« Prev 2 Peter 3 Next »

Chapter 3

1 Ljubljeni, pišem evo veæ drugu poslanicu. U objema opomenom budim vaš zdrav razbor 2da se sjetite rijeèi što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve. 3Znajte ponajprije ovo: u posljednje æe se dane pojaviti podrugljivi izrugivaèi; povoditi æe se za svojim požudama 4i pitati: "Što je s obeæanjem njegova Dolaska? Jer i otkad Oci pomriješe, sve ostaje kao što bijaše od poèetka stvorenja." 5Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju rijeè posta iz vode i po vodi. 6Na isti naèin ondašnji svijet propade vodom potopljen. 7A sadašnja nebesa i zemlja istom su rijeèju pohranjena za oganj i èuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi. 8Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuæu godina, a tisuæu godina kao jedan dan. 9Ne kasni Gospodin ispuniti obeæanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neæe da tko propadne, nego hoæe da svi prispiju k obraæenju. 10Kao tat æe doæi Dan Gospodnji u koji æe nebesa trijeskom uminuti, poèela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. 11Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi istièete u svetu življenju i pobožnosti 12išèekujuæi i pospješujuæi dolazak Dana Božjega u koji æe se nebesa, zapaljena, raspasti i poèela, užarena, rastaliti. 13Ta po obeæanju njegovu išèekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. 14Zato, ljubljeni, dok to išèekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru. 15A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana. 16Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima ponešto nerazumljivo, što neupuæeni i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma - sebi na propast. 17Vi dakle, ljubljeni pošto ste upozoreni, èuvajte se da ne biste, zavedeni bludnjom razularenika, otpali od svoje postojanosti. 18A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vjeènosti! Amen!

« Prev 2 Peter 3 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |