« Prev 2 Timothy 3 Next »

Chapter 3

1 A ovo znaj: u posljednjim danima nastat æe teška vremena. 2Ljudi æe doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, 3bešæutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, 4izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. 5Imaju oblièje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni! 6Od njih su doista oni što se uvlaèe u kuæe i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazlièitijim strastima: 7one uvijek uèe, a nikako ne mogu doæi do spoznaje istine. 8Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini. 9Ali neæe više napredovati jer bezumlje æe ovih postati oèito, kako se to i onima dogodilo. 10A ti si pošao za nmom u pouèavanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti; 11u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva li sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin! 12A i svi koji hoæe živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit æe progonjeni. 13Zli pak ljudi i vraèari napredovat æe sve više u zlu - kao zavodnici i zavedeni. 14Ti, naprotiv, ostani u onome u èemu si pouèen i èemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve pouèen 15i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna uèiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu. 16Sve Pismo, bogoduho, korisno je za pouèavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, 17da èovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.

« Prev 2 Timothy 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |