Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀνθρώποις: 1
 • ἀπιστία: 1
 • ἀποθνήσκω: 1
 • ἄλλος δέ φησιν: 1 2 3
 • ἄλλος φησιν: 1
 • ἐκβάλλειν ἐκ: 1 2
 • ἐν: 1
 • ἐν Ἐφέσῳ: 1 2 3
 • ἐν τῷ σάββάτῳ: 1
 • ἦν: 1
 • ΔΕΡΟΝΤΕC ΚΑΙ ΠΕ ΡΙΚΑΛΥΨΑΝΤΕC Ε [ΤΥΠΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΠΡΟCω: 1
 • ΤΕΛΟC: 1
 • ΦΕΡΕΤΕ ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑῩΤΑ : 1
 • ἀρώματα: 1
 • γάρ + τέλος: 1
 • δεξιός: 1
 • ἐν Ἐφέσῳ: 1 2 3 4
 • εἰρήνη: 1
 • εἰρήνη ἀνθρώποις εὐδοκίας: 1
 • εἶχεν: 1
 • εὐδοκία: 1 2 3 4
 • εὐδοκίας: 1
 • εὐδοκίας : 1
 • εστην δε και ταῦτα φερο μενα μετα το ἐφοβουνυο γαρ -: 1
 • ημας: 1
 • και πας εις αυτην βιαζεται: 1
 • κεφάλαια: 1
 • κεφάλαιον: 1
 • κτίσις: 1
 • μιᾷ τῶν σαββάτων: 1
 • σφόδρα: 1
 • τὰ σάββατα: 1 2
 • τέλος: 1
 • τὸ εὐαγγέλιον: 1
 • τὸ σάββατον: 1 2 3
 • τελοc: 1 2 3 4 5
 • φιλῶ σε: 1
 • φοβεῖσθαι: 1
 • ἀκολουθεῖν: 1
 • ἀκρίδες: 1
 • ἀκριβὴ τῶν ἀντιγράφων τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον περιγράφει ἐν τοῖς λόγοις κ.τ.λ. . . . . Ἐν τούτῳ γὰρ σχεδὸν ἐν ἅπασι τοῖς ἀνργράφοις περιγέγραπται τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον: 1
 • ἀλλὰ τὸ βραδὺ καὶ ὀψὲ τῆς νυκτὸς: 1
 • ἀλλὰ τῆς πρὸς Λαοδικέας, τῆς μὴ οὔσης ἐν τῷ Ἀποστόλῳ: 1
 • ἀλλὰ . . . . τὸ βράδιον καὶ πολὺ διεστηκὸς. . . .: 1
 • ἀλλ᾽ : 1
 • ἀλλ᾽ εἶς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ: 1
 • ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε, καὶ εὐθὺς ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ: 1
 • ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μὶα κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται.: 1
 • ἀμφιβάλοντας ἀμφίβληστρον: 1
 • ἀμφοῖν γὰρ ὄντων φίλοιν, ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν: 1
 • ἀν τῷ πρὸς Μαρῖνον περὶ τῆς δοκούσης ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τερὶ τῆς ἀναστάσεως διαφωνίας: 1
 • ἀνάγνωσις: 1
 • ἀνάγνωσμα: 1
 • ἀνάληψις: 1
 • ἀναβαίνων: 1
 • ἀναζητεῖν: 1
 • ἀναλαμβάνεται εἰς οὐρανοὺς καὶ ἐκ δεξιῶν Πατρὸς καθίζεται: 1
 • ἀναληφθέντα: 1
 • ἀναληφθῆναι: 1 2
 • ἀναπαύσεις: 1
 • ἀναστὰς ἀπὸ τὢς προσευχῆς: 1
 • ἀναστάς: 1 2
 • ἀνεκεκύλισται: 1
 • ἀνελήφθη: 1 2
 • ἀνεληλυθόαα εἰς τοὺς οὐράνους: 1
 • ἀνελθόντα: 1
 • ἀνθρώποις: 1
 • ἀνιστάναι: 1 2
 • ἀνταποδιδόναι: 1
 • ἀντεβλήθη: 1
 • ἀντιπαρέρχεσθαι: 1
 • ἀπέχει: 1
 • ἀπέχει, τουτέστι, πεπλήρωται, τέλος ἔχει τὸ κατ᾽ ἐμέ: 1
 • ἀπέχει. ἦλθεν ἡ ὥρα: 1
 • ἀπὸ ἐτῶν ἱκανῶν: 1
 • ἀπό: 1
 • ἀπ᾽ ἀρχη̂ς κτίσεως: 1
 • ἀπιστία: 1
 • ἀπιστεῖν: 1 2 3 4 5 6
 • ἀποκυλίζειν: 1
 • ἀποκυλίσειε τὸν λέθον :: 1
 • ἀρ: 1
 • ἀρξάμενος: 1
 • ἀρχή: 1 2 3 4
 • ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου: 1
 • ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια: 1
 • ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑ. δ.: 1
 • ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. ἘΚΕΊΝΗ πορευθεῖσα κ.τ.λ.: 1
 • ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια: 1 2
 • ἀφορμή: 1 2
 • ἄῤῥωστος: 1
 • ἄγριος: 1
 • ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην: 1
 • ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην ἔνυξεν αὐτοῦ τὴν πλευρὰν· καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ αἷμα: 1
 • ἄλλος δέ σησι: 1
 • ἄλλος δέ φησι: 1
 • ἄλλος δέ φησιν: 1
 • ἄρξου τῆς γ́: 1
 • ἄρξου τῆς μεγάλης έ: 1
 • ἈΝΕΛΘΌΝΤΑ ΕἸΣ ΤΟῪΣ ΟΥΡΑΝΟῪΣ, ΚΑῚ ΚΑΘΊΣΑΝΤΑ ἘΚ ΔΕΜΙ῀ΩΝ ΤΟῩ ΠΑΤΡΌΣ: 1
 • Ἀλλὰ καὶ τοῖς Ἐφεσίοις ἐπιστέλλων ὡς γνησίως ἡνωμένοις τῷ Ὄντι δι᾽ ἐπιγνώσεως, “ὄντας” αὐτοὺς ἰδιαζόντως ὡνόμασεν, εἰπὼν· “τοῖς ἁγίοις τοῖς οἶσι, καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.” οὕτω γὰρ καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν παραδεδώκασι, καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς παλαιοῖς τῶν ἀντιγράφων εὑρήκαμεν: 1
 • Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεὺς, πολλὴν, ὡς εἰκὸς, φιλοπονίαν καὶ σπουδὴν εἰσαγηοχὼς, τὸ διὰ τεσσάρων ἡμῖν καταλέλοιπεν εὐαγγέλιον, τῷ κατὰ Ματθαῖον τὰς ὁμοφώνους τῶν λοιπῶν εὐαγγελιστῶν περικοπὰς π9αραθεὶς, ὡς ἐξ ἀνάγκης συμβῆναι τὸν τῆς ἀκολουθίας εἱρμὸν τῶν τριῶν διαφθαρῆναι, ὅσον ἐπὶ τῷ ὕφει τῆς ἀναγνώσεως: 1
 • Ἀνάγνωσμα: 1
 • Ἀνίσταναι: 1
 • Ἀναληφθῆναι: 1
 • Ἀναστὰς δὲ ὁ Ἰησοῦς· ἐνταῦθα στίξον, εἶτα εἰπέ· πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐλάνη Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ. οὐ γὰρ ἀνέστη πρωΐ (τίς γὰρ οἶδε πότε ἀνέστη;) ἀλλ᾽ ἐφάνη πρωῒ κυριακῇ ἡμέρᾳ (αὕτη γὰρ ἡ πρώτη τοῦ σαββάτου, τουτέστι, τῆς ἑβδομάδος,) ἣν ἄνω ἐκάλεσε μίαν σαββάτων·: 1
 • Ἀναστὰς δέ: 1
 • Ἀναστὰ;ς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου: 1
 • Ἀναστάς: 1
 • Ἀναστάς κ.τ.λ. . . .: 1
 • Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλε τοῖς μετʼ αὐτοῦ γενομένοις, πενθοῦσι καὶ κλαίουσι. κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπʼ αὐτῃς ἠπίστησαν.: 1
 • Ἀναστ8άς ὁ Ἰησοῦς: 1
 • Ἀπόστολος: 1
 • Ἀπεκρίθη ἐκεῖνος, Ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς κ.τ.λ.: 1
 • Ἄπαγε: 1
 • ἐγένετο δέ: 1 2
 • ἐγὼ δὲ οἶμαι: 1
 • ἐγκύκλια γράμματα: 1
 • ἐγκύκλιοι: 1
 • ἐγκύκλιον: 1
 • ἐγκύκλιος: 1
 • ἐγκύκλιος ἐπιστολή: 1
 • ἐθεράπευεν: 1
 • ἐθεράπευσεν: 1
 • ἐκ δευτέρου: 1
 • ἐκήρυξαν: 1
 • ἐκβάλλειν ἀπό: 1 2 3
 • ἐκβάλλειν ἐκ: 1
 • ἐκεῖνος: 1 2 3 4 5
 • ἐκκλησίαις: 1
 • ἐκτὸς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ Ἀποστόλου· οὐ γὰρ ἔδοξε τῷ ἐλεεινοτάτῳ Μαρκίωνι ἀπὸ τῆς πρὸς Ἐφεσίους ταύτην τὴν μαρτυρίαν λέγειν: 1
 • ἐν: 1
 • ἐν ἀνθρώποις: 1 2
 • ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία: 1 2
 • ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας: 1 2
 • ἐν ἐφέσῳ : 1
 • ἐν Ἐφέσῳ: 1 2 3 4 5 6
 • ἐν Ἐφέσῳ : 1 2
 • ἐν ἡσαῒᾳ τῷ προφήτῃ: 1
 • ἐν ᾧ οἱ δύο τὰ παραπλήσια εἰρήκασι: 1
 • ἐν ᾧ περὶ τίνων ἕκαστος αὐτῶν ἰδίως ἀνέγραψεν: 1
 • ἐν δὲ τῇ συνηθείᾳ, δευτέρα σαββάτων, καὶ τρίτη σαββάτων: 1
 • ἐν δέ τισι πρόσκειται καὶ ταῦτα. “Ἀναστὰς” κ.τ.λ. τοῦτο δὲ ἐναντίωσίν τινα δοκεῖ ἔχειν πρὸς τὰ ἔμπροσθεν εἰρημένα·: 1
 • ἐν μὲν οὖν τοῖς ἀκριβεστέροις ἀντιγράφος τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον μεχρί τοῦ “ἐφοβοῦντο γὰρ,” ἔχει τὸ τέλος.: 1
 • ἐν σαββάτῳ: 1
 • ἐν τῷ ὀνόματί μου—σου: 1
 • ἐν τῷ καίρῳ ἐκείνῳ, ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ὀνειδίζειν: 1
 • ἐν τοῖς σάββασι: 1 2
 • ἐν τοῖς σαββάτοις: 1
 • ἐν τουτῷ γὰρ σχεδὸν ἐν ἅπασι τοῖς ἀντιγράφοις τοῦ κατὰ Μάρκον εὐαγγελίου περιγέγραπται τὸ τέλος: 1
 • ἐνδέδυσθαι: 1
 • ἐντεῦθεν ἔως τοῦ τέλους ἔν τισι τῶν ἀνριγράφων οὐ κεῖται· ἐν δε τοῖς ἀρχαίοις, πάντα ἀπαράλειπτα κεῖται.: 1
 • ἐξ ἀκριβῶν ἀντιγράφων.: 1
 • ἐξ ἀνεπιγράφου: 1
 • ἐξ οἴκου Δαβίδ: 1
 • ἐξελθ: 1
 • ἐξελθόντες: 1 2
 • ἐξελθόντες γάρ, φησι, διεκήρυσσον τὸν λόγον πανταχοῦ. τοῦ Κυρὶου συνεργοῦντος, καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος, διὰ τῶν ἐπακολουθησάντων σημείων: 1
 • ἐξελθοῦσαι: 1
 • ἐξελθ8όντες: 1
 • ἐξηγητικαὶ ἐκλογαί: 1
 • ἐξουσίαν: 1
 • ἐπὶ: 1
 • ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἐπί: 1 2 3 4
 • ἐπακολουθεῖν: 1
 • ἐπειδὴ δὲ ἔν τισι . . . πρόσκειται . . . “Ἀναστὰς” κ.τ.λ. δοκεῖ δὲ τοῦτο διαφωνεῖν τῷ ὑπὸ Ματθαίου εἰρημένῳ. . . .: 1
 • ἐπιστολὰς καθολικάς: 1
 • ἐπιφανία, τὰ: 1
 • ἐπιφανεία: 1
 • ἐπληρώθη σὺν Θεῷ ἡ ἑρμηνεία τοῦ κατὰ Μάρκον ἁγίου εὐαγγελίου ἀπὸ φωνῆς, ἔν τισιν εὗρον Κυρίλλου Ἀλεξανδρέως, ἐν ἄλλοις δὲ Βίκτορος πρεσβυτέρου: 1
 • ἐρίφια: 1
 • ἐστί: 1
 • ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν τεσσάρων εὐαγγελίων ἀριθμός τις πρόκειται κατὰ μέρος κ.τ.λ.: 1
 • ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν: 1
 • ἐφοβοῦντο γάρ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • ἐφοβοῦντο γάρ + τέλος: 1
 • ἐφοβουντο γαρ + τελος. εν τισι: 1
 • ἐφοθοῦντο γάρ: 1
 • ἑώρακας: 1
 • ἑβδομάδας: 1
 • ἑβδομάδες: 1
 • ἑβδομ̤ς: 1
 • ἑκατέραν παραδεκτέαν ὑπάρχειν . . . συγχωρουμένου εἶναι ἀληθοῦς.: 1
 • ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα: 1
 • ἑκατόνταρχος: 1
 • ἑρμηνεία: 1 2
 • ἑρμηνεία Πέτρου Λαοδικείας εἰς τοὺς δʹ ἀγ[ίους] εὐαγγελιστάς: 1
 • ἑωθινὸν ἀναστάσιμον γʹ: 1
 • ἔβαλον: 1
 • ἔκλειψις: 1
 • ἔν τισι μὲν τῶν ἀντιγράφων ἕως ὧδε πληροῦται ὁ Εὐαγγελιστὴς, ἕως οὖ καὶ Ἐυσὲβιος ὁ Παμφίλου ἐκανόνισεν· ἐν ἄλλοις δὲ ταῦτα φέρεται· ἀναστὰς, κ.τ.λ.: 1
 • ἔν τισι τῶν ἀντιγράφων ἕως ὧδε πληροῦται ὁ εὐαγγελισ`τής· ἐν πολλοῖς δὲ καὶ ταῦτα φέρεται: 1
 • ἔν τισι τῶν ἀντιγράφων οὐ κεῖνται [?] ταῦτα: 1
 • ἔξ: 1
 • ἔργων: 1
 • ἔριφοι: 1
 • ἔρχεται οὖν: 1
 • ἔστι: 1 2 3
 • ἔχῃ τὴν ἀναφορὰν συμφώνως τῷ Ματθαίῳ, πρὸς τὸν προλαβόντα καιρὸν, τὸ δὲ “πρωῒ” πρὸς τὴν τῆς Μαρίας γενομένην ἐπιφάνειαν ἀποδοθείη: 1
 • ἔχειν: 1
 • ἔως οὗ Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου ἐκανόνισεν: 1
 • ἕνα Θεὸν, τὸν αὐτὸν πατέρα πάντων,—τὸν αὐτὸν ἐπὶ πάντων, καὶ ἐν πᾶσι, κ.τ.λ,: 1
 • ἕτερος: 1 2
 • ἕτερος δὲ προσελθών λόγχῃ αὐτοῦ τῆν πλευρὰν ἔνυξε: 1
 • Ἐγκύκλιον ἐπιστολήν: 1
 • Ἐγκύκλιος: 1
 • Ἐκείνη πορευθεῖσα: 1
 • Ἐκλογὴ ἐν συντόμῳ ἐκ τῶν συντεθέντων ὑπὸ Εὐσεβίου πρὸς Στέφανον [and πρὸς Μαρῖνον] περὶ τῶν ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις ζητημάτων καὶ λύσεων: 1
 • Ἐν μὲν τοῖς ἀκριβεστέροις ἀντιγράφοις τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον μέχρι τοῦ ἐφοβοῦντο γὰρ, ἔχει τὸ τέλος. ἐν δέ τισι πρόσκειται καὶ ταῦτα ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτων (sic) ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια: 1
 • Ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σταυροῦ τὰ περὶ τοῦ σταυροῦ πάντα ἀναγινώσκομεν. ἐν τῷ σαββάτῳ τῷ μεγάλῳ πάλιν, ὅτι παρδδόθη ἡμῶν ὁ Κύροος, ὅτι ἐσταυρώθ9η, ὅτι ἀπέθανε τὸ κατὰ σάρκα, ὅτι ἐτάφη· τίνος οὗν ἕνεκεν καὶ τὰς πράξεις τῶν ἀποστ8άλων οὐ μετὰ τὴν τεντηκοστὴν ἀναγινώσκομεν, ὅτε καὶ ἐγένοντο, καὶ ἀρχὴν ἔλαβον: 1
 • Ἐνόμισαν Ἠλίαν εἶναι, φησὶ, τὸν καλούμενον, καὶ εὐθέως ἐπότισαν αὐτὸν ὄξος: 1
 • Ἐντεῦθε (finely says Victor of Antioch) ὁ καινὸς ἄρχεται νόμος ὁ κατὰ τὸ πνεῦμα: 1
 • Ἐπειδὴ δὲ ἔν τισι τῶν ἀντιγράφων πρόσκειται τῷ παρόντι εὐαγγελίῳ, “ἀναστὰς δὲ τῇ μιᾷ τοῦ σαββάτου πρωῒ, ἐφάνη (Note, that Victor twice omits the word πρῶτον, and twice reads τῇ μιᾷ τοῦ σαββάτου, (instead of πρῶτῃ σαββάτου), only because Eusebius had inadvertently (three times) done the same thing in the place from which Victor is copying. See Mai Nova P.P. Bibl. iv. p. 256, line 19 and 26: p. 257 line 4 and 5.) Μαρίᾳ τῆ Μαγδαληνῇ,” δοκεῖ δὲ τοῦτο διαφωνεῖν τῷ ὑπὸ Ματθαίου εἰρημένῳ, ἐροῦμεν ὡς δυνατὸν μὲν εἰπεῖν ὅτι νενόθευται τὸ παρὰ Μάρκῳ τελευταῖον ἔν τισι φερόμενον. πλὴν ἵνα μὴ δόξωμεν ἐπὶ τὸ ἕτοιμον καταφεύγειν, οὕτως ἀναγνωσόμεθα· “ἀναστὰς δὲ,” καὶ ὑποστίξαντες ἐπάγωμεν, “πρωῒ τῇ μιᾶ τοῦ σαββάτου ἐφάνη Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ.” ἵνα: 1
 • Ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ.: 1
 • Ἑλληνὶς, Συροφοινίσσα τῷ γένει: 1
 • Ἑνὸς δ᾽ ἔτι μνησθεὶς περιγράψω τὸν λόγον: 1
 • Ἔθος δὲ ὅλην τὴν ἑβδομάδα σάββατον καλεῖν.: 1
 • Ἔστιν δὲ καὶ ταῦτα φερόμενα μετὰ τὸ ἐφοβοῦντο γάρ.: 1
 • Ἕτερος: 1
 • ἡ ἡμέρα τῶν σαββάτων: 1
 • ἡ ἡμέρα τοῦ σαββάτου: 1
 • ἡ ἡμέρα τοῦ σαββάτου: 1
 • ἡ Ἰορδάνης ποταμός: 1
 • ἡ Ἰουδαία χώρα: 1
 • ἡ μία τῶν σαββάτων: 1
 • ἡ μία τῶν σαββάτων: 1
 • ἡ μία σαββάτων: 1
 • ἡ μιᾷ τω̂ν σαββάτων: 1
 • ἡ μυροφόρος: 1
 • ἡ παρασκευή: 1
 • ἡκτίσις: 1
 • ἡμῖν τοῖς ἀποστόλοις μέλλουσι τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλειν πάσῃ τῇ κτίσει: 1
 • ἡμεῖς ἐξ ἀκριβῶν ἀντιγράφων, ὡς ἐν πλείστοις εὑρόντες αὐτὰ: 1
 • ἡμεῖς ἡκούσαμεν αὐτου λέγοντος: εβδομηκοντα τεσσαρων: 1
 • ἡρώτας τὸ πρῶτον,—Πῶς παρὰ μὲν τῷ Ματθαίῳ ὀψὲ παββάτων φαίνεται ἐγεγερμένος ὁ Σωτὴρ, παρὰ δὲ τῷ Μάρκῳ πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων: 1
 • ἢ ὡς ὁ ἄλλος: 1
 • ἦλθεν: 1
 • ἦν: 1
 • ἦν : 1
 • Ἦν: 1
 • ἰδίᾳ: 1
 • ἰσχυρόν: 1
 • ἱμάς: 1
 • ἴωβηλ: 1
 • Ἰακώβου: 1
 • Ἰησοῦς: 1 2 3
 • Ἰησοῦς Χριστός: 1 2
 • Ἰορδάνης: 1
 • Ἰούδαν τὸν ἐπικαλούμενον Ἰσκαριώτην: 1
 • Ἰούδας Ἰσκαριώτην: 1
 • Ἰουδαία: 1
 • Ἰσοδυναμεῖ τοῦτο: 1
 • Ἱεροσόλυμα: 1
 • Ἱερουσαλὴμ ὤφθη τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνηγμένων τῶν λοιπῶν : 1
 • Ἱππόλυτος . . . ἐπὶ τὸ πρῶτον ἔτος αὐτοκράτορος Ἀλεξάνδρου τοὺς χρόνους περιγράφει: 1
 • Ἱστορεῖ [sc. Παπίας] ἕτερον παράδοξον περὶ Ἰοῦστον τὸν ἐπικληθέντα Βαρσαβᾶν γεγονὸς: 1
 • Ἵνα δὲ σωζομένου καὶ τοῦ τῶν λοιπῶν δι᾽ ὅλου σώματός τε καὶ εἱρμοῦ, εἰδ̥ναι ἔχοις τοὺς οἰκείους ἑκάστου εὐαγγελιστοῦ τό πους, ἐν οἷς κατὰ τῶν αὐτῶν ἡνέχθησαν φιλαληθῶς εἰπεῖν, ἐκ τοῦ πονήματος τοῦ προειρημένου ἀνδρὸς εἰληφὼς ἀφορμὰς, καθ᾽ ἑτέραν μέθοδον κανόνας δέκα τὸν ἀριθμὸν διεχάραξά σοι τοὺς ὑποτεταγμένους: 1
 • ὀγδοηκ: 1
 • ὀψὲ σαββάτων: 1
 • ὀψὲ τῶν σαββάτων: 1 2
 • ὁ ἀντίγραφος (sic: 1
 • ὁ ἐν ἁγίοις: 1
 • ὁ Ἰησοῦς: 1 2 3
 • ὁ Ἰησους: 1
 • ὁ ὕστερος: 1
 • ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε: 1
 • ὁ Κύριος: 1 2
 • ὁ Κύριος : 1
 • ὁ Λόγος: 1
 • ὁ Ματθαῖος . . . . ὥσπερ ἑρμηνεύων ἑαυτὸν, ἐπήγαγε τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων.: 1
 • ὁ δὲ Μ άρκος φησὶν, ὅτι “καθαρίζων τὰ βρώματα,” ταῦταἄλεγεν: 1
 • ὁ δέ: 1
 • ὁ ῑσ̄: 1
 • ὁ κτίστης: 1
 • ὁ μάτην ἐνταῦθα εἰσελθὼν, εἰπὲ, τὲς προφήτης, ποῖος ἀπόστολος ἢμῖν σήμερον διελέχθη, καὶ περὶ τίνων: 1
 • ὁ μὲν γὰρ [τὸ κεφάλαιον αὐτὸ] τὴν τοῦτο φάσκουσαν περικοπὴν ἀθετῶν, εἴποι ἀν μὴ ἐν ἅπασιν αὐτὴν φέρεσθαι τοῖς ἀντιγράφοις τοῦ κατὰ Μάρκον εὐαγγελίου· τὰ γοῦν ἀκριβῆ τῶν ἀντιγράφων ΤῸ ΤΈΛΟΣ περιγράφει τῆς κατὰ τὸν Μάρκον ἱστορίας ἐν τοῖς λόγοις κ.τ.λ. οἷς ἐπιλέγει, “καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον, ἐφοβοῦντο γάρ.” Ἐν τούτῳ σχεδὸν ἐν ἅπασι τοῖς ἀντιγράφοις τοῦ κατά Μαρκον εὐαγγελίου περιγέγραπται ΤῸ ΤΈΛΟΣ: 1
 • ὁ μέν φησι: 1
 • ὁ μέν φησιν to ἄλλος δέ φησιν: 1
 • ὁ μακαριος: 1
 • ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἰ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.: 1
 • ὁ τῆς βασιλίδος πόλεως ἐπίσκοπος Ἰωάννης: 1
 • ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ: 1
 • ὁμοίως δὲ καὶ τὸ παρὰ τῷ Μάρκ̳ γεγραμμένον· Ὁ μὲν οὖν Κύροος, κ.τ.λ.: 1
 • ὁμοίως δὲ καὶ τὸ παρὰ τῷ Μάρκφ γεγραμμένον· Ὁ μὲν οὖν Κύριος—ἐκ δεξιῶν τοῦ Θ9εοῦ: 1
 • ὁμοιοτέλευτον: 1 2 3
 • ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον: 1
 • ὄψε σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων: 1
 • ὅθεν ὥσπερ διερμηνεύων αὐτὸς ἑαυτὸν ὁ Ματθαῖος μετὰ τὸ ὀψὲ σαββάτων, ἐπήγαγε τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων.: 1
 • ὅπερ οὐδέποτε πρότερον συνέβη, ἀλλ᾽ ἢ ἐν Αἰγύπτῳ μόνον, ὅτε τὸ πάσχα τελεῖσθαι ἔμελλε· καὶ γὰρ ἐκεῖνα τούτων τύπος ἦν: 1
 • ὅπως δὲ μὴ εἴπωσί τινες ἔκλειψιν εἶναι τὸ γεγενημένον, ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τῆς σελήνης γέγονε τὸ σκότος:—ὅτε ἔκλειψιν συμβῆναι ἀμήχανον: 1
 • ὅσα δὲ τῶν ἀντιγράφων ἀκριβέστερον ἔχει ἐν Βηθαβαρά φησιν: 1
 • ὅτι δὲ οὐδὲ συνεχῶς ἐπεχωρίαζεν, οὐδὲ ὁμοίως, λέγει ὅτι τρίτον τοῦτα ἐφάνη αὐτοῖς, ὅτε ἐγέρθη ἐκ νεκρῶν: 1
 • ὅτι νενόθευται τὸ παρὰ Μάρκῳ τελευταῖον ἔν τισι φερόμενον.: 1
 • Ὁ ΚΎΡΙΟΣ: 1
 • Ὁ Κλήμης . . . εἰς τὴν Κομόδου τελευτὴν περιγράφει τοὺς χρόνους: 1
 • Ὁ μὲν Μάρκος ἀπαλλάττων ἑαυτὸν τοῦ ἀπαιτηθῆναι τῶν χρόνων τὴν τάξιν, οὕτως εἶπεν, ὁμοίως δὲ καὶ ὁ Λοῦκας· ὁ δὲ Ματθαῖος οὐχ οὕτως· ἀλλὰ καὶ ἀκολουθίαν ἐνταῦθα διατηρεῖ: 1
 • Ὁ μὲν οὖν Λουκᾶς, ἀπαλλάττων ἑαυτὸν τοῦ ἀπαιτηθῆναι τῶν χρόνων τὴν τάξιν, οὕτως εἶπεν: 1
 • Ὁ μέντοι γε πρότερος αὐτῶν [viz. the sect of the Severiani] ἀρχηγὸς ὁ Τατιανὸς συνάφειάν τινα καὶ συναγωγὴν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως τῶν εὐαγγελίων συνθεὶς, τὸ διὰ τεσσάρων τοῦτο προσωνόμασεν. Ὅ καὶ παρά τισιν εἰσ8έτι νῦν φέρεται.: 1
 • Ὁ μὲν οὖν Κύριος, μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ· ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων. Ἀμήν.: 1
 • Ὅ γέγονεν, ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν: 1
 • Ὅλου γὰρ τοῦ σώματος ζῶντος, ὡς εἰπεῖν, τῆς θείας γραφῆς, ποῖον ηὕρισκε (sc. Marcion) μέλος νεκρὸν κατὰ τῆν αὐτοῦ γνώμην, ἵνα παρεισαγάγῃ ψεῦδος κατὰ τῆς ἀληθείας; . . . . παρέκοψε πολλὰ τῶν μελῶν, κατέσχε δὲ ἔνιά τινα παρ᾽ ἑαυτῷ· καὶ αὐτὰ δὲ τὰ κατασχεθίντα ἔτι ζῶντα οὐ δύναται νεκροῦσθαι, ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν τὸ ζωτικὸν τῆς ἐμφάσεως, κᾄν τε μυρίως παρ᾽ αὐτῷ κατὰ λεπτὸν ἀποτμηθείη: 1
 • Ὅτε γὤρ οὐκ ἦν ἔκλειψις, ἀλλ᾽ ὀργή τε καὶ ἀγανάκτησις, οὐκ ἐντεῦθεν μόνον δ????λον ἦν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ καιροῦ· τρεῖς γὰρ ὥρας παρέμεινεν, ἡ δὲ ἔκλειψις ἐν μιᾶ γίνεται καιροῦ ῥοπῇ: 1
 • Ὅτι εἰc καθ᾽ ἱστορίαν εὐαΓΓ: 1
 • ὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον ἐγρ8άφη καὶ ἀντεβλήθη ἐκ τῶν Ἱεροσολύμοις παλαιὼν ἀντιγράφων, ἐν στίχοις β: 1
 • ὑπάντα: 1
 • ὑπάντα εἰς τὸ κατὰ Λουκὰν ἐν κεφαλαίῳ ρθ: 1
 • ὑπάντα εἰς τὸ τῆς μεγάλης έ Ματθ. ἔρχεται πρὸς τοῦς μαθητάς: 1
 • ὑπέρβα εἰς τὸ τῆς γ́: 1
 • ὑπέρβασις: 1
 • ὑπόθεσις: 1 2 3
 • ὑποδήματα: 1
 • ὕμνος ἑωθ9ι9νός: 1
 • ὕστερον: 1 2 3
 • ὕστερον δέ: 1
 • Ὕστερον: 1
 • Ὕστερον ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη: 1
 • Ὕστερον, ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αῦτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα, κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς, σωθήσεται· ὁ δὲ ἀπιστήσας, κατακριθήσεται. σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι· γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς· ὄφεις ἀροῦσι· κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει· ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς ἕξουσιν.” : 1
 • ὡς: 1
 • ὡς ἐν πλείστοις: 1
 • ὡς δηλητήριον φάρμακον ἐμριόντος καὶ μηδὲν ἀηδὲς διὰ τὴν τοῦ Κυρίου χάριν ὑπομείναντος.: 1
 • ὡς παρίστασθαι ἐν τούτοις καιροὺς δύο· τὸν μὲν γὰρ τῆς ἀναστάσεως τὸν “ὀψὲ τοῦ σαββάτου.” τὸν δὲ τῆς τοῦ Σωτῆρος ἐπιφανείας, τὸν “πρωῒ.”: 1
 • ὡς παρίστασθαι ἐν τούτοις καιροὺς δύο· τὸν μὲν τῆς ἀναστάσεως τὸν “ὀψὲ τοῦ σαββάτου.” τὸν δὲ τῆς τοῦ Σωτῆρος ἐπιφανείας, τὸν “πρωῒ.”: 1
 • ὡτίον: 1
 • ὥς φησιν Εὐσέβιος ὁ Καισαρείας ἐν τῷ πρὸς Μβρῖνον κ.τ.λ.: 1
 • ὥστε τὸν αὐτὸν σχεδὸν νοεῖσθαι καιρὸν, ἢ τὸν σφόδρα ἐγγὺς, παρὰ τοῖς εὐαγγελισταῖς διαφόροις ὀνόμασι τετηρημὲνον. μηδέν τε διαφέρειν Ματθαῖον ἰρηκότα “ὁψὲ—τάφον” [xxviii. 1.] Ἰωάννου φήσαντος “τῇ δὲ μιᾷ—ἕτι οὔσης σκοτίας.” [xx. 1.] πλατυκῶς γὰρ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν δηλοῦσι χρόνον διαφόροις ῥήμασι: 1
 • Ὠριγένης δέ φησι,—Ἐπὶ μόνων Ἐφεσίων εὕρομεν κείμενον τὸ “τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσι·” καὶ ζητοῦμεν, εἰ μὴ παρέλκει προσκείμενον τὸ “τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσι,” τί δύναται σημαίνειν; ὅρα οὖν εἰ μὴ ὥσπερ ἐν τῇ Ἐξόδῳ ὄνομά φησιν ἑαυτοῦ ὁ χρηματίζων Μωσεί τὸ ὬΝ οὕτως οἱ μετέχοντες τοῦ ὄντος γίνονται “ὅντες,” καλούμενοι οἱονεὶ ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι. “ἐξελέξατο γὰρ ὁ Θεὸς τὰ μὴ ὅντα,” φησὶν ὁ αὐτὸς Παῦλος, “ἰνα τὰ ὄντα καταργήσῃ: 1
 • Ὠριγένους πρόλογος εἰς τὴν ἑρμηνείαν τοῦ κατὰ Μάρκον εὐαγγελίου: 1
 • Ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος—καταβαίνοντα ἐπὶ τὴν γῆν: 1
 • Ὥστε δὲ εὐμαθέστερον γενέσθαι τὲν λόγον, δεόμεθα καὶ παρακαλ9ο8ῦμεν, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων γραφῶν πεποιήκαμεν, προλαμβάνειν, τὴν περικοπὴν τῆς γραφῆς ἢν ᭾ν μέλλωμεν ἐξηνεῖσθαι: 1
 • ῷ: 1
 • · καὶ τὴν διάνοιαν ἀφορίζομεν τῶν ἑξῆς ἐπιλεγομένων. εἶτα τὸ μὲν ἀναστὰς ἂν, ἐπὶ τὴν παρὰ τῷ Ματθαίῳ ὀψέ σαββάτων. τότε γὰρ ἐγήγερτο· τὸ δὲ ἐξῆς ἑτέρας ὃν διανοίας ὑποστατικὸν, συνάψωμεν τοῖς ἐπιλεγομένοις· πρωῒ γὰρ τῇ μιᾷ τοῦ σαββάτου ἐφάνη Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ. τοῦτο γοῦν ἐδήλωσε καὶ ὁ Ἰωάννης πρωῒ καὶ αὐτὸς τῇ μιᾷ τοῦ σαββάτου ὦφθαι αὐτὸν τῇ Μαγδαληνῇ μαρτυπήσας. οὕτως οὖν καὶ παρὰ τῷ Μάρκῳ πρωῒ ἐφάνη αὐτῇ. οὐ πρωῒ ἀναστὰς, ἀλλὰ πολὺ πρότερον κατὰ τὸν Ματθαῖον ὀψὲ τοῦ σαββάτου. τότε γὰρ ἀναστὰς ἐφάνη τῇ Μαρίᾳ, οὐ τὸτε ἀλλὰ πρωῒ. ὡς παρίστασθαι ἐν τούτοις καὶροὺς δύο. τὸν μὲν γὰρ τῆς ἀναστάσεως τὸν ὀψὲ τοῦ σαββάτου, τὸν δὲ τῆν τοῦ Σωτῆρος ἐπιφανείας, τὸν πρωῒ, ὃν ἔγραψεν ὁ Μάρκοσ εἰπὼν (ὃ καὶ μετὰ διαστολῆς ἀναγνωστέον) ἀναστὰς δέ· εἶτα ὑποστίξαντες, τὸ ἑξῆς ῥητέον, πρωῒ τῇ μιᾷ τοῦ σαββάτου ἐφάνη Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλὗκει ἑπτὰ δαιμόνια.: 1
 • Αὕτη μὲν οὖν ἡ τὼν ὑποτεταγμένων κανόνων ὑπόθεσις· ἡ δὲ σαφὴς αὐτῶν διήγησις, ἔστιν ἧδε. Ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν τεσσάρων εὐαγγελίων ἀριθμός τις πρόκειται κατὰ μέρος, ἀρχόμενος ἀπὸ τοῦ πρώτου, εἶτα δευτέρου, καὶ τρίτου, καὶ καθεξῆς προϊὼν δι᾽ ὅλου μέχρι τοῦ τέλους τοῦ βιβλίου: 1
 • ΑΙΜΑΤΟC ΖΑΧΛΡΙΟΥ [ΥΙΟΥ ΒΑΡΑΧΙΟΥ] ΟΝ ΕΦΟΝΕΥCΑΤΕ: 1
 • ΑΝΑΠΗΡΟΥC: 1
 • ΑΝΘΡω: 1
 • ΑΝΟC: 1
 • ΑΠ ΑΥΤω: 1
 • Αρχ: 1
 • Βίκτορος πρεσβυτέρου Ἀντιοχείας ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον: 1
 • ΒΆΠΤΙΣΜΑ ΜΕΤΑΝΟΊΑΣ ΕἸΣ ἌΦΕΣΙΝ ἉΜΑΡΤΙ῀ΩΝ: 1
 • ΒΙΚΤΟΡΟC: 1
 • ΒΙΚΤΩΡΟΣ πρεσβυτέρου Ἀντιοχείας καὶ ἄλλων τινῶν ἁγίων πατέρων ἐξήσησις εἰς τὸ κατὰ Μάρκον ἅγιον εὐαγγέλιον: 1
 • ΒΙΚΤω: 1
 • Βαρσαβᾶν τὸν ἐπικληθέντα Ἰοῦστον: 1
 • Βηθαβαρά: 1 2 3
 • Βηθανία: 1 2 3
 • Γ: 1 2 3 4 5 6
 • Γ, Δ, Λ: 1 2
 • Γ, Δ, Π: 1
 • Γ, Λ: 1
 • Δ: 1
 • ΔΙΗΝΥΓΗ CΑΝ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΚΑΙ [ΕΠΕΓΝω: 1
 • ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙCΤΟΙC ΘΕω: 1
 • Δεικνὺς δὲ ὁ εὐαγγελιστὴς, ὅτι μετὰ τὴν ἀνάστασιν οὐκέτι συνεχῶς αὐτοῖς συνῆν, λέγει, τοῦτο ἤδη τρίτο τοῖς μαθηταῖς ὤφθη: 1
 • Διατάξεις τῶν αὐτῶν ἁγίων Ἀποστόλων περὶ χειροτονιῶν, διὰ Ἱππολύτου: 1
 • Διαφωνία Εὐαγγελίων: 1
 • Διδασκαλία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων περὶ χαρισμάτων.: 1
 • Δ, Π: 1
 • Εἰ δὲ καὶ τὸ “Ἀναστὰς: 1
 • Εἰ οὗν ἕν τι τῶν τεσσάρων εὐαγγελίων ὁποιονδήποτε, βουληθείης ἐπιστῆναί τινι ᾧ βούλει κεφαλαίῳ, καὶ γνῶναι τίνες τὰ παραπλήσια εἰρήκασι, καὶ τοὺς οἰκείους ἐν ἐκάστῳ τόπους εὑρεῖν ἐν οἶς κατὰ τῶν aὐτῶν ἡνέχθησαν, ἧς ἐπέχεις περικοπῆς ἀναλαβὼν τὸν προκείμενον ἀριθμὸν, ἐπιζητήσας τὲ αὐτὸν ἔνδον ἐν τῷ κανόνι ὃν ἡ διὰ τοῦ κινναβάρεως ὑποσημείωσις ὑποβέβληκεν, εἴσῃ μὲν εὐθὺς ἐκ τῶν ἐπὶ μετώπου τοῦ κανόνος προγραφῶν, ὁπόσοι καὶ τίνες τὰ παραπλήσια εἰρήκασιν· ἐπιστήσας δὲ καὶ τοῖς τῶν λοιπῶν εὐαγγελίων ἀριθμοῖς τοῖς ἐν τῷ κανόνι ᾧ ἐπέχεις ἀριθμῷ παρακειμένοις, ἐπιζητήσας τὲ αὐτούς ἔνδον ἐν τοῖς οἰκείοις ἑκάστου εὐαγγελίου τόποις, τὰ παραπλήσια λέγοντας εὐρήσεις.: 1
 • Εἰρηναῖος ὁ τῶν Ἀποστόλων πλησίον, ἐν τῷ πρὸς τὰς αἱρέσεις γʹ λόγῳ τοῦτο ἀνήνεγκεν τὸ ῥητὸν ὡς Μάρκῳ εἰρημένον.: 1
 • Εὐαγγέλια ἀναστασιμὰ ἑωθινά: 1
 • Εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον: 1
 • Εὐσέβιος . . . . ἐν ταῖς πρὸς Μαρῖνον ἐπὶ ταῖς περὶ τοῦ θείου πάθους καὶ τῆς ἀναστάσεως ζητήσεσι καὶ ἐκλύσεσι, κ.τ.λ.: 1
 • Εὐσεβιός φησιν ὁ Καισαρείας κ.τ.λ.: 1
 • Εὐχαριστοῦντες λέγομεν, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία: 1
 • ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΝ CΑΒ ΒΑΤω: 1
 • ΕΚ ΤΟΥ [ΠΟΝΗΡΟΥ. ΕΚ ΤΟΥ] ΚΟCΜΟΥ ΟΥΚ ΕΙCΙΝ ΚΑΘω: 1
 • ΕΝ: 1
 • ΕΝ Τω: 1
 • ΕΝΑΝΘΡω: 1
 • ΕΝ, ΑΝ: 1
 • ΕΥΑΓΓΕ ΛΙΖΕΤΑΙ [ΚΑΙ ΠΑC ΕΙC ΑΥΤΗΝ ΒΙ ΑΖΕΤΑΙ] ΕΥΚΟΠω: 1
 • ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ: 1 2
 • ΕΦΟΒΟΥΝΤΟ ΓΑΡ: 1
 • ΕΦΟΒΟΥΝΤΟ ΓΑΡ. ΤΟ ΤΕΛΟC: 1
 • Ει δε και το αναστας δε πρωι μετα τα επιφερομενα παρα: 1
 • Εἰσελθόντι τῷ Ἰ.: 1
 • Ζητήματα καὶ Λύσεις: 1
 • Η: 1
 • Η Ἀλλοc δέ λαβών· λόΓ: 1
 • Η ΑΓΡΟΥC: 1
 • Η ΑΔε: 1
 • Η ΜΗΤε: 1
 • Η ΠΑΤε: 1
 • Η Τε: 1
 • Θεὸν ὑμῶν: 1
 • ΙΗΛ: 1
 • ΙΗΛΗΜ: 1
 • Κύριος: 1
 • ΚΑΙ ΑΝΑΓΑΓω: 1
 • ΚΑΙ ΕΚΑΘΗΤΟ Ε ΠΑΝω: 1
 • ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ: 1 2 3 4 5
 • ΚΥΛΛΟΥC: 1
 • Καὶ ἡ μὲν ἀκολουθία τῆς διδασκαλίας [cf. Cyril, p. 4, lines 16-7] τῆς πίστεως προέτρεπεν εἰπεῖν καὶ τὰ περὶ τῆς Ἀναλήψεως· ἀλλ᾽ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις ᾠκονόμησε πληρέστατά σε ἀκοῦσαι, κατὰ τὴν ἡμετέραν ἀσθένειαν, τῇ χθὲς ἡμέρᾳ κατὰ τῆν Κυριακήν· κατ᾽ οἰκονομίαν τῆς θείας χάριτος, ἐν τῇ Συνάξει τῆς τῶν ἀναγνωσμάτων ἀκολουθίας τὰ περὶ τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀνόδου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν περιεχούσης· ἐλέγετο δὲ τὰ λεγόμενα, μάλιστα μὲν διὰ πάντας, καὶ διὰ τὸ τῶν πιστῶν ὁμοῦ πλῆθος· ἐξαιρέτως δὲδιά σε· ζητεῖται δὲ εἰ προσέσχες τοῖς λεγομένοις. Οἶδας γὰρ ὅτι ἡ ἀκολουθία τ8ῆς Πίστεως διδάσκαι σε πιστεύειν εἰς ΤῸΝ ἈΝΑΣΤΑΝΣΑ Τ῀ῌ ΤΡΊΤῌ ΗΜΈΡΑ· ΚΑῚ ἈΝΕΛΘΌΝΤΑ ΕἸΣ ΤΟῪΤ ΟὙΡΑΝΟῪΣ, ΚΑῚ ΚΑΘΊΣΑΝΤΑ ἘΚ ΔΕΘΙ῀ΩΝ ΤΟ῀Υ ΠΑΤΡΌΣ—μάλιστα μὲν οὖν μνημονεύειν σε νομίζω τῆς ἐξηγήσεως. πλὴν ἐν παραδρομῇ καὶ νῦν ὑπομιμνήσκω σε τῶν εἰρημένων: 1
 • Καὶ δὴ τοῦδε τοῦ μέρους συγχωρουμένου εἶναι ἀληθοῦς: 1
 • Καὶ δὴ τοῦδε τοῦ μέρους συγχωρουμένου εἶναι ἀληθοῦς, προσήκει τὸν νοῦν διερμηνεύειν τοῦ ἀναγνώσματος· εἰ γοῦν διέλοιμεν τὴν τοῦ λόγου διάνοιαν, οὐκ ἂν εὕροιμεν αὐτὴν ἐναντίαν τοῖς παρὰ τοῦ Ματθαίου ὀψὲ σαββάτων ἐγηγέρθαι τὸν Σωτῆρα λελεγμένοις· τὸ γὰρ “ἀναστὰς δὲ πρωΐ τῇ μιᾷ : 1
 • Καὶ μὴν τὸ εὐαγγέλιον τοὐναντίον λέγει, ὅτι τῇ Μαρίᾳ πρώτῃ [ὤφθη].: 1
 • Καθολικαὶ λέγονται αὗται, οἰονεὶ ἐγκύκλιοι: 1
 • Και εξελθουσαι εφυγον απο του μνημειου. ειχεν δε αθταc τρομοc και εκστασιc. εωc δια των επακολουθουντων σημειων.: 1
 • Καισαριας: 1
 • Κατὰ μίαν σαββάτων, ἢ καὶ κατὰ σάββατον, τὴν μέλλουσαν ἐν ὑμῖν ἀναγνωσΘήσεσθαι τῶν εὐαγγελίων περικοπὴν, ταύτην π9ρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν μετὰ χεῖρας λαμβάνων ἕκαστος οἴκοι καθήμενος ἀναγινωσκέτω: 1
 • Κλήμης ἐν ἕκτῳ τῶν ὑποτυπώσεων: 1
 • Κω: 1
 • Κ. τῶν μ. καὶ Ἰωσὴφ τοῦ δικαὶου: 1
 • Λ: 1 2 3
 • Λόγος: 1
 • Μάρκος ὁ εὐαγγελιστής: 1
 • Μέλλων δὲ ἀναβαίνων ὁ Ἰησου̂ς: 1
 • Μέμνησο δὲ καὶ τῶν εἰρημένων μοι πολλάκις περὶ τοῦ, ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς καθέζεσθαι τὸν Υἱὸν: 1
 • Μία τῶν σαββάτων: 1
 • ΜΡΑ: 1
 • ΜΡ, Λο: 1
 • Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου: 1
 • Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆ μήτηρ: 1
 • Μαρία ἡ Ἰωσῆ: 1
 • Μαρκου: 1
 • Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς ἀγρόν. κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν.: 1
 • Οὐ γὰρ ἦν ἄξιός τις ἐν τῇ πόλει Ἰουδαίων, (ὥς φησιν Εὐσέβιος κεφαλαίῳ ιγʹ πρὸς Μαρῖνον,) τὸ κατὰ τοῦ διαβόλου τρόπαιον τὸν σταυρὸν βαστάσαι· ἀλλ᾽ ὁ ἐξ ἀγροῦ, ὃς μηδὲν ἐπικεκοινώνηκε τῇ κατὰ Χριστοῦ μιαιφονίᾳ: 1
 • Οὐδὲν ἂν ζητηθείη κατὰ τοὺς τόπους, εἰ τὸ ὀψὲ σαββάτων μὴ τὴν ἑσπερινὴν ὥραν τὴν μετὰ τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου λέγεσθαι ὑπολάβοιμεν, ὥς τινες ὑπειλήφασιν, ἀλλὰ τὸ βραδὺ καὶ ὀψὲ τῆς νυκτὸς τῆς μετὰ τὸ σάββατον, κ.τ.λ.: 1
 • Οὖς: 1
 • ΟΠΤΟΥ ΜΕΡΟC ΚΑΙ [ΑΠΟ ΜΕΛΙCCΙ ΟΥ ΚΗΡΙΟΥ ΚΑΙ] ΛΑΒω: 1
 • ΟΥΝΟC: 1
 • ΟΥΧ ΕΧΙ ΧΡΕΙΑΝ [ΕΙ ΜΗ ΤΟΥC ΠΟΔΑC] ΝΙ ΨΑVΘΑΙ ΑΛΛΑ ΕCΤΙΝ: 1
 • Π: 1 2
 • Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν· μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολκῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτο κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας.: 1
 • Πάντα δὲ τα παρη γγελμενα τοῖς περι τοη πετρον συντομως εξη γγιλαν - μετα δὲ ταῦτλ καὶ αὐτος ὁ ῑς̄, ἀχρι δυσεως καὶ ἀχρι δυσεως ἐξαπεστιλεν δι αὐτων το Ἱὲρον καὶ Ἁφθαρτον κη ρυγμα - της αἰῶ νιου σωτηριας - : 1
 • Πάρειμι νῦν . . . πρὸς τῷ τέλει τῶν αὐτῶν πάντοτε τοῖς πᾶσι ζητούμενα: 1
 • Πᾶσα κτίσις: 1
 • Πῶς κατὰ τὸν Ματθαῖον ὀψὲ σαββάτων ἡ Μαγδαληνὴ τεθεαμένη τὴν ἀνάστασιν, κατὰ τὸν Ἰωάννην ἡ αὐτὴ ἑστῶσα κλαίει παρὰ τῷ μνημείῳ τῷ μιᾷ τοῦ σαββάτου: 1
 • Πῶς παρὰ μὲν τῷ Ματθαίῳ ὄψε σαββάτων φαίνεται ἐγεγερμένος ὁ Σωτὴρ, παρὰ δὲ τῷ Μάρκῳ πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων.: 1
 • Πῶς παρά τῷ Ματθάιῳ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία μετὰ τῆς ἄλλης Μαρίας ἔξω τοῦ μνήματος ἑώρακεν τὸν ἕνα ἄγγελον ἐπικαθήμενον τῷ λίθῳ τοῦ μνήματος, κ.τ.λ: 1
 • Πῶς, κατὰ τὸν Ματθαῖον, ὁψὲ σαββάτων ἡ Μαγδαληνὴ μετὰ τῆς ἄλλης Μαρίας ἁψαμένη τῶν ποδῶν τοῦ Σωτῆρος, ἡ αὐτὴ πρωῒ τῇ μιᾷ τοῦ σαββάτου ἀκούει μή μου ἅπτου, κατὰ τὸν Ἰωάννην: 1
 • Πῶς, κατὰ τὸν Ματθαῖον, ὁψὲ σαββάτων ἡ Μαγδαληνὴ τεθεαμένη τὴν ἀνάστασιν, κατὰ τὸν Ἰωάννην ἡ αὐτὴ ἑστῶςα κλαὶει παρὰ τῷ μνημείῳ τῇ μιᾷ τοῦ σαββάτου.: 1
 • ΠΕΡ: 1
 • ΠΕΡΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ: 1
 • ΠΗΡ: 1
 • ΠΝΑ: 1
 • ΠΝε: 1
 • ΠΡΑ: 1
 • ΠΤω: 1
 • Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: 1
 • Παρα πλειστοις αντιγραφοις ου κεινται [I, ου κειται: J, ουκ ην δε] ταυτα τα [M, O, T om. τα] επιφερομενα εν [D, F, H om. εν] τῳ κατα Μαρκον [B, εν τω παροντι] ευαγγελιῳ: 1
 • Παρα πλειστοις αντιγραφοις ταυτα τα [Q om. τα] επιφερομενα εν [A om. εν] τῳ κατα Μαρκον ευαγγελιῳ ως νοθα νομισαντες τινες [Q, τινας: 1
 • Πεύσεις: 1
 • Περὶ Χαρισμάτων: 1
 • Περὶ τῆς δοκούσης ἐν τοῖς εὐαγγελίοις κ.τ.λ. διαφωνίας: 1
 • Περικοπήν: 1
 • Πρὸς τὴν τοῦ ὑποκειμένου προβλήματος λύσιν, καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὴν ἐξέτασιν τῶν ῥητῶν ἀ9ναφυομένων ζητήσεων, κ.τ.λ.: 1
 • Πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς: 1
 • Προσέθετο δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ Ἀποστολικῷ καλουμένῳ καὶ τῆς καλουμένης πρὸς Λαοδικέας:—“Εἶς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα, εἶς Χριστὸς, εἶς Θεὸς, καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.: 1
 • Ρ Γ: 1
 • Σάββατα: 1
 • Σάββατον: 1
 • Σαμαρείας: 1
 • Σατανᾶς: 1
 • Σημείωσις: 1
 • Συναγωγή ἀποριῶν καὶ ἐπιλύσεων, ἐκλεγεῖσα ἐν ἐπιτομῇ ἐκ τῆς εὐαγγελικῆς συμφωνίασ τοῦ ἁγίου Ἡσυχίου πρεσβυτέρου Ἱεροσολύμων: 1
 • Συναξάρια: 1
 • Σχίζονται δὲ οἱ οὐρανοὶ, ἢ κατὰ Ματθαῖον ἀνοίγονται, ἵνα τοῖς ἀνθρώποις ἀποδοθῇ ἐξ οὐρανοῦ ὁ ἁγιασμὸς, καὶ συναφθῇ τοῖς ἐπιγεῖοις τὰ οὐράνια: 1
 • Τὰς τῶν ἱερῶν ἀποστόλων διαδοχάς: 1
 • Τὴν τοῦτο φάσκουσαν περικοπήν: 1
 • Τί γένοιτ᾽ ἂν τούτων παρανομώτερον, τί δὲ θηριωδέστερον, κ.τ.λ.: 1
 • Τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον: 1
 • Τῇ τοῦ ἡλίου λεγομένῃ ἡμέρᾳ, πάντων κατὰ πόλεις ἤ ἀγροὺς μενόντων ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέλευσις γίνεται, καὶ τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τὰ συγγράμματα τῶν προφητῶν ἀναγινώσκεται, μέχρις ἐγχωρεῖ: 1
 • ΤῸ ΤΈΛΟC: 1
 • ΤΕΛΟC: 1
 • ΤΗ: 1
 • ΤΟ ΤΕΛΟC: 1 2 3 4 5 6
 • ΤΟ ΤΕΛΟC : 1 2
 • ΤΥΦΛΟΥC: 1 2
 • Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός: 1
 • Τί με λέγεις ἀγαθον; οὐδεὶς ἀγαθὸς, εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός: 1
 • Το δε αναστας: 1
 • Τούτου διττὴ ἂν εἴη ἡ λύσις: 1
 • Τούτου διττὴ ἂν εἴη ἡ λύσις· ὁ μὲν γὰρ [τὸ κεφάλαιον αὐτὸ del: 1
 • Τοῦ δὲ ἀποστόλου φασὶ τολμῆσαὶ τινας αὐτὸν μεταφράσαι φωνὰς, ὡς ἐπιδιωρθούμενον αὐτῶν τὴν τῆς φράσεως σύνταξιν.: 1
 • Υ: 1 2
 • ΥΠΟΘΕCΙC ΕΙC ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΚ ΤΗC ΕΙC ΑΥΤΟΝ ΕΠΜΗΝΕΙΑC ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙC ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑC.: 1
 • Φασὶ δέ τινες τῶν ἐξηγητῶν ἐνταῦθα συμπληροῦσθαι τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον· τὰ δὲ ἐφεξῆς προσθήκην εἶναι μετα9γενεστέραν. Χρὴ δὲ καὶ ταύτην ἑρμηνεῦσαι μηδὲν τῇ ἀληθειᾳ λυμαινομένην: 1
 • Χριστός: 1 2
 • Χω: 1 2
 • ΩΡΙΓΕΝΟΥC ΠΡΟΛΟΓΟC ΕΙC ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ: 1
 • α: 1
 • ἄλλος σε ζώσει. καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις: 1
 • ἄρχων τῆς συναγωγῆς: 1
 • ἄχρι ἧς ἡμέρας . . . ἀνελήφθη: 1
 • ἀλλ᾽ ὡς συ: 1
 • ἀναληφθῆναι: 1
 • ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν: 1
 • ἀνεῳχθῆναι: 1
 • ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἀνελήφθη: 1
 • ἀνεῴχθησαν: 1
 • ἀπέχει τὸ τέλος: 1
 • ἀποκυλίσει: 1
 • ἀρχισυνάγωγος: 1
 • ἀφ᾽ ἦς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει: 1
 • ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει: 1
 • ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια: 1
 • ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβ.: 1
 • αὐλή: 1 2
 • αὐτίκα γοῦν οἱ εὐαγγελισταὶ τῇ μιᾷ των σαββάτων φασί·: 1
 • αὐτῶν λέγων: 1
 • αὐτῶν πάντων λέγων: 1
 • αὐτοῖς ἐπὶ τῆς θαλασσης τῆς Τιβεριάδος: 1
 • αὐτοῦ: 1
 • αʹ, βʹ, γʹ: 1
 • αιμα και υδωρ: 1
 • αλλοι ζωσουσιν σε, και ποιησουσιν σοι οσα ου θελεις: 1
 • αλλος δε λαβων λογχην ενυξεν αυτου την πλευραν, και εξηλθεν υδωρ και αιμα.: 1
 • αλλοc δε λαβῶ: 1
 • αν τις φαγη εκ του εμου αρτου, ζησει εις τον αιωνα·: 1
 • αναστὰς δὲ πρωῖ πρωτη σαββατου.: 1
 • αναστασιν: 1 2
 • ανεπεμψεν γαρ αυτον προς ημας: 1
 • ανθρωπος αυστηπος ει: 1
 • απελθουσαι: 1
 • απεχει το τελοc Η: 1
 • απεχει το τελοc και Η: 1
 • απο: 1
 • αποσκιασματος: 1
 • αὐτοῖς τοῖς ἔνδεκα: 1
 • αυτον: 1
 • β: 1
 • βάλοντας ἀμφίβληστρον: 1
 • βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν: 1
 • βαπτίζεσθαι εἰς: 1
 • βαπτίσωνται: 1
 • βαπτίζων, βάπτισμα: 1
 • βαπτισθείς: 1
 • βασιλίς: 1
 • βασιλεις: ειπεν: 1
 • βεβαιοῦν: 1 2
 • βεεζεβουλ: 1
 • βλάπτειν: 1 2
 • βλάπτειν: 1
 • βόσκε τὰ ἀρνία μου: 1
 • γ: 1
 • γίνομαι: 1
 • γύναι τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἘΚΕΊΝΗ δοκοῦσα κ.τ.λ.: 1
 • γαρ: 1
 • γενηθήτω σοι: 1
 • γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμων: 1
 • γινωσκουσι με τα εμα: 1
 • γνοὺς ἀπό: 1
 • γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς: 1
 • γυνὴ Χαναναία: 1
 • δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ,” καί τὰ ἐξῆς ἐπιφερόμενα, ἐν τῷ κατὰ Μάρκον εὐαγγελίῳ παρὰ: 1
 • δίς: 1 2
 • δόξα ἐν ὑψίστοις: 1
 • δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἀνθρώποις εὐδοκία: 1
 • δύο ἐξ αὐτῶν: 1
 • δε λαβων λοΓ: 1
 • δερματίνη: 1
 • δευτεροπρώτῳ: 1 2 3 4
 • δια το καλως οικοδομεισθαι αυτην: 1
 • διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων. Ἀμήν: 1
 • διαγενομένου: 1
 • διατίθεσθαι: 1
 • διελθὼν διὰ μέσσου αὐτῶν· καὶ παρῆγεν οὕτως: 1 2
 • διο δοξαν αναπεμψωμεν τῳ ανασταντι εκ νεκρων Χριστῳ τῳ Θεῳ ημων αμα τῳ αναρχῳ Πατρι και ζωοποιῳ Πνευματι νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων. αμην.: 1
 • δύο τυφλοί: 1
 • δυσὶν ἐξ αὐτῶν . . . πορευομένοις εἰς ἀγρόν: 1
 • ἔκλαυσεν πικρῶς: 1
 • ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε: 1
 • ἔστιν γὰρ σάββατα σήμερον τῷ Κυρίῳ: 1
 • ἐβάπτισα, βαπτίσει: 1
 • ἐδωρήσατο: 1
 • ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς: 1
 • ἐθεάσατο τελώνην: 1
 • ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια: 1
 • ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ: 1
 • ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις: 1
 • ἐλθόντι: 1
 • ἐλθόντι αὐτῷ: 1 2
 • ἐμβάντι αὐτῷ: 1
 • ἐν ʼΕφέσῳ: 1 2
 • ἐν Ἐφέσῳ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • ἐν Ἰορδάνῃ ποταμῷ: 1
 • ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν: 1
 • ἐν τῷ ὀνόματί μου: 1 2 3 4
 • ἐν τοῖς δεξιοῖς: 1
 • ἐνείλησεν, λελατομημένον, πέτρας, προσεκύλισεν: 1
 • ἐξελθόντες πανταχοῦ ἐκήρυξαν: 1
 • ἐπακολουθεῖν: 1
 • ἐπέθηκε τὰς χεῖρας ἐπί: 1
 • ἐπιβαλὼν ἔκλαιε: 1
 • ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ: 1
 • ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ: 1
 • ἐφάνη: 1
 • ἐφανερώθη: 1
 • ἐφοβοῦντο γάρ: 1 2 3
 • εἰ γὰρ τότε ἔρξαντο ποιεῖν τὰ σημεῖα οἱ ἀπὸστολοι, ἤγουν μετὰ τὴν κυρίου ἐνάστασιν, τότε ἤδει καὶ τὸ βιβλίον ἀναγινώσκεσθαι τ9οῦτο. ὥσπερ γὰρ τὰ περὶ τοῦ σταυροῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ σταυροῦ ἀναγινώσκομεν, καὶ τὰ ἐν τῷ ἀναστ8άσει δμοίως, καὶ τὰ ἐν ἐκάσ9τῃ ἑορτῷ γεγονότα τῷ αὐτῷ πάλιν ἀναγινώσκομεν, οὕτως ἔδει καὶ τὰ θαώματατὰ ἀποστολικὰ ἐν αῖς ἡμέραις τῶν ἀποστολικῶν σημείων ἀγαγινώσκεσθαι: 1
 • εἰαγγέλιον κατὰ Μάρκον ἐγράφη καὶ ἀντεβλήθη ὁμοίως ἐκ τῶν ἐσπουδασμένων οτίχοις α: 1
 • εἰκή: 1
 • εἰληφὼς ἀφορμάς: 1
 • εἰρήνη ὑμῖν: 1
 • εἰρήνη εὐδοκίας: 1
 • εἰς: 1
 • εἰς Βηθανίαν καὶ διέστη ἀπ᾽ αὐτῶν.: 1
 • εἰσπορεύσθαι, ἐκ-πορεύεσθαι, συμ-πορεύεσθαι, παρα-πορεύεσθαι: 1
 • εἶδεν ἄνθρωπον (Λευῒν τὸν τοῦ Ἀλφαίου) καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον: 1
 • εἶπε δὲ ὁ Κύριος: 1
 • εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην: 1
 • εἶπεν αὐτοῖς : 1
 • εἶπεν δὲ καὶ ἑτέραν παραβολήν: 1
 • εἶτα ὑποστίξαντες ῥητέον, Πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἐφάνη Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ: 1
 • εὐαγγέλιον Ἰησοῦ Χριστοῦ: 1
 • εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον: 1
 • εὐαγγελιστάριον: 1
 • εὐδοκία: 1 2 3 4 5 6 7
 • εὐδοκίας: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • εὐδοκεῖν: 1
 • εὐθέως: 1 2 3 4 5 6
 • εὐθύς: 1
 • εὐκοπώτερον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν, ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν.: 1
 • εὑρήσετε: 1
 • εβδομηκοντα δυο: 1
 • εδηλωσαμεν: 1
 • εις χωραν μακραν: 1
 • εμφερομενην: 1
 • εν αυτῳ ζωη εστιν: 1
 • εν αυτω ζωη εστιν: 1
 • εν πν. βαπ. αγ.: 1
 • ενυξεν αυτου ΤΗ¯: 1
 • εξηλθεν: 1
 • επανω αυτου ως αστραπη: 1
 • επιφερομενην: 1
 • εργων: 1
 • εὐαγγέλιον: 1
 • ευθεως: 1
 • εφοβοῦντο γάρ + τέλος: 1
 • εφοβουντο γαρ: 1
 • εωρακεν σε: 1
 • ζῶν ἀσώτως: 1
 • ζύμη Ἡρώδου: 1
 • ζύμη Σαδδουκαίων: 1
 • ζωννύναι: 1
 • ἠπίστησαν: 1
 • ἡ Ἰουδαία χώρα: 1
 • ημας δει εργαζεσθαι τα εργα του πεμψαντος ημας: 1
 • ημεις δε: 1
 • ηπορει: 1
 • ησαιου: 1
 • θαυμαζόντων: 1
 • θεᾶσθαι: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • θεᾶσθαι ὑπό: 1
 • θεαθῆναι ὐπό: 1
 • θεν υδωρ και αιμα: 1 2
 • θεωρεῖν: 1 2
 • θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε: 1
 • θυρῶν κακλεισμένων ὁ Ἰησοῦς μέσος τῶν μαθητῶν μὴ : 1
 • ινα τηρησης αυτους εκ του κοσμου: 1
 • ισχυρον: 1
 • κάθως: 1
 • κύκλιος: 1
 • κύπτειν: 1
 • καὶ: 1 2 3
 • καὶ ἀναστὰς: 1
 • καὶ ἐάν τις ἀφαιρῇ ἀπὸ τῶν λόγων βίβλου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφαιρήσει ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ βίβλου τῆς ξωῆς, καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, καὶ τῶν γεγραμμένων ἐν βιβλίῳ τούτῳ.: 1
 • καὶ ἐγένετο: 1
 • καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος: 1
 • καὶ ὁ Μάρκος ὁμοίως. Οὗτος δὲ οὐχ οὕτως· ἀλλὰ καὶ ἀκολουθίαν ἐνταῦθα διατηρεῖ: 1
 • καὶ ὁ Σωτὴρ ὁ “πάντα καθαρίζων τὰ βρώματα” οὐ τὸ εἰσπορευόμενον, φησὶ, κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον: 1
 • καὶ ὑποστρέψας ὁ ἑκατόνταρχος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ εὗρεν τὸν παῖδα ὑγιαίνοντα: 1
 • καὶ Ματθαῖον καὶ Θ.: 1
 • καὶ Μ. τὸν τελώνην καὶ Θ.: 1
 • καὶ γάρ που καὶ οὕτως ἡμῖν σύνηθες λέγειν, ὀψὲ τοῦ καιροῦ παραγέγονας· ὀψὲ τῆς ὥρας, ὀψὲ τῆς χρείας· οὐχὶ τὴν ἑσπέραν, καὶ τὸν μετὰ ἡλίου δυσμὰς χρόνον δηλοῦσιν· ἀλλὰ τὸ βράδιον, . . . τὸν τρόπον τοῦτον μηνύουσι: 1
 • καὶ εἶπεν τοῖς μαθήταις αὐτοῦ: 1
 • καὶ τὴν ἐν αὐτῷ ἐπιφερομόνην δεσποτικὴν ἀνάστασιν, μετὰ τὸ “ἐφοβοῦντο γάρ: 1
 • καί ἐκείνη πορευθεῖσα: 1
 • καί καθ᾽ ἑξῇς μέχρι τοῦ : 1
 • καθώς: 1
 • καθ᾽ ἕκαστον δὲ ἀριθμὸν ὑποσημείωσις διὰ κινναβάρεως πρόκειται, δηλοῦσα ἐν ποίῳ τῶν δέκα κανόνων καίμενος ὁ ἀριθμὸς τυγχάνει: 1
 • καθ᾽ ἱστορίαν εὐαγγέλιον: 1
 • καθαρίζων: 1
 • καθαρίζων: 1
 • και: 1
 • και εμοι αυτους εδωκας: 1
 • και επεγνωσαν αυτον: 1
 • και πατριας: 1
 • και την [C, ειτα] αναληψιν και καθεδραν εκ δεξιων του Πατρος ῳ πρεπει η δοξα και η τιμη νυν και εις τους αιωνας. αμην: 1
 • και τις ην ο μελλων αυτον παραδιδοναι: 1
 • και υποστρεψας ο εκατονταρχος εις τον οικον αυτου εν αυτη τη ωρα, ευρεν τον παιδα υγιαινοντα : 1
 • καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησε: 1
 • καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα: 1
 • καὶ ἐβαπτίζοντο: 1
 • καὶ ἐβαπτίσθη: 1
 • καὶ ἐγένετο . . . ἦλθεν: 1
 • καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη: 1
 • καὶ οὐκ ἀπῆλθεν: 1
 • καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι, καὶ τὰ σὰ ἐμά: 1
 • καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν: 1
 • καλῶς: 1
 • καλῶς ἔχειν: 1
 • καλλυγραφίας : 1
 • κανόνας δέκα τὸν ἀριθμὸν διεχάραξά σοι: 1
 • κανόνας . . . . διεχάραξά σοι τοὺς ὑποτεταγμένους: 1
 • κανονίζειν: 1
 • κατὰ Ἰωάννην· ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀναστάσεως τῶν : 1
 • κατὰ Λουκᾶν· ὤφθη Κλεόπᾳ σὺν τῷ ἑταίρῳ αὐτοῦ αὐτῇ : 1
 • κατὰ Μάρκον μετὰ τῆν ἀνάστασιν οὐ λέγεται ὤφθαι τοῖς μαθηταῖς.: 1
 • κατὰ Μάρκον· μετὰ τὴν ἀνάστασιν οὐ λέγεται ὦφθαι: 1
 • κατὰ Μάρκον, μετὰ τὴν ἀνάστασιν οὐ λέγεται ὦφθαι,—κατὰ Ματθαῖον μετὰ τὴν ἀνάστασιν ὤφθη,—τοῖς μαθηταῖς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ: 1
 • κατὰ μίαν σαββάτων: 1
 • κατὰ τὴν μεγάλην τοῦ Πάσχα ἑσπέραν ταῦτα τάντα ἀναγινώσκεται: 1
 • κατὰ τὸ Παλαιστιναῖον εὐαγγέλιον Μάρκου, ὡς ἔχει ἡ ἀλήθεια, συντεθείκαμεν: 1
 • κατὰ τὸν Μάρκον ἔλεγε ταῦτα ὁ Σωτὴρ “καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα.”: 1
 • κατα το Π: 1
 • καταβάντι αὐτῷ: 1
 • κατακρίνω: 1
 • κατελαβεν δε αυτους η σκοτια: 1
 • καυχησωμαι: 1
 • κείμενον: 1 2
 • κειμένον: 1
 • κεντυρίων: 1
 • κεφάλαια: 1
 • κεφάλαιον: 1
 • κεφάλαι9ον: 1
 • κηρύσσων, ἐκήρυσσε: 1
 • κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον: 1
 • κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει: 1
 • κηρύσσειν: 1
 • κηρύσσειν τὸ εὐαγγέλιον: 1
 • κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον: 1
 • κλάδους: 1
 • κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας: 1
 • κοδράντης: 1
 • κρίνω: 1
 • κτίσις: 1
 • κτίσεως ἧς ἔκτισε ὁ Θεὸς: 1
 • κυκλόσε: 1
 • κυριαηή γʹ τῶν μυροφόρων: 1
 • κυριακή τῆς τυροφάγου: 1
 • κυριακή τῶν μυροφόρων: 1
 • κυριακῇ τῶν μυροφόρων, εἰς τὸν ὄρθρον: 1
 • λέγεται γοῦν παρὰ τοῖς Εὐαγγελισταῖς τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων·: 1
 • λίαν: 1
 • λίθον: 1
 • λύπη: 1
 • λέγει αὐτῷ ὁ Ἰ., β. τὰ π. μου: 1
 • λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου: 1
 • λαβόντες ἐντολὴν παρ᾽ αὐτοῦ κηρύξαι τὸ εὑαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον: 1
 • λαβόντες τὰς ἀφορμάς: 1
 • λεγουσιν ο υστερος: 1
 • λεπτά : 1
 • λίαν: 1
 • λοΓ: 1
 • μάλιστα εἴπερ ἔχοιεν ἀντιλογίαν τῇ τῶν λοιπῶν εὐαγγελιστῶν μαρτυρίᾳ.: 1
 • μὲν οὖν—ὁ Κύριος: 1
 • μέγα σάββατον: 1 2
 • μέλι: 1
 • μένετε: 1
 • μέχρι τοῦ “ἐφοβοῦντο γάρ,” ἔχει ΤῸ ΤΈΛΟC: 1
 • μὴ ἐν ἁπᾶσι φέρεσθαι: 1
 • μὴ ἐνδύσησθε: 1
 • μὴ φοβεῖσθε ἀπό: 1
 • μὴ φοβεῖσθε ἀπό : 1
 • μία: 1 2
 • μία σαββάτων: 1
 • μία σαββάτων : 1
 • μία σαββάτων: 1
 • μία τῶν σαββάτων: 1
 • μαθητῶν· καὶ ὤφθη Σίμωνι· καὶ πάλιν ἐξήγαγεν αὐτοὺς : 1
 • μαθηταί: 1
 • μαθηταῖς ὥφθη ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ: 1
 • με: 1
 • μὲν οὖν: 1
 • μὲν οὖν—ὁ Κύριος: 1
 • μείνατε: 1
 • μεγάλη κυριακή: 1
 • μεγάλοι αὐτῶν: 1
 • μεγαν: 1
 • μετὰ διαστολῆς ἀναγνωστέον Ἀναστὰς δέ: 1
 • μετὰ ταῦτα: 1 2 3 4
 • μετ᾽ ἐπιστήμης ἀναγνωσόμεθα· καὶ γὰρ ὑποστῖξαι δεῖ συνετῶς· “Ἀναστὰς δὲ,” κὰι οὕτως ἐπαγάγειν, “πρωῒ πρώτῃ σαββάτων ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ.” ἵνα τὸ μὲν “ἀναστὰς”: 1
 • μετ᾽ αὐτοῦ γενόμενοι: 1
 • μετα: 1
 • μνᾶ: 1 2
 • νεανίσκοι: 1
 • ξέστης: 1
 • ο ανθρωπος ο λεγομενος Ιησους: 1
 • ο αρτος ον εγω δωσω υπερ της του κοσμου ζωης η σαρξ μου εστιν.: 1
 • ο δε īς̄: 1
 • ο εκκεκτος τ9ου θεου: 1
 • ο λελουμενος ουχ εχι χρειαν νιψασθαι: 1
 • ο μονογενης θεος: 1
 • ὁ Ἰησοῦς: 1
 • ὁ Ἰωάννης: 1
 • ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγε, Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι: 1
 • ὁ δὲ Ἰησοῦς—τί ποιοῦσι: 1
 • ὁ δὲ ἔφη, πιστεύω, κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ: 1
 • ὁ διάβολος: 1
 • ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ὤν: 1
 • ὁ πειράζων: 1
 • ὁ πιστεύσας, ὁ ἀπιστήσας: 1
 • ὁ τέκτων: 1
 • ὁ τοῦ τέκτονος υἱός: 1
 • ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανοῷ: 1
 • ὃ γέγονεν: 1
 • ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν: 1
 • ὅ ἐστιν πραιτώριον: 1
 • οἱ ἕνδεκα: 1
 • οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων: 1
 • οἱ δώδεκα: 1
 • οἱ μαθηταί: 1
 • οἱ μετ᾽ αὐτοῦ: 1
 • οἱ μετ᾽ αὐτοῦ γενόμενοι: 1
 • οἱ οὐρανοί : 1
 • οὐ κεῖνται: 1
 • οὐά: 1
 • οὐδ᾽ ὁτιοῦν τολμῶν ἀθετεῖν τῶν ὁπωσοῦν ἐν τῇ τῶν εὐαγγελίων γραφῇ φερομένων: 1
 • οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα: 1
 • οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὡς διαφόρους ὀπτασίας γεγενῆσθαί φασιν οἱ τὴν δοκοῦσαν διαφωνίαν διαλῦσαι σπουδάζοντες: 1
 • οὐκ ἦν δέ: 1
 • οὐχ οὕτως ἔχει ἡ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου ὑπέθεσις καὶ ἡσφαλισμένον κήρυγμα. ἀλλὰ ἄλλως παρ8ὰ τὸ σὸν ποιήτευμα: 1
 • οὕτω γὰρ καὶ ὀψὲ τῆς ὥρας εἰώθαμεν λέγειν, καὶ ὀψὲ τοῦ καιροῦ, καὶ ὀψὲ τῆς χρείας· οὐ τὴν ἑσπέραν δηλοῦντες, οὐδὲ τὸν μετὰ ἡλίου δυσμὰς χρόνον, τὸ δὲ σφόδρα βράδιον τούτῳ σημαίνοντες τῷ τρόπῳ·: 1
 • οὕτω δὴ καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ κεκχρήμεθα, δευτέραν σαββάτων, καὶ τρίτην σαββάτων.: 1
 • οὕτως ἀναγνωσόμεθα· “Ἀναστὰς δὲ,” καὶ ὐποστίξαντες ἐπάγωμεν, “πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἐφάνη Μαρίᾳ τῷ Μαγδαληνῇ·” ἵνα τὸ μὲν “ἀναστὰς”—: 1
 • οὕτως γὰρ τὰ ἀκριβῆ περιέχει, καὶ ἡ Ὡργένους τῆς ἀληθείας βεβαίωσις: 1
 • οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς—ὑποδημάτων αὐτοῦ: 1
 • οι αρχοντες των [εθνων] εξουσιαζουσιν αυτων, και: 1
 • οἱ Ἱεροσολυμῖται: 1
 • οἱ ἀπόστολοι: 1
 • οἱ δώδεκα: 1
 • οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν: 1
 • οἱ νεώτεροι: 1
 • οινον ουκ ειχον, οτι συνετελεσθη ο οινος του γαμου.: 1
 • ομως ημεις εξ ακριβων αντιγραφων και πλειστων ου μην αλλα και εν τῳ Παλαιστιναιῳ ευαγγελιῳ Μαρκου ευροντες αυτα ως εχει η αληθεια συντεθεικαμεν: 1
 • οὐδὲ ἐπίστευσαν: 1
 • οὐδὲ ἕν: 1
 • πάλιν: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • πάντοθεν: 1
 • πᾶσα ἡ κτίσις: 1 2
 • πᾶσα κτίσις: 1
 • πάντα τὰ βρώματα: 1
 • πάσῃ τῇ κτίσει: 1
 • παλαιῷ· εἰ δὲ μή γε αἱρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ πλήρωμα: 1
 • παλαιῷ· εἰ δὲ μή, αἴρεῖ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ: 1
 • πανταχόθεν: 1
 • πανταχοῦ: 1 2 3
 • παρὰ τῷ Ματθαίῳ, ὀψὲ σαββάτων· τοτε γὰρ ἐγήγερτο: 1
 • παρά: 1 2
 • παρόντος τοῦ Θωμᾶ ἔστη· καὶ μεθ᾽ ἡμέρας πάλιν ὀκτὼ : 1
 • παρα: 1
 • παράγοντι τῷ Ἰ.: 1
 • παραβάλλειν: 1
 • παραβαίνειν: 1
 • παραγγέλλειν: παράγειν: παραγίνεσθαι: παραδιδόναι: παραλαμβάνειν: παρατηρεῖν: παρατιθέναι: παραφέρειν: παρέρχεσθαι: παρέχειν: παριστάναι.—ἐπαγγέλλεσθαι: ἐπαισχύνεσθαι: ἐπανίστασθαι: ἐπερωτᾷν: ἐπιβάλλειν: ἐπιγινώσκειν: ἐπιγράφειν: ἐπιζητεῖν: ἐπιλαμβάνεσθαι: ἐπιλανθάνεσθαι: ἐπιλύειν: ἐπιπίπτειν: ἐπιῤῥάπτειν: ἐπισκιάζειν: ἐπιστράφειν: ἐπισυνάγειν: ἐπισυντρέχειν: ἐπιτάσσειν: ἐπιτιθέναι: ἐπιτιμᾷν: ἐπιτρέπειν: 1
 • παρακούειν: 1
 • παρακολουθεῖν: 1 2 3
 • παρακολουθεῖν—ἐπακολουθεῖν: 1
 • παρασκευὴ, ὅ ἐστι προσάββατον: 1
 • παρασκευή: 1
 • παρασ9κευή: 1
 • παρεγγράπτοις: 1
 • παρουσία: 1
 • πενθεῖν: 1
 • πενθοῦσι καὶ κλαίουσι: 1 2
 • περὶ τῆς δοκούσης περὶ τῆς ἀναστάσεως διαφωνίας: 1
 • περὶ τοῦ τάφου, καὶ τῆς δοκούσης διαφωνίας: 1
 • περὶ χαρισμάτων: 1
 • περικαλυψαντες επηρωτων αυτον: 1
 • περικοπάς: 1
 • περικοπή: 1 2 3 4
 • περικοπή, ἀνάγνωσις, ἀνάγνωσμα: 1
 • περικοπαί: 1
 • περιπατοῦσιν: 1
 • περιττὰ ἀν εἵη, καὶ μάλιστα εἴπερ ἔχοιεν ἀντιλογίαν τῇ τῶν λοιπῶν εὐαγγελιστῶν μαρτυρίᾳ: 1
 • πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ: 1 2
 • πλείστοις ἀντιγράφοις οὐ κεῖνται: 1
 • πλευραν και εξΗ: 1
 • πολλὰς λαβόντες ἀφορμάς: 1
 • πολλῶν εἰς τὸ κατὰ Μ.: 1
 • πορεύεσθαι: 1 2 3 4 5
 • πορεύεσθ9αι: 1
 • πορεύομαι: 1
 • πορεύου : 1
 • πορευθέντες: 1
 • πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα, κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον: 1
 • πορευθεῖσα: 1
 • πορευομένοις: 1
 • πορευομένοις εἰς ἀγρόν: 1 2
 • πορεύου : 1
 • πρώτη: 1 2
 • πρώτη σαββάτου: 1 2 3 4 5 6 7
 • πραιτώριον: 1
 • πραξαπόστολος: 1
 • πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι: 1
 • πρὶν ἢ δὶς: 1
 • προςπορεύεσθαι : 1
 • πρώτῃ σαββάτου: 1 2 3
 • πρωῒ: 1 2
 • πρωῒ γὰρ τῇ μιᾷ τοῦ σαββάτου ἐφάνη Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ: 1
 • πρωΐ: 1 2
 • πτῶμα: 1
 • πυγμῇ: 1
 • πυκνα: 1
 • ραντισωνται: 1
 • ς: 1
 • σάββατα: 1 2 3 4
 • σάββατον: 1 2 3
 • σάββατον δὲ τὴν πᾶσαν ἑβδομάδα καλεῖν Ἑβραίοις ἔθος.: 1
 • σάββατον—τα: 1
 • σὺν τῷ Ἰησοῦ: 1
 • σάββατα ἀνάπαυσις ἁγία τῷ Κυρίῳ: 1
 • σαββάτῳ θ: 1
 • σαββατοκυριακαὶ: 1
 • σαββατοκυριακαί: 1
 • σαφέστερον: 1
 • σελὶδες: 1
 • σελίδες: 1
 • σημείωσις: 1
 • σημειοῦσθαι: 1
 • ση9μείωσις: 1
 • σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος: 1
 • σκληροκαρδία: 1
 • σκοτία ἤδη ἐγεγόνει: 1
 • σοι: 1
 • σπανίως ἔν τισι φερόμενα: 1
 • σπεκουλάτωρ : 1
 • στίχοι: 1
 • στοιβάδας: 1
 • συμπαρόντος καὶ τοῦ Θωμᾶ. μετὰ ταῦτα πάλιν ἐφάνη : 1
 • συνακολουθεῖν: 1
 • συναχθηναι τον οχλον: 1
 • συνεργεῖν: 1 2
 • συνεργεῖν—βεβαιοῦν: 1
 • συν-επορεύετο: 1
 • συστρεφομενων: 1
 • σχόλιον εὐσεβίου: 1 2 3
 • σχεδὸν ἐν πᾶσι τοῖς ἀντιγράφοις: 1
 • σχιζομένους: 1
 • σχολ: 1
 • σωσαι: 1
 • σωσων: 1
 • τὰ ἐπιφανία: 1
 • τὰ γοῦν ἀκριβῆ τῶν ἀντιγράφων τὸ τέλος περιγράφει τῆς κατὰ τὸν Μάρκον ἱστορίας ἐν τοῖς λόγοις κ.τ.λ. οἷς ἐπιλέγει· . . . “καὶ οὐδενὶ οὐδεν, εἶπον, ἐφοβοῦντο γάρ.”: 1
 • τὰ μὲν οδν πρῶτα τοῦ λόγου ἐξεθέμεθα περὶ τῶν Χαρισμάτων. κ.τ.λ.: 1
 • τὰ μνήματα: 1
 • τὰ μνημε+α: 1
 • τὰ σάββατα: 1 2 3 4
 • τάλαντον: 1 2
 • τὲ: 1
 • τέκνων: 1 2
 • τέλος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • τέλος τοῦ Βʹ ἑωθίνου, καὶ τῆς κυριακῆς τῶν μυροφόρων, ἀρχή.: 1
 • τέλος τοῦ Γʹ ἑωθίνου εὐαγγελίου: 1
 • τέλος τοῦ κατὰ Μάρκον εὐαγγελίου: 1
 • τέλος τοῦ τρίτου τοῦ ἑωθίνου, καὶ τοῦ ὄρθρου τῆς ἀναλήψεως: 1
 • τέσσαρά εἰσιν εὔαγγέλια κεφαλαίων χιλίων ἑκατὸν ἑξηκονταδύο: 1
 • τὴν ἐκ Λαοδικείας: 1 2 3
 • τὴν ἐξ Ἐφέσου: 1
 • τὴν πρὸς Ἐφεφίους: 1
 • τὴν τοῦτο φάσκουσαν περικοπήν: 1
 • τίνες τὰ παραπλήσια εἰρήκασι: 1
 • τίνος ἕνεκεν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ πεντηκοστῇ τὸ βιβλίον τῶν πράξεων ἀναγινώσκεσθαι ἐνομοθέτησαν.—τίνος ἕνεκεν τὸ βιβλίον τῶν πράξεων τῶν ἀποστὸλων ἐν τῷ καιρῷ τῆς πεντηκοστῆς ἀναγινώσκεται: 1
 • τὸ ὀψὲ σαββάτων μὴ τὴν ἑσπερινὴν ὥραν τὴν μετὰ τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου λέγεσθαι ὑπολάβοιμεν . . . .: 1
 • τὸ ὀψὲ σαββάτων οὐ τὴν ἑσπέραν τὴν μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου δηλοί. . . .: 1
 • τὸ κεφάλαιον αὐτὸ: 1
 • τὸ κεφάλαιον αὐτό: 1 2
 • τὸ μὲν “ἀναστὰς,” ἀναπέμψωμεν ἐπὶ τὴν παρὰ τῷ Ματθαίῳ “ὀψὲ σαββάτων.” (τότε γὰρ ἐγήγερθαι αὐτὸν πιστεύομεν.) τὸ δὲ ἑξῆς, ἑτέρας ὂν διανοίας παραστατικὸν, συνάψωμεν τοῖς ἐπιλεγομένοις·: 1
 • τὸ μὲν “ἀναστὰς,” ἀν[απέμψωμεν?] ἐπὶ τὴν παρὰ τῷ Ματθαίῳ “ὀψὲ σαββάτων.” (τότε γὰρ ἐγήγερτο.) τὸ δὲ ἑξῆς, ἑτέρας ὂν διανοίας ὑποστατικὸν, συνάψωμεν τοῖς ἐπιλεγομένοις: 1
 • τὸ μνῆμα: 1
 • τὸ μνημεῖον.—Ἐπί: 1
 • τὸ σάββατον: 1 2 3
 • τὸ σὸν γενέσθω: 1
 • τὸ τέλος: 1 2
 • τό: 1
 • τῆς γὰρ ὥρας τῆς νυκτὸς ἀγνώστου τυγχανούσης καθ᾽ ἢν ὁ Σωτὴρ ἀνέστη, πῶς ἐνταῦθα ἀναστῆναι “πρωῒ” γέγραπται; ἀλλ᾽ οὐδὲν ἐναντίον φανήσεται τὸ ῥητὸν, εἱ: 1
 • τῆς μιᾶ○ σαββάτων: 1
 • τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ έ: 1
 • τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀναστάσεως· καὶ πάλιν ὑποστρέψασιν εἰς : 1
 • τῇ γ́ τῆς τυροφάγου: 1 2
 • τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα: 1
 • τῇ παρ᾽ αὐτοῦ δυναστείᾳ χρώμενοι, διεκηρύττοντο καὶ εἰργάζοντο τὰς θεοσημείας οἱ θεσπέσιοι μαθηταί: 1
 • τῶν ἁγίων πάθων: 1
 • τῶν ἁγίων πάντων: 1
 • τῶν σαββάτων: 1
 • τῷ ὄρθρῳ τῆς ἀναλήψεως: 1
 • τῷ μὲν γὰρ ἀληθεῖ πάντα συνᾴδει τὰ ὐπάρχοντα, τῷ δὲ ψευδεῖ ταχὺ διαφωνεῖ τἀληθές: 1
 • τα 1;γυρια: 1
 • τὰ μέρη Δαλμανουθά: 1
 • τὰ ὅρια Μαγαδαλά: 1
 • ταύτην Εὐσέβιος ἐν τοῖς πρὸς Μαρῖνον ἑτέραν λέγει Μαρίαν παρὰ τὴν θεασαμένην τὸν νεανίσκον. ἢ καὶ ἀμφότεραι ἐκ τῆς Μαγδαληνῆς ἦσαν. μετὰ 0ὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσι. καὶ τὰ ἑξῆς [= vers. 12] τοὺς ἀμφὶ τὸν Κλέοπαν, καθὼς ὁ Λουκᾶς ἱστορεῖ: 1
 • τασσομενος: 1
 • τέθνηκεν: 1
 • τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν: 1
 • τελ: 1
 • τελο: 1
 • τελοc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • τελοc οου κεφαλ/: 1
 • τε[λος] τ[ης] ὡρ[ας]: 1
 • τὴν ἀπιστίαν, οὐκ ἐπίστευσαν: 1
 • τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρόσ: 1
 • τινες] ουκ εθηκαν: 1
 • το ρηθεν δια ησαϊου του προφητου: 1
 • το τελοc: 1 2 3 4 5
 • τὸ Πνεῦμα: 1
 • τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον: 1
 • τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ: 1
 • τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον: 1
 • τοὺς μαθητάς: 1 2
 • τοὺς οἰκείους ἑκάστου εὐαγγελιστοῦ τόπους, ἐν οἷς κατὰ τῶν αὐτῶν ἡνέχθησαν εἰπεῖν: 1
 • τούτεστιν ἀπὸ τοῦ “ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου: 1
 • τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ: 1 2
 • τοῖς ἀνθρώποισ: 1
 • τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χ. Ἰ.: 1
 • τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν . . . . . . καὶ πιστοῖς ἐν Χ. Ἰ.: 1
 • τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν [ἐν Ἐφέσῳ] καὶ πιστοῖς κ.τ.λ.: 1
 • τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν, καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: 1
 • τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσι, καὶ πιστοῖς ἐν Χ. Ἰ.: 1
 • τοῖς μαθηταῖς: κατά Ματθαῖον· μετὰ τὴν ἀνάστασιν τοῖς: 1
 • τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις: 1 2
 • τοῖς οὖσιν: 1 2
 • τοῖς πιστεύσασι: 1
 • τοῖς σάββασι: 1
 • τοῦ Ἰακώβου: 1
 • τοῦ Ἰησοῦ: 1
 • τοῦ σαββάτου” κατὰ τὸν Μάρκον, μετὰ διαστολῆς ἀναγνωσόμεθα· καὶ μετὰ τὸ ἀναστὰς δὲ, ὑποστίξομεν: 1
 • τοῦτο γοῦν ἐδήλωσε καὶ Ἰωάννης, “πρωῒ” καὶ αὐτὸς “τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων” ὦφθαι αὐτὸν τῇ Μαγδαληνῇ μαρτυρήσας.: 1
 • τοῦτο γοῦν ἐδήλωσε καὶ ὁ Ἰωάννης “πρωῒ” καὶ αὐτὸς “τῇ μιᾷ τοῦ σαββάτου” ὦφθαι αὐτὸν τῇ Μαγδαληνῇ μαρτυρήσας.: 1
 • τοῦτο γοῦν ἐδήλωσε καὶ ὁ Ἰωάννης πρωῒ καὶ αὐτὸς τῇ μιᾷ τοῦ σαββάτου ὦφθαι αὐτὸν μαρτυρήσας: 1
 • τοι̂ς οὖσιν: 1 2
 • τον υιον του ανθρωπου: 1
 • του ηλιου εκλιποντος: 1
 • του̂ εὐαγγελίου . . . τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν: 1
 • τρόμος: 1
 • τριῶν ἀνάρχων ἀρχῶν διαφορὰς πρὸς ἀλλήλας ἐχουσῶν: [Μαρκίωνος γὰρ τοῦ ματαιόφρονος δίδαγμα, εἰς τρεῖς ἀρχὰς τῆς μοναρχίας τομὴν καὶ διαίρεσιν: 1
 • ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν: 1
 • ὑστερήσαντος οἴνου: 1
 • υἱόν: 1
 • υἱός: 1
 • υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος ὁ τυφλὸς . . . . προσαιτῶν: 1
 • υιου Βαραχιου: 1
 • φέρεταί που καὶ ταῦτα.: 1
 • φίλοι ἄνδρες: 1
 • φανερουσθαι: 1
 • φασί τινες—ἕτερος δέ φησιν: 1
 • φιλῶ σε· λέγει αὐτῷ: 1
 • φιλῶσε: 1
 • φοβοῦντο γαρ + τέλοc +— ※: 1
 • χαρίζεσθαι: 1
 • χαρακτὴρ ἐγένετο: 1
 • χεῖρας ἐπιθεῖναι ἐπί τινα: 1
 • χεῖρας ἐπιτιθέναι ἐπί τινα: 1
 • χεῖρας ἐπιτιθέναι τινα: 1
 • χεῖρας ἐπιτιθέναι ἐπί τινα: 1
 • χρὴ δὲ γινώσκειν ὅτι τὰ ἀκριβῆ τῶν ἀντιγράφων ἐν Βηθαβαρὰ περιέχει: 1
 • ως: 1
 • ως εχει η αληθεια Μαρκου: 1
 • ως νοθα νομισαντες αυτα τινες [B om. τινες] ειναι: 1
 • ως νοθα νομισθεντα τισιν ειναι.: 1
 • (ὡς νέθα γὰρ ἐνόμισαν αὐτά τινες εἶναι: 1
 • (“πρωῒ” γὰρ “τῇ μιᾷ τοῦ σαββάτου ἐφάνη Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ.”): 1
 • (τὸν γὰρ “ὀψὲ σαββάτων” κατὰ Ματθαῖον ἐγηγερμένον ἰστορεῖ “πρωῒ” ἑωρακέναι Μαρίαν τὴν Μαγδαληνήν: 1
 • CΤΑΥΡω: 1
 • CΤΡΘΗ: 1
 • L L: 1
 • `εριγράφειν τὸ τέλος: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection