« Prev 2 Maccabees 10 Next »

Chapter 10

1 Dotle je Makabej sa svojim drugovima, pod vodstvom Gospodinovim, opet zauzeo Hram i Grad. 2Srušili su žrtvenike što su ih po trgu sagradili tuðinci i uništili su posveæene gajeve. 3Potom su oèistili Hram i podigli drugi žrtvenik; onda su iskresali vatru iz kamena i tom vatrom, nakon prijekida od dvije godine, prinijeli žrtvu; ujedno su obnovili prinos kada, zapalili svjetiljke i izložili prinesene hljebove. 4Kad su sve to izvršili, pali su nièice i stali moliti Gospodina da više nikada ne dopusti da padnu u takve nevolje, nego, ako kad i sagriješe, neka ih primjerno kazni, ali neka ih ne predaje bogohulnim i divljim narodima. 5Èišæenje Hrama palo je upravo na isti dan i mjesec u koji su ga pogani i oskvrnuli, na dvadeset i peti dan Kisleva. 6Svetkovali su to razdragano osam dana, onako kao i Blagdan sjenica, sjeæajuæi se kako su nedavno, na Blagdan sjenica, boravili u planinama i spiljama kao divlje zvijeri. 7Zato su, noseæi bršljanom ovite štapove, zelene granèice i palme, zahvaljivali hvalospjevima Onomu koji je sretno proveo oèišæenje svoga Svetog mjesta. 8Ujedno su javno zakljuèili i izglasali da sav židovski narod treba da te dane svake godine slavi. EUPATOROVA MINISTRA 9Takve su, dakle, bile prilike u vrijeme smrti Antioha, nazvanog Epifana. 10A sad æemo izvijestiti o dogaðajima s Antiohom Eupatorom, sinom onoga bezbožnika, sažimajuæi ukratko ratne nevolje. 11Kad je taj preuzeo kraljevstvo, postavio je na èelo državnih poslova nekog Liziju, glavnog upravitelja Celesirije i Fenicije. 12Ptolemej, nazvan Makron, prvi je sa Židovima postupao pravedno, pa je zbog nepravde koja im je bila nanesena nastojao njima upravljati miroljubivo. 13Zato su ga neki prijatelji optužili Eupatoru, pa je svakom prilikom slušao kako ga nazivaju izdajicom zato što je ostavio Cipar koji mu je povjerio Filometor i što je prešao Antiohu Epifanu. Pa kad više èasne vlasti nije mogao èasno izvršavati, otrovom je sebi oduzeo život. 14Kad je potom Gorgija postao upraviteljem tih predjela, skupljao je najamnièku vojsku i svakom se prilikom zaraæivao sa Židovima. 15U isto su vrijeme Idumejci, gospodari tvrðava na dobrim položajima, dodijavali Židovima te su, prihvaæajuæi izbjeglice iz Jeruzalema, nastojali održati ratno stanje. 16Makabej i njegovi drugovi, pošto su se okupili na molitvu i Boga molili da im bude saveznik, krenuše protiv tih idumejskih tvrðava. 17Udarivši snažno, osvojiše te položaje i suzbiše sve one koji su se borili na bedemima. Pobili su sve na koje su naišli, tako da ih je palo ne manje od dvadeset tisuæa. 18Kako je najmanje devet tisuæa ljudi pobjeglo u dvije dobro utvrðene kule, a sa sobom su imali sve što je potrebno da se izdrži opsada, 19Makabej ostavi Šimuna i Josipa sa Zakejem i njegovima, njih dovoljan broj za opsadu, a sam ode u druga mjesta, gdje je bila veæa potreba. 20Ali Šimunove ljude, pohlepne za novcem, potkupiše neki što su se onamo sklonili, tako te oni, primivši sedamdeset tisuæa drahma, pustiše neke da uteknu. 21Kad su Makabeju javili što se dogodilo, on skupi narodne voðe i optuži krivce da su za novce prodali svoju braæu jer su pustili da pobjegnu neprijatelji. 22Zato ih je dao pogubiti kao izdajice, a onda odmah zauze obje kule. 23Sretan u oružju, pobi u obadvije tvrðave preko dvadeset tisuæa ljudi.

24Timotej, koga su Židovi prije porazili, skupi mnogo stranih èeta, sabra znatan broj azijskih konjanika i krenu na Judeju misleæi da æe je oružjem osvojiti. 25Kad se približavao, Makabej i njegovi ljudi stadoše zazivati Boga, posuvši glave prahom i pripasavši oko bokova kostrijet. 26Padnuvši nièice na podnožju žrtvenika, molili su Boga da im bude milostiv: da bude neprijatelj njihovih neprijatelja, protivnik njihovih protivnika, kako to objašnjava Zakon. 27Kad su završili molitvu, pograbiše oružje, prilièno se odmaknuše od grada i zaustaviše pred neprijateljem. 28Upravo u cik zore pograbiše se. Jednima je zalog uspjeha i pobjede, osim hrabrosti, bilo uzdanje u Gospodina, a drugi su vodstvo boja stavili samo u junaštvo. 29Kad se razmahalo kreševo, protivnicima se ukaza s neba pet krasnih ljudi na konjima sa zlatnim uzdama; oni stadoše na èelo Židovima. 30U isto vrijeme uzeše Makabeja meðu se da ga štite svojim oružjem i èuvaju neranjena, dok su na protivnike bacali strelice i munje, tako da su ih zabliještili i smeli te se oni raspršiše u najveæem neredu. 31Bi tada pobijeno dvadeset tisuæa i pet stotina pješaka i šest stotina konjanika. 32Timotej pobježe u vrlo utvrðeno mjesto zvano Gezer, kojim je upravljao Hereja. 33Makabej i njegovi srèano su ga opsjedali èetiri dana. 34Uzdajuæi se u èvrstoæu mjesta, oni koji bijahu ondje užasno su psovali i sipali bestidnosti. 35Kad je peti dan poèelo svitati, dvadeset mladiæa iz Makabejeve vojske, poneseno gnjevom zbog onih psovki, jurnu na zid muški hrabro i u divljem žaru pobi svakoga na koga naiðe. 36Jednako su na opsjednute navalili i drugi s protivne strane. Zažegli su kule i, raspirivši lomaèe, žive sažgali one bogohulnike. Drugi razbiše vrata, pustiše unutra ostalu vojsku i zaposjedoše grad. 37Timoteja, koji se sakrio u neku nakapnicu, zaklaše zajedno s njegovim bratom Herejom i Apolofanom. 38Pošto obaviše posao, poèeše himnama i zahvalnicama slaviti Gospodina koji je Izraelu iskazao veliku dobrotu i dao mu pobjedu.

« Prev 2 Maccabees 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |