaraim (1 Sam. 17:52), probably Tell Zakariya and Kefr Zakariya, in the valley of Elah, 3 1/2 miles north-west of Socoh.

« Shapher Sharaim Sharezer »
VIEWNAME is workSection