« Prev Psalm 77 Next »

Chapter 77

1(Către mai marele cîntăreţilor. După Iedutun. Un psalm al lui Asaf.) Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta. 2În ziua necazului meu, caut pe Domnul; noaptea, mînile îmi stau întinse fără curmare; sufletul meu nu vrea nicio mîngîiere. 3Mi-aduc aminte de Dumnezeu, şi gem; mă gîndesc adînc în mine, şi mi se mîhneşte duhul. - 4Tu îmi ţii ploapele deschise; şi, de mult ce mă frămînt, nu pot vorbi. 5Mă gîndesc la zilele de demult, la anii de odinioară. 6Mă gîndesc la cîntările mele noaptea, cuget adînc în lăuntrul inimii mele, îmi cade duhul pe gînduri, şi zic: 7,,Va lepăda Domnul pentru totdeauna? Şi nu va mai fi El binevoitor? 8S'a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S'a dus făgăduinţa Lui pentru totdeauna? 9A uitat Dumnezeu să aibă milă? Şi -a tras El, în mînia Lui, înapoi îndurarea?`` - 10Atunci îmi zic: ,,Ceeace mă face să sufăr, este că dreapta Celui Prea Înalt nu mai este aceeaş``... 11Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară; 12da, mă voi gîndi la toate lucrările Tale, şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale. 13Dumnezeule, căile Tale sînt sfinte! Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? 14Tu eşti Dumnezeul, care faci minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare. 15Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif. 16Cînd Te-au văzut apele, Dumnezeule, cînd Te-au văzut apele, s'au cutremurat, şi adîncurile s'au mişcat. 17Norii au turnat apă cu găleata, tunetul a răsunat în nori, şi săgeţile Tale au sburat în toate părţile. 18Tunetul Tău a isbucnit în vîrtej de vînt, fulgerile au luminat lumea: pămîntul s'a mişcat şi s'a cutremurat. 19Ţi-ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari, şi nu Ţi s'au mai cunoscut urmele. 20Ai povăţuit pe poporul Tău ca pe o turmă, prin mîna lui Moise şi Aaron.

« Prev Psalm 77 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |