Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ̔Ο κατα τῶν τεχνῶν καὶ ἐποστημε̑ν λέγειν εἰώθαμεν ταυτὸν καὶ κατα τὢς ἀρετὢς φατέον ἐστίν : 1
 • ᾿Εν πνεύματι ἁγίω: 1
 • καταρτίζειν : 1
 • πληθύνεῖ,: 1
 • ́̓Οστρακον: 1
 • ̔Ο δε διαμαχομενος δικαιως: 1
 • ̔ΡιπὟ: 1
 • ̔ριπὟ ὀφθαλμοῦ : 1
 • ̔υπουργούντων: 1
 • ἄδοξον: 1
 • ἀκατάστατος: 1
 • ἀκαταστασίαις: 1
 • ἀμφιδέξιος: 1
 • ἀνὰ: 1
 • ἀναγινώσκειν: 1
 • ἀναγινώσκετε: 1
 • ἀναγινωσκεσαι: 1
 • ἀναγωγὴ: 1
 • ἀναστρέφω: 1
 • ἀνεστράφημεν: 1
 • ἀνθρωποκτόνος : 1
 • ἀντιπελαργία: 1 2 3
 • ἀντιπελαργίαν: 1
 • ἀοράτου: 1
 • ἀπὸ ἑξήκονταἐτῶν και ἐπάνω: 1
 • ἀπὸ εἰκοσαετοῦς και ἐπάνω : 1
 • ἀπό: 1
 • ἀποκαλύψεις): 1
 • ἀπολογίαν: 1
 • ἀποςκριμα: 1
 • ἀςναγινώσκετε: 1
 • ἁγιοτητι: 1
 • ἁπλοτητι: 1
 • ἄχρι ὑμῶν ἐφθάσαμεν) : 1
 • ἐγένετο εἰς ψυχὴν ζῶσαν : 1
 • ἐγκακοῦμεν: 1
 • ἐκδημὢσαι: 1
 • ἐκνήψατε: 1
 • ἐκνήψατε δικαίως: 1
 • ἐκτὸς εἰ μὴ: 1
 • ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκὢ ἐπιστεύσατε: 1
 • ἐμέρισεν αὐτῳ): 1
 • ἐν: 1
 • ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι) : 1
 • ἐν ὑπομονὣ πολλὣ: 1
 • ἐν αὐτῷ: 1 2
 • ἐν αὐτῷ τὸ ναὶ καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμὴν: 1
 • ἐν νηστεί: 1
 • ἐν παρέργοις): 1
 • ἐνδημὢσαι: 1
 • ἐνεργεῖσθαι: 1
 • ἐνεργεῖται: 1
 • ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς: 1
 • ἐν,: 1
 • ἐξαπορεῖσθαι: 1 2
 • ἐξαπορεῖσθαι): 1
 • ἐπάνω: 1 2
 • ἐπὶ τὣ῎῝8217; ἀναγνώσει τὢς παλαιᾶς διαθήκη: 1
 • ἐπίσκηνώσὟ,: 1
 • ἐπεξεργασία: 1
 • ἐπιβαρεῖν τινι: 1
 • ἐπιγινώσκειν: 1
 • ἐπιγινώσκειν : 1
 • ἐπιείκεια): 1
 • ἐπιεικείας : 1
 • ἐπισύστασιν : 1 2 3
 • ἐπισύστασις): 1
 • ἐπισκηνώσὟ,: 1
 • ἐπιτελεῖν: 1
 • ἐσύλησα,: 1 2
 • ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,: 1
 • ἐστήκατε: 1
 • ἐτεροζυγοῦντες: 1
 • ἑδραῖοι γίνεσθε: 1
 • ἓνδεκα: 1
 • ἓτερος: 1
 • ἔκδημος: 1
 • ἔκρινα : 1
 • ἔκτρωμα: 1 2
 • ἔκτρωμα : 1
 • ἔλεγχος: 1
 • ἔνδημος: 1
 • ἕνεκα: 1
 • ἠλεήθημεν: 1
 • ἠλπίκαμεν: 1
 • ἡ σὺν ἐμοί: 1
 • ἡμῶν ὑπερ ὑμῶν,: 1
 • ἡμων: 1
 • ἣν ἐκ προσώπου τὢς’” Ρωμαίων ᾿Εκκλησίας” τὣ Κορινθίων διετυπώσατο: 1
 • ἦσαν γὰρ καὶ ἄλλοι ἀπόστολοι ὡς ὁι ἑιβδομήκοντα: 1
 • ἰλαφρία: 1
 • ἰσότης : 1
 • ἰσότητα : 1
 • ἰσχύσας, εἰς τέλος, εἰς νῖκος: 1
 • ἱκάνωσεν ἡμᾶς: 1
 • ἱκανότη: 1
 • ἱκανότητα: 1
 • ὀπτασίας): 1
 • ὀσμὴ: 1
 • ὀστράκιος: 1
 • ὀυχ οὑτω την δύναμιν ὡς τὴν ὑπόστασιν καὶ τόλμαν αὐτοῦ καταπεπληγμένον τῶν εναντίων : 1
 • ὀφθαλμοῦ: 1
 • ὀχυρώματα): 1
 • ὁ ἀναγινώσκων νοείτω: 1
 • ὁ ἐπιχορηγῶν βρῶσιν : 1
 • ὁ θάνατος ὀυκ ἐσται ἐτι: 1
 • ὁ παρακαλῶν: 1
 • ὁ πειραζων: 1
 • ὁλη ἐν ὁλω κατοικήσὟ : 1
 • ὁμοούσια: 1
 • ὁμοούσιος τῷ Πατρὶ: 1
 • ὁμοούσις τῷ Πατρὶ: 1
 • ὁπλίτης: 1
 • ὁς οὐκ ἐκ παρέργου τὸν πόλεμον ἐποιεῖτο : 1
 • ὃσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ ἐν αὐτῷ τὸ ναὶ διό καὶ δι ᾿ αὐτοῦ τοῦ ᾿Αμὴν, τῷ Θεῷ πρὸς” δοξαν δι ᾿ ἡμῶν: 1
 • ὑπὲρ : 1
 • ὑπὲρ ὑμῶν : 1
 • ὑπὲρ δύναμιν: 1
 • ὑπὲρ τῶν νεκρῶν: 1
 • ὑπέρ: 1
 • ὑπόστασις: 1 2
 • ὑπόστασις : 1 2
 • ὑπερεκτείνεσθαι): 1
 • ὑπερεκτείνω,: 1
 • ὑπερπερισσεύομαι,: 1
 • ὑποστατικός : 1
 • ὑποστατικῶς,: 1
 • ὑποτατικός : 1
 • ὠπάνω : 1
 • ὠς Δαρειος μεςν ἠν καςπηλος, ὃτι εκαπελευε παντα τὰ πραςγματα: 1
 • ὡς: 1
 • ὡς δικαίως δεῖ: 1
 • ὡς” ἐπὶ την θαλασσαν: 1
 • ᾿Αγρυπνίαις: 1
 • ᾿Επειδὴ μεγάλα ἐφθέγξατο, ὃτι θυσία ἐσμὲν τοῦ῎῝8217; Χριστοῦ῎῝8217; καὶ εὐωδία, καὶ θριαμβευόμεθα πανταχοῦ πάλιν μετριάζει τῷ῎῝8217; θεῷ῎῝8217; πάντα ἀνατίθει διὸ καὶ φησὶ, καὶ πρὸς” ταῦτα τίς” ἱκανός; τὸ γὰρ πᾶν τοῦ῎῝8217; Χριστοῦ, φησιν, εστιν οὐδὲν ἡμέτερον ὁρᾶς’”ἐπεναντίας” ψευδαποστόλοις” φθεγγόμενον οἱ μὲν γὰρ καυχῶνται ὡς” παρ ᾿ ἑαυτῶν εἰσφέροντές” τι εἰς” τὸ κήρυγμα οὗτος” δὲ διὰ τοῦτό φησι καυχᾶσθαι, ἐπειδὴ οὐδὲν αὐτοῦ῎῝8217;φησιν εἶναι: 1
 • ᾿Επιβαρῶ῎῝8217;: 1
 • ᾿Επιγινώσκειν: 1
 • ῥέπω: 1
 • ῥήματα,: 1
 • ῥήμα,: 1
 • ῥίπτω: 1
 • ῥιπὟ: 1
 • ῥιπὣ: 1
 • ῥοπὟ: 1
 • ῥοπὣ: 1
 • ῥύεται: 1
 • ῥύσεται: 1
 • ῥύσεται, : 1
 • Αῤρ᾿αβὡν: 1
 • Αναγινώσκειν,: 1
 • Βελίαλ: 1
 • Βελίαρ: 1
 • Εἰλικρινείᾳ : 1
 • Εἰρήνην χρύιου καπηλευοντες: 1
 • Εκνηψατε οἱ μεθυντες: 1
 • Εκτείνω : 1
 • Ενδοξε δ ἀναβαλέσθαι ἐς ἑτέραν ἐκκλησίαν τότε γὰρ ὀψὲ ἦν καὶ τὰς χεῖρας οὐκ ἄν καθεώρων : 1
 • Εξαπορεῖσθαι: 1
 • Επιγινώσκειν : 1
 • Ηξιου δε τους νεους συνεχως κατοπτριζεσθαι: 1
 • Θλιβόμενοι: 1
 • Θρασοδειλία : 1
 • Θριαμβεύειν: 1
 • Καὶ ὅτῳ δοκεῖ ἔφη ταῦτα αἰρέτω τὴν χεῖρα ἀνέτειναν πάντες : 1
 • Καθάπερ γὰρ τὸ θερμαῗνον εὐρύνειν εἴωθεν, οὓτω καὶ τὢς ἀγάπης ἔργον τὸ πλατύνειν ἐστί· θερμν<& ga>ρ ἐστιν ἠ ἀρετὴ· καὶ ζέουσα αὕτη καὶ τὸ στόμα ἀνεπέτασε Παύλου καὶ τὴν καρδίαν ἐπλάτυνεν: 1
 • Κατὰ Θεὸν: 1
 • Καυχᾶσθαι δεῖ οὐ συμφέρον μὲν ἐλεύσομαι δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου : 1
 • Μαρὰν ἀθὰ: 1
 • Μετὰ δὲ ταῦτα ταῖς οἰκίαις ἐπισκηνώσαντες κατεῖχον τὴν πόλιν : 1
 • Οἱ κάπηλοί σου μισγοῦσι’τον οἰνον ὕδατι: 1
 • Οὐκ ἐγὼ δε, ἀλλἀ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ σὺν ἐμοί: 1
 • Πεινῶμεν καὶ διψῶμεν, καὶ γυμνητεύομεν, καὶ ἀστατοῦμεν: 1
 • Συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τὣ δεήσει: 1
 • Τὸ δὲ τελευτασῖον ἐπισωκηνώσαντες ἐπὶ τὰς οἰκίας : 1
 • Ταῦτα μὲν δὴ κατα πάντων Περσῶν ἔχομεν λέγειν: 1
 • Τοῦ δὲ βασιλέως ὑποστατικῶς φήσαντος : 1
 • Τοις μεθυουσι συνεβουλευε κατοπτριζεσθαι: 1
 • Τρὶς: 1
 • Ψυχικὸν : 1
 • αὐξήσει,: 1
 • αὐτάρκεια: 1
 • αὐτάρκειαν: 1
 • αὐτόπτας: 1
 • αὐτούς : 1
 • αντι: 1
 • αντιςου: 1
 • βάρος: 1
 • βάρος δόξης: 1
 • βάρουμαι: 1
 • βασιλεύειν: 1
 • βλέπετε : 1
 • γὰρ: 1
 • γὰρ): 1 2
 • γουμένης: 1
 • δίκη: 1 2
 • δίκν: 1
 • δόλιοι: 1
 • δόλιοι): 1
 • δώδεκα: 1
 • δείλια : 1
 • δεκτῳ: 1
 • διὰ πολλῶν : 1
 • διὰ πολλῶν θλίψεων: 1
 • δικαίως: 1
 • δικαιως: 1
 • δικη: 1
 • δολοῦν: 1
 • δολοῦν : 1
 • δωρεὰν: 1
 • εἰλικρινείᾳ: 1
 • εἰς Χριστόν: 1
 • εἰς τὰ ἄμετρα): 1
 • εἰς τὸν Χριστόν,: 1
 • εἴδος: 1
 • εἴλη: 1
 • εἶτα τοῖς δώδεκα: 1
 • εἶτα τοῖς δε δεκα: 1
 • εὐδοκέω: 1
 • εὐλογίας : 1
 • εὐοδόομαι: 1
 • εὐπρόσδεκτον: 1
 • εὐπρόσδεκτον,: 1
 • εὐχωλας: 1
 • επιμύσις: 1
 • ζησοτες: 1
 • ζυγὸς: 1
 • ζυγοστατειν: 1
 • θάνατον: 1 2
 • θανατος: 1
 • θησανρίζειν: 1
 • θλίψις: 1
 • θράσος : 1
 • θρασοδειλίαν : 1
 • θρησκείας: 1
 • θυμιαματων πληρει: 1
 • θυσίας: 1
 • κάπηλοι: 1
 • κέντρον: 1
 • κόποις: 1
 • καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην: 1
 • καί: 1
 • καθ ᾿ ἡμέραν ἀποθνήσκω: 1
 • καθ ᾿ ὑπερβολὴν ἐβαρήςθημεν: 1
 • καθ ᾿ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν: 1
 • καθ ᾿ ὑπερβολήν: 1
 • καπηλέυειν: 1
 • καπηλεύειν: 1
 • καράν: 1
 • κατ ἐζοχὴν): 1
 • κατὰ μίαν σαββάτων: 1
 • κατὰ σάρκα : 1
 • κατὰ σάρκα,: 1
 • κατάρτισιν,: 1
 • κατα: 1 2
 • κατακριςμα : 1
 • καταρτίζειν : 1
 • κατοπτριζεσθαι: 1
 • κεντρον: 1
 • κηρύσσομεν: 1
 • κοινωνίαν : 1
 • κοινωνίαν): 1
 • κοινωνοί: 1
 • κρίνω: 1
 • λαργος: 1
 • λειτουργία : 1 2 3
 • λειτουργοὶ,: 1
 • λογίζομαι : 1
 • λογιζεσθαι : 1
 • λογιζομένους,: 1
 • λογος: 1
 • μέγεθος ὑπερβολικῶς ὑπερβολικόν: 1
 • μὴ γὰρ): 1
 • μαθητεύειν: 1
 • νέκρωσιν: 1 2
 • νέκρωσις: 1 2
 • νὴ: 1
 • νὴ τοὺς ἐν Μαράθωνι πεπτωκοτας: 1
 • νῖκος: 1 2 3 4
 • ναὶ καὶ οὔ: 1
 • νεικος: 1 2
 • νηστείαις: 1
 • νικη: 1
 • νικος: 1 2 3
 • νοήματα: 1
 • νουν δε ουκ εξεις αυτην: 1
 • ξεύηνυμι: 1
 • οἱ κατὰ ψυχὴν χειμῶνες βαρύτεροι στείλασθαι τὸν ἄνθρωπον οὐκ ἐω̑ντες οὐδὲ ἐπιστὢσαι τεταραγμένον τὸν λογισμὸν: 1
 • οὐκ ἐγκακοῦμεν: 1
 • οὐκ ἐκκακοῦμεν: 1 2
 • παῤῥησία : 1
 • παράδεισος): 1
 • παράκλησις: 1
 • παράνομος: 1
 • παρέργον : 1
 • παρακαλεῖσθαι: 1
 • περισσεύω: 1
 • πευματικὸς: 1
 • πλεονεξίαν: 1
 • πληγὰς μίας λειπούσης τεσσαράκοντα,: 1
 • πλωῖον: 1
 • προς Κορινθιους ά ενραφη απο Εφεσου: 1
 • προσώπῳ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: 1
 • ςέκρωσιν: 1
 • σύγχρονος : 1
 • σύλη,: 1
 • σύν: 1
 • σύν : 1 2
 • σκεῦος: 1
 • σκοποῦντων ἡμῶν: 1
 • σπλάγχνα,: 1
 • στελλόμενοι,: 1
 • στενοῖς: 1
 • στενοχωρούμενοι: 1
 • στοργὴ: 1
 • στρέφω: 1
 • συμπάθειαν : 1
 • συνεργοῦντες: 1
 • σφραγὶς): 1
 • σχέω: 1
 • τὴν νέκρωσιν: 1 2
 • τὴν πεντηκοστήν: 1
 • τὴν σπονδὴν ὑπερ ἡμῶν,: 1
 • τὴν τῶν Βυζαντιῶν ὑποστασαι : 1
 • τί ταπεινοφρωνέστερον: 1
 • τὸ ἐπιεικες, : 1
 • τὸ μέτρον τοῦ κανόνος): 1
 • τὸ μήπω τετυπώμενον: 1
 • τὸ ναὶ καὶ τὸ οὔ: 1
 • τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν: 1
 • τῶς γὰρ): 1
 • τῷ ἀκριβοδικαίῳ,: 1
 • τῷ βιαίῳ : 1
 • τοῦ Κυριου: 1
 • τοῦ μεγαλαυχεῖν: 1
 • τοῦτο ἡμεῖς ἐ᾿ἴπομεν ἐν τί τῶν εἰκὢ πεπιστεύμενων: 1
 • φείδομαι τοῦ ἐρεῖν,: 1
 • φείδομαι,: 1
 • φιλαυτία): 1 2
 • φονεὺς: 1
 • φονεὺς,: 1
 • φορέσωμεν: 1 2
 • φυσικὸν: 1
 • χάρι: 1
 • χάριν: 1 2 3
 • χαράν: 1 2
 • χαρίσματα: 1
 • χειροτονήσαντες : 1
 • χειροτονία: 1
 • χορηγήσει : 1
 • ψὢφο: 1
 • ψυχης ανευ: 1
 • ψυχικὸς: 1
 • (Εἰδος) : 1
 • (εμφατικωτερα): 1
 • (επεξεργασια): 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection